"ผอ.เขต สพป.บร.4 พบเพื่อนครู" การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกอำเภอในสังกัด ประจำปีการศึกษา 2561

นายศักดา  จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 พบเพื่อนครู อำเภอสตึก
นางสาวมาศกุล  สิงหวศิน   ผอ.กลุ่มอำนวยการพบเพื่อนครู
นายสุนันท์  พวงโต ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาพบเพื่อนครู
นายพรสวัสดิ์  อาษากิจ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน พบพื่อนครู
นางพรรณทิพย์  กะวัง ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ พบเพื่อนครู
นางเล็ง พยุงแสนกุล ผอ.กลุ่มพัฒนาบุคลากรพบเพื่อนครู
นางสาจิรารัตน์ฺ  ปักษา ผอ.กลุ่มหน่วยตรวจสอบภายมใน พบเพื่อนครู
นายพนม  ศรีนอก ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ พบเพื่อนครู
นางสาวนัฐชยา   ลิไธสง ผอ.กลุ่ม ไอซีทีพบเพื่อนครู
นางศรีอรุณ วิชชาพิณ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล พบเพื่อนครู
ด.ต.สมร ไปนาวะดี หัวหน้ากลุ่มงานวินัยและนิติกร พบเพื่อนครู

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 4 จัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา "ผอ.เขตพบเพื่อนครู"  ประจำปีการศึกษา 2561 จุดที่ 1 วันที่  23 พ.ค.2561 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (อ.พุทไธสง อ.นาโพธิ์และอ.บ้านใหม่ไชยพจน์)  จุดที่ 2 วันที่ 24  พ.ค.2561 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหัวฝาย (อ.แคนดง และอ.คูเมือง)  และจุดที่ 3 วันที่ 25 พ.ค.2561 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านสตึก (อ.สตึก) ตามลำดับ

วันนี้ (25 พฤษภาคม 2561) เวลา 13.00 น. นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 พร้อมด้วยผอ.กลุ่มงานในสังกัด ร่วมโครงการกิจกรรม ผอ.เขตพบเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 จุดที่ 3 (อำเภอสตึก) ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสตึก โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดอำเภอสตึก 61 โรง 1 สาขา จำนวน 648 คนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  ในการนี้ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ เป็นประธานในการมอบ ใบประกาศ โล่ รางวัล ให้กับโรงเรียนหน่วยงานที่ประสบผลสำเร็จ ดังนี้

       กิจกรรมโครงการอาหารกลางวันดีเด่น ขนาดใหญ่ โรงเรียนอนุบาลสตึก (ประชาอนุสรณ์) ขนาดกลางโรงเรียนบ้านหนองครก, โรงเรียนบ้านทุ่งวัง, โรงเรียนบ้านหนองม่วง,โรงเรียนบ้านหนองแวงและโรงเรียนบ้านโนนยาง และขนาดเล็กโรงเรียนบ้านโคกเมือง โรงเรียนบ้านโนนธาตุ

       • โรงเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบความสามารถพื้นฐานนักเรียนระดับชาติสูงกว่า ระดับประเทศ (O-NET-, NT) จำนวน 33 โรง ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองครก, โรงเรียนบ้านตาโหงก, โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก, โรงเรยนบ้านคูขาด, โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์, โรงเรียนบ้านสตึก, โรงเรียนบ้านปรือเกียน, โรงเรียนบ้านนาลาว, โรงเรียนวัดบ้านพลับ, โรงเรียนบ้านชุมแสง, โรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรง, โรงเรียนบ้านขาม, โรงเรียนบ้านท่าม่วง, โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ, โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก,โรงเรียนบ้านโนนยาง, โรงเรียนบ้านโคกก่อง, โรงเรียนบ้านหนองม่วง, โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น, โรงเรียนบ้านเสม็ด, โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์, โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน, โรงเรียนบ้านหนองดุม, โรงเรียนบ้านหนองเชือก, โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย, โรงเรียนบ้านเมืองแก, โรงเรียนอนุบาลสตึก (ประชาอนุสรณ์) , โรงเรียนบ้านโคกเมือง, โรงเรียนบ้านหญ้าคา, โรงเรียนบ้านโนนธาตุ, โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน, โรงเรียนบ้านโนนค้อ  และโรงเรียนบ้านท่าเรือ ตามลำดับ

 

      • โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ สพฐ. ศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

  ในโอกาสเดียวกัน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ได้พบปะเพื่อนครู ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนสพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ตามแผนกลยุทธ์และจุดเน้น ผอ.กลุ่มงานในสังกัดทั้ง 9 กลุ่มงานชี้แจงแผนงานโครงการ/กิจกรรมการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา ปัญหาอุปสรรคและโครงการ/แผนงานกิจกรรมที่จะต้องดำเนินการต่อไป เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานทุกตัวชี้วัดต่อไป
 

       ขอขอบคุณคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านที่ร่วมประชุมโดยเพร้อมเพรียงกัน และขอขอบคุณ นายพุฒิพงษ์ มนตรีโพธิ์ พร้อมด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านสตึก ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดประชุมในครั้งนี้จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

 

 

ข่าว/ภาพ : ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์  เว็บมาสเตอร์
ลิงก์เว็บที่เกี่ยวข้อง : http://www.br4.go.th/news_menu/letter_menu/brr4new_link/799-sakdasatuk61.html
ลิงก์ภาพกิจกรรม :  ชุดที่ 1 https://photos.app.goo.gl/APN6J1sjgfkA8WMp2
                       ชุดที่ 2 https://photos.app.goo.gl/qUXfkQd1HZpSVxR53
                       ชุดที่ 3 https://photos.app.goo.gl/IVhGZtuJXD3IHrfS2  

อ่านทั้งหมด
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[14,354]
29 มกราคม 2561
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[8,031]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[16,626]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[16,603]
18 ธันวาคม 2560
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[7,997]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[15,901]
22 ธันวาคม 2560
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[11,072]
27 มีนาคม 2561
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[13,047]
22 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[15,029]
03 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[14,806]
08 มกราคม 2561
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[279]
17 สิงหาคม 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[14,936]
08 มกราคม 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[16,057]
24 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[14,804]
26 ธันวาคม 2560
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[16,440]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[12,894]
02 มีนาคม 2561
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[14,165]
06 กุมภาพันธ์ 2561
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[14,560]
22 มกราคม 2561
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[12,635]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[3,888]
29 มิถุนายน 2561