สพป.เลย เขต 2 จัดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน (เยาวชนหัวใจ STRONG)

สพป.เลย เขต 2 จัดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน (เยาวชนหัวใจ STRONG) วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ได้จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน (เยาวชนหัวใจ STRONG) การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” 2561 แก่นักเรียนที่เป็นประธานนักเรียน รองประธาน โรงเรียนในสังกัดกว่า 100 คน จำนวน 50 โรงเรียน ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สพป.เลย เขต 2
นายพลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ประธานเปิดการจัดค่ายกิจกรรมเยาวชนคนดีของแผ่นดิน กล่าวว่า ที่ให้ลูก ๆ นักเรียนได้มาเข้าค่ายอบรมในวันนี้ เพื่อให้ลูก ๆนักเรียนที่เป็นตัวแทนของเพื่อน ๆ ในโรงเรียน ซึ่งนับว่าเป็นผู้โชคดีได้มาเข้าค่าย ได้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถแยกแยะว่าอะไรถูกอะไรผิด แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เกิดความละอายต่อการกระทำสิ่งที่ไม่ดีที่ทุจริต ได้เรียนรู้ถึงการมีจิตใจที่เข้มแข็งต่อต้านสิ่งที่ไม่ดีที่ไม่สุจริตเป็นอย่างไร เพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่ดีมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคมและประเทศชาติ ให้เกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ อีกทั้งมีทัศนคติที่ดีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมค่าย สามารถที่จะนำความรู้จากการเข้าค่ายอบรมครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของตนเอง และขยายผลไปสู่เพื่อน ๆ นักเรียนในโรงเรียนได้และเกิดผลอย่างยั่งยืน
การทุจริตคอร์รัปชัน เป็นปัญหาที่ทำลายสังคมอย่างรุนแรง และฝังรากลึกเป็นปัญหาที่สะท้อนวิกฤตการณ์ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ของคนในสังคม วิธีที่จะแก้ไขและป้องกันปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้น จำเป็นต้องเริ่มที่สถานศึกษาก่อนเป็นอันดับแรก โดยปลูกฝังให้เด็ก ๆ และเยาวชนเกิดความรักที่จะทำความดี ไม่ยอมรับคนที่ประพฤติไม่ดี ต่อต้านการทุจริตคดโกงทุกรูปแบบ การจัดค่ายนับได้ว่า เป็นกิจกรรมที่เด็ก ๆ และเพื่อน ๆ จะได้ร่วมทำกิจกรรมร่วมกัน ได้รับประสบการณ์ตรง ได้เรียนรู้วิธีทำงานเป็นทีมเป็นคณะ สร้างความรักความสามัคคี ได้รับประสบการณ์แบบเรียนปนเล่นจากประสบการณ์ที่ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ซึ่งเป็นธรรมชาติของเด็ก ๆที่เริ่มเข้าสู่วัยรุ่น กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดให้กับเด็ก ๆ จะเป็นการส่งเสริมและเป็นฐานที่มั่นคงที่จะหล่อหลอมให้เด็ก ๆ และเยาวชนเหล่านี้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดี เป็นกำลังสำคัญที่จะพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต กิจกรรมที่จัดภายในค่ายให้กับเด็กๆ ได้เรียนรู้ มีการแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ ฐานปฏิบัติอยู่ 4 ฐาน ฐานที่ 1 การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ฐานที่ 2 ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต ฐานที่ 3 STRONG/จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต และฐานที่ 4 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์สร้างสรรค์สันติภาพ
กิจกรรมเหล่านี้จะฝึกฝนให้เด็ก ๆ และเยาวชนกล้าคิดกล้าแสดงออก ได้แสดงออกถึงการมีภาวะผู้นำทีดีและผู้ตามที่ดี ซึ่งจะนำไปใช้ในชีวิตจริงหลังออกจากค่ายไปแล้ว หลักสูตรการจัดค่ายครั้งนี้ จัด 1 วัน โดยทีมวิทยากรที่เข้มแข็งจากคณะศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษาและครูผู้สอนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
อ่านทั้งหมด
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[7,773]
02 พฤษภาคม 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[14,693]
08 มกราคม 2561
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[10,824]
27 มีนาคม 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[15,654]
22 ธันวาคม 2560
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[14,310]
22 มกราคม 2561
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[16,088]
13 ธันวาคม 2560
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[13,915]
06 กุมภาพันธ์ 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[15,802]
24 ธันวาคม 2560
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[12,792]
22 กุมภาพันธ์ 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[14,107]
29 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[16,353]
18 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[3,634]
29 มิถุนายน 2561
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[12,388]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[14,553]
26 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[14,779]
03 มกราคม 2561
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[16,184]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[14,567]
08 มกราคม 2561
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[7,732]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[12,641]
02 มีนาคม 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[16,366]
14 ธันวาคม 2560