รมช.ศธ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนร่วมพัฒนา Parnership School ณ โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย จ.นครปฐม และโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม จ.ราชบุรี

***วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School ณ โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย จังหวัดนครปฐม และโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม จังหวัดราชบุรี
.
โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างการ มีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในการบริหารจัดการ ร่วมพัฒนา และสนับสนุนสถานศึกษาภายใต้การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ พัฒนาคุณภาพ และรังสรรค์นวัตกรรมการบริหารจัดการของสถานศึกษา ให้สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตให้แก่ผู้เรียน อีกทั้งเพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน เป็นศูนย์กลางการพัฒนาทักษะ คุณภาพชีวิต และเพื่อให้สถานศึกษาได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่างทั่วถึง นำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษามีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 50 โรงเรียน ผู้สนับสนุน จำนวน 12 หน่วยงาน โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการรุ่นที่ 1 จำนวน 50 โรงเรียน ซึ่งรัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญกับการปฏิรูปการศึกษาเป็นวาระสำคัญของการปฏิรูปประเทศ โดยมุ่งหวังจะให้ประสบความสำเร็จ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้านการศึกษาให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนการปฏิรูป รองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความเห็นชอบโครงการ “โรงเรียนร่วมพัฒนา” ซึ่งเป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษา Partnership School ที่ให้ความเป็นอิสระและความคล่องตัวในการบริหารจัดการ ทั้งในด้านการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ที่สร้างความรับผิดชอบต่อผู้เรียน ด้วยการ มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็น ทั้งนี้ รัฐบาลพร้อมให้การส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดความร่วมมือ ระหว่างภาครัฐกับทุกภาคส่วนของสังคม ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม นักวิชาการ สถานศึกษา โรงเรียน พี่เลี้ยง ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น รวมทั้งผู้ปกครอง และสมาชิกในชุมชน ซึ่งได้มอบหมายให้ นายมีชัย วีระไวทยะ และศาสตราจารย์กิตติคุณ เทียนฉาย กีระนันทน์ เป็นผู้ขับเคลื่อนร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป .
โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย สพป.นครปฐม เขต 1 จัดการเรียนการสอนระดับ อนุบาล 1 ถึง ป.6 โดยได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มสยามพรีเสิร์ฟฟู้ดส์ มีนักเรียนรวม 232 คน ซึ่งจุดเด่นของโรงเรียนวัดปลักไม้ลาย คือ ชุมชนในท้องถิ่นและผู้มีอุปการคุณต่อโรงเรียนให้การสนับสนุน มีวัดเป็นศูนย์รวมในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประเพณี โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ทำให้สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งผู้ปกครองเด็กพิเศษมีความเชื่อมั่นโดยส่งเด็กพิเศษเข้ามาเรียนเป็นจำนวนมาก และการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน ชุมชนใกล้เคียงได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษาใกล้เคียง มหาวิทยาลัย องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น สถานพยาบาล สถานีตำรวจ วัด ในด้านการระดมทรัพยากรในรูปแบบของสิ่งของ ปัจจัย แรงงาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นอย่างดีเยี่ยม.
โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม สพม.เขต 8 (ราชบุรี) จัดการเรียนการสอนระดับ ม.๑ ถึง ม.๖ ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มมิตรผล มีนักเรียนรวม ๘๔๐ คน โดยจุดเด่นของโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม คือ โรงเรียนกำหนดโครงสร้าง นโยบาย และกำหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรได้อย่างชัดเจน มีเทคโนโลยีที่สนับสนุนการเรียนการสอนของครูและนักเรียนได้อย่างเพียงพอ มีภูมิทัศน์ที่สะอาดทำให้ทุกคนต่างชื่นชมอยากเข้าไปสัมผัสกับบรรยากาศของโรงเรียน อีกทั้งเป็นที่ยอมรับและศรัทธาจากผู้ปกครอง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาคเอกชน ประชาชนในชุมชนรอบ ๆ บริเวณโรงเรียนอย่างดี มีสถานที่ที่พร้อมและเอื้อต่อการจัดกิจกรรม พร้อมทั้งให้บริการทางด้านต่าง ๆ ต่อชุมชนในด้านการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน และชุมชนใกล้เคียงให้ความร่วมมือทางด้านต่าง ๆ กับทางโรงเรียนอย่างดีเยี่ยม
บรรพต ข่าว/ชุติมา ภาพ
อ่านทั้งหมด
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[15,930]
24 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[12,774]
02 มีนาคม 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[14,820]
08 มกราคม 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[14,236]
29 มกราคม 2561
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[14,436]
22 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[14,905]
03 มกราคม 2561
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[12,518]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[12,924]
22 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[141]
17 สิงหาคม 2561
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[14,047]
06 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[14,683]
08 มกราคม 2561
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[16,318]
14 ธันวาคม 2560
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[7,862]
02 พฤษภาคม 2561
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[7,910]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[3,766]
29 มิถุนายน 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[16,501]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[14,680]
26 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[15,781]
22 ธันวาคม 2560
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[10,954]
27 มีนาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[16,480]
18 ธันวาคม 2560