ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 14 ห้องแซง

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 14 ห้องแซง โดยมี นายเข็มชาติ พินิจพล ประธานกลุ่มเครือข่ายฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 90 คน เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย สำหรับวัตถุประสงค์ของการอบรม คือ 1) เพื่อให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะหลักด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2) เพื่อให้มีการพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง และให้เห็นถึงศักยภาพและสามารถนำศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 3) เพื่อสร้างความเข้าใจในการปรับกระบวนทัศน์ในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ในการนี้ นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ได้กล่าวชื่นชมผลการปฏิบัติงานด้านคุณภาพวิชาการของลูกๆนักเรียนของกลุ่มเครือข่าย ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับดี และได้กล่าวเพิ่มเติมในเรื่องการพัฒนาการจัดการศึกษาว่า
1. การพัฒนาวิชาชีพสำหรับนักเรียน อาทิเช่น เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ในโครงการอาหารกลางวัน ถือเป็นองค์ประกอบสำหรับนักเรียน ทักษะชีวิตก็ถือเป็นสิ่งสำคัญในการเสริมสร้างชีวิต การปลูกฝังคุณธรรมสร้างความเข้มแข็งในจิตใจให้กับนักเรียน การฝึกการแก้ไขปัญหาชีวิต การแสดงบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกัน แม้กระทั่งการอยู่ร่วมกัน ก็ถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ที่จะต้องมีการปลูกฝังให้กับลูกๆนักเรียน จึงฝากให้ครูทุกคนอย่าได้ละเลยในเรื่องดังกล่าว
2. การปฏิบัติงานให้มีความรักความสามัคคี ให้เป็นตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง เพราะไม่มีวิชาชีพใดที่น่าภาคภูมิใจเท่ากับวิชาชีพครูเมื่อลูกๆนักเรียนเป็นคนดี ประสบความสำเร็จในชีวิต
3. การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ฝากให้คณะครูเริ่มที่นักเรียนชั้น ป. 1 ให้สามารถอ่านออกเขียนได้ตามมาตรฐานของชั้นให้ครบทุกคน เพื่อเป็นพื้นฐานในการต่อยอดในชั้นต่อไป ซึ่งทุกคนต้องช่วยกันแม้ไม่ใช่ในเวลาเรียน อาทิเช่น ในเวลาว่างอาจช่วยกันทบทวนความรู้ที่ได้รับในแต่ละวันให้กับเด็ก เป็นต้น
4. การเตรียมแผนการสอนซึ่งเป็นเครื่องมือที่ครูทุกคนจะต้องมี ดังนั้นต้องมีการประเมินว่าแผนการสอนที่เราได้ใช้ไปนั้นทำให้เด็กได้รับความรู้หรือไม่อย่างไร แต่หากประเมินแล้วไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่วางไว้เราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการสอน เปลี่ยนสื่อ หรืออื่นๆ เพื่อให้ลูกๆนักเรียนได้รับความรู้ตามความคาดหวังและมาตรฐานที่เราวางไว้
5. ฝากให้ทุกโรงเรียนสร้างความตระหนักเรื่องการจัดกิจกรรมกำจัดลูกน้ำยุงลายของโรงเรียน และการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกให้กับลูกๆนักเรียน ชุมชนได้รับทราบ
ท้ายสุด ท่านได้ขอบคุณทีมผู้บริหารสถานศึกษา แขกผู้มีเกียรติ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนที่ได้จัดกิจกรรมที่ดี ให้ทุกคนได้มาพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ณ ห้องประชุมโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
วราภรณ์ : ภาพ / ข่าว
อ่านทั้งหมด
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[14,553]
26 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[14,567]
08 มกราคม 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[16,366]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[16,353]
18 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[3,634]
29 มิถุนายน 2561
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[10,824]
27 มีนาคม 2561
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[13,915]
06 กุมภาพันธ์ 2561
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[12,792]
22 กุมภาพันธ์ 2561
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[16,088]
13 ธันวาคม 2560
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[7,773]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[12,641]
02 มีนาคม 2561
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[12,388]
28 กุมภาพันธ์ 2561
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[7,732]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[14,779]
03 มกราคม 2561
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[14,310]
22 มกราคม 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[14,693]
08 มกราคม 2561
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[16,184]
14 ธันวาคม 2560
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[15,802]
24 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[15,654]
22 ธันวาคม 2560
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[14,107]
29 มกราคม 2561