สพป.ภูเก็ต ติดตามการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร การเรียนรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์สู่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 "ครูยุคดิจิทัล

วันที่ 22 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการติดตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร สพป.ภูเก็ต ได้ดำเนินการติดตามการดำเนินงานของโครงการ ณ โรงแรมเพิร์ล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต “การจัดการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ สู่นวัตกรรมการศึกษา” รหัสหลักสูตร 613181012 โดยอาจารย์ริณรณีญ์ เสนีย์วาสน์ และคณะ โดยมีครูเข้าร่วมการอบรมเพื่อรับความรู้ ความเข้าใจ เทคนิคการเรียนการสอนนักเรียน การแลกเปลี่ยนเรียร็ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน โดยการจัดแบ่งครูเป็นกลุ่มในการพัฒนาทักษะจำเป็นสำหรับครู เพื่อการจัดการเรียนรู้สำหรับในศตวรรษที่ 21 ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทักษะแห่งอนาคตใหม่ ในการประสบผลสำเร็จที่จะได้นักเรียนที่อยากเรียนโดยให้นักเรียนได้ลงมือทำด้วยแรงบันดาลใจของตัวเอง ด้วยกระบวนการ PLC และการเปลี่ยนวัฒนธรรมความเป็นครู จากการสอนคนเดียว เป็นครูทีมเรียนรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านการปฎิบัติกระบวนการพัฒนาครูที่ได้รับ ให้เป็นครูศตวรรษที่ 21 ปัจจุบันโลกเปลี่ยน สังคมเปลี่ยน เด็กเปลี่ยน ทำให้โรงเรียนเป็นแหล่งข้อมูลรอง แหล่งข้อมูลหลัก คือสังคมโดยรอบ สื่อจากอินเตอร์เน็ต ครูจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสอนโดยการนำความรู้ ความเข้าใจ เทคนิคใหม่ ๆ จาการอบรมครูครบวงจรไปใช้ เพื่อพัฒนาให้ครูได้มีสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียน 3 ทักษะ 3 R Reading (อ่านออก) (W)Riting (เขียนได้) (A)Rithmetics (คิดเลขเป็น) โดยใช้ทักษะที่สอดคล้องกับการเรียนการสอนของนักเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ได้ สรุปได้ ในการนี้ นางฉลวย เสวกพันธ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สพป.ภูเก็ต คณะกรรมการกำกับติดตามการพัฒนาครูแบบครบวงจรจังหวัดภูเก็ต ได้กล่าวว่า ตามที่ได้สังเกตพฤติกรรมของครูที่เข้าร่วมอบรม ครูตั้งใจและสนใจ ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา เนื้อหาหลักสูตร การถ่ายทอดการเรียนรู้ เทคนิคต่าง ๆ จากวิทยากร เป็นอย่างดี ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การเรียนการสอนของแต่ละโรงเรียน สิ่งที่ไม่รู้ไม่ทราบก็ได้ทราบได้รู้ เนื่องจากครูมาจากหลายจังหวัด เมื่อทำงานเป็นทีม ได้ร่่วมด้วยช่วยกัน ทำให้บรรยากาศในการอบรมเป็นไปด้วยดี ประกอบกับวิทยากรมีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดการเรียนการสอน เทคนิค ที่สามารถนำไปปรับใช้กับนักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระ แต่ละช่วงชั้นได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพต่อไป
อ่านทั้งหมด
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[12,546]
02 มีนาคม 2561
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[12,704]
22 กุมภาพันธ์ 2561
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[15,997]
13 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[16,279]
14 ธันวาคม 2560
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[15,709]
24 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[14,472]
08 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[14,465]
26 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[15,569]
22 ธันวาคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[14,602]
08 มกราคม 2561
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[3,543]
29 มิถุนายน 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[16,260]
18 ธันวาคม 2560
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[7,682]
02 พฤษภาคม 2561
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[10,731]
27 มีนาคม 2561
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[13,828]
06 กุมภาพันธ์ 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[14,014]
29 มกราคม 2561
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[16,088]
14 ธันวาคม 2560
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[7,640]
02 พฤษภาคม 2561
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[14,218]
22 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[14,694]
03 มกราคม 2561
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[12,303]
28 กุมภาพันธ์ 2561