"สพฐ. เปิดโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561 พร้อมมอบโล่รางวัลแก่ สพป. /สพม. ที่มีผลสัมฤทธิ์ภาษาไทยสูง และโรงเรียนที่ส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย"

***วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 นางสุกัญญา งามบรรจง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561 พร้อมมอบโล่รางวัลแก่ สพป. /สพม. ที่มีผลสัมฤทธิ์ภาษาไทยสูง และโรงเรียนที่ส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย โดยมีผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ ครูและนักเรียน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 225 เขต จำนวนกว่า 700 คน ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต จ.ปทุมธานี
นางสุกัญญา งามบรรจง รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สถาบันภาษาไทย ได้ดำเนินโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความตระหนักให้ครู นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องเห็นความสำคัญ ของภาษาไทยในฐานะเป็นภาษาประจำชาติ และร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย โดยในปี 2561 กำหนดแนวคิดหลักของการจัดงานคือ การสืบสานพระราชปณิธานของรัชกาลที่ 9 และน้อมนำพระราชกระแสรับสั่งของรัชกาลที่ 10 ให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักเห็นความสำคัญที่จะร่วมมือร่วมใจกัน ทำนุบำรุงส่งเสริมอนุรักษ์ภาษาไทย
ดังนั้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีเวทีแสดงความสามารถด้านภาษาไทย และเป็นการสร้างความตระหนักให้ครู นักเรียนเห็นความสำคัญของภาษาไทย จึงได้มีการจัดแข่งขันความสามารถด้านภาษาไทยระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี โดยภายในงานมีการบรรยายและอภิปรายเกี่ยวกับองค์ความรู้ภาษาไทยด้านต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และการพัฒนาห้องสมุด ให้แก่ครู และศึกษานิเทศก์ นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งจัดการแข่งขันความสามารถด้านภาษาไทยระดับประเทศของครูและนักเรียน และมีการมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครูและนักเรียนอีกด้วย
สำหรับกิจกรรมหลักในวันที่ 23 กรกฎาคม คือ การมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และสถานศึกษาจำนวน 142 โล่ ได้แก่ โล่รางวัลให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ภาษาไทยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 10 อันดับแรก จำนวน 40 โล่ ประกอบด้วย
รางวัล (NT) ความสามารถด้านภาษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้แก่ อันดับ 1 สพป. กรุงเทพมหานคร / อันดับ 2 สพป. ชุมพร เขต 1 / อันดับ 3 สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 / อันดับ 4 สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 / อันดับ 5 สพป. จันทบุรี เขต 1 / อันดับ 6 สพป. พัทลุง เขต 1 / อันดับ 7 สพป. สงขลา เขต 2 / อันดับ 8 สพป. เพชรบุรี เขต 1 / อันดับ 9 สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๑ และอันดับ 10 สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
รางวัล (O-NET) สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้แก่ อันดับ 1 สพป. กรุงเทพมหานคร / อันดับ 2 สพป. พัทลุง เขต 1 / อันดับ 3 สพป. จันทบุรี เขต 1 / อันดับ 4 สพป. ชุมพร เขต 1 / อันดับ 5 สพป. แพร่ เขต 1 / อันดับ 6 สพป. พัทลุง เขต 2 / อันดับ 7 สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 / อันดับ 8 สพป. เพชรบุรี เขต 1 / อันดับ 9 สพป. นนทบุรี เขต 1 และอันดับ 10 สพป. ระยอง เขต 2
รางวัล (O-NET) สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้แก่ อันดับ 1 สพม. เขต 37 / อันดับ 2 สพม. เขต 1 / อันดับ 3 สพม. เขต 2 / อันดับ 4 สพม. เขต 14 / อันดับ 5 สพม. เขต 16 / อันดับ 6 สพม. เขต 12 / อันดับ 7 สพม. เขต 35 / อันดับ 8 สพม. เขต 36 / อันดับ 9 สพม. เขต 18 และอันดับ 10 สพม. เขต 17
และรางวัล (O-NET) สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้แก่ อันดับ 1 สพม. เขต 1 / อันดับ 2 สพม. เขต 2 / อันดับ 3 สพม. เขต 16 / อันดับ 4 สพม. เขต 14 / อันดับ 5 สพม. เขต 18 / อันดับ 6 สพม. เขต 37 / อันดับ 7 สพม. เขต 35 / อันดับ 8 สพม. เขต 12 / อันดับ 9 สพม. เขต 6 และอันดับ 10 สพม. เขต 3
นอกจากนั้นยังมีการมอบโล่รางวัลให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และโรงเรียนสังกัดสพป. และมัธยมศึกษา ที่ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ โดยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประจำปี พ.ศ.2561 จำนวน 36 โล่ ประกอบด้วย
รางวัล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประจำปี พ.ศ.2561 ได้แก่ รางวัลระดับยอดเยี่ยม สพป. สุรินทร์ เขต 3 / รางวัลระดับดีเด่น สพป. สระแก้ว เขต 1 / รางวัลระดับดีเด่น สพป. เชียงราย เขต 1 / รางวัลระดับดี สพป. แพร่ เขต 1 / รางวัลระดับดี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 / รางวัลระดับดี สพป. อุดรธานี เขต 1 / รางวัลระดับชมเชย สพป. เลย เขต 3 / รางวัลระดับชมเชย สพป. นครนายก และรางวัลระดับชมเชย สพป. สุโขทัย เขต 2
รางวัล ศึกษานิเทศก์ที่ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประจำปี พ.ศ.2561 ได้แก่ รางวัลระดับยอดเยี่ยม นายบุญเจริญ บุญเชิด ศึกษานิเทศก์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 / รางวัลระดับดีเด่น นางประไพ ฉายอรุณ ศึกษานิเทศก์ สพป. สระแก้ว เขต 1 / รางวัลระดับดีเด่น นางสาวสายสวลี วิทยภัค ศึกษานิเทศก์ สพป. เชียงราย เขต 1 / รางวัลระดับดี นางฉัตรชนก ตันมา ศึกษานิเทศก์ สพป. แพร่ เขต 1 / รางวัลระดับดี นายเทิดศักดิ์ โพธิสาขา ศึกษานิเทศก์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 / รางวัลระดับดี นางจารุวรรณ แจ่มเสียง ศึกษานิเทศก์ สพป. อุดรธานี เขต 1 / รางวัลระดับชมเชย นางสุปราณี พาดี ศึกษานิเทศก์ สพป. เลย เขต 3 / รางวัลระดับชมเชย นางวาสิรินทร์ รัตนมาลี ศึกษานิเทศก์ สพป. นครนายก และรางวัลระดับชมเชย นางพจมาน หาญกล้า ศึกษานิเทศก์ สพป. สุโขทัย เขต 2
รางวัล โรงเรียนสังกัดสพป. ที่ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประจำปี พ.ศ.2561 ได้แก่ รางวัลระดับยอดเยี่ยม โรงเรียนศรีจอมทอง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 / รางวัลระดับดีเด่น โรงเรียนสุขานารี สพป. นครราชสีมา เขต 1 / รางวัลระดับดีเด่น โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 / รางวัลระดับดี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 / รางวัลระดับดี โรงเรียนบ้านหนองแก สพป. สระแก้ว เขต 1 / รางวัลระดับดี โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 / รางวัลระดับชมเชย โรงเรียนบ้านดวนบากน้อย สพป. ยโสธร เขต 1 / รางวัลระดับชมเชย โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ สพป. เลย เขต 3 และรางวัลระดับชมเชย โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร สพป. แพร่ เขต 1
รางวัล โรงเรียนสังกัดสพม. ที่ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประจำปี พ.ศ.2561 ได้แก่ รางวัลระดับยอดเยี่ยม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม. เขต 17 / รางวัลระดับดีเด่น โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 และโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 / รางวัลระดับดี โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สพม. เขต 33 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 สพม. เขต 16 และโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 / รางวัลระดับชมเชย โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ สพม. เขต 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ สพม. เขต 39 และโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 1
การมอบโล่รางวัลให้แก่ศึกษานิเทศก์ และโรงเรียนสังกัดสพป. และมัธยมศึกษา ที่มีการดำเนินงานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และการพัฒนาห้องสมุด ประจำปี พ.ศ.2561 จำนวน 15 โล่ ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ที่ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ ด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด ประจำปี พ.ศ. 2561 รางวัลระดับชมเชย นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ. สพป. แพร่ เขต 1 สพป. แพร่ เขต 1 / รางวัลระดับชมเชย นางฉัตรชนก ตันมา ศึกษานิเทศก์ สพป. แพร่ เขต 1
โรงเรียนสังกัดสพป. ที่ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด ประจำปี พ.ศ. 2561 รางวัลระดับยอดเยี่ยม โรงเรียนวัดคลองยอ สพป. สงขลา เขต 3 / รางวัลระดับดี โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน สพป. จันทบุรี เขต 2 และโรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 / รางวัลระดับชมเชย โรงเรียนบ้านวังด้ง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร สพป. แพร่ เขต 1 โรงเรียนวัดนารังนก สพป. สงขลา เขต 2 และโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า สพป. อุดรธานี เขต 2
โรงเรียนสังกัดสพม. ที่ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด ประจำปี พ.ศ. 2561 ได้แก่ รางวัลระดับดีเด่น โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 และโรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 / รางวัลระดับดี โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม สพม. เขต 9 และโรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 / รางวัลระดับชมเชย โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม. เขต 2 และโรงเรียนสตรีภูเก็ต สพม. เขต 14
ทั้งนี้ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 จะมีการมอบโล่รางวัลสำหรับครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รวมถึงรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการแข่งขันความสามารถด้านภาษาไทยระดับประเทศ ทั้ง 5 กิจกรรม 17 รายการแข่ง จำนวน 51 โล่ ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต ปทุมธานี ต่อไป
+++++++++++++++++++++
ภาพ/ข่าว อัจฉรา ปชส.สพฐ.
อ่านทั้งหมด
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[12,774]
02 มีนาคม 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[14,236]
29 มกราคม 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[14,820]
08 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[14,905]
03 มกราคม 2561
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[10,954]
27 มีนาคม 2561
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[14,047]
06 กุมภาพันธ์ 2561
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[16,318]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[14,683]
08 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[16,480]
18 ธันวาคม 2560
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[15,930]
24 ธันวาคม 2560
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[7,910]
02 พฤษภาคม 2561
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[12,924]
22 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[16,501]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[141]
17 สิงหาคม 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[15,781]
22 ธันวาคม 2560
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[7,862]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[14,680]
26 ธันวาคม 2560
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[12,518]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[3,766]
29 มิถุนายน 2561
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[14,436]
22 มกราคม 2561