ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้มี มุ่งมั่น พยายาม สามัคคี สู่ความสำเร็จ

***“มุ่งมั่น พยายาม สามัคคี สู่ความสำเร็จ” อุดมการณ์ที่ นายอุดม ชูอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องแมว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 ใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงานจนได้รับรางวัล “ยอดครูผู้มีอุดมการณ์ “ ประจำปี พ.ศ. 2561 ผอ.อุดม เล่าว่า ตนเป็นคนจังหวัดตรัง สอบบรรจุครูได้ที่โรงเรียนบ้านมะแนดาแล อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี เมื่อปี พ.ศ. 2541 ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนได้ 8 ปี ก็สอบรองผู้อำนวยการสถานศึกษาได้ในปี พ.ศ. 2550 ที่โรงเรียนชุมชนบ้านบางเก่า อ.สายบุรี จ.ปัตตานี และผู้อำนวยการสถานศึกษา ในปี พ.ศ.2552 ที่โรงเรียนบ้านช่องแมว อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 20 ปี ที่ปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยตลอดเวลา 9 ปี ที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องแมว ตนได้นำความรู้ด้านการเกษตร ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของโรงเรียนใหม่ทั้งหมด ใช้หลักการบริหารสร้างความร่วมมือและเน้นสัมพันธ์ชุมชน ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากชุมชนส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนเพิ่มขึ้น จากเดิม 86 คน ในปี พ.ศ. 2552 เป็น 256 คน ในปีปัจจุบัน นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจัดหาทุนการศึกษา ช่วยประสานโรงเรียนประจำอำเภอเพื่อส่งนักเรียนเข้าศึกษาต่อ จัดทำโครงการอาหารเช้ากู้วิกฤตเศรษฐกิจผู้ปกครองเพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารเช้าทุกคนลดภาระผู้ปกครองโดยให้นักเรียน ปลูกผัก เลี้ยงไก่ ปลาเพาะเห็ดนางฟ้า เพื่อนำมาประกอบอาหาร รวมถึงได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน การอนุรักษ์ผืนป่าโดยตั้งเป็นสวนพฤกษศาสตร์ การจัดสภาพแวดล้อมให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ จนได้รับรางวัลสำคัญมากมาย เช่น รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น รางวัลครูดีศรีปัตตานี รางวัลคุรุสดุดี และรางวัลยอดครูผู้มีอุดมการณ์ เป็นต้น อีกทั้งตนยังตั้งมั่นที่จะปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีกับข้าราชการครู และยึดมั่นในอุดมการณ์ พร้อมทั้งจะน้อมนำแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชการที่ 9 และพระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ด้านการปฏิบัติด้วยจิตอาสาโดยไม่หวังผลตอบแทน ไปใช้ในการบริหารสถานศึกษาให้มีความยั่งยืน
รุณฤดี ข่าว/ทินกร ภาพ
อ่านทั้งหมด
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[15,033]
22 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[5,906]
29 มิถุนายน 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[17,871]
22 ธันวาคม 2560
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[16,372]
29 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,770]
08 มกราคม 2561
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[2,308]
17 สิงหาคม 2561
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[14,870]
02 มีนาคม 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[18,607]
14 ธันวาคม 2560
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[18,409]
14 ธันวาคม 2560
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[16,156]
06 กุมภาพันธ์ 2561
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,555]
22 มกราคม 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[18,074]
24 ธันวาคม 2560
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[10,046]
02 พฤษภาคม 2561
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[10,046]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[17,011]
03 มกราคม 2561
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[13,078]
27 มีนาคม 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[16,897]
08 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[16,765]
26 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[18,610]
18 ธันวาคม 2560
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[14,637]
28 กุมภาพันธ์ 2561