• songkranday_2557

สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ,2,3 และ สพม.30 จัดอบรมเทคนิคการสอนนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้

สพป.ชัยภุมิ เขต 1 ,2,3 และ สพม.30 ร่วมจัดโครงการฝึกอบรมเทคนิคการสอนนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ ให้แก่ครูผู้สอน จำนวน 444 คน ในวันที่ 2 สิงหาคม 2554 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท อ.เมืองชัยภูมิ โดยมี ดร.เสงี่ยม ทองละมุล รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิด และนายประยงค์ มาแสง ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ มีรายละเอียดดังนี้
ความเป็นมา สืบเนื่องจากการคัดกรองวินิจฉัยนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วม ปีการศึกษา 2554 พบกลุ่มนักเรียนที่บิกพร่องทางการเรียนรู้ประมาณ ร้อยละ 86 ซึ่งมีมากที่สุดในจำนวนประเภทคนพิการ 9 ประเภท ครูผู้สอนหรือผู้รับผิดชอบส่วนมากไม่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษ หรือได้รับการอบรมในระดับน้อย
วัตถุประสงค์ มีดังนี้ (1) เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้เกี่ยวกับลักษณะของนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ (2) เพื่อให้ครูมีเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ (3) เพื่อให้ครูผู้ผ่านการฝึกอบรมเป็นเครือข่ายในการพัฒนานักเรียนพิการเรียนร่วม
วิทยากรการอบรม ได้แก่ รศ. ดร. ดารณี ศักดิ์ศิริผล ภาคการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
อ่านทั้งหมด
นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 - เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราช
เปิด[4,628]
19 พฤศจิกายน 2556
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ดร.กิตินันท์ โนสุ วันเดือนปีเกิด 15 เมษายน 2504 ภูมิลำเนา อ.เมือง จ.น่าน ค
เปิด[5,665]
21 พฤศจิกายน 2556
>>> ประวัติส่วนตัว นายบุญเทียม อังสวัสดิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ เกิดวันที่ ๑๐
เปิด[5,443]
28 พฤศจิกายน 2556
ดร.ถาวร คูณิรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 การศึกษาศึกษาศาสตรบัณฑิต(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัย
เปิด[5,165]
10 มกราคม 2557
นายโกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 . เกิดวันที่ 1 กันยายน 2501 . การศึกษา
เปิด[4,849]
28 พฤศจิกายน 2556
ประวัติส่วนตัว นายวิชัย พวงภาคีศิริ เกิดวันที่ 4 พฤศจิกายน 2500 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เ
เปิด[4,226]
06 ธันวาคม 2556
นายบุญหมั่น ค้าทอง
เปิด[3,729]
21 มกราคม 2557
นายศักดา  จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษนครราชสีมา เขต 6 ประวัติส่วนตัวนายศักดา  จันทร์ฝอ
เปิด[6,133]
15 พฤศจิกายน 2556
นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต3 - เกิดวันที่ 22 พฤศจิกายน 2502 - ภูมิลำเนาเดิม อำเภ
เปิด[4,522]
20 พฤศจิกายน 2556
ประวัติ นายสมุทร สมปอง ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 เบอร์โทรศัพท์ 085-4647557 Email: Samoot
เปิด[4,716]
18 พฤศจิกายน 2556
ว่าที่ร้อยตรีวัฒนา ไกรนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ เกิด ๒๒ กรกฎาคม ๒๔๙๗ ภูมิลำเนา
เปิด[3,998]
13 ธันวาคม 2556
ข้อมูลประวัติ ผลงาน นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 …………………………………………… 1. ชื่อ – ชื่อสกุล น
เปิด[5,793]
18 ธันวาคม 2556
ประวัตินายจิรวัฒน์ ปัญญา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ ...................................... ภูมิล
เปิด[4,591]
20 พฤศจิกายน 2556
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ชื่อ นางอรฤดี พูลศรี วัน เดือน ปี เกิด 9 สิงหาคม 2498 ประวัติกา
เปิด[5,184]
20 พฤศจิกายน 2556
เกิดวันที่ 7 ตุลาคม 2502 อายุ 53 ปี ภูมิลำเนา(เกิด) อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 111 ม.1 ต.ทุ่งสมอ อ.พนมทวน จ.กาญจนบ
เปิด[5,663]
18 พฤศจิกายน 2556
>>>>นายสมเจษฏ์ ศรีสมจักร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๑ ที่จังหวั
เปิด[3,524]
27 มกราคม 2557
>>> ประวัติ นายสมศักดิ์ ศรีรักษา ชื่อ นายสมศักดิ์ ศรีรักษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศ
เปิด[6,038]
22 พฤศจิกายน 2556
นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ภูมิลำเนา จังหวัดน่าน
เปิด[4,898]
25 พฤศจิกายน 2556
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ประวัติส่วนตัว ดร. ประภัสร สุภาสอน เกิดวันที่ 12 ตุลาคม 2497 ณ บ้านเลขที่
เปิด[4,466]
18 พฤศจิกายน 2556
นายไพบูลย์ ชวรุ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 วัน เดือน
เปิด[5,000]
20 พฤศจิกายน 2556