สพป.ยโสธร เขต ๒ อบรมพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและการดำเนินการทางวินัยให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานบุคคลในสถานศึกษา

สพป.ยโสธร เขต ๒ อบรมพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและการดำเนินการทางวินัยให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานบุคคลในสถานศึกษา
-----------------------------------------
วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เสลา ๐๙.๐๐ น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและการดำเนินการทางวินัยให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานบุคคลในสถานศึกษา โดยมี นายจีระศักดิ์ ภาระเวช รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ มี นายคม บูรณวรศิลป์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง และ นางจิราพร มิ่งขวัญ นิติกร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ เป็นวิทยากร
การอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด จำนวน ๒๐๐ คน และ ข้าราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ จำนวน ๒๐ คน รวมผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น ๒๒๐ คน และการอบรมนี้คาดหวังว่า ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนจะได้เสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำผิดวินัย และสามารถดำเนินการทางวินัยได้อย่างถูกต้องตามหลักการและขั้นตอน ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการอีกทางหนึ่ง
การอบรมนี้ ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ กล่าวถึง การออกแบบกิจกรรม การสร้างความตระหนักตามมาตรา ๙๕ บทบาทหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบด้วย
๑) การเสริมสร้างและพัฒนา กระทำโดย การเป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้ใต้บังคับบัญชา การฝึกอบรม การสร้างขวัญกำลังใจ การจูงใจ รวมทั้งการจัดกิจกรรมอื่นใดที่เป็นการเสริมสร้างพัฒนาเจตคติ จิตสำนึก และพฤติกรรม
๒) การป้องกัน กระทำโดย การเอาใจใส่ การสังเกตพฤติกรรมในฐานะผู้บังคับบัญชา รวมทั้งการขจัดเหตุอันจะทำให้เกิดการกระทำผิดทางวินัย
๓) การดำเนินการทางวินัย หากมีการกระทำผิด กรณีมีการกล่าวหา หรือ ยังไม่มีพยานหลักฐาน ต้องมีการสืบหาข้อเท็จจริง
และ ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “หากผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติ มีพฤติกรรมปกป้อง ช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชาที่กระทำผิด ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริต ถือว่าผู้บังคับบัญชาผู้นั้นกระทำผิดทางวินัย” วราภรณ์ ภาพ / ข่าว
อ่านทั้งหมด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[16,873]
08 มกราคม 2561
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,533]
22 มกราคม 2561
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[10,016]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[14,841]
02 มีนาคม 2561
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[5,883]
29 มิถุนายน 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[17,839]
22 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,746]
08 มกราคม 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[18,582]
14 ธันวาคม 2560
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[14,608]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[16,986]
03 มกราคม 2561
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[18,386]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[2,277]
17 สิงหาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[16,739]
26 ธันวาคม 2560
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[16,130]
06 กุมภาพันธ์ 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[18,049]
24 ธันวาคม 2560
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[13,050]
27 มีนาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[18,585]
18 ธันวาคม 2560
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[16,346]
29 มกราคม 2561
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[15,005]
22 กุมภาพันธ์ 2561
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[10,020]
02 พฤษภาคม 2561