คำแนะนำในการส่งข่าวขึ้นเว็บ สพฐ.

ข่าวที่ไม่ควรส่งเข้ามา
1. การประชุมทุกชนิด เช่น การประชุมประจำเดือน การประชุมผู้บริหาร การประชุม อ.ก.ค.ศ. การประชุมเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ควรนำขึ้นที่เว็บ เขต ของท่าน
2. การเขียนคำบรรยายข่าว ควรให้ได้ใจความสำคัญของการนำเสนอ ไม่ควรใช้ ใคร เป็นประธานในพิธีเปิดอะไร ที่ไหน เวลาไหน เพียงแค่นั้น ควรเขียนให้ได้ว่า งานที่นำเสนออยู่นั้น โรงเรียนหรือนักเรียนหรือบุคลากรได้ประโยชน์อะไร มีจุดประสงค์อะไร สนองนโยบายอะไร สรุปผลของโครงการนั้นได้ผลอย่างไร เป็นต้น
3. การเขียนข่าวนำ ไม่ควรใช้ชื่อตัวบุคคลนำข่าว ควรใช้ สำนักงานของท่านทำอะไร เป็นการนำข่าว แล้วรายละเอียดให้ไปขยายความเอา เช่น สพป. ..... เปิดโครงการอบรมบุคลากร สนองยโยบายยกระดับครูทั้งประเทศ รายละเอียด นาย .... ผอ.สพป.... ได้เป็นประธานใน .... เมื่อวันที่ สถานที่ ทั้งนั้นเพื่อ หรือโครงการนี้มีจุดประสงค์ เพื่อ . มีคนเข้าร่วม คน ผลที่คาดว่าจะได้รับ ... ชื่อผู้รายงาน
4. ถ้ามีหลายข่าวที่จะต้องส่ง ให้เว้นเวลาสักระยะ อย่าส่งข่าวมาติดกัน เพราะการเปิดข่าวออกไปในแต่ละภาค จะมีข่าวของท่านเพียง เขตเดียว ควรเว้นเวลาสักเล็กน้อย เพื่อให้เขตอื่นส่งเข้ามาแทรกบ้าง แล้วค่อยส่งข่าวต่อไป ไม่จำกัดข่าวในแต่ละวัน ที่สำคัญ ข่าวบางข่าว สามารถรวมกันได้ เพราะคนไปเปิดเป็นคนเดียวกัน อย่าพยายามแยกข่าว
5.ส่งแล้ว อย่าส่งมาอีก เพราะซ้ำ และข่าวภาคกลาง ควรเลือกภาคกลาง ไม่ใช่เลือกส่วนกลาง
6.พาดหัวข่าว ควรใช้คำกลาง ๆ เพราะเป็นเว็บราชการ ไม่ใช่เว็บหนังสือพิมพ์
7.ควรลงข่าวที่เว็บสำนักงานของท่านด้วย โปรดอย่าจ้องส่งขึ้นแต่เว็บ สพฐ. เพราะเราก็ตรวจสอบไปยังเว็บของท่านด้วย
8.เขตใด user password ยังเข้าไม่ได้ โทรประสานโดยตรงจะรวดเร็ว 08-19299972 หรือจะสมัครใหม่
9.การขอพื้นที่ฝากเว็บไซต์ ช่วงนี้งดบริการ เปิดเมื่อไหร่ จะแจ้งให้ทราบที่หน้าเว็บ
10. กรณีที่ฝากอยู่แล้ว และอัพโหลดเว็บไซต์ไม่ได้ ลืมรหัสผ่าน คนทำย้าย ให้เมล์ถาม prem.l@obec.go.th และ noc@obec.go.th เพราะ webmaster@obec.go.th แก้ไขให้ท่านไม่ได้ เนื่องจากมีเมล์ถามตรงมามากมาย
11.ข่าวทุกข่าว เมื่อส่งมาแล้ว คณะทำงานจะต้องตรวจสอบก่อน แล้วจึงจะเปิดข่าวให้ จะยังไม่ขึ้นทันที ยกเว้นคณะทำงานเข้ามาตรวจสอบข่าวพอดี
อ่านทั้งหมด
ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จากดินแดนแห่งชัยชนะ สู่เมืองวีรชนคนกล้า ด้วยความยินดียิ่ง
เปิด[1,002]
28 พฤศจิกายน 2560
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ..**ประวัติ ชื่อ สกุล นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส
เปิด[315]
07 ธันวาคม 2560
นายชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี กศ.บ. วิชาเอกฟิสิกส์ โทคณิ
เปิด[1,270]
24 พฤศจิกายน 2560
ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 1. ประวัติ เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.250
เปิด[302]
07 ธันวาคม 2560
ชื่อ นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ เกิด 5 พฤศจิกายน 2503 การศึกษา - กศ.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก เมื่อปี 2526
เปิด[988]
28 พฤศจิกายน 2560
...........ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาต
เปิด[1,086]
26 พฤศจิกายน 2560
นายสมัย ธนะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ภูมิลำเนา 106 หมู่ 11 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160
เปิด[415]
05 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายอนุศาสตร์ นามสกุล สอนศิลพงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 วิทย
เปิด[1,252]
24 พฤศจิกายน 2560
นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เกิดวันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2501 คู่สมรส นางกนกพร โพธิ์เงิน ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังทอง จังหวั
เปิด[410]
06 ธันวาคม 2560
ชื่อ-สกุล นางสุภารีย์ โพนเงิน วัน เดือน ปีเกิด ๘ มกราคม ๒๕๐๓ การรับราชการ เริ่มบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง อาจารย์ ๑ ระดับ ๓โรงเ
เปิด[1,099]
27 พฤศจิกายน 2560
นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ประวัติส่วนตัว
เปิด[1,064]
27 พฤศจิกายน 2560
ประวัติ นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 1. ชื่อ นายนิพนธ์ สกุล ก้องเวหา เลขประจำตัวประช
เปิด[857]
30 พฤศจิกายน 2560
นายนิรัตน์ ทะมีพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เกิดวันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2500คู่สมรส นางปัฐมา ทะ
เปิด[873]
29 พฤศจิกายน 2560
นายมรกต กลัดสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึ
เปิด[1,017]
28 พฤศจิกายน 2560
ประวัติส่วนตัว ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 นายสง่า จันทร์วิเศษ เกิดวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๓ อายุ ๕๗ ปี
เปิด[299]
07 ธันวาคม 2560
ชื่อ-สกุล นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2502 การรับราชการ เริ่มบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง
เปิด[489]
04 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ วัน เดือน ปีเกิด ๑๑ กุมภาพันธ์
เปิด[280]
08 ธันวาคม 2560
นายเกิดมี สอนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 การศึกษา - ป.4 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง อำเภอเพ็ญ จั
เปิด[348]
07 ธันวาคม 2560
///ประวัติ/// นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เกิดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2503 ///การศึกษ
เปิด[542]
04 ธันวาคม 2560
ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 8 กันยายน 2505 สถานที่เกิด บ้านหนองกุง ต.หนองกุง อ.ตาลสุม จ.อุบลราช
เปิด[530]
04 ธันวาคม 2560