ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ – บริษัท City Hubs ร่วมกับ E-SAAN Software Park (ม.ขอนแก่น)

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ – บริษัท City Hubs ร่วมกับ E-SAAN Software Park (ม.ขอนแก่น) – (เริ่ม ก.พ. 54) ด้วยบริษัท City Hubs ร่วมกับศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (E-SAAN Software Park) องค์กรในกำกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม 2554 โดยจัดอบรมที่อาคารศูนย์วิชาการชั้น 4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น มีรายละเอียดหลักสูตรอบรมดังนี้ 1) หลักสูตรอบรม Advance Professional Microsoft Office (รุ่นที่ 1-3) "ยกระดับการใช้งาน Microsoft Office Word/Excel/PowerPoint ในองค์กรของคุณอย่างมืออาชีพ
เน้นให้คุณประยุกต์ใช้งานในองค์กรได้จริงและมีประสิทธิภาพ" รุ่นที่ 1: วันจันทร์ที่ 21 – พุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 รุ่นที่ 2: วันศุกร์ที่ 29 เมษายน – อาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2554 รุ่นที่ 3: วันจันทร์ที่ 6 – พุธที่ 8 มิถุนายน 2554 รายละเอียดหลักสูตร สามารถคลิกดูได้ที่ลิงค์**: http://www.cityhubs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=50&... 2) หลักสูตรอบรมสร้างและจัดการเว็บไซต์องค์กรด้วย Joomla (รุ่นที่ 4-6) “Step-to-Step สร้างเว็บไซต์ในองค์กรด้วย Joomla ใครๆ ก็เขียนเว็บได้ไม่ต้องรู้เรื่องเขียนโปรแกรม, เปิดอบรมต่อเนื่องสานต่อความสำเร็จรุ่นที่ 4-6 พิเศษ ผู้เข้าอบรมได้พื้นที่เว็บไซต์ + โดเมนฟรี 1 ปี” รุ่นที่ 4: วันศุกร์ที่ 18 – อาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2554 รุ่นที่ 5: วันศุกร์ที่ 8 – อาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2554 รุ่นที่ 6: วันศุกร์ที่ 13 – อาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2554 รายละเอียดหลักสูตร คลิกที่ดูได้ที่ลิงค์**: http://www.cityhubs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=49&... สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมหลักสูตรอื่น ๆ ได้ที่ http://www.cityhubs.net “ทุกหลักสูตรเน้นผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้งานได้จริงด้วยวิทยากรและทีมงานมากประสบการณ์” ทั้งนี้ทางคณะผู้จัดโครงการอบรมขออนุญาตประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการอบรมแก่ท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่าน ทางโครงการสามารถจัดทำหนังสือเชิญสำหรับท่านที่ต้องการนำไปเสนอผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานท่าน และสำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ สามารถเข้าร่วมการอบรมโดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว และมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนตลอดจนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ. 2549 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านซอฟต์แวร์) อาคารศูนย์วิชาการ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์: 0-4320-2426 ต่อ 114,115,120 มือถือ 086-459-7440 โทรสาร: 0-4320-2292 email: tt@esswpark.org , ladaban@esswpark.org วิทยากรอบรม: กษิติ พันธุ์ถนอม City Hubs – ซิตี้ฮับส์ อาคารศูนย์วิชาการ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร. 088-557-3497-8 E-Mail: comthaitip@gmail.com Home Page: http://www.cityhubs.net ขอแสดงความนับถือ ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการอบรม
อ่านทั้งหมด
นายวิบูลย์ ทานุชิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ประวัติส่วนตัว เกิด วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2502 ประวัติการศึ
เปิด[24,152]
22 ธันวาคม 2558
นายโกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ประวัติโ
เปิด[18,303]
24 พฤศจิกายน 2559
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค
เปิด[18,390]
26 ตุลาคม 2559
ประวัติ นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอ
เปิด[23,517]
20 มกราคม 2559
ชื่อ นายสุทิน แก้วพนา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.25
เปิด[24,752]
22 ธันวาคม 2558
นายเดช  ศิรินาม   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4ประวัติส่วนตัว   
เปิด[18,465]
15 พฤศจิกายน 2559
ชื่อ – สกุล นายบรรพ์ ใสแจ่ม วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันบรรจุเข้ารับราชการ 1 พฤษ
เปิด[23,696]
18 มกราคม 2559
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้
เปิด[23,301]
10 กุมภาพันธ์ 2559
นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา
เปิด[23,656]
20 มกราคม 2559
ประวัติและผลงาน ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ประวัติส่วนตัว นายธีระวัฒน์ วรรณนุช เกิดวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2504 ปัจจุบันอายุ 54 ปี 11 เดือน ส
เปิด[18,534]
08 พฤศจิกายน 2559
นายอดุลย์ กองทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 วัน เดือน ปี เกิด 4 มิถุนายน พ.ศ.2506 ภูมิลำเนา เกิดท
เปิด[18,377]
28 ตุลาคม 2559
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประวัติโดยย่อ ชื่อ นายประพฤทธิ์ สุขใย ตำแ
เปิด[21,623]
31 พฤษภาคม 2559
นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ภูมิลำเนาเดิม บ้านหัวขัวใต้ ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนค
เปิด[22,090]
24 มีนาคม 2559
ดร.เจียร ทองนุ่น ประวัติส่วนตัว บ้านเกิดตำบลควนหนองหงส์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ภรรยาชื่อ นางวนิดา ทองนุ่น มีบุตร 2 คน ประวัติการ
เปิด[21,549]
10 มิถุนายน 2559
นายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 >>>>ประวัติส่วนตัว -เกิดวันที่ 13 กันยายน 2502
เปิด[21,777]
10 พฤษภาคม 2559
..** ประวัติชีวิตโดยย่อ ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เกิดวันที่ 17 มีนาคม
เปิด[23,052]
04 เมษายน 2559
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค์ จั
เปิด[24,545]
07 มกราคม 2559
ประวัติและผลการปฏิบัติงาน .....ประวัติ : นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ .....ประวัติส่วนตัว นายพิ
เปิด[18,362]
26 ตุลาคม 2559
นายธันวา ดีช่วย เกิดวันที่ 29 ธันวาคม 2499 การศึกษา ปก.ศ.สูง วิทยาลัยครูเทพสตรี ลพบุรี เมื่อปี พ.ศ.2519 กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยา
เปิด[23,058]
29 กุมภาพันธ์ 2559
นายเดช ศิรินาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ประวัติส่วนตัว เกิดเมื่อ วันที่ 19 เดือน
เปิด[18,354]
15 พฤศจิกายน 2559