โรงเรียนครนพิทยาคม จังหวัดชุมพร ประกาศตกลงจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนชั่วคราวกึ่งถาวร รับซอง 14 -28 พฤศจิกายน 2559

ประกาศโรงเรียนครนพิทยาคม
เรื่อง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนชั่วคราวกึ่งถาวร
--------------------------------
ด้วย โรงเรียนครนพิทยาคม โดย นายสนอง ศิลปกุล ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 22/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2546 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการพัสดุ มีความประสงค์จะจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนชั่วคราวกึ่งถาวร โดยวิธีตกลงราคา ตามรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศ
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1.เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทำพัสดุที่ตกลงราคาจ้างดังกล่าว
2.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียน
โรงเรียนครนพิทยาคม ณ วันประกาศจ้างโดยวิธีตกลงราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการตกลงราคาจ้างครั้งนี้
กำหนดยื่นซองเสนอราคาตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ในวันเวลาราชการ ณ ห้องธุรการ โรงเรียนครนพิทยาคม และกำหนดเปิดซองเสนอราคาจ้าง ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอรับรายละเอียดการจ้างได้ที่โรงเรียนครนพิทยาคม ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 077-557153 ในวันและเวลาราชการและสามารถสืบค้นข้อมูลทางเว็บไซต์ www.kron.ac.th หรือwww.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง www.obec.go.th ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 1.ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนชั่วคราวกึ่งถาวร
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงเรียนครนพิทยาคม
2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 356,000 บาท
3.ลักษณะงานโดยสังเขป ซ่อมแซมปรับปรุงงานพื้นและงานสี
4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เป็นเงิน 356,371.09 บาท
5.บัญชีประมาณการราคากลาง
1งานสี
1.1ขูดล้างสีผนังเดิม 755 ตร.ม.
1.2งานทาสีน้ำอะครีลิค 100 %
มอก.2321-2549 (สีอาคารเก่าภายนอก) 263 ตร.ม.
1.3งานทาสีน้ำอะครีลิค 100 %
มอก.2321-2549 (สีอาคารเก่าภายใน) 492 ตร.ม.
1.4งานขัดสีเก่าวงกบประตู หน้าต่าง(เหล็ก) 72 ตร.ม.
1.5งานทาสีน้ำมันวงกบประตู หน้าต่าง(เหล็ก)
ทา 2 เที่ยว 72 ตร.ม.
1.6งานขัดสีเก่าเหล็กดัดหน้าต่าง 30 ตร.ม.
1.7งานทาสีเหล็กดัดหน้าต่าง 2 เที่ยว 30 ตร.ม.
1.8งานขัดสีเก่าไม้บัวขอบผนัง 30 ตร.ม.
1.9งานทาสีน้ำมันไม้บัวขอบผนัง 2 เที่ยว 30 ตร.ม.
2 งานพื้น
2.1ปูพื้นกระเบื้องเคลือบขนาด 12 X 12 นิ้ว 384 ตร.ม.
2.2เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กทางเท้าหน้าอาคาร5.2 ลบ.ม.
2.3เหล็กไวเมทขนาด 4 ม.ม.ตาข่าย
ขนาด 20 X 20 ซ.ม. 100 ตร.ม.
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบดัวย
นายจำรูญ นุ้ยไซล่า
นายวัชริน ขวัญพะงุ้น
นายภูวเดช แสงสุวรรณ
อ่านทั้งหมด
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[17,776]
22 ธันวาคม 2560
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[16,066]
06 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[2,202]
17 สิงหาคม 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[17,976]
24 ธันวาคม 2560
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[9,957]
02 พฤษภาคม 2561
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,465]
22 มกราคม 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[16,276]
29 มกราคม 2561
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[14,549]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[12,984]
27 มีนาคม 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[16,811]
08 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[16,931]
03 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,685]
08 มกราคม 2561
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[14,779]
02 มีนาคม 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[18,519]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[16,671]
26 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[5,815]
29 มิถุนายน 2561
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[9,943]
02 พฤษภาคม 2561
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[14,946]
22 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[18,521]
18 ธันวาคม 2560
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[18,334]
14 ธันวาคม 2560