(ร่าง)ประกวดราคาซ์้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงาน (LED) และเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน Invertor

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ประหยัดพลังงานพร้อมติดตั้ง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding)
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ – โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมจังหวัดพิจิตร ๑. ชื่อโครงการ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ – โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมจังหวัดพิจิตร ๒. ความเป็นมา
โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต๔๑ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ โดยโรงเรียนมีเนื้อที่ประมาณ ๕๕ไร่ ๒งาน ๕๗ตารางวา เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖มีนักเรียนจำนวน ๑,๔๑๙คน มีจำนวนบุคลากรจำนวน ๖๙ คน ภายในโรงเรียนมีกิจกรรมการสอนที่หลากหลายรูปแบบ ทำให้มีการใช้ไฟในตัวอาคารและนอกอาคารภายในบริเวณโรงเรียนหลายชั่วโมงต่อวัน จึงทำให้โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมมีค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าเฉลี่ยต่อเดือน คิดเป็นเงิน ๗๙,๐๙๗.๔๙บาท ใน๑ปี โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมมีการใช้ไฟฟ้า ๒๑๒,๕๖๗.๖๑ kWh ต่อปี คิดเป็นเงินจำนวน ๙๔๙,๑๖๙.๘๘บาทต่อปี ซึ่งเป็นเงินจำนวนมาก หากโรงเรียนสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าลงได้จะทำให้มีเงินเหลือไปพัฒนาโรงเรียนด้านอื่นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนได้มากขึ้นต่อไป
โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมได้เล็งเห็นประโยชน์ในการนำพลังงานทดแทนมาใช้ในโรงเรียน เพื่อให้เกิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานในอาคารแก่เด็กนักเรียนและชาวบ้านที่สนใจและยังมีความสอดคล้องกับแผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP) พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๗๙เพื่อให้เกิดการกระจายตัว ของเทคโนโลยีด้านอนุรักษ์พลังงานให้มากขึ้นและเพิ่มความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมจึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อทำการเปลี่ยนหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันให้เป็นหลอดที่มีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานสูง (LED) และเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศที่มีอายุการใช้งานเกิน ๑๐ปี เป็นเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน Invertorโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐แบบให้เปล่า (Investment Subsidy) ร้อยละ ๑๐๐ เพื่อสนับสนุนค่าวัสดุ อุปกรณ์ รวมถึงการติดตั้งทดสอบด้านอนุรักษ์พลังงาน หรือสนับสนุนเทคโนโลยีอื่นที่เกี่ยวข้องด้านอนุรักษ์พลังงานตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่าย
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑เพื่อปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีอยู่เดิมเป็นอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน อันได้แก่หลอดประหยัดพลังงาน (LED) และเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง ชนิด Inverter
๓.๒เพื่อลดการใช้พลังงานในโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ซึ่งเป็นตัวแทนของหน่วยงานภาครัฐ โดยการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีอยู่เดิมเป็นอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน อันได้แก่ หลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงาน(LED) และเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน Invertor
๓.๓เพื่อให้โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมจังหวัดพิจิตร สามารถพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน และเป็นตัวอย่างกับโรงเรียน/หน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง
๓.๔เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ ฝึกอบรมทางด้านการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับครู/อาจารย์ นักเรียนรวมทั้งโรงเรียน/หน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง
๓.๕เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของโรงเรียนในด้านการอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานทดแทนลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม กระตุ้นจิตสำนึก และสร้างทัศนคติที่ดีแก่ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ในด้านการใช้พลังงาน
๓.๖เพื่อผลักดันเป้าหมายให้บรรลุตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๙ของกระทรวงพลังงาน ๔. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๔.๑ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายไทย
๔.๒ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๔.๓ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ระหว่างการเลิกกิจการ
๔.๔ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอ หรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๔.๕ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๔.๖ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๔.๗ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๔.๘ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔.๙ ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และหลอดไฟฟ้าประเภท LED (ลงนามโดยหัวหน่วยงานที่อ้างถึง) จะต้องมีผลงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๓๐ ของงบประมาณในส่วนของเครื่องปรับอากาศ และ ผลงานติดตั้งหลอดไฟฟ้าประเภท LED ที่มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๓๐ ของงบประมาณในส่วนของหลอดไฟฟ้าประเภท LED โดยจะเป็นผลงานรวมอุปกรณ์ หรือแยกเป็นรายอุปกรณ์ก็ได้ โดยเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่โรงเรียนเชื่อถือ ซึ่งผลงานนั้นต้องมีระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี นับถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคา และต้องแสดงหลักฐานเอกสารรับรองผลงานที่ลงนามโดยหัวหน้าหน่วยงานที่อ้างถึง ในวันที่ยื่นเอกสารประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๔.๑๐ผู้เสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงาน กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้
ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)
๔.๑๑บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๔.๑๒บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๔.๑๓คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
๔.๑๔ บุคคล/นิติบุคคล ที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 และมาตรา 5 ของ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 ตามประกาศของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ๕. ขอบเขตของงาน
ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดพลังงานพร้อมติดตั้งประเภทหลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงาน(LED) และเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน Invertorโดยมีปริมาณงานดังนี้
๕.๑หลอด LED Tube (๑๒๐ซม.) ขนาดไม่เกิน ๑๘ วัตต์ สำหรับใช้ทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาด ๓๖ วัตต์จำนวน ๑,๐๐๐หลอด
๕.๒เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน Invertor ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๕,๐๐๐บีทียู จำนวน ๑ ชุด
๕.๓เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน Invertor ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๖,๐๐๐บีทียู จำนวน ๕ ชุด
๕.๔เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน Invertor ขนาดไม่ต่ำกว่า ๕๓,๐๐๐บีทียู จำนวน ๒ ชุด ๖. เงื่อนไขการดำเนินงาน
การดำเนินการของผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
๖.๑ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทั่วไปสำหรับการดำเนินงานด้านความปลอดภัย และจะต้อง ปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่โรงเรียนกำหนดอย่างเคร่งครัดในระหว่างดำเนินการ
๖.๒วัสดุที่ไม่ใช้แล้วในส่วนที่เป็นของผู้เสนอราคาจะต้องนำออกนอกเขตอาคารของโรงเรียนและส่วนที่เป็นของโรงเรียนจะต้องนำไปกองไว้อย่างมีระเบียบ ณ จุดที่โรงเรียนกำหนด
๖.๓ในการดำเนินการตามสัญญานี้ หากทำให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของโรงเรียน ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิมหรือดีกว่า โดยค่าใช้จ่ายของผู้เสนอราคาเองทั้งสิ้น
๖.๔ผู้เสนอราคาสามารถดำเนินการได้ทุกวัน (ยกเว้นโรงเรียนสั่งให้หยุดงาน) โดยการทำงานต้องไม่กระทบต่อการใช้พื้นที่ของโรงเรียน และงานที่อาจก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนในระดับที่เกินกว่ามาตรฐานกำหนดจะต้องดำเนินการนอกเวลาราชการ
๖.๕ผู้เสนอราคาจะต้องรื้อถอน จัดหา และติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และหลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงาน (LED) ชุดใหม่พร้อมทั้งอุปกรณ์ประกอบและวัสดุทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับระบบปรับอากาศที่สมบูรณ์พร้อมทั้งทำการทดสอบการทำงานของระบบปรับอากาศ ตัวเครื่องปรับอากาศ หลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงาน (LED)
๖.๖ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบสถานที่ก่อนการดำเนินการรื้อถอน และติดตั้ง รวมถึงการซ่อมแซมสถานที่กลับอยู่ในสภาพดีดังเดิม โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่ประการใด
๖.๗ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือตัวแทนจำหน่าย หลอดไฟประหยัดพลังงานที่เสนอในประเทศไทยที่ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประกอบจากโรงงานภายในประเทศ รวมถึงผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือแต่งตั้งจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงกับทางโรงเรียนอย่างเป็นทางการ หรือในกรณีที่เป็นตัวแทนช่วงจะต้องมีหนังสือยืนยันการแต่งตั้ง หรือมอบอำนาจจากตัวแทนจำหน่ายให้จำหน่ายโดยตรงกับทางโรงเรียนอย่างเป็นทางการ พร้อมกับแนบหนังสือยืนยันการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ และจะต้องมีหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่ไว้บริการ ไม่น้อยกว่า ๕ ปี จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ระบุถึงโรงเรียนโดยตรงอย่างเป็นทางการ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๖.๘ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนInvertor ระบายความร้อนด้วยอากาศ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประกอบจากโรงงานภายในประเทศ ทั้งนี้จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันทั้งโครงการรวมถึงผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือแต่งตั้งจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงกับทางโรงเรียน พร้อมทั้งมีหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่ไว้บริการ ไม่น้อยกว่า ๕ ปี จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ระบุถึงโรงเรียนโดยตรงอย่างเป็นทางการ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๖.๙ผู้เสนอราคาจะต้องมีวิศวกรเครื่องกลไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกรสาขาเครื่องกลเป็นผู้ควบคุมงาน โดยผู้เสนอราคาจะต้องยื่นชื่อกับเลขทะเบียนของวิศวกรเครื่องกล ที่ทำงานประจำของผู้เสนอราคาพร้อมสำเนาใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และหลักฐานยืนยันการเป็นพนักงานประจำแนบ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๗. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๗.๑หลอด LED Tube (๑๒๐ซม.) ขนาดไม่เกิน ๑๘ วัตต์ โดยจะต้องมีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้
๗.๑.๑หลอดไฟ LED TUBE ใช้กำลังไฟฟ้าไม่เกิน ๑๘ วัตต์
๗.๑.๒สามารถรองรับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ ๒๒๐-๒๔๐VAC ความถี่ ๕๐เฮิรตซ์
๗.๑.๓ค่าประสิทธิผลการส่องสว่างของหลอด (Luminous Efficacy) ต้องไม่น้อยกว่า ๑๑๐ลูเมนต่อวัตต์ (lm/W) โดยทดสอบตามมาตรฐาน IES LM-๗๙ (Approved Method for the Electrical and Photometric Testing of Solid-State Lighting Devices) พร้อมแนบเอกสารรับรองจากสถาบันหรือหน่วยงานของทางราชการที่น่าเชื่อถือในประเทศไทย
๗.๑.๔ค่าฟลักซ์การส่องสว่าง (Luminous Flux) ไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐ลูเมน (Lumen) โดยทดสอบตามมาตรฐาน IES LM-๗๙ (Approved Method for the Electrical and Photometric Testing of Solid-State Lighting Devices) พร้อมแนบเอกสารรับรองจากสถาบันหรือหน่วยงานของทางราชการที่น่าเชื่อถือในประเทศไทย
๗.๑.๕ค่ามุมกระจายแสงของหลอด (Beam Angle C=๐/๑๘๐Degree) ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ องศา พร้อมแนบเอกสารรับรองจากสถาบันหรือหน่วยงานของทางราชการที่น่าเชื่อถือในประเทศไทย
๗.๑.๖ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า (Power Factor) ไม่น้อยกว่า ๐.๙๕ พร้อมแนบเอกสารรับรองจากสถาบันหรือหน่วยงานของทางราชการที่น่าเชื่อถือในประเทศไทย
๗.๑.๗ค่าความเพี้ยนฮาร์มอนิกทั้งหมดของกระแสด้านเข้า (Total Harmonic Current Distortion : THDi) สูงสุดต้องไม่เกิน ๑๕% พร้อมแนบเอกสารรับรองจากสถาบันหรือหน่วยงานของทางราชการที่น่าเชื่อถือในประเทศไทย ๗.๑.๘ค่าความถูกต้องของสี (Color Rendering Index:CRI) ไม่น้อยกว่า ๘๐
๗.๑.๙ค่าอุณหภูมิสี (Correlated Color Temperature:CCT) ๕,๗๐๐ K +/- ๓๕๕ K หรือ ๖,๕๐๐ K +/- ๕๑๐ K
๗.๑.๑๐หลอดไฟ LED TUBE ต้องใช้กระแสไฟฟ้าต่อหลอด (Input Current) ไม่เกิน ๐.๐๙ แอมป์
๗.๑.๑๑หลอดไฟ LED TUBE ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน IES LM-๗๙-๐๘ พร้อมแนบเอกสารรับรองจากสถาบันหรือหน่วยงานของทางราชการที่น่าเชื่อถือในประเทศไทย
๗.๑.๑๒เม็ด LED (LED Chip) มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ ชั่วโมง ซึ่งยังคงค่าฟลักซ์การส่องสว่าง (Luminous Flux) อยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ พร้อมแนบเอกสารรับรองผลการทดสอบค่าฟลักซ์การส่องสว่างตามมาตรฐาน IES LM-๘๐ (Approved Method: measuring lumen maintenance of light sources) และคำนวณอายุตามมาตรฐาน IES TM-๒๑ (Projecting long term lumen maintenance of LED light sources) จากผู้ผลิตเม็ด LED (LED Chip)
๗.๑.๑๓ขั้วหลอดไฟ LED TUBE เป็นชนิด G๑๓
๗.๑.๑๔มีฝาครอบสีขาวขุ่น ทำจากวัสดุโพลีคาร์บอเนต
๗.๑.๑๕ชุดขับหลอดไฟ LED TUBE (LED Driver Broad) จะต้องติดตั้งอยู่ภายในหลอดไฟ LED TUBE
๗.๑.๑๖สามารถทำงานได้ปกติ ที่อุณหภูมิแวดล้อม ๐ - ๔๕องศาเซลเซียส
๗.๑.๑๗เม็ด LED (LED Chip) มาจากผู้ผลิตที่มีมาตรฐาน เช่น Nichia, Cree, Edison, Hongli, Refondหรือเทียบเท่า โดยโรงงานผู้ผลิตเม็ด LED (LED Chip) ต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO๙๐๐๑:๒๐๐๘ โดยจะต้องมีสำเนาเอกสารแสดงการรับรองที่ประทับตราของผู้ผลิตเม็ด LED (LED Chip) พร้อมลงนามลายเซ็นผู้มีอำนาจไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๗.๑.๑๘ชุดขับหลอดไฟ LED TUBE (LED Driver Broad) จะต้องติดตั้งอยู่ภายในหลอดไฟ LED TUBE และต้องมีวงจรป้องกันแรงดันกระชาก (Surge Protection) ได้ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ โวลต์ (Line to Neutral)
๗.๑.๑๙รายละเอียดมาตรฐาน ความปลอดภัย และคุณลักษณะทั่วไป
๗.๑.๑๙.๑หลอดไฟ LED TUBE ภายในอาคารสำหรับติดตั้งใช้งานแทนหลอดฟลูออเรสเซนต์ ๓๖วัตต์ต้องมาจากผู้ผลิตเดียวกันทั้งโครงการและต้องเป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
๗.๑.๑๙.๒หลอดไฟ LED TUBE ต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐาน มอก.๑๙๕๕-๒๕๕๑ บริภัณฑ์ส่องสว่างและบริภัณฑ์ที่คล้ายกัน : ขีดจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ
๗.๑.๑๙.๓หลอดไฟ LED TUBE ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน RoHS (Restriction of Hazardous Substances)
๗.๑.๑๙.๔ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน IEC ๖๒๗๗๖ (FaultCondition) หากผลทดสอบดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ประกาศหรือตามที่ระบุข้างต้น คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคานั้น
๗.๑.๑๙.๕ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน IEC ๖๒๔๗๑ หากผลทดสอบดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ประกาศหรือตามที่ระบุข้างต้น คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคานั้น
๗.๑.๑๙.๖ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอต้องผ่านการรับรองตามมาตรฐาน IEC/EN ๖๐๕๒๙, EN ๕๕๐๑๕, EN ๖๑๕๔๗,EN ๖๑๐๐๐-๓-๒, EN ๖๑๐๐๐-๓-๓, IEC ๖๑๓๔๗-๑ และ IEC ๖๐๕๙๘-๑ หากผลทดสอบดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ประกาศหรือตามที่ระบุข้างต้น คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคานั้น
๗.๑.๑๙.๗หลอดไฟ LED TUBE ต้องออกแบบและผลิตจากผู้ผลิตที่ได้การรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๑๔๐๐๑ โดยต้องมีเอกสารพร้อมลงนามและตราประทับ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๗.๑.๑๙.๘หลอดไฟ LED TUBE ต้องออกแบบและผลิตจากผู้ผลิตที่มีโรงงานผลิตภายในประเทศไทย เพื่อให้ทางหน่วยงานมั่นใจว่าการเข้าบำรุงรักษา หรือ การเข้าเปลี่ยนอุปกรณ์ เมื่อเกิดการชำรุด สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว ผู้ผลิตหลอดไฟ LED TUBE ต้องมีโรงงานตั้งอยู่ในประเทศไทย โดยต้องแสดงเอกสารใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ใบ รง ๔) โดยต้องมีเอกสารพร้อมลงนามและตราประทับ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๗.๑.๑๙.๙หลอดไฟ LED TUBE จะต้องมีการแสดงชื่อผู้ผลิตหรือโรงงานที่ผลิต หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนให้เห็นอย่างชัดเจนและถาวร โดยต้องมีเอกสารไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๗.๑.๑๙.๑๐หลอดไฟ LED TUBE จะต้องบรรจุในกล่องหรือสิ่งหุ้ม ที่ป้องกันรอยขีดข่วนของตัวหลอด และการแสดงข้อมูลของหลอดนั้น
๗.๑.๑๙.๑๑ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับประกันคุณภาพหลอดไฟ LED TUBE ที่เสนออย่างน้อย ๓ ปี โดยต้องมีเอกสารพร้อมลงนามและตราประทับ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๗.๒เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน Invertor โดยจะต้องมีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้
๗.๒.๑เครื่องปรับอากาศชนิด Variable speed/Inverter ใช้กับน้ำยา R-๔๑๐a ขนาดตั้งแต่ ๑๓,๐๐๐ – ๔๐,๐๐๐BTU/hr จะต้องมีค่าประสิทธิภาพพลังงาน ไม่ต่ำกว่า ๑๕.๐ (BTU/hr/W) เป็นเครื่องที่ได้รับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพการประหยัดไฟเบอร์ ๕SEER ตามเกณฑ์ปี ๒๐๑๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘) จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และได้รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอก.๑๑๕๕-๒๕๕๗ และ มอก.๒๑๓๔-๒๕๕๓โดยต้องมีเอกสารพร้อมลงนามและตราประทับ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และขนาดตั้งแต่ ๔๔,๐๐๐ – ๖๐,๐๐๐BTU/hr จะต้องมีค่าประสิทธิภาพพลังงาน ไม่ต่ำกว่า ๑๕.๐ (BTU/hr/W) โดยต้องมีหนังสือรับรองผลการทดสอบค่าประสิทธิภาพพลังงาน SEER จากห้องทดสอบที่ได้รับมาตรฐาน ISO/IEC ๑๗๐๒๕:๒๐๐๕โดยต้องมีเอกสารพร้อมลงนามและตราประทับ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๗.๒.๒เครื่องปรับอากาศเป็นเครื่องใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน โดยมีหนังสือยืนยันต้นฉบับจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายหลักโดยต้องมีเอกสารพร้อมลงนามและตราประทับ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๗.๒.๓เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน เป็นเครื่องที่ประกอบสำเร็จเรียบร้อยจากโรงงานผู้ผลิตภายในประเทศ ที่มีมาตรฐานดังนี้
๗.๒.๓.๑ระบบบริหารคุณภาพ ISO.๙๐๐๑:๒๐๑๕ ว่าด้วยการออกแบบ และผลิตเครื่องปรับอากาศ และเครื่องทำความเย็นที่ใช้ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โดยต้องมีเอกสารพร้อมลงนามและตราประทับ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๗.๒.๓.๒มาตรฐานระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO.๑๔๐๐๑:๒๐๑๕ ภายใต้ขอบข่ายการผลิตเครื่องปรับอากาศแบบติดตั้งภายในทั่วไป และเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่สำหรับอุตสาหกรรมโดยต้องมีเอกสารพร้อมลงนามและตราประทับ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๗.๒.๓.๓มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบจัดการชีวอนามัย OHSAS.๑๘๐๐๑:๒๐๐๗ ภายใต้ขอบข่ายการผลิตเครื่องปรับอากาศแบบติดตั้งภายในทั่วไป และเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่สำหรับอุตสาหกรรมโดยต้องมีเอกสารพร้อมลงนามและตราประทับ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๗.๒.๓.๔มาตรฐาน มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓ระดับสมบูรณ์ ว่าด้วยการได้ปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยต้องมีเอกสารพร้อมลงนามและตราประทับ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๗.๒.๓.๕มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่๓ เป็นอย่างต่ำว่าด้วยการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนการผลิตอย่างต่อเนื่องจากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยต้องมีเอกสารพร้อมลงนามและตราประทับ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๗.๒.๔เอกสารแสดงการรับประกันคอมเพรสเซอร์ไม่ต่ำกว่า ๕ ปี และอุปกรณ์อื่นๆ ไม่ต่ำกว่า ๒ ปี ของเครื่องปรับอากาศทุกขนาดที่เสนอ นับจากวันส่งมอบงานงวดสุดท้าย และจะต้องมีเอกสาร/หนังสือรับรอง ยืนยันจากผู้เสนอราคาหรือผู้ผลิตว่ามีอะไหล่สำรองไว้บริการหลังการขายไม่น้อยกว่า ๕ ปีโดยต้องมีเอกสารพร้อมลงนามและตราประทับ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๗.๒.๕เครื่องปรับอากาศเป็นยี่ห้อเดียวกันทั้งโครงการ วัสดุ อุปกรณ์ จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นของใหม่ที่ยังไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน โดยรับประกันความเสียหายและการเกิดการชำรุดบกพร่อง อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของผู้เสนอราคาที่ขาดคุณภาพ หรือใช้วัสดุไม่ดีพอ หรือการปฏิบัติงานประกอบติดตั้งไม่ได้มาตรฐาน ผู้เสนอราคาต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากโรงเรียน หากไม่เข้าซ่อมแซมภายในระยะเวลาที่กำหนด ทางโรงเรียนสงวนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นเข้าดำเนินการแทน โดยผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น
๗.๒.๖คุณลักษณะเฉพาะเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ประกอบ
รายละเอียดเครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้น/แขวนใต้ฝ้า (CEILING SUSPENDED TYPE) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนประกอบด้วยเครื่องระบายความร้อน เครื่องส่งลมเย็น ท่อสารความเย็น และอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ ทั้งชุดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประกอบสำเร็จมาจากโรงงานของผู้ผลิต และผลิตภายใต้ลิขสิทธิ์ของผลิตภัณฑ์นั้นภายในโรงงานที่มีคุณภาพ เครื่องระบายความร้อนเป็นชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศและเมื่อใช้คู่กับเครื่องส่งลมเย็นจะต้องสามารถทำความเย็นรวมได้ไม่น้อยกว่าข้อกำหนดในข้อ ๕.๒ – ๕.๔โดยมีรายการอุปกรณ์ ดังนี้
๗.๒.๖.๑คอนเด็นซิ่งยูนิต (CONDENSING UNIT) ระบายความร้อนด้วยอากาศ ประกอบเรียบร้อยทั้งชุดมาจากโรงงานผู้ผลิตในประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ส่วนโครงภายนอก (CASING , CABINET) ทำด้วยแผ่นเหล็กที่ผ่านกระบวนการกันสนิมและกระบวนการเคลือบอบ/สี หรือวัสดุที่ทนต่อการเป็นสนิม เช่น ไฟเบอร์กลาส หรือพลาสติกอัดแข็งที่เหมาะสำหรับการติดตั้งกลางแจ้ง ตัวโครงจะต้องมั่นคงแข็งแรง ไม่สั่นสะเทือน หรือเกิดเสียงดังเมื่อใช้งาน
- เครื่องปรับอากาศต้องมีชุด INVERTER ๑ ชุดเพื่อควบคุมการเปลี่ยนความเร็วรอบของมอเตอร์ คอมเพรสเซอร์ (COMPRESSOR) เป็นแบบโรตารี่, มอเตอร์หุ้มปิด (HERMETICALLLY SEALED ROTARY TYPE) ระบายความร้อนด้วยน้ำยา และที่มอเตอร์มีอุปกรณ์ป้องกันในกรณีที่เกิดความร้อนสูงเกินเกณฑ์ เพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการประชารัฐ ตามนโยบายของรัฐบาลอุปกรณ์สำคัญ เช่น COMPRESSOR, DRIVER ต้องใช้ของที่ผลิตในประเทศไทยโดยต้องแนบสำเนาแคตตาล็อก และเอกสารอ้างอิง แหล่งที่ผลิตโดยต้องมีเอกสารพร้อมลงนามและตราประทับ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- คอยล์ของคอนเด็นเซอร์ (CONDENSER COIL) เป็นท่อทองแดงที่ถูกอัดเข้ากับครีบอลูมิเนียมซึ่งจะต้องเรียงเป็นระเบียบเรียบร้อยยึดแน่นกับท่อทองแดง และผ่านการทดสอบรอยรั่วและขจัดความชื้นมาจากโรงงานผู้ผลิต
- พัดลมของคอนเด็นเซอร์ เป็นแบบใบพัดแฉก (PROPELLER) ได้รับการถ่วงสมดุลมาเรียบร้อยมาจากโรงงานผู้ผลิต ขับเคลื่อนโดยตรงจากมอเตอร์ มีตะแกรงโปร่งป้องกันอุบัติเหตุ
-มอเตอร์พัดลม เป็นแบบหุ้มปิดมิดชิด มีอุปกรณ์ป้องกันการเกิดความร้อนสูงเกินเกณฑ์
-ระบบไฟฟ้า ๒๒๐V / ๑ Ø / ๕๐ Hzหรือ๓๘๐V / ๓ Ø / ๕๐ Hz
- อุปกรณ์ FILTER DRIER
๗.๒.๖.๒เครื่องส่งลมเย็น (FAN COIL UNIT) ประกอบเรียบร้อยทั้งชุดมาจากโรงงานผู้ผลิตในประเทศไทย และเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกับคอนเด็นซิ่งยูนิต โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เป็นแบบยึดติดฝ้าเพดาน ส่วนโครงภายนอกเป็นแบบที่ตกแต่งเสร็จทำจากวัสดุที่ทนต่อการเป็นสนิมเช่น แผ่นเหล็กที่ผ่านการพ่นและอบสีเรียบร้อยจากโรงงานผู้ผลิตภายในบริเวณที่จำเป็นให้บุด้วยฉนวนยางหรือฟองน้ำหรือวัสดุเทียบเท่า มีถาดน้ำทิ้งที่หุ้มด้วยฉนวนดังกล่าวในการใช้งานปกติจะต้องไม่เกิดหยดน้ำเกาะที่ภายนอกของตัวโครง ต้องมีระบบฟอกอากาศชนิดพลาสม่า ติดตั้งสำเร็จมาจากโรงงานผู้ผลิต โดยต้องเป็นระบบฟอกอากาศแบบพลาสม่าหรือชนิดแตกตัวประจุไอออน โดยมีสำเนาเอกสารรับรองผลการทดสอบระบบฟอกอากาศโดยต้องมีเอกสารพร้อมลงนามและตราประทับ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- แผ่นฟอกอากาศแบบ ELECTROSTATIC ที่สามารถยับยั้งการเติบโตของเชื้อโรค โดยมีสำเนาหนังสือรับรองจากบริษัทผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ และสำเนาเอกสารรับรองผลการทดสอบแผ่นฟอกอากาศโดยต้องมีเอกสารพร้อมลงนามและตราประทับไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- พัดลมส่งลมเย็น เป็นพัดลมแบบใบพัดขับเคลื่อนโดยตรงด้วยมอเตอร์ ซึ่งสามารถปรับความเร็วได้ ไม่น้อยกว่า ๓ อัตรา
- มอเตอร์ เป็นแบบที่มีอุปกรณ์ภายในป้องกันความร้อนสูงเกินเกณฑ์
- คอยล์เย็น (EVAPORATOR COIL) เป็นท่อทองแดงที่ถูกอัดเข้ากับครีบอลูมิเนียม ซึ่งจะต้องเรียงเป็นระเบียบเรียบร้อยยึดแน่นกับท่อทองแดง และผ่านการทดสอบรอยรั่วจากโรงงานผู้ผลิต
- ระบบควบคุม ควบคุมการทำงานด้วยWIRED DIGITAL REMOTE CONTROLLER มีสวิทช์เปิด ปิด เครื่องปรับความเร็วรอบพัดลม ปรับอุณหภูมิ
- เครื่องปรับอากาศมีฟังก์ชั่น Auto restart กรณีระบบไฟฟ้าในอาคารเกิดความบกพร่อง เครื่องปรับอากาศสามารถกลับเข้าสู่โหมดการทำงานได้โดยอัตโนมัติ
- ผู้ใช้สามารถตั้งเวลาการทำงานของเครื่องปรับอากาศได้ (Timer)
- แผงกรองอากาศเป็นแบบที่สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้
- ระบบไฟฟ้า ๒๒๐V / ๑ Ø / ๕๐ Hz
๗.๒.๖.๓อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ
- อุปกรณ์จ่ายสารทำความเย็นสำหรับเครื่องปรับอากาศเป็นแบบ ELECTRONIC EXPANSION VALVES
- อุปกรณ์ป้องกัน HI-LO PRESSURE SWITCH สำหรับเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๔๐,๐๐๐ บีทียู ขึ้นไป
๗.๒.๗การรื้อถอน และติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
๗.๒.๗.๑ ในการติดตั้งถ้าปรากฏผลงานว่ามีคุณภาพไม่ดี และไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ตามข้อ วินิจฉัยของผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างแล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องแก้ไขให้ใหม่
๗.๒.๗.๒ท่อทองแดงสำหรับเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนใช้ท่อทองแดงชนิดม้วนสำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิต หรือชนิดม้วนหุ้มด้วยฉนวนหุ้มท่อทองแดงติดตั้งตามมาตรฐานของผู้ผลิต และให้หุ้มท่อ SUCTION ด้วยฉนวน CLOSED CELL ELASTROMETRIC THERMAL INSULATION
๗.๒.๗.๓ท่อระบายน้ำทิ้งให้ใช้ท่อ PVC ขนาดไม่เล็กกว่า½” class ๘.๕ขึ้นไปหากท่อน้ำทิ้งอยู่ภายในอาคาร แต่ไม่ได้อยู่ในบริเวณที่ปรับอากาศให้หุ้มฉนวนหนาไม่น้อยกว่า ๙ มิลลิเมตร
๗.๒.๗.๔การติดตั้งท่อสารทำความเย็นจะต้องเดินให้ขนานหรือตั้งได้ฉากกับตัวอาคาร หรือตามแบบส่วนที่ผ่านคานกำแพงหรือพื้นโดยใช้รางครอบแนวท่อการติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้ดำเนินการด้วยความเป็นระเบียบ สวยงาม ถูกต้องตามหลักวิชาการ
๗.๒.๗.๕ ในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จะต้องทำความสะอาดพื้นที่ติดตั้ง และซ่อมแซม ฝ้า ผนัง สี และสิ่งที่เสียหายดังเดิม พร้อมขนย้ายเครื่องปรับอากาศเดิมไปเก็บยังพื้นที่ที่โรงเรียนกำหนด ๘ หลักประกันการเสนอราคา
ผู้เข้าร่วมการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ต้องมอบหลักประกันการเสนอราคามูลค่าไม่ต่ำกว่า 320,280 บาท (สามแสนสองหมื่นสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) แก่โรงเรียน สระหลวงพิทยาคม เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามข้อความในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ โดยหลักประกันการเสนอราคาจะต้องมีระยะเวลาการค้ำประกันการเสนอราคาไม่น้อยกว่า 60 วัน นับแต่วันที่ ยื่นซองเสนอราคาไปจนถึงวันที่โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม แจ้งผลผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ต้องใช้หลักประกันการเสนอราคาอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑.เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คนั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันทำการ
๒.หนังสือค้ำประกันอิเลคทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด
๓.พันธบัตรรัฐบาลไทย
๔.หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลม ให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด
๙. การเสนอราคา
๙.๑ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคา โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๙.๑.๑ผู้เสนอราคาต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File (Portable Document Format) ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่หน่วยงานของรัฐ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๙.๑.๒ให้ผู้เสนอราคานำข้อมูล PDF File (Portable Document Format) ที่ได้จัดเตรียมไว้ตาม ๘.๑มาดำเนินการบันทึก และส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่หน่วยงานของรัฐ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภายในวันและเวลาที่ประกาศกำหนด โดยผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนทุกต้อง ในการบันทึกและส่งข้อมูล (Upload) ของตน ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา
๙.๒ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา โดยภายในกำหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
๙.๓ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย
๙.๔ผู้เสนอราคาจะต้องจัดทำรายการเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตามที่กำหนดในข้อ ๗แต่ละข้ออย่างละเอียด โดยพิมพ์เป็นเอกสารประกอบไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งบ่งชี้ในแต่ละรายการและหรือในแคตตาล็อค(ถ้ามี) อย่างครบถ้วนและชัดเจน
๙.๕ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อขายไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ โรงเรียนจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ
สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล และหากกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบภายใน ๓วันทำการนับจากวันที่รับแจ้งจากโรงเรียน
๙.๖เอกสารทุกฉบับที่แนบมาพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์นั้นจะต้องมีการลงนามพร้อมประทับตราทุกฉบับ หากกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับ ผู้เสนอราคาจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบภายใน ๓วันนับจากวันที่รับแจ้งจากโรงเรียน
๙.๗ก่อนการเสนอราคาผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯลฯ ให้ถี่ถ้วน และเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อน ที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๙.๘ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ …. พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๙.๙ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
๙.๙.๑ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๙.๙.๒ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
๙.๙.๓ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด
๙.๙.๔ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา
๙.๙.๕ผู้เสนอราคาสามารถศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th ๑๐. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
๑๐.๑ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ โรงเรียนจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา และจะพิจารณาจากราคารวม ของผู้เสนอราคาที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ และรายละเอียดทางเทคนิคแล้วเป็นเกณฑ์การตัดสิน
๑๐.๒หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๗ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนเท่านั้น
๑๐.๓โรงเรียนสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้
๑๐.๓.๑ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียน
๑๐.๓.๒ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑๐.๓.๓เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
๑๐.๔ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือโรงเรียน มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ โรงเรียนมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
๑๐.๕โรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของโรงเรียนเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งโรงเรียนจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้เสนอราคารายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือโรงเรียนจะให้ ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ได้ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ โรงเรียนมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น ทั้งนี้ผู้เสนอราคาดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ จากโรงเรียน
๑๐.๖ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม โรงเรียนมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกรายดังกล่าวออก และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอำนาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล่าวได้
๑๑. หลักประกันสัญญาการปฏิบัติตามสัญญา
ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ที่เข้าทำสัญญาจ้างกับโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ต้องมอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของวงเงินตามสัญญาจ้างในวันทำสัญญาจ้าง ให้แก่โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาจ้างดังกล่าว
ทั้งนี้ ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ต้องใช้หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑.เงินสด
๒.เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คนั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันทำการ
๓.หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดโดยอาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเลคทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้
๔.หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบโดยอนุโลม ให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ ค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด
๕.พันธบัตรรัฐบาลไทย ๑๒. ระยะเวลาดำเนินการ
กำหนดเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จไม่เกิน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ๑๓. การส่งมอบงาน และการจ่ายเงิน
โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกำหนดเวลาการส่งมอบงานแล้วเสร็จ ภายใน ระยะเวลา ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ซึ่งโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๓ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ จะจ่ายเงินค่างานให้ร้อยละ๓๐ของวงเงินตามสัญญา เมื่อผู้เสนอราคาได้ดำเนินการ
- ส่งแผนการดำเนินการรื้อถอนและติดตั้งอุปกรณ์ตลอดโครงการ
- จัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน และตำแหน่งการติดตั้ง
แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามรายการ ภายใน๓๐วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขายเป็นต้นไป งวดที่ ๒ จะจ่ายเงินค่างานให้ร้อยละ ๔๐ของวงเงินตามสัญญา เมื่อผู้เสนอราคาได้ดำเนินการ
- ติดตั้งหลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงาน(LED) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐% ของงานตามสัญญา
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๖๐% ของงานตามสัญญา
- จัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน และตำแหน่งการติดตั้ง
แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามรายการ ภายใน๑๕๐วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขายเป็นต้นไป
งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) จะจ่ายเงินค่างานให้ร้อยละ๓๐ของวงเงินตามสัญญา เมื่อผู้เสนอราคาได้ดำเนินการ
- ติดตั้งหลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงาน(LED) แล้วเสร็จ ๑๐๐% ของงานตามสัญญา
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แล้วเสร็จ ๑๐๐% ของงานตามสัญญา
- จัดทำสรุปรายงานวัสดุอุปกรณ์ที่ได้ทำการรื้อถอนตามตำแหน่งที่ติดตั้งแล้วเสร็จทั้งหมด
- จัดทำสรุปรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน และตำแหน่งการติดตั้งแล้วเสร็จทั้งหมด
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่โรงเรียนแจ้งให้แก้ไขแล้วเสร็จ
- ชี้แจงวิธีการใช้งาน และบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ได้ติดตั้ง พร้อมส่งคู่มือการใช้งาน อย่างน้อย ๓ชุด
แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามรายการ ภายใน๑๘๐วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขายเป็นต้นไป ๑๔. วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง
๑๔.๑ งานจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎหมายระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๑๔.๒ ราคากลางของงานประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ได้กำหนดไว้เป็นเงิน จำนวน ๑,๐๒๖,๒๐๐.๐๐บาท(หนึ่งล้านสองหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วย
๑๔.๒.๑ หลอด LED Tube (๑๒๐ซม.) ขนาดไม่เกิน ๑๘ วัตต์ กำหนดราคากลาง ๕๐๐.๐๐บาทต่อหลอด จำนวน ๑,๐๐๐หลอด จำนวนรวม ๕๐๐,๐๐๐.๐๐บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๑๔.๒.๒ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน Invertor ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๕,๐๐๐บีทียู กำหนดราคากลาง ๔๑,๑๐๐.๐๐บาทต่อชุด จำนวน ๑ ชุดจำนวนรวม ๔๑,๑๐๐.๐๐บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
๑๔.๒.๓ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน Invertor ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๖,๐๐๐บีทียู กำหนดราคากลาง ๔๕,๙๐๐.๐๐บาทต่อชุด จำนวน ๕ ชุดจำนวนรวม ๒๒๙,๕๐๐.๐๐บาท (สองแสนสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๑๔.๒.๔ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน Invertor ขนาดไม่ต่ำกว่า ๕๓,๐๐๐บีทียู จำนวน ๒ ชุดกำหนดราคากลาง ๑๒๗,๘๐๐.๐๐บาทต่อชุด จำนวน ๒ ชุดจำนวนรวม ๒๕๕,๖๐๐.๐๐บาท (สองแสนห้าหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
๑๔.๓ ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองเอกสารทางด้านเทคนิคจำนวน๕๑,๓๑๐.๐๐บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสิบบาทถ้วน) ๑๕. อัตราค่าปรับ
หากผู้ได้รับการคัดเลือกไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาและส่งมอบผลงานให้โรงเรียนตามเวลาที่กำหนดในข้อ ๗ จะต้อง ชำระค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวันของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ๑๖. ระยะเวลารับประกันผลงานติดตั้ง
๑๖.๑โดยผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันความเสียหายของผลงานที่ติดตั้งเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับถัดจากวันที่โรงเรียนได้ตรวจรับมอบงานงวดสุดท้าย
๑๖.๒หลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงาน(LED)และเครื่องปรับอากาศจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นของใหม่ ที่ยังไม่ผ่านการใช้งานมาก่อนโดยผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันความเสียหายและการเกิดการชำรุดบกพร่อง อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของผู้เสนอราคาที่ขาดคุณภาพ หรือใช้วัสดุไม่ดีพอ หรือการปฏิบัติงานประกอบติดตั้งไม่ได้มาตรฐาน ผู้เสนอราคาต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดั้งเดิม ภายใน๗วัน นับถัดจากวันที่ได้รับ ๑๗.ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ
๑๗.๑เงินค่าพัสดุสำหรับงานซื้อครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ หากเกิดกรณีหนึ่งกรณีใดเป็นเหตุให้ทางโรงเรียนไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าว ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ทางโรงเรียนไม่ผูกพันที่จะต้องชำระเงินที่ค้างอยู่ตามสัญญานี้ทั้งสิ้น โดยผู้เสนอราคาไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ตลอดจนค่าเสียหายอื่นใดจากโรงเรียนทั้งสิ้น
๑๗.๒เมื่อโรงเรียนได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใด ให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑)แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒)จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓)ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
๑๗.๓ผู้เสนอราคาซึ่งโรงเรียนได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ โรงเรียนจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ
๑๗.๔โรงเรียนสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๑๗.๕โรงเรียนอาจประกาศยกเลิก การจัดซื้อจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากโรงเรียนไม่ได้
(๑)โรงเรียนไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป
(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
(๓) การทำการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑)(๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ๑๘. ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัวได้ที่
๑๘.๑ทางไปรษณีย์ส่งถึง
งานพัสดุ กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
๒๒๙ หมู่ ๓ ตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐
๑๘.๒ ทางโทรสาร ๐ ๕๖๖๐ ๘๘๒๘-๓๐ ต่อ ๑๒๒
๑๘.๓ ทาง E-mail panyanbk@hotmail.com
๑๘.๔ ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม
(๑) โทรศัพท์ ๐ ๕๖๖๐ ๘๘๒๘-๓๐ ต่อ ๑๐๑ (กลุ่มบริหารงบประมาณ)
หรือต่อ ๑๓๑ (งานพัสดุ)
(๒) เว็บไซต์http://www.slp.ac.th
ทั้งนี้ ผู้ที่จะแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ หรือวิจารณ์ให้ดำเนินการได้ภายใน ๓ วันทำการนับถัดจากวันที่โรงเรียนได้เผยแพร่ลงเว็บไซต์ เพื่อโรงเรียนจะได้นำข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะมาพิจารณาและดำเนินการต่อไป
คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อได้กำหนดให้ลงร่างขอบเขตของงาน (TOR) เข้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน และ www.cgd.go.th เวลา ๓ วันทำการ ________________________ ประธานกรรมการ
(ผศ.ดร.จันทกานต์ทวีกุล) ________________________ กรรมการ
(นายปัญญา โสดถานา) ________________________ กรรมการ
(นายชัยณรงค์ ฉายศรี)
อ่านทั้งหมด
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[15,964]
24 ธันวาคม 2560
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[7,943]
02 พฤษภาคม 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[14,853]
08 มกราคม 2561
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[16,353]
14 ธันวาคม 2560
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[10,984]
27 มีนาคม 2561
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[14,470]
22 มกราคม 2561
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[3,802]
29 มิถุนายน 2561
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[14,079]
06 กุมภาพันธ์ 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[14,266]
29 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[16,512]
18 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[16,535]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[14,937]
03 มกราคม 2561
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[12,959]
22 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[178]
17 สิงหาคม 2561
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[7,904]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[14,715]
08 มกราคม 2561
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[12,550]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[12,806]
02 มีนาคม 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[15,813]
22 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[14,714]
26 ธันวาคม 2560