• 01

นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปีงบประมาณ 2558

Untitled Document

วิสัยทัศน์

การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพ และมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย

พันธกิจ

1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 2.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 3.พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา

เป้าประสงค์

  1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัยและได้สมดุลและนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัยและมีคุณภาพ
  2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพและเสมอภาค
  3. ครู ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีทักษะที่เหมาะสมและมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
  4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาสู่คุณภาพมาตรฐานระดับสากล
  5. สพฐ.บูรณาการการทำงานเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมกระจายอำนาจและความรับผิดชอบสู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
  6. พื้นที่พิเศษได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นพิเศษ

 

ยุทธศาสตร์

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุก
ระดับ ทุกประเภท

ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการ
ศึกษา ที่มีคุณภาพและ เสมอภาค

พัฒนาคุณภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

พัฒนาระบบ
การสนับสนุน
การจัดการศึกษา

 

 

 

 

 

กลยุทธ์

1. จัดระบบข้อมูลผู้เรียน
2. สร้างความเข้าใจใน
การจัดให้สังคม
3. จัดงบประมาณที่
สอดคล้องกับบริบท
4. นำหลักสูตรสู่การปฏิบัติ
5. ใช้สื่อนวัตกรรมที่
หลากหลาย
6. จัดระบบนิเทศ ติดตาม
และรายงานผล
7. แนะแนวผู้เรียน
8. นำการทดสอบต่าง ๆ
เป็นส่วนหนึ่งในการสอน
9. ส่งเสริมประกันคุณภาพ
ภายใน
10.สอนทั้งวิชาสามัญและ
วิชาชีพ
11.ส่งเสริมภาษาอังกฤษ
เพื่อสื่อสารและภาษา
อาเซียน 1 ภาษา
12.ประสานการรับ
นักศึกษา ให้คัดเลือก
อย่างหลากหลาย

  1. พัฒนาข้อมูลนักเรียนราย

    บุคคล
2.บริหารงบอุดหนุนรายหัว
ตามตัวผู้เรียน
3.ให้ผู้เรียนมีโอกาสเข้าเรียน
ในโรงเรียนที่มีคุณภาพ
จบหลักสูตร
4.สนับสนุนโรงเรียนดีมี
คุณภาพครอบคลุมทุกตำบล
5.สนับสนุนโรงเรียน ม.ปลาย
ในพื้นที่พิเศษสอนวิชาชีพ
6.ส่งเสริมการจัดที่ลากหลาย
เหมาะสมและได้คุณภาพ
ตามมาตรฐาน
7.สนับสนุนระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนให้เข้มแข็ง
และต่อเนื่อง
8.ประสานช่วยเหลือและ
จัดการศึกษาที่เหมาะสมแก่
เด็กที่ไม่อยู่ในทะเบียน
ราษฎร์

 

1.พัฒนาองค์ความรู้และ
สามรรถนะของครู
ผ่านการปฏิบัติจริง
และการช่วยเหลือ 
อย่างต่อเนื่อง
2.พัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษากลุ่มที่มี
ความจำเป็นต้องได้รับ
การพัฒนาเร่งด่วน
3.เสริมสร้างระบบ
แรงจูงใจในการทำงาน
สอดคล้องกับ
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
4.ประสานและ
สนับสนุนองค์กรและ
คณะบุคคลที่เกี่ยวข้อง
จัดเตรียมและจัดสรร
ครูที่มีความสามารถ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของโรงเรียน
และสังคม

1.กระจายอำนาจ
2.ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วม
3.ส่งเสริมให้
โรงเรียน
สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
และองค์คณะ
บุคคลมีความ
รับผิดชอบต่อ
ผลการ
ดำเนินงาน

 

 

 

 

 

 

 

การศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย

 

 

 

เป้าประสงค์

นักเรียนระดับก่อนประถม
ศึกษามี
พัฒนาการที่
เหมาะสมตาม
ช่วงวัยและได้
สมดุลและ
นักเรียนระดับ
การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ทุกคน มี
พัฒนาการ
เหมาะสมตาม
ช่วงวัยและ
มีคุณภาพ

ประชากร
วัยเรียนทุกคนได้รับโอกาส
ในการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
อย่างทั่วถึง
มีคุณภาพและเสมอภาค

ครู ผู้บริหาร
สถานศึกษา
และบุคลากร
ทางการศึกษา
อื่น มีทักษะที่
เหมาะสมและ
มีวัฒนธรรม
การทำงานที่
มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์

สำนักงาน
เขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพ
และเป็นกลไก
ขับเคลื่อน
การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
การศึกษาสู่
คุณภาพ
มาตรฐาน
ระดับสากล

สพฐ.บูรณาการ
การทำงานเน้น
การบริหารแบบ
มีส่วนร่วม
กระจายอำนาจและความ
รับผิดชอบสู่
สำนักงาน
เขตพื้นที่การ
ศึกษาและ
สถานศึกษา

พื้นที่พิเศษ
ได้รับการพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษาเป็น
พิเศษ

สามารถdownload เอกสาร .pdf
ได้ที่เว็บไซต์ สำนักนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ลิงค์นี้ http://www.plan.obec.go.th/ewt_dl_link.php?nid=1424&filename=index

 

อ่านทั้งหมด
ประวัติ 1. ชื่อ นายชาญชัย รสจันทร์ โทรศัพท์ 081-2668489 2. เกิดวันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2501 3. ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบั
เปิด[3,387]
15 ธันวาคม 2558
นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ภูมิลำเนาเดิม บ้านหัวขัวใต้ ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนค
เปิด[1,265]
24 มีนาคม 2559
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้
เปิด[2,289]
10 กุมภาพันธ์ 2559
ประวัติ นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอ
เปิด[2,699]
20 มกราคม 2559
ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ วิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯเชี่ยวชาญ
เปิด[4,457]
23 พฤศจิกายน 2558
ประวัติ ชื่อ – สกุล นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 33 วิทยฐา
เปิด[3,849]
14 ธันวาคม 2558
นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา
เปิด[2,876]
20 มกราคม 2559
นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 วัน เดือน ปีเกิด : 29 มิถุนายน 2508 ภูมิลาเนาเดิม
เปิด[4,118]
02 ธันวาคม 2558
ชื่อ – สกุล นายบรรพ์ ใสแจ่ม วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันบรรจุเข้ารับราชการ 1 พฤษ
เปิด[2,862]
18 มกราคม 2559
..** ประวัติชีวิตโดยย่อ ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เกิดวันที่ 17 มีนาคม
เปิด[1,267]
04 เมษายน 2559
นายคำปุ่น บุญเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ วันเดือนปีเกิด วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ ที่อยู่ปัจจุบัน ๓๙
เปิด[3,623]
04 ธันวาคม 2558
นายธนัญชัย สายสุด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ รับเงินเดือน อันดับ คศ. 4 อัตราเ
เปิด[3,776]
17 ธันวาคม 2558
นายวิบูลย์ ทานุชิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ประวัติส่วนตัว เกิด วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2502 ประวัติการศึ
เปิด[3,547]
22 ธันวาคม 2558
นายมรกต กลัดสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ (สุโขทัย - ตาก) เกิดวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๐๒ ประวัติการศึกษา
เปิด[3,806]
29 พฤศจิกายน 2558
“จริงใจ จริงจัง สร้างฝันให้เป็นจริง” เป็นคติในการทำงานของนายตั้ง อสิพงษ์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ คนปัจจุบัน *นายตั้ง อสิพงษ์ เกิดวันที่
เปิด[3,262]
21 ธันวาคม 2558
นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 - เกิดวันที่ 22 พฤศจิกายน 2502 - ภูมิลำเนาเดิม อำเภอเมือง
เปิด[3,776]
08 ธันวาคม 2558
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค์ จั
เปิด[3,393]
07 มกราคม 2559
นายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 >>>>ประวัติส่วนตัว -เกิดวันที่ 13 กันยายน 2502
เปิด[432]
10 พฤษภาคม 2559
ชื่อ นายสุทิน แก้วพนา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.25
เปิด[3,550]
22 ธันวาคม 2558
นายธันวา ดีช่วย เกิดวันที่ 29 ธันวาคม 2499 การศึกษา ปก.ศ.สูง วิทยาลัยครูเทพสตรี ลพบุรี เมื่อปี พ.ศ.2519 กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยา
เปิด[1,887]
29 กุมภาพันธ์ 2559