การพัฒนากลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคม อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

ชื่อเรื่อง การพัฒนากลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน
โรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคม อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
ผู้วิจัย สุรชัย สุทธิอาจ
ปี พ.ศ. 2561 บทคัดย่อ การพัฒนากลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคม อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนากลยุทธ์
ในการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคม อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 2) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการดำเนินการตามกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคม อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย ผู้วิจัย คือ นายสุรชัย สุทธิอาจ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคม ผู้ร่วมวิจัยเป็นครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 12 คน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ จำนวน 60 คน กลุ่มผู้ให้ข้อมูล จำนวน 133 คน ประกอบด้วย ครูผู้สอน จำนวน 13 คน นักเรียน จำนวน 60 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 60 คน โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) การดำเนินการ
ที่เป็นวงจรตามแนวคิดของ Kemmis and McTagart (ประวิต เอราวรรณ์. 2546 : 11-20) ได้ดำเนินการเป็น 2 วงรอบ แต่ละวงรอบประกอบด้วย ขั้นการวางแผน (Planning) ขั้นการปฏิบัติ (Action) ขั้นการสังเกต (Observation) และขั้นการสะท้อนผล (Reflection) กำหนดระยะเวลาแต่ละวงรอบ ดังนี้ วงรอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 วงรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 3 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) คู่มือดำเนินการพัฒนา 2) แบบบันทึกการดำเนินงาน 3) แบบสังเกตแบบมีส่วนร่วม 4) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 5) แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน 6) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นำเสนอข้อมูลโดยใช้ตารางประกอบการอธิบายและการพรรณนาวิเคราะห์ ผลการวิจัยปรากฏผล ดังนี้
1. จากการดำเนินการพัฒนากลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคม อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม พบว่า โดยภาพรวมเป็นที่น่าพอใจมาก สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามเจตนารมณ์ ผ่านเกณฑ์การประเมิน จาก
ผลการดำเนินการทั้ง 2 วงรอบ พบว่า นักเรียนส่วนมากสามารถลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลงได้อย่างน่าพอใจ ผ่านเกณฑ์การประเมิน แต่ยังพบว่า มีนักเรียนบางคนที่ยังคงแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์อยู่เหมือนเดิม คือ ด้านการมาโรงเรียนสาย พบว่า ยังมีนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 1 คน สาเหตุเกิดจากนอนตื่นสายเป็นประจำ ด้านการหนีเรียน พบว่า ยังมีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 1 คน สาเหตุเกิดจากเรียนไม่เข้าใจและการบ้านไม่เสร็จ ด้านการแต่งกายผิดระเบียบของโรงเรียน พบว่า ยังมีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 2 คน สาเหตุเกิดจากอยากไว้ทรงผมแบบดาราหรือนักกีฬา และอยากแต่งตัวให้ทันสมัย ซึ่งผู้วิจัยได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาต่อไปอย่างเนื่อง การดำเนินงานในภาพรวม พบว่า การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพนั้นต้องอาศัยความร่วมมือของคณะครูและผู้ปกครองนักเรียนในการร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และต้องอาศัยการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมอย่างใกล้ชิด เข้มงวด ต่อเนื่องจากครู เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัยในตนเอง เป็นเยาวชนที่เจริญงอกงามทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีคุณภาพอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และยังพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น
2. ประสิทธิผลของการดำเนินการตามกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคม อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
2.1 ผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ หลังผ่านกระบวนการพัฒนาทั้ง 2 วงรอบ ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการประเมินผลพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับเลิกพฤติกรรม ( x-bar= 4.72) คิดเป็นร้อยละ 93.33 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
2.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการดำเนินการตามกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคม อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม พบว่า ครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินการตามกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคม อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x-bar= 4.59) ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมค่อนข้างต่ำ (S.D. = 0.35) แสดงว่าครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนโดยรวมสอดคล้องกัน
อ่านทั้งหมด
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[15,033]
22 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[18,607]
14 ธันวาคม 2560
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[10,046]
02 พฤษภาคม 2561
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[14,637]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[17,011]
03 มกราคม 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[18,074]
24 ธันวาคม 2560
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[16,374]
29 มกราคม 2561
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[14,870]
02 มีนาคม 2561
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[5,906]
29 มิถุนายน 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[16,765]
26 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[17,871]
22 ธันวาคม 2560
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[18,409]
14 ธันวาคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[16,897]
08 มกราคม 2561
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[16,156]
06 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[18,610]
18 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[2,308]
17 สิงหาคม 2561
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[13,078]
27 มีนาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,772]
08 มกราคม 2561
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,555]
22 มกราคม 2561
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[10,046]
02 พฤษภาคม 2561