ผู้อำนวยการสำนัก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

ผู้อำนวยการสำนัก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    

นางญาณกร  จันทหาร
นายวันชัย ธงชัย
นายวัลลพ  สงวนนาม
ว่าที่ร.ต. ธนุ วงษ์จินดา
ผอ.สำนักอำนวยการ
ผอ.สำนักคลังและสินทรัพย์
ผอ.สำนักพัฒนาระบบบริหาร
ผอ.สำนักนโยบายและแผน
 
 
งานบุคคลและนิติการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายสมเกียรติ  สรรคพงษ์
นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร
นางสุดา สุขอ่ำ
 นายวิษณุ ทรัพย์สมบัติ
ผอ.สำนักเทคโนโลยี
ผอ.สำนักพัฒนานวัตกรรม
ผอ.สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ผอ.สำนักทดสอบทางการศึกษา
เพื่อการเรียนการสอน
การจัดการศึกษา
 
 
 
นางเกศทิพย์  ศุภวานิชนางสุกัญญา งามบรรจง นางถนอมวรรณ ธาราพรหม
ผอ.สำนักติดตามและประเมินผล
ผอ.สำนักวิชาการและมาตรฐาน
ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึกษา
 
 
 
นายวรศักดิ์  วัชรกำธร
นางสาวนงลักษณ์  เรือนทอง
นางนิรมล ตู้จินดา
นายสราวุธ  เดชมณีรัตน์
หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์
ผอ.สำนักบริหารงาน
ผอ.สำนักบริหารงาน
ผอ.สำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนา
 
การมัธยมศึกษาตอนปลาย
การศึกษาภาคบังคับ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
นางเกศทิพย์  ศุภวานิช
นายธีร์ ภวังคนันท์
นายสมเกียรติ  สรรคพงษ์
นางสาววัลลา เรือนไชยวงศ์
ผอ.สำนักพัฒนาครูและบุคลากร
 ผอ.ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครอง
ผอ.ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผอ.สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และช่วยเหลือเด็กนักเรียน
ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
 

   
นายภูริวรรษ คำอ้ายกาวิน
 
 
 
ผอ.ศูนย์พัฒนาโรงเรียน
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการ
 
 
วิทยาศาสตร์
อาหารกลางวัน
 
 

 

ข้อมูล ปรับปรุงเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560
อ่านทั้งหมด
ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 1. ประวัติ เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.250
เปิด[283]
07 ธันวาคม 2560
นายมรกต กลัดสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึ
เปิด[998]
28 พฤศจิกายน 2560
ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จากดินแดนแห่งชัยชนะ สู่เมืองวีรชนคนกล้า ด้วยความยินดียิ่ง
เปิด[980]
28 พฤศจิกายน 2560
///ประวัติ/// นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เกิดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2503 ///การศึกษ
เปิด[524]
04 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายอนุศาสตร์ นามสกุล สอนศิลพงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 วิทย
เปิด[1,234]
24 พฤศจิกายน 2560
ประวัติส่วนตัว นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ วัน เดือน ปีเกิด ๑๑ กุมภาพันธ์
เปิด[257]
08 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 1. ชื่อ นายนิพนธ์ สกุล ก้องเวหา เลขประจำตัวประช
เปิด[841]
30 พฤศจิกายน 2560
นายเกิดมี สอนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 การศึกษา - ป.4 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง อำเภอเพ็ญ จั
เปิด[328]
07 ธันวาคม 2560
นายสมัย ธนะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ภูมิลำเนา 106 หมู่ 11 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160
เปิด[399]
05 ธันวาคม 2560
ชื่อ นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ เกิด 5 พฤศจิกายน 2503 การศึกษา - กศ.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก เมื่อปี 2526
เปิด[968]
28 พฤศจิกายน 2560
ชื่อ-สกุล นางสุภารีย์ โพนเงิน วัน เดือน ปีเกิด ๘ มกราคม ๒๕๐๓ การรับราชการ เริ่มบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง อาจารย์ ๑ ระดับ ๓โรงเ
เปิด[1,079]
27 พฤศจิกายน 2560
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ..**ประวัติ ชื่อ สกุล นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส
เปิด[294]
07 ธันวาคม 2560
นายนิรัตน์ ทะมีพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เกิดวันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2500คู่สมรส นางปัฐมา ทะ
เปิด[855]
29 พฤศจิกายน 2560
ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 8 กันยายน 2505 สถานที่เกิด บ้านหนองกุง ต.หนองกุง อ.ตาลสุม จ.อุบลราช
เปิด[510]
04 ธันวาคม 2560
นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ประวัติส่วนตัว
เปิด[1,046]
27 พฤศจิกายน 2560
นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เกิดวันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2501 คู่สมรส นางกนกพร โพธิ์เงิน ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังทอง จังหวั
เปิด[387]
06 ธันวาคม 2560
นายชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี กศ.บ. วิชาเอกฟิสิกส์ โทคณิ
เปิด[1,250]
24 พฤศจิกายน 2560
ชื่อ-สกุล นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2502 การรับราชการ เริ่มบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง
เปิด[469]
04 ธันวาคม 2560
...........ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาต
เปิด[1,068]
26 พฤศจิกายน 2560
ประวัติส่วนตัว ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 นายสง่า จันทร์วิเศษ เกิดวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๓ อายุ ๕๗ ปี
เปิด[278]
07 ธันวาคม 2560