พิธีจัดฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น

นายวรวิทย์ พรหมคช ผอ.สพม.๑๗ ได้เป็นประธานพิธีจัดฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดจันทบุรี อำเภอคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

สพม.4 รับการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามจุดเน้น สพฐ. ระยะที่ 2

ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 พร้อมด้วย คณะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับ นายอัศนีย์ ศรีสุข (ประธาน), นางกษมา จันทร์ศรี และ นางสาวกริษฐา เจริญเลิศ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามจุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที่ 2 วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมชาญพวงเพ็ชร์

การจัดประชุมสัมมนาจตุภาคี เชื่อมโยงวิถีพัฒนาคุณภาพ

เมื่อวันที่ ๑๗-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สพม.๑๗ ได้จัดประชุมสัมมนาจตุภาคี เชื่อมโยงวิถีพัฒนาคุณภาพ เพื่อให้มีการบูรณาการในการมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคลและสถานศึกษาในการดำเนินการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

การอบรมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนในสหวิทยาเขตมรกต

นายวรวิทย์ พรหมคช ผอ.สพม.๑๗ เป็นประธานการอบรมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนในสหวิทยาเขตมรกต จำนวน ๕ โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนศรียานุสรณ์ โดยเรียนคิชฌกูฏวิทยา โรงเรียนบางกะจะ โรงเรียนคลองพูลวิทยา และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

อบรมโครงการ “ค่ายผู้นำเยาวชนรู้งาน สืบสานงานพระราชดำริฯ”

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก จัดอบรมโครงการ “ค่ายผู้นำเยาวชนรู้งาน สืบสานงานพระราชดำริฯ” เพื่อสืบสานงานพระราชดำริฯ และปลูกฝังจิตสำนึกให้ชุมชน เด็กและเยาวชนเข้าใจ และเข้าถึงการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สพป.สงขลา เขต ๓ เยี่ยมบ้านนักเรียนโครงการสร้างบ้าน ๘๙ หลัง คืนความสุขสู่ลูกสพฐ.เฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด เยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนบ้านนาจวก อ.เทพา จ.สงขลา ตามโครงการสร้างบ้าน ๘๙ หลัง คืนความสุขสู่ลูกสพฐ.เฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๑ ราย

สพม.6 อบรมโครงการ “สร้างความเข้มแข็งเพื่อผู้ปฏิบัติงานด้านการงบประมาณในสถานศึกษา”

++++นายนพพร พิพิธจันทร์ ผอ.สพม.6 เป็นประธานอบรมโครงการ “สร้างความเข้มแข็งเพื่อผู้ปฏิบัติงานด้านการงบประมาณในสถานศึกษา” เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา มีความรู้ ความาเข้าใจในบทบาทหน้าที่เกิดความมั่นใจในการควบคุม กำกับและติดตามการปฏิบัติงานภายในสถานศึกษาให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย นโยบายที่กำหนด และครูผู้ปฏิบัติงานมีทักษะ และนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและครูผู้ปฏิบัติงานการเงินและพัสดุ รวม 250 คน ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2558 ณ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ (จันทรา...ภาพ

สพป.นศ.๑ บันทึกเทปถวายพระพร ๑๒ สิงหามหาราชินี

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ดร.เจียร ทองนุ่น ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ พร้อมด้วยรอง.ผอ.สพป.นศ.๑/ผอ.กลุ่ม/หน่วยและประธานเครือข่ายสถานศึกษาเครือข่าย ๑-๗ นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา บันทึกเทปถวายพระพร ๑๒ สิงหามหาราชินี เนื่องในโอกาสเป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนครศรีธรรมราช /จรวยพร อัตปัญญา ภาพ ข่าว
บทอาเศียรวาทเฉลิมพระเกียรติ
บังคมบาทแม่หลวงของปวงราษฎร์ ประชาชาติชื่นชมสมสมัย

การแข่งขันประกวดร้องเพลงประสานเสียง รร.สังกัดสพป.สงขลา เขต ๓

เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ เยี่ยมชมการแข่งขันประกวดร้องเพลงประสานเสียง เพลงวันพรุ่งนี้กับสามัคคีชุมนุม เครือข่ายโรงเรียนสมุทรภูผา ณ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น อ.จะนะ และ เครือข่ายบูรพาพัฒ ณ โรงเรียนบ้านเทพา อ.เทพา ซึ่งเป็นเครือข่ายโรงเรียนในสังกัด สพป.สงขลา เขต ๓

พิธีบันทึกลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ สพป.เลย เขต 3

วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 สพป.เลย เขต 3 จัดพิธีบันทึกลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ สพป.เลย เขต 3 โดยมีนายภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผู้อำนวยการ สพป.เลย เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิด
อ่านทั้งหมด
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้
เปิด[21,550]
10 กุมภาพันธ์ 2559
นายธันวา ดีช่วย เกิดวันที่ 29 ธันวาคม 2499 การศึกษา ปก.ศ.สูง วิทยาลัยครูเทพสตรี ลพบุรี เมื่อปี พ.ศ.2519 กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยา
เปิด[21,304]
29 กุมภาพันธ์ 2559
นายเดช ศิรินาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ประวัติส่วนตัว เกิดเมื่อ วันที่ 19 เดือน
เปิด[16,615]
15 พฤศจิกายน 2559
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประวัติโดยย่อ ชื่อ นายประพฤทธิ์ สุขใย ตำแ
เปิด[19,868]
31 พฤษภาคม 2559
ชื่อ นายสุทิน แก้วพนา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.25
เปิด[23,003]
22 ธันวาคม 2558
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค
เปิด[16,636]
26 ตุลาคม 2559
นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา
เปิด[21,911]
20 มกราคม 2559
นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ภูมิลำเนาเดิม บ้านหัวขัวใต้ ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนค
เปิด[20,319]
24 มีนาคม 2559
ประวัติและผลงาน ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ประวัติส่วนตัว นายธีระวัฒน์ วรรณนุช เกิดวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2504 ปัจจุบันอายุ 54 ปี 11 เดือน ส
เปิด[16,754]
08 พฤศจิกายน 2559
ประวัติและผลการปฏิบัติงาน .....ประวัติ : นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ .....ประวัติส่วนตัว นายพิ
เปิด[16,620]
26 ตุลาคม 2559
นายอดุลย์ กองทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 วัน เดือน ปี เกิด 4 มิถุนายน พ.ศ.2506 ภูมิลำเนา เกิดท
เปิด[16,647]
28 ตุลาคม 2559
นายวิบูลย์ ทานุชิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ประวัติส่วนตัว เกิด วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2502 ประวัติการศึ
เปิด[22,402]
22 ธันวาคม 2558
ชื่อ – สกุล นายบรรพ์ ใสแจ่ม วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันบรรจุเข้ารับราชการ 1 พฤษ
เปิด[21,958]
18 มกราคม 2559
นายโกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ประวัติโ
เปิด[16,529]
24 พฤศจิกายน 2559
นายเดช  ศิรินาม   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4ประวัติส่วนตัว   
เปิด[16,691]
15 พฤศจิกายน 2559
นายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 >>>>ประวัติส่วนตัว -เกิดวันที่ 13 กันยายน 2502
เปิด[20,034]
10 พฤษภาคม 2559
ดร.เจียร ทองนุ่น ประวัติส่วนตัว บ้านเกิดตำบลควนหนองหงส์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ภรรยาชื่อ นางวนิดา ทองนุ่น มีบุตร 2 คน ประวัติการ
เปิด[19,774]
10 มิถุนายน 2559
..** ประวัติชีวิตโดยย่อ ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เกิดวันที่ 17 มีนาคม
เปิด[21,320]
04 เมษายน 2559
ประวัติ นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอ
เปิด[21,781]
20 มกราคม 2559
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค์ จั
เปิด[22,804]
07 มกราคม 2559