• songkranday_2557

สพม.3 จัดโครงการอบรมโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1

*********นายนพพร พิพิธจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดโครงการอบรมโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 พร้อมบรรยายพิเศษเรื่องวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตของโลกและการพัฒนาการสังเคราะห์ของสารเคมี รวมถึงผลกระทบของการสังเคราะห์สารเคมีต่างๆกับสิ่งมีชีวิตของโลก เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2555 ณ ศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน.สาขาชีววิทยา โรงเรียนสตรีนนทบุรี

การรับหนังสือพระราชนิพนธ์

เรียน: ผอ. สพป. และ ผอ.สพม. ตามรายชื่อที่แนบ
เรื่อง: การรับหนังสือพระราชนิพนธ์
สิ่งที่แนบมาด้วย:

งานเยาวชนไทยก้าวไกลสู่อาเซียนโรงเรียนปากคลองมอญ สพป.สมุทรปราการ 2

>>>>>โรงเรียนปากคลองมอญ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 จัดงานเยาวชนไทยก้าวไกลสู่อาเซี่ยน ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนปากคลองมอญ ภายในงานมีกิจกรรมมากมายหลากหลายความรู้ ภาษา วัฒนธรรมการแต่งกาย ชุดและอาหารประจำชาติ สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ ซึ่งประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยนในปี พ.ศ.2558 นี้ ทำให้นักเรียนได้รับความรู้ ความสนุกสนาน และได้รับรางวัลกันทุกคน
>>>>>ขอบคุณ : โรงเรียนปากคลองมอญ (ภาพ/ข่าว)
โดย : พันจ่าเอกเศวต อวยจินดา
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

สพม.เขต 27 จัดการคัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practices ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

นายชาตรี ชาปะวัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เป็นประธานในพิธีเปิดจัดการคัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practices ระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 8 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น วัตถุประสงค์ของการดำเนินการคัดเลือกฯ ครั้งนี้
1. เพื่อเป็นการนำเสนอกรณีตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จและยกย่องเชิดชูเกียรติแก้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่พัฒนาตนอย่างยอดเยี่ยม เผยแพร่ความรู้ทักษะ วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practices สู่ผู้ร่วมวิชาชีพ

สพป.นศ.2 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือ เนตรานารี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ส่งเสริมสนับสนุนกิจการลูกเสือ เนตรนารี โดยเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2555 นายพิเชษฐ เจ้ยทองศรี รอง ผอ.สพป.นศ.2 เป็นประธานเปิดค่ายพักแรม ณ โรงเรียนรัตนศึกษา อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีผู้เข้าค่ายพักแรม จำนวน 300 กว่า คน ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้ลูกเสือเข้าใจในวิธีการกระบวนการลูกเสือดียิ่งขึ้น เพื่อรักษาไว้ซึ่งคุณลักษณะของลูกเสือ เพื่อส่งเสริมเอกภาพและความเข้ัาใจในหลักการลูกเสือ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการอยู่ค่ายพักแรมการเดินทางไกล เพื่อให้วิชาลูกเสือบรรลุวัตถุประสงค์ ตามหลักสูตรการเรียนการสอนซึ่งเป็นกิจกรรม เสริมหลักสูตร

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ต้อนรับและแสดงความยินดี นายไพบูลย์ พงศทัศนา ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

<<<วันที่ 8 ตุลาคม 2555 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ร่วมกับเครือข่ายสถานศึกษา 8 เครือข่าย ต้อนรับแสดงความยินดีมอบช่อดอกไม้ นายไพบูลย์ พงศ์ทัศนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ในโอกาสที่เดินทางมารับตำแหน่งผู้นำองค์กร ณ ห้องประชุมอาคาร 3 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาร่วมต้อนรับประมาณ 500 คน มีชุดการแสดงของวิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราช รำระบำนกกรงหัวจุกและรำมโนราห์จากชมรมแสงแห่งเมตตา ฝึกซ้อมโดยนางจารีย์ เพชรทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวิสุทธิยาราม สำหรับอาหารเครือข่ายสถานศึกษา จำนวน 8 เครือข่ายสนับสนุน นายศรศักดิ์ ห

สพป.ชุมพร เขต 1 จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

>>>>>สพป.ชุมพร เขต 1 จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 3 - 6 ตุลาคม 2555 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และการศึกษาดูงานในจังหวัดกาญจนบุรี
กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรในสำนักงาน ประธานเครือข่ายสถานศึกษา จำนวน 104 คน เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้บุคลากรสามารถนำหลักคุณธรรมในการดำเนินชีวิต เพื่อมีความสุขในการทำงาน ทัศนคติที่ดีต่องาน ผู้บริหาร หน่วยงาน เพื่อนร่วมงาน ผู้มาใช้บริการ พร้อมทั้งมีความสามัคคีในองค์กร ส่งผลให้มีการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศต่อไป>>>>>

ศนท. สพฐ. ขอเชิญชมรายการเสียงแห่งอนาคต ตอน " Get Set for ASEAN "

++++ จารุภา สังขารมย์ หัวหน้ากลุ่มงานผลิตและเผยแพร่ ศนท. สพฐ. ขอเชิญชมรายการเสียงแห่งอนาคต ตอน " Get Set for ASEAN " โดยมีนายสืบสกุล พันธุ์ดี เป็นพิธีกร ซึ่งจะออกอากาศในวันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2555 เวลา 15.30 – 16.00 น. ณ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย.
ภาพ/ข่าว บรรจง ตั้งคำ

มูลนิธิสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนสังกัด สพป.นครนายก

มูลนิธิสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มอบคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษานครนายก เพื่อส่งเสริมการศึกษา
ที่โรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก คณะกรรมการมูลนิธิสมาคมนิสิตเก่าจุฬา-
ลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งนำโดยนางเบญจวรรณ
สร่างนิทร อดีตเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน นายอนุชา โมกขะเวส อดีตอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทา-

โรงเรียนคลองบางกระบือ สพป.สมุทรปราการ 2 จัดอบรมขยายผลการใช้แท็บเล็ตแก่เพือนครูในโรงเรียน

โรงเรียนคลองบางกระบือ สพป.สมุทรปราการ 2 จัดอบรมขยายผลการใช้แท็บเล็ตแก่เพือนครูในโรงเรียน : โรงเรียนคลองบางกระบือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ขยายผลการใช้แท็บเล็ตแก่เพื่อนครูในโรงเรียน โดยอาศัยวันหยุดราชการในการจัดอบรม มีวิทยากรจากครูผู้สอนชั้น ป.1 และครูคอมพิวเตอร์ ที่ได้ผ่านการอบรมจาก สพป.สป.2 จำนวน 4 คน ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้การใช้แท็บเล็ตดังกล่่าว ซึ่งคุณครูให้ความสนใจ และฝึกการใช้งานอย่างสนุกสนาน...
ขอบคุณ : อ. มนัสนันท์ วินิจฉัย (ภาพ/ข่าว)
อ่านทั้งหมด
ประวัตินายจิรวัฒน์ ปัญญา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ ...................................... ภูมิล
เปิด[4,734]
20 พฤศจิกายน 2556
นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ภูมิลำเนา จังหวัดน่าน
เปิด[5,081]
25 พฤศจิกายน 2556
>>> ประวัติส่วนตัว นายบุญเทียม อังสวัสดิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ เกิดวันที่ ๑๐
เปิด[5,638]
28 พฤศจิกายน 2556
นายไพบูลย์ ชวรุ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 วัน เดือน
เปิด[5,192]
20 พฤศจิกายน 2556
ข้อมูลประวัติ ผลงาน นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 …………………………………………… 1. ชื่อ – ชื่อสกุล น
เปิด[6,079]
18 ธันวาคม 2556
ประวัติส่วนตัว นายวิชัย พวงภาคีศิริ เกิดวันที่ 4 พฤศจิกายน 2500 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เ
เปิด[4,396]
06 ธันวาคม 2556
เกิดวันที่ 7 ตุลาคม 2502 อายุ 53 ปี ภูมิลำเนา(เกิด) อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 111 ม.1 ต.ทุ่งสมอ อ.พนมทวน จ.กาญจนบ
เปิด[5,841]
18 พฤศจิกายน 2556
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ประวัติส่วนตัว ดร. ประภัสร สุภาสอน เกิดวันที่ 12 ตุลาคม 2497 ณ บ้านเลขที่
เปิด[4,598]
18 พฤศจิกายน 2556
>>>>นายสมเจษฏ์ ศรีสมจักร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๑ ที่จังหวั
เปิด[3,746]
27 มกราคม 2557
ดร.ถาวร คูณิรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 การศึกษาศึกษาศาสตรบัณฑิต(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัย
เปิด[5,398]
10 มกราคม 2557
นายบุญหมั่น ค้าทอง
เปิด[3,923]
21 มกราคม 2557
ประวัติ นายสมุทร สมปอง ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 Email: Samoot716@Gmail.com * การศึกษา
เปิด[4,853]
18 พฤศจิกายน 2556
นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 - เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราช
เปิด[4,799]
19 พฤศจิกายน 2556
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ชื่อ นางอรฤดี พูลศรี วัน เดือน ปี เกิด 9 สิงหาคม 2498 ประวัติกา
เปิด[5,360]
20 พฤศจิกายน 2556
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ดร.กิตินันท์ โนสุ วันเดือนปีเกิด 15 เมษายน 2504 ภูมิลำเนา อ.เมือง จ.น่าน ค
เปิด[5,858]
21 พฤศจิกายน 2556
ว่าที่ร้อยตรีวัฒนา ไกรนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ เกิด ๒๒ กรกฎาคม ๒๔๙๗ ภูมิลำเนา
เปิด[4,179]
13 ธันวาคม 2556
นายศักดา  จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษนครราชสีมา เขต 6 ประวัติส่วนตัวนายศักดา  จันทร์ฝอ
เปิด[6,400]
15 พฤศจิกายน 2556
>>> ประวัติ นายสมศักดิ์ ศรีรักษา ชื่อ นายสมศักดิ์ ศรีรักษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศ
เปิด[6,225]
22 พฤศจิกายน 2556
นายโกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 . เกิดวันที่ 1 กันยายน 2501 . การศึกษา
เปิด[5,044]
28 พฤศจิกายน 2556
นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต3 - เกิดวันที่ 22 พฤศจิกายน 2502 - ภูมิลำเนาเดิม อำเภ
เปิด[4,649]
20 พฤศจิกายน 2556