• songkranday_2557

เอกสารเพิ่มเติมแนวปฏิบัติการขอออนุญาตไปต่างประเทศล่าสุด

เรียน: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / มัธยมศึกษา ทุกเขต
เรื่อง: เอกสารเพิ่มเติมแนวปฏิบัติการขอออนุญาตไปต่างประเทศล่าสุด
สิ่งที่แนบมาด้วย:

สพม.เขต 37 จัดงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ

+++++สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 จัดงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการและเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ประจำปีการศึกษา 2555 ให้แก่ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 85 คน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมสพม.เขต 37 โดยมี นายเสรี คำภีรธัมโม รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานให้โอวาทและมอบเกียรติบัตร

สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ จัดการอบรม “โครงการปฏิบัติธรรม เพื่อพัฒนาครูโรงเรียนเอกชน”

สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ จัดการอบรม “โครงการปฏิบัติธรรม เพื่อพัฒนาครูโรงเรียนเอกชน” โดยมีนายเกษม คำศรี รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ เป็นประธานเปิดการอบรม การจัดอบรมครั้งนี้เนื่องมาจากกระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายให้ข้าราชการครูในสังกัด ได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม การนำหลักธรรมคำสอนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนปฏิบัติธรรมเพื่อรักษาศีล โดย สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ นำข้าราชการครูโรงเรียนเอกชนไปปฏิบัติธรรม ณ วัดเขากำแพง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๑๕๕ คน วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเพื่อพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนให้ได้รับการปลูกฝังด้านศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรร

ครูเกษตรกรดีเด่น สาขาอาีชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

นายอาชีชน สอนผึ้ง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านโคกมน อำเภอวังสะพุง สพป.เลย เขต 2 จบการศึกษาสูงสุดระดับ ปริญญาตรี วิชาเอกเกษตรทั่วไป จากวิทยาลัยครูกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

ผอ.สพป.มส. เขต ๑ เยี่ยมโรงเรียนใน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

+++++วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕ นายบุญเทียม อังสวัสดิ์ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ใน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ประกอบไปด้วย โรงเรียนบ้านท่าหินส้ม, บ้านหนองแห้ง, บ้านประตูเมือง, บ้านห้วยนา, ต.ช.ด.บำรุงที่ ๖๐ และบ้านแม่สะเป่ใต้ เพื่อสอบถามปัญหาต่าง ๆ ของโรงเรียน รวมทั้งให้นโยบาย เรื่อง การเตรียมตัวการสอบ O-net, NT., การสอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕, การส่งเสริมการอ่าน-การเขียน รวมถึงการวางแผนการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕ ต่อไป ในการนี้คณะผู้บริหาร ครูและเจ้าหน้าที่ในโรงเรียน ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙
นายไกรสร ภาพ/รายงาน

ดร.สุภชัย จันปุ่ม ผอ.สพป.ลย.3 เป็นประธานเปิดศูนย์อาเซียนศึกษา ณ โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่

วันที่ 27 กันยายน 2555 เวลา 09.00 น. ดร.สุภชัย จันปุ่ม ผอ.สพป.ลย.3 เป็นประธานเปิดศูนย์อาเซียนศึกษา ณ โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ให้บริการและพัฒนาการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เพื่อส่งเส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศสมาชิกในอาเซียน และเพื่อประสานสัมพันธ์กับประเทศสมาชิดอาเซียน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางภาษาและวัฒนธรรม ประเพณี โดยมีหัวหหน้าส่วนราชการ และ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมในพิธีดังกล่าว

ผอ. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.กส. 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (หลักสูตรการเขียนเว็ปไซต์) ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วย รอง ผอ.สพท.

สพป.นครพนม เขต ๑ จัดประชุมสัมมนาทิศทางการศึกษาไทยกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

สพป.นครพนม เขต ๑ จัดประชุมสัมมนาทิศทางการศึกษาไทยกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
>>>นายมารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ เป็นประธาน และบรรยายพิเศษ การประชุมสัมมนา “ทิศทางการศึกษาไทยกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” วันศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมยูงทอง โรงแรมนครพนมริเวอร์วิว อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ผู้ใหญ่ใจดี

บริษัท กังวาลเท็กซ์ไทล์ จำกัด มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน จำนวน 114 ทุน โดยมี นายกิจ เกียรติสมกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีมอบทุน
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555 บริษัท กังวาลเท็กซ์ไทล์ จำกัด โดย
นายปริญญา ปัญญาสัทโท ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ของบริษัท กังวาลเท็กซ์ไทล์ จำดัด มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน จำนวน 114 ทุน ๆละ 2,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 228,000บาท โดยแบ่งเป็นผู้ขอรับทุน ดังนี้
1. สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 จำนวน 60 ทุน

สระบุรี 2 จัดงานอำลาชีวิตราชการ "เส้นทางที่ภูมิใจ สู่หลักชัยแห่งศรัทธา"

>>>นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 จัดงานอำลาชีวิตราชการ "เส้นทางที่ภูมิใจ สู่หลักชัยแห่งศรัทธา"เพื่อแสดงมุฑิตาจิตให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และแสดงความชื่นชมในความวิริยะอุตสาหะของผู้เกษียณที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการติดต่อกันมาจนถึงอายุครบ 60 ปี และที่ได้สร้างสรรค์ผลงานอันเป็นคุณประโยชน์แก่ทางราชการจนเป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555 ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต 2
อ่านทั้งหมด
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ชื่อ นางอรฤดี พูลศรี วัน เดือน ปี เกิด 9 สิงหาคม 2498 ประวัติกา
เปิด[5,044]
20 พฤศจิกายน 2556
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ประวัติส่วนตัว ดร. ประภัสร สุภาสอน เกิดวันที่ 12 ตุลาคม 2497 ณ บ้านเลขที่
เปิด[4,344]
18 พฤศจิกายน 2556
นายศักดา  จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษนครราชสีมา เขต 6 ประวัติส่วนตัวนายศักดา  จันทร์ฝอ
เปิด[5,924]
15 พฤศจิกายน 2556
ประวัติ นายสมุทร สมปอง ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 เบอร์โทรศัพท์ 085-4647557 Email: Samoot
เปิด[4,598]
18 พฤศจิกายน 2556
>>>>นายสมเจษฏ์ ศรีสมจักร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๑ ที่จังหวั
เปิด[3,390]
27 มกราคม 2557
นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต3 - เกิดวันที่ 22 พฤศจิกายน 2502 - ภูมิลำเนาเดิม อำเภ
เปิด[4,415]
20 พฤศจิกายน 2556
เกิดวันที่ 7 ตุลาคม 2502 อายุ 53 ปี ภูมิลำเนา(เกิด) อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 111 ม.1 ต.ทุ่งสมอ อ.พนมทวน จ.กาญจนบ
เปิด[5,545]
18 พฤศจิกายน 2556
ข้อมูลประวัติ ผลงาน นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 …………………………………………… 1. ชื่อ – ชื่อสกุล น
เปิด[5,619]
18 ธันวาคม 2556
นายโกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 . เกิดวันที่ 1 กันยายน 2501 . การศึกษา
เปิด[4,748]
28 พฤศจิกายน 2556
>>> ประวัติ นายสมศักดิ์ ศรีรักษา ชื่อ นายสมศักดิ์ ศรีรักษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศ
เปิด[5,871]
22 พฤศจิกายน 2556
ประวัตินายจิรวัฒน์ ปัญญา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ ...................................... ภูมิล
เปิด[4,476]
20 พฤศจิกายน 2556
ว่าที่ร้อยตรีวัฒนา ไกรนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ เกิด ๒๒ กรกฎาคม ๒๔๙๗ ภูมิลำเนา
เปิด[3,893]
13 ธันวาคม 2556
นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ภูมิลำเนา จังหวัดน่าน
เปิด[4,778]
25 พฤศจิกายน 2556
นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 - เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราช
เปิด[4,524]
19 พฤศจิกายน 2556
ดร.ถาวร คูณิรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 การศึกษาศึกษาศาสตรบัณฑิต(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัย
เปิด[5,025]
10 มกราคม 2557
นายบุญหมั่น ค้าทอง
เปิด[3,568]
21 มกราคม 2557
นายไพบูลย์ ชวรุ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 วัน เดือน
เปิด[4,889]
20 พฤศจิกายน 2556
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ดร.กิตินันท์ โนสุ วันเดือนปีเกิด 15 เมษายน 2504 ภูมิลำเนา อ.เมือง จ.น่าน ค
เปิด[5,510]
21 พฤศจิกายน 2556
ประวัติส่วนตัว นายวิชัย พวงภาคีศิริ เกิดวันที่ 4 พฤศจิกายน 2500 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เ
เปิด[4,119]
06 ธันวาคม 2556
>>> ประวัติส่วนตัว นายบุญเทียม อังสวัสดิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ เกิดวันที่ ๑๐
เปิด[5,315]
28 พฤศจิกายน 2556