• วิสัยทัศน์2557

ปิดการอบรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

วันที่ 10 พฤษภาคม 2556 (เวลา 15.00 น.) ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 เป็นประธานปิดการอบรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ พร้อมมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรมดังกล่าว โดยมีนางมารศรี ขันธควร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กล่าวรายงานสรุปผลการอบรมฯ ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล อ.เมืองนครปฐม จ.นคปฐม โดยมีข้าราชการครู จาก สพป.นครปฐม เขต 1 และ เขต 2 เข้าร่วมพัฒนาดังกล่าว ติดตามภาพรับวุฒิบัตรทั้งหมดได้ ทาง www.esanpt1 .go.th/web2009 และ facebook.com สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1, เครือข่าย

สพป.นครปฐม เขต 1 รับรางวัลการดำเนินงานตามมาตรฐาน สพท.ระดับดีมาก

ดร..รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ร่วม ประชุมสัมมนา ผอ.เขตทั่วประเทศ ครั้งที่2/2556 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

สุรินทร์ เขต 2 จัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

>> สพป.สุรินทร์ เขต 2 จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด เพื่อรับทราบนโยบายการศึกษา จุดเน้นการดำเนินงานปี 2556 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 ณ หอประชุม สพป.

สพป.สระบุรี เขต ๑ จัดประชุมสัมมนาการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี และพัสดุของสถานศึกษา

สพป.สระบุรี เขต ๑ จัดประชุมสัมมนาการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี และพัสดุของสถานศึกษา ในปีการศึกษางบประมาณ ๒๕๕๖ โดยนายดำรงค์ศักิ์ ตันติเวทย์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมครั้งนี้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ หน่วยตรวจสอบภายในได้มีการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการบริหารงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุของสถานศึกษาในสังกัด จำนวน ๔๐ แห่ง ซึ่งแนวทางในการดำเนินงานตรวจสอบภายใน หลังเสร็จสิ้นการตรวจสอบจะต้องสรุปผลการตรวจสอบ จัดทำรายงาน และแจ้งหน่วยรับตรวจทราบถึงผลการตรวจสอบ ข้อสังเกตที่ตรวจพบ และข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไข ทั้งนี้ จากผลการตรวจสอบพบว่าการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี และพัสดุข

สพม.39 ร่วมขับเคลื่อนแนวทางการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบครบวงจรสู่การปฏิบัติ

นายสุชน วิเชียรสรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมนายเดชา พลกันยิ้ม นางศศิพัฒน์ ไกรว่อง ศึกษานิเทศก์ สพม.39 ร่วมประชุมขับเคลื่อนแนวทางการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบครบวงจรสู่การปฏิบัติ รุ่นที่ 1 ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี เพื่อให้บุคลากรหลักระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในการนำแนวทางดังกล่าว ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

สพป.สระบุรี เขต ๑ จัดโครงการพัฒนาค่านิยมองค์กร "จิตดี ทีมดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ"

สพป.สระบุรี เขต ๑ โดย นายสุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สระบุรี ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาค่านิยมองค์กร "จิตดี ทีมดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ" เพื่อส่งเสริมกิจกรรมองค์แห่งการเรียนรู้ให้ตื่นตัวและมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ทุกคนได้ยึดเป็นปฏิบัติร่วมกัน และส่งผลต่อพฤติกรรมในการแสดงออกที่ถือเป็นมาตรฐาน เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและเติบโตได้อย่างยั่งยืน เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรและเป็นองค์แห่งการเรียนรู้ จึงควรมีความเชื่อ ยึดถือในค่านิยมและมีวิธีในการปฏิบัติร่วมกันซึ่งเรียกว่า "จิตดี ทีมดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ"

สกลนคร เขต 1 กับรางวัลที่ภาคภูมิใจผลการดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับดีมาก

ดร.เทวรัฐ โตไทยะ ผอ.สพป.สกลนคร เขต ๑ มอบหมายให้นายเกรียงศักดิ์ วงศ์รัตนะ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต ๑ เข้าร่วมประชุม ผอ.สพท แทน พร้อมเข้ารับเกียรติบัตรผลการดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับดีมาก ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่สร้างความภาคภูใจใจให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดตลอดจนเป็นแนวทางการพัฒนาสู่การเป็นสำนักงานมาตรฐานด้านอ่ืนๆ พร้อมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ต่อไป

สพป.ชม.เขต ๔ นำร่อง ๑๗ โรงเรียน “เด็กเชียงใหม่ ใจสุจริต”

ดร.ทวี อุปสุขิน ผอ.สพป.ชม.เขต ๔ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการบุคลากรแกนนำ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ อันพึงประสงค์และหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สพป.ชม.เขต ๔ ในขณะเดียวกัน ท่านให้ข้อคิดสรุปได้ว่าการโกงถือว่าเรื่องไม่ดี ที่ไม่ดีไปกว่านั้นคือการยอมรับการโกงหากตนเองได้รับผลประโยชน์ ถือว่าเป็นจิตสำนึกที่ผิด ดังนั้นคุณครูจึงต้องมีหน้าที่ช่วยป้องกันแก้ไขจิตสำนึกที่ผิด ที่สมควรและถูกต้องตั้งแต่ต้น หากไม่เริ่มต้นกันตั้งแต่วันนี้ ค่านิยมการโกงคงเป็นธรรมเนียมปฎิบัติที่ผิดต่อไป

ผอ.สพม.1 ให้โอวาทและแสดงความยินดี แก่ผู้มีสิทธิรับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4

นายสายัณห์ รุ่งป่าสัก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1(ผอ.สพม.1) ให้โอวาทและร่วมแสดงความยินดีแก่ ผู้สอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือก และมีสิทธิรับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมเพชรเกษม สพม.1 ไชยฉิมพลี สพม.1 มีผู้มีสิทธิรับทุนโครงการฯ ทั้งหมด 15 ราย ทุนประเภท 1 จำนวน 4 ราย 1.เขตพระนคร นางสาวณฐิกา เดชาเกรียงศักดิ์ 2.เขตปทุมวัน นางสาวพรพรรณ รุจิวาณิชย์ 3.เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย นางสาวภคพร จินตบัญญัติ 4.เขตธนบุรี นางสาวภัคจิรา ทองเพ็ชร
อ่านทั้งหมด
1. ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายดิเรก นามสกุล ต่ายเมือง เกิดวันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2501 อายุ 56 ปี ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน ผู้อ
เปิด[598]
17 พฤศจิกายน 2557
ประวัติส่วนตัว นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เกิดวันที่18 เมษายน 2503 ภูมิลำเนา อำเภอสะเ
เปิด[2,160]
16 ตุลาคม 2557
นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 วัน เดือน ปีเกิด 10 มีนาคม 2506 ภูมิลำเนาเดิม บ้านหัว
เปิด[137]
25 พฤศจิกายน 2557
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ ...นายเสนอ ทองจีน ...ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
เปิด[1,514]
29 ตุลาคม 2557
นายพรชัย โพคันโย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 5 โทร 081-0529563 E-MAIL : PHOKHANYO@GMAIL.COM
เปิด[143]
25 พฤศจิกายน 2557
นายมงคลวิทย์ ทาปลัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู)ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเ
เปิด[2,080]
16 ตุลาคม 2557
ดร.โชติพิพัฒน์ จุลมณีรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 28 สิงหาคม
เปิด[321]
21 พฤศจิกายน 2557
• ประวัติส่วนตัว นายอารักษ์ พัฒนถาวร วัน เดือน ปี เกิด ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๐๐ ภูมิลำเนาเดิม จ.พิจิตร ที่อยู่ปัจจุบัน อ.ท่าเรือ จ.พระนค
เปิด[674]
14 พฤศจิกายน 2557
...นายชาญชัย รสจันทร์ ...ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ ประวัติส่วนตัว ...อายุ 56 ปี ภูมิลำเนาเดิม 58
เปิด[1,112]
07 พฤศจิกายน 2557
นายธนชน มุทาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ ๑.ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๐๓ อายุ
เปิด[2,031]
17 ตุลาคม 2557
(ประวัติโดยสังเขป) นายศักดิ์นิพน สว่างวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ** ประวัติส่วนตัว เกิดวันที
เปิด[309]
21 พฤศจิกายน 2557
นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 เกิดเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2500 ประวัติการศึกษา พ.ศ.2509
เปิด[1,389]
21 ตุลาคม 2557
คติการทำงาน : “เมื่อมีความรู้น้อย ก็อย่าเกี่ยงงาน” การศึกษา : ว.ท.บ. เกษตรศาสตร์บางพระ ปี พ.ศ. 2530 ศษม. มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี พ
เปิด[1,527]
03 พฤศจิกายน 2557
นายมนูญ จันทร์สุข เกิดวันที่ 24 ตุลาคม 2503 ณ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร อายุ 53 ปี 7 เดือน ประวัติการศึกษา ระดับประถมศึกษาจ
เปิด[490]
18 พฤศจิกายน 2557
คติการทำงาน "ผู้บริหาร ครูอาจารย์ และบุคลากรทุกคนในเขตพื้นที่การศึกษาล้วนมีความสำคัญเท่ากันหมด เพราะต่างก็ทำหน้าที่เป็นฟันเฟือง เพื่อขับเค
เปิด[1,601]
24 ตุลาคม 2557
นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 เกิดเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2508 อายุ 48 ปี เป็นบุตรของนาย
เปิด[2,001]
16 ตุลาคม 2557
นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ประวัติส่วนตัว เกิด 6 ตุลาคม 2505 ภูมิ
เปิด[177]
24 พฤศจิกายน 2557
นายคำปุ่น บุญเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ วัน/เดือน/ปีเกิด : ๕ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ ภูมิลำเนา : ๓๙๗/๑๑
เปิด[1,744]
29 ตุลาคม 2557
เกิดเมื่อวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2502 เวลา 09.00 น. แรม 3 ค่ำ เดือน 11 ปีกุน ณ บ้านเลขที่ 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[453]
20 พฤศจิกายน 2557
นายภูมิชน วัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 วัน เดือนปี เกิด 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2499 ประวัติการศึกษา
เปิด[1,491]
22 ตุลาคม 2557