• 01

โรงเรียนบ้านหนองกก สังกัด สพป.กระบี่ ติด 1 ใน 12 โรงเรียนทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการ “เล่าความฝัน ปั้นให้เป็นความจริง”

โรงเรียนบ้านหนองกก สังกัด สพป.กระบี่ ติด 1 ใน 12 โรงเรียนทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการ “เล่าความฝัน ปั้นให้เป็นความจริง” เขียนเล่าอาชีพในฝัน พร้อมบินไปสัมผัสประสบการณ์จริงที่คิดส์ซาเนีย กรุงเทพมหานคร

สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน

นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2556 เพื่อรับทราบเกณฑ์ในการตัดสิน เพื่อความเป็นกลาง โปร่งใส สารมารถตรวจสอบได้ และรับทราบสถานศึกษาในการดำเนินการแข่งขัน ประกอบด้วย 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านหนองกะท้าวดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ , กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม , กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ 3 รายการ รวมทั้งสิ้น 53 รายการ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รวมทั้งสิ้น 4

ผอ.สพป.เชียงใหม่เขต 2 นำแนวทางการพัฒนาทางภาษาสู่การปฏิบัติในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556 นายสินอาจ ลำพูนพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2556 ณ ห้องประชุม สพป.เชียงใหม่เขต 2 โดยในการประชุมได้นำแจ้งนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 8 ข้อ ขอให้ทุกโรงเรียนได้นำไปพิจารณาดำเนินการ ต่อจากนั้นได้แจงแนวทางของ เลขาธิการคณะกรรมการกาศึกษาขั้นพื้นฐาน มาทำความเข้าใจเพื่อรองรับการทำงานและร่วมกันขับเคลื่อนร่วมกัน

สพม.2 วิเคราะห์การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2557

นายวิจิตร วิทยาวราพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2557 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมแจ๊สโซเทล กรุงเทพฯ ประธานกล่าวว่า การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2557

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 มอบแท็บเล็ตแก่ครูสอนรุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2555

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ได้ดำเนินการจัดสรรและมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับครูผู้สอน รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2555 ณ ห้องประชุมลางสาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เพื่อใช้สำหรับจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ประกอบกับเนื้อหาสาระที่บรรจุในเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ชุดนี้ เป็นเนื้อหาสาระสำหรับการจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาปีที่ 2 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ได้รับการจัดสรรทั้งหมด 218 เครื่อง เพื่อมอบให้กับครูผู้สอนในสังกัด สพป

สพป.หนองคาย เขต 1 อบรมครูสอนภาษาไทย ป.3,6 โครงการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้

สพป.หนองคาย เขต 1 อบรมครูสอนภาษาไทย ป.3,6 โครงการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้
ที่ห้องหินหมากเป้ง วันที่ 30 ต.ค. 56 เวลา 09.00 น. นายตระกูล สุวรรณเทพ รอง ผอ.สพ.นค.1 เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาครูผู้สอนภาษาไทย ป.3 และ ป.6 ที่ผลการอ่านของนักเรียนอยู่ในระดับอ่านไม่ได้ และระดับปรับปรุง ตามโครงการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้

สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน เพื่อซักซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติสำหรับการบริหารจัดการโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา และการดำเนินการทดสอบวัดความสามารถในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฯลฯ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายสมหวง ขุนพรหม รองผุ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็นประธานในการประชุม

สพป.สุรินทร์ เขต 1 สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการให้บริการ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 2

>>>>>> เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556 สพป.สุรินทร์ เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการและสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการให้บริการครบด้าน ประจำปี 2556 รายงานต่อ นายณรงค์ แผ้วพลสง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 ซึ่งเป็นประธาน รับฟังการสรุปรายงานผลในครั้งนี้ โดยมี รองผู้อำนวยการเขตทุกท่าน ศึกษานิเทศก์ทุกท่าน และบุคลากรทางการศึกษา ทุกคนเข้าร่วมรับฟัง และสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมเสนอแนะ แนวคิดหลักการ ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อถือปฏิบัติ ในปีการศึกษา 2557 ให้บรรลุวัตถุประสงค์และไปสู่เป้าหมายที่ต้องการต่อไป
///// วีระสิทธิ์ เสนาธิบดี และทีมงาน ปชส. สพป.สร.1 ภาพ/ข่าว
อ่านทั้งหมด
นายประถม เชื้อหมอ เกิดเมื่อวันที่ 5 เม.ย.2503 เป็นบุตรของนายปัน เชื้อหมอ และนางมี เชื้อหมอ จบชั้น ป.4 ที่ ร.ร.บ้านหลวง กิ่งอำเภอบ้านหลวง
เปิด[6,818]
15 ธันวาคม 2557
นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 วัน เดือน ปีเกิด 2 มิถุนายน 2504 อำเภอคง จังหว
เปิด[6,044]
22 มกราคม 2558
นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (สุโขทัย – ตาก) ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเ
เปิด[7,598]
01 ธันวาคม 2557
*ประวัติการทำงาน ท่านอยู่บ้านเลขที่ 332 หมู่ที่ 18 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เกิดวันที่ 8 มกราคม 2500 สมรสกับนา
เปิด[6,651]
14 ธันวาคม 2557
ดร.เกรียงพงศ์ ภูมิราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 1.เกิดวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2501 2.วันบรรจุเข้ารับราชการ :
เปิด[5,281]
12 มกราคม 2558
นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 วัน เดือน ปีเกิด 10 มีนาคม 2506 ภูมิลำเนาเดิม บ้านหัว
เปิด[7,583]
25 พฤศจิกายน 2557
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 2 นายธานินทร์ ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชบ.2 - ประวัติและผลงาน ชื่อ นายธา
เปิด[6,161]
17 ธันวาคม 2557
ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 - เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราช
เปิด[4,795]
22 มกราคม 2558
ชื่อ : นายสุดใจ มอญรัต วัน/เดือน/ปี : 22 มกราคม 2503 อายุ : 54 ปี อายุราชการ : 36 ปี ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศ
เปิด[6,438]
16 ธันวาคม 2557
นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ประวัติส่วนตัว เกิด 6 ตุลาคม 2505 ภูมิ
เปิด[6,930]
24 พฤศจิกายน 2557
ดร.ไพศาล ปันแดน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 วุฒิการศึกษา ศษ.บ.(สังคมศึกษา,บริหารการศึกษา), ศศ.ม.(ไท
เปิด[7,583]
09 ธันวาคม 2557
ประวัติส่วนตัว นายจักรพรรดิ์ จิตมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เกิดเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2502 ภรรยา
เปิด[4,966]
16 มกราคม 2558
ประวัตินายนพพร พิพิธจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เกิด 6 มกราคม 2502 บ้านเลขที่ 203/4 หมู่ 1 อำเภอบางกร
เปิด[98]
22 พฤษภาคม 2558
นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ประวัติ เกิดวันที่ 4 กรกฎาคม 2501 ที่อยู่ปัจ
เปิด[4,790]
12 กุมภาพันธ์ 2558
นายพรชัย โพคันโย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 5 โทร 081-0529563 E-MAIL : PHOKHANYO@GMAIL.COM
เปิด[7,280]
25 พฤศจิกายน 2557
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายวิรัตน สกุณา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เกิด วันที่ 7 กรกฎาคม 2499 สมรสกั
เปิด[3,556]
02 มีนาคม 2558
นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมปัตตานี เขต 3 เกิดเมื่อ 4 ธันวาคม 2511 อายุ 46 ปี ป
เปิด[2,471]
09 เมษายน 2558
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายสมรักษ์ นามสกุล ถวาย เกิดวันที่ 13 เดือน มีนาคม พุทธศักราช 2504 ภูมิลำเนา จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่อยู่ปัจจุบัน บ้
เปิด[4,925]
30 มกราคม 2558
นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๐๗ ภูมิลำเนา จังหวัดขอนแ
เปิด[1,665]
16 เมษายน 2558
นายปริญญา ธรเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒(นครพนม-มุกดาหาร) ๑. ประวัติ นายปริญญา ธรเสนา ตำแหน่ง ผู้อ
เปิด[5,388]
28 มกราคม 2558