• 01

กิจกรรมวันภาษาไทย ร.ร.วัดโบสถ์ อ.อินทร์บุรี สพป.สิงห์บุรี

>>> วันจันทร์ ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นายบุญเทียม อังสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ ของโรงเรียนวัดโบสถ์ อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ อ่านทำนองเสนาะวันภาษาไทยแห่งชาติ รำไทยชุด “ฉุยฉายเบญจกาย” การแสดงชุด “เด็กไทยรักษ์ภาษาไทย” ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑/๑ นิทรรศการวันภาษาไทยแห่งชาติและฐานกิจกรรมต่าง ๆ จำนวน ๙ ฐาน ฐานที่ ๑ นิทรรศการ ฐานที่ ๒ ภาษาพาที ฐานที่ ๓ วรรณคดีลำนำ ฐานที่ ๔ คิดเขียน เชิงสร้างสรรค์ ฐานที่ ๕ กินอยู่อย่างไทย ฐานที่ ๖ นิทานเร้าใจ ฐานที่ ๗ ส

สพฐ. สุ่มตรวจการติดตั้งระบบอินเตอร์เนตในโรงเรียน

สุ่มตรวจการติดตั้งระบบอินเตอร์เนตในโรงเรียน สพฐ. สุ่มตรวจ โรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่เขต 2 จำนวน 3 โรงเรียน เพื่อติดตามการติดตั้งระบบอินเตอร์เนตเพื่อการเรียนการสอน

สพป.พิษณุโลก เขต1 จัดอบรมส่งเสริมให้นักเรียนให้มีความรู้ ทักษะในการบริบาลเด็กอ่อนและผู้สูงอายุ

ปัจจุบันปรากฏชัดเจนถึงจำนวนผู้สูงอายุของประชากรไทยที่ทวีจำนวนมากขึ้น ประกอบกับผู้สูงอายุกลุ่มนี้จำเป็นต้องได้รับการดูแลทั้งทางร่างกายและจิตใจ ซึ่งผู้สูงอายุและเด็กอ่อนจำนวนมากต้องอยู่อาศัยกับเยาวชนซึ่งอยู่ในวัยเรียน จำเป็นอย่างยิ่งที่เยาวชนเหล่านี้จะต้องได้รับความรู้ในเรื่องการดูแลผู้สูงอายุและเด็กอ่อนโดยถูกต้องตามหลักวิชาการ สพป.พิษณุโลก เขต 1 เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าวจึงประสานกับสถานศึกษาเอกชนที่เปิดสอนหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุและเด็กอ่อนที่มีความพร้อมด้านวิทยากร สถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ แ ละห้องปฎิบัติการ พร้อมที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การย้าย

สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินศักยภาพการย้ายผู้บริหารสถาน และให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้ร่วมกันพิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินศักยภาพของผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความเหมาะสมกับเหตุการณ์ปัจจุบันและทันกับสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลง ดร.รอยพิมพ์ใจ เพชรกุล อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาประมาณ ๑๕๐ คน เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค

สกลนคร เขต 1 รับมอบรถจักรยาน อุปกรณ์กีฬา แบบเรียนเครื่องเขียนจากชมรมผู้สื่อข่าว เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนครและคนไทยในสวีเดน

ดร.เทวรัฐ โตไทยะ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 เป็นประธานรับมอบรถจักรยาน จำนวน 50 คัน พร้อมอุปกรณ์กีฬา แบบเรียนเครื่องเขียน จากนางอรอนงค์ เตชะมณีสถิตย์ นายกเ้หล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร นายเศวต จันทะพรหม ประธานชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดสกลนคร และพี่น้องชาวไทยจากประเทศสวีเดน ภายใต้โครงการ "เพื่อเด็กและเยาวชน สองล้อใหญ่ปันน้ำใจให้น้อง" เพื่อมอบให้แก่นักเรียนยากจนของโรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่ ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ให้การต้อนรับเยี่ยมชมสถานศึกษาจากชมรมข้าราชการและครูอาวุโสของกระทรวงศึกษาธิการ

29 กรกฏาคม 2556 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ให้การต้อนรับชมรมข้าราชการและครูอาวุโส กระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมสถานศึกษาเพื่อศึกษาเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการของสถานศึกษา ประจำปี 2556 พร้อมด้วยคณะจาก สพม. 18 โดยนายวิโรจน์ บำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม และนายธงชัย มั่นคง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 เข้าร่วมให้การต้อนรับด้วย ณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ธัญญ์สร ขอบชิต ภาพ/ข่าว

อ่างทอง อบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ครูผู้สอนชั้นป.2 รุ่นที่ 2

>>>>>วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2556 นายสมปอง คงอ่อน รอง ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการอบรมปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อยกระดับการเรียนการสอนครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 รุ่นที่ 2 จำนวน 90 คน ระหว่างวันที่ 29-31 ก.ค.56 เพื่อให้ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถจัดการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) และนักเรียนชั้นป.2 สามารถใช้คอมพิวเตอร์พกพา เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และสืบค้นความรู้จากแหล่งข้อมูลได้ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง.////
สุฑาวรรณ สิริอัคคะโชติ ภาพ/ข่าว

สพม.34 ส่งเสริมนักเรียนผุ้มีคุณธรรมจริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ประจำปี 2556

วันที่ 29 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 น. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดประชุมโครงการส่งเสริมนักเรียนผุ้มีคุณธรรมจริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ประจำปี 2556 ให้แก่บุคลากรทางการศึกษา สพม.

สพป.บึงกาฬ ร่วมงาน บึงกาฬ เมาเท่นไบค์ ชาเลนจ์ ๒๐๑๓ พร้อมมอบจักรยานแก่นักเรียน ๒๐๐ คัน

>>>>>เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ น. วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นายอัมพร พินะสา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ พร้อมด้วย นายวิชิต จิตรจักร รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ ร่วมในพิธีเปิดการแข่งขัน “บึงกาฬ เมาเท่นไบค์ ชาเลนจ์ ๒๐๑๓” ณ สนามบริเวณโรงเรียนประสานมิตรวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ โดยมี นายพินิจ จารุสมบัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรีและนายกกิตติมศักดิ์สมาคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจไทย - จีน เป็นประธานในพิธีเปิด

สพป.สร.1 อบรมบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาเพื่อยกกระดับการเรียนการสอน (รุ่นที่2)

<<<<>>>> สพป.สุรินทร์ เขต 1 จัดอบรมบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาเพื่อยกกระดับการเรียนการสอน ให้แก่ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ณ ห้องประชุมสระโบราณ ร.ร.เมืองสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ สืบเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาหรือแทปเล็ต ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อปีการศึกษา 2555 นั้น บัดนี้นักเรียนได้เลื่อนชั้นไปอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 แล้ว เพื่อให้การใช้แทปเล็ต เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนการสอนและการศึกษาค้นคว้า สพฐ.
อ่านทั้งหมด
นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 วัน เดือน ปีเกิด 10 มีนาคม 2506 ภูมิลำเนาเดิม บ้านหัว
เปิด[4,477]
25 พฤศจิกายน 2557
(ประวัติโดยสังเขป) นายศักดิ์นิพน สว่างวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ** ประวัติส่วนตัว เกิดวันที
เปิด[4,421]
21 พฤศจิกายน 2557
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายสมรักษ์ นามสกุล ถวาย เกิดวันที่ 13 เดือน มีนาคม พุทธศักราช 2504 ภูมิลำเนา จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่อยู่ปัจจุบัน บ้
เปิด[1,313]
30 มกราคม 2558
นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (สุโขทัย – ตาก) ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเ
เปิด[4,243]
01 ธันวาคม 2557
ดร.ไพศาล ปันแดน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 วุฒิการศึกษา ศษ.บ.(สังคมศึกษา,บริหารการศึกษา), ศศ.ม.(ไท
เปิด[4,289]
09 ธันวาคม 2557
นายมนูญ จันทร์สุข เกิดวันที่ 24 ตุลาคม 2503 ณ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร อายุ 53 ปี 7 เดือน ประวัติการศึกษา ระดับประถมศึกษาจ
เปิด[3,985]
18 พฤศจิกายน 2557
นายประถม เชื้อหมอ เกิดเมื่อวันที่ 5 เม.ย.2503 เป็นบุตรของนายปัน เชื้อหมอ และนางมี เชื้อหมอ จบชั้น ป.4 ที่ ร.ร.บ้านหลวง กิ่งอำเภอบ้านหลวง
เปิด[3,538]
15 ธันวาคม 2557
นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ประวัติ เกิดวันที่ 4 กรกฎาคม 2501 ที่อยู่ปัจ
เปิด[903]
12 กุมภาพันธ์ 2558
ประวัติส่วนตัว นายจักรพรรดิ์ จิตมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เกิดเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2502 ภรรยา
เปิด[1,864]
16 มกราคม 2558
ชื่อ : นายสุดใจ มอญรัต วัน/เดือน/ปี : 22 มกราคม 2503 อายุ : 54 ปี อายุราชการ : 36 ปี ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศ
เปิด[3,279]
16 ธันวาคม 2557
นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ประวัติส่วนตัว เกิด 6 ตุลาคม 2505 ภูมิ
เปิด[3,984]
24 พฤศจิกายน 2557
ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 - เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราช
เปิด[1,639]
22 มกราคม 2558
ดร.เกรียงพงศ์ ภูมิราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 1.เกิดวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2501 2.วันบรรจุเข้ารับราชการ :
เปิด[2,200]
12 มกราคม 2558
นายปริญญา ธรเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒(นครพนม-มุกดาหาร) ๑. ประวัติ นายปริญญา ธรเสนา ตำแหน่ง ผู้อ
เปิด[1,662]
28 มกราคม 2558
นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 วัน เดือน ปีเกิด 2 มิถุนายน 2504 อำเภอคง จังหว
เปิด[2,416]
22 มกราคม 2558
นายพรชัย โพคันโย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 5 โทร 081-0529563 E-MAIL : PHOKHANYO@GMAIL.COM
เปิด[4,193]
25 พฤศจิกายน 2557
*ประวัติการทำงาน ท่านอยู่บ้านเลขที่ 332 หมู่ที่ 18 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เกิดวันที่ 8 มกราคม 2500 สมรสกับนา
เปิด[3,411]
14 ธันวาคม 2557
ดร.โชติพิพัฒน์ จุลมณีรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 28 สิงหาคม
เปิด[4,670]
21 พฤศจิกายน 2557
1. ประวัติส่วนตัว เกิดเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2502 ณ บ้านเลขที่ 26/1 หมู่ 3 บ้านป่าแดง ตำบลป่าเ
เปิด[4,873]
20 พฤศจิกายน 2557
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 2 นายธานินทร์ ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชบ.2 - ประวัติและผลงาน ชื่อ นายธา
เปิด[3,113]
17 ธันวาคม 2557