• 01

สพป.ระยอง เขต 1 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ

5 สิงหาคม 2557 นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 ประธานเปิดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ จำนวน 33 โรง เพื่อแจ้งแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง การบริหารการทดสอบ O-net ป.6 และ ม.3, นโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ, การออกนิเทศโรงเรียนในระบบเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ (R-TEC)

ผอ.สพป.สตูล ร่วมพิธิเปิดงานชุมนุมลูกเสือ จชต. ไทย – ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 10 ปี 2557

>>>เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 นายนิสิต ชายภักตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ร่วมเป็นเกียรติและรับโล่ จาก ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ. ประธานเปิดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไทย – ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 10 ประจำปี 2557 ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-9 สิงหาคม 2557 ณ ค่ายลูกเสือ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลูกเสือ 5 ภูมิภาค ร่วมในงานชุมนุม จำนวน 1,600 คน

ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

เมื่อเวลา ๐๘. ๓๐ น. ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็กที่มีการเรียนการสอนระบบดาวเทียม ของโรงเรียนบ้านคลองขุด อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๑ โดยมีนายนพพร มากคงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๑ ครู / บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนให้การต้อนรับ ดร.กมล รอดคล้าย ได้เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนระบบดาวเทียม ดังกล่าว

สพม.14 เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาสภานักเรียนโรงเรียนในสังกัด

+++++วันที่ 5 สิงหาคม 2557 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาสภานักเรียนโรงเรียนในสังกัด และบรรยายพิเศษ ณ โรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา

สพป.จันทบุรีเขต 1 ปรับปรุงทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จัดโครงการอบรมการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบริหารงานบุคคล การจัดทำและการปรับปรุงทะเบียนประวัติตามระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (ก.ค.ศ.16) โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นแรกระหว่างวันที่ 6 -7 สิงหาคม 2557 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2557

สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ ประชุมเตรียมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านวัดผล ด้านบรรณารักษ์และด้านวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก

สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ ประชุมเตรียมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านวัดผล ด้านบรรณารักษ์และด้านวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก

สพป.พล.1 ประกวด ชวนน้อง“ท่องพุทธวจน”ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2557

วันที่ 6 สิงหาคม 2557 เวลา 09.30 น. ห้องประชุมมิ่งมณฑล นายประสบสุข ดีอินทร์ เป็นประธานการประกวดชวนน้อง “ท่องพุทธวจน” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 มีโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 3 ทีม ได้แก่ ร.ร.วัดมหาวนาราม/ร.ร.วัดอรัญญิก และร.ร.วัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม ในการประกวดรอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ใช้พระสูตรสำหรับประกวด 5 พระสูตร ดังนี้
พระสูตรที่ 1 การตอบแทนคุณมารดาบิดาอย่างสูงสุด
พระสูตรที่ 2 หลักปฏิบัติต่อทิศทั้ง 6
พระสูตรที่ 3 เหตุเสื่อมและเหตุเจริญแห่งทรัพย์ 4 ประการ
พระสูตรที่ 4 ผู้ทำสัทธรรมให้อันตรธาน

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อจัดทำเอกสารประกอบการพัฒนาครูบรรณารักษ์

เรียน: ผอ.สพม. และ ผอ.สพม. จำนวน ๑๑ เขต (ตามรายชื่อที่แนบ)
เรื่อง: การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อจัดทำเอกสารประกอบการพัฒนาครูบรรณารักษ์
สิ่งที่แนบมาด้วย:

สพป.อย.2 จัดอบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันสำหรับบุคลากรและผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่อาคารสายสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในสำนักงานเขตฯ และผู้บริหารโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจสามารถใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้ การอบรมจัดระหว่างวันที่ 6 – 8 สิงหาคม 2557 ผู้เข้าอบรมเป็นบุคลากรในสังกัด 10

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี รับจองกฐินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมส่งมอบอาคารเรียน 6 หลัง ให้ สพป.เชียงราย เขต 2 วันที่ 12 ต.ค.57 นี้

คุณณัฐชานันท์ ภูวธนาอริยชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เดินทางมาพบผู้บริหาร ร.ร.ร่องธารวิทยา ร.ร.ธารทองวิทยา ร.ร.สันกลางวิทยา ร.ร.เจริญเมืองวิทยา ร.ร.บ้านดงมะดะ และร.ร.โป่งแพร่วิทยา

ที่ได้รับงบประมาณช่วยเหลืออาคารเรียนพร้อมพัดลมติดผนัง เนื่องจากเหตุแผ่นดินไหว โรงเรียนละ 400,000 บาท รวม 2,400,000 บาท จากมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจัดสร้างให้แล้วเสร็จก่อน 30 ก.ย.2557 นี้ และทางมูลนิธิฯ จะมาส่งมอบในวันที่ 12 ต.ค.2557 นี้ ณ โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา อ.แม่ลาว
อ่านทั้งหมด
นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 - เกิดวันที่ 22 พฤศจิกายน 2502 - ภูมิลำเนาเดิม อำเภอเมือง
เปิด[3,329]
08 ธันวาคม 2558
นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 วัน เดือน ปีเกิด : 29 มิถุนายน 2508 ภูมิลาเนาเดิม
เปิด[3,647]
02 ธันวาคม 2558
นายวิบูลย์ ทานุชิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ประวัติส่วนตัว เกิด วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2502 ประวัติการศึ
เปิด[3,137]
22 ธันวาคม 2558
นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก เกิดวันที่ 26
เปิด[4,040]
23 พฤศจิกายน 2558
ประวัติ นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอ
เปิด[2,187]
20 มกราคม 2559
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค์ จั
เปิด[2,848]
07 มกราคม 2559
นายคำปุ่น บุญเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ วันเดือนปีเกิด วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ ที่อยู่ปัจจุบัน ๓๙
เปิด[3,178]
04 ธันวาคม 2558
นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ภูมิลำเนาเดิม บ้านหัวขัวใต้ ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนค
เปิด[747]
24 มีนาคม 2559
นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา
เปิด[2,377]
20 มกราคม 2559
“จริงใจ จริงจัง สร้างฝันให้เป็นจริง” เป็นคติในการทำงานของนายตั้ง อสิพงษ์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ คนปัจจุบัน *นายตั้ง อสิพงษ์ เกิดวันที่
เปิด[2,842]
21 ธันวาคม 2558
ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ วิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯเชี่ยวชาญ
เปิด[4,004]
23 พฤศจิกายน 2558
ชื่อ – สกุล นายบรรพ์ ใสแจ่ม วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันบรรจุเข้ารับราชการ 1 พฤษ
เปิด[2,374]
18 มกราคม 2559
ประวัติ 1. ชื่อ นายชาญชัย รสจันทร์ โทรศัพท์ 081-2668489 2. เกิดวันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2501 3. ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบั
เปิด[2,932]
15 ธันวาคม 2558
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้
เปิด[1,799]
10 กุมภาพันธ์ 2559
นายมรกต กลัดสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ (สุโขทัย - ตาก) เกิดวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๐๒ ประวัติการศึกษา
เปิด[3,387]
29 พฤศจิกายน 2558
นายธันวา ดีช่วย เกิดวันที่ 29 ธันวาคม 2499 การศึกษา ปก.ศ.สูง วิทยาลัยครูเทพสตรี ลพบุรี เมื่อปี พ.ศ.2519 กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยา
เปิด[1,268]
29 กุมภาพันธ์ 2559
นายธนัญชัย สายสุด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ รับเงินเดือน อันดับ คศ. 4 อัตราเ
เปิด[3,287]
17 ธันวาคม 2558
ประวัติ ชื่อ – สกุล นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 33 วิทยฐา
เปิด[3,360]
14 ธันวาคม 2558
..** ประวัติชีวิตโดยย่อ ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เกิดวันที่ 17 มีนาคม
เปิด[634]
04 เมษายน 2559
ชื่อ นายสุทิน แก้วพนา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.25
เปิด[3,051]
22 ธันวาคม 2558