• 01

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 พัฒนาครู ICT เพื่อการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลาง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล จัดอบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาครู ICT และครู ป.2-3 ให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพาเป็นเครื่องมือให้นักเรียนได้เรียนรู้กลุ่มสาระต่างๆ ตามหลักสูตรแกนกลาง จำนวน 735 คน โดยแบ่งเป็น 3 รุ่นๆ ละ 2 วัน ครบทุกโรงเรียน โดยเริ่มรุ่นแรกระหว่างวันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2557 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แนวปฎิบัติการให้การบ้านนักเรียน

เรียน: ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และผู้เกี่ยวข้อง
เรื่อง: แนวปฎิบัติการให้การบ้านนักเรียน

สพป.พิษณุโลก ส่งมอบบ้านน้ำใจให้กับด.ช.รัตนากร แก้วทองแท้

นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ส่งมอบบ้านน้ำใจตามโครงการบ้านน้ำใจเฉลิมพระเกียรติฯ โดยการสร้างบ้านนักเรียนในสังกัด สพป.พล.3 ให้กับเด็กชายรัตนากร แก้วทองแท้ นักเรียนโรงเรียนวัดเสนาสน์ ที่มีความบกพร้องทางการเรียนรู้ ได้พักอาศัยกับบิดา มารดา ซึ่งบิดาขาขวาพิการ และมารดามือพิการทั้งสองข้าง ในวันที่ 6 สิงหาคม 2557

โรงเรียนสังกัดกลุ่มคุณภาพการศึกษานาด้วง สพป.เลย เขต 1จัดแข่งขันทักษะทางวิชาการ คัดเลือกตัวแทนกลุ่มเข้าร่วมแข่งขันระดับเขต

โรงเรียนในกลุ่มคุณภาพการศึกษานาด้วง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จัดแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เพื่อคัดเลือกตัวแทนในแต่ละกิจกรรมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้เข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย โดย นายสายรุ่ง ปลั่งกลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานเปิด

สพป.สมุทรสาคร : โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ จัดงานวิชาการ ”เปิดบ้านวิชาการราษฎร์รังสรรค์ สู่อาเซียน”

>>>>>นายสงัด จันลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
เป็นประธานในพิธีเปิดงานวิชาการ โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557
>>>>โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ โดย นายเดชณรงค์ รามนัฏ ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดราษฎร์รังสรรค์ และคณะครู ได้ตระหนักถึงความสำคัญในหน้าที่รับผิดชอบการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียน โรงเรียนได้ปรับหลักสูตร และ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะที่จำเป็น และมี
ความพร้อม สามารถปรับตัวเข้าสู่ชุมชนในประชาคมอาเซียน และได้นำผลงานที่เกิดจาก

สพป.ชม.เขต ๔ ขับเคลื่อนการฝึกพูดภาษาอังกฤษ

ผอ.สพป.ชม.เขต ๔ ดร.ทวี อุปสุขิน มอบหมายกลุ่มนิเทศติดตามวัดผลประเมินผลทางการศึกษา ดำเนินการอบรมภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.ชม.เขต ๔ ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยากร จากมูลนิธิ New Like For Thailand Mr.Michael Frejerick / ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสุชาดา บุญฤทธิ์ และคุณครู สังกัดผอ.สพป.ชม.เขต ๔ ผู้มีความรู้ ความสามารถ เชี่ยวชาญในการพูดภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี คาดว่าหลังจากฝึกอบรมไปแล้ว ทุกท่านที่เข้าร่วมอบรมสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง..นำไปใช้ในชีวิต ประจำวันได้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการจัด

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ร่วมกับบริษัทวิทยุการบินฯและสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ประกอบพิธีปิดการแข่งขันและมอบถ้วยรางวัลและของที่ระลึก

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ร่วมกับบริษัทวิทยุการบินฯและสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ประกอบพิธีปิดการแข่งขันและมอบถ้วยรางวัลและของที่ระลึกให้กับทีมวอลเล่ย์บอลที่เข้าร่วมแข่งขันวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ณ โรงยิมสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการแข่งขันฯรอบคัดเลือกจังหวัดกาฬสินธุ์ ปรากฎว่าประเภททีมหญิง ชนะเลิศได้แก่ทีมโรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ทีมโรงเรียนโพนนาดี รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร และรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ทีมโรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา ประเภททีมชาย ชนะเลิศได้แด่ทีมโรงเรียนโพนนาดี รองชนะเลิศ

พิธีมอบอาคารเรียน

นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดและรับมอบอาคารเรียน อาคารปฐมวัยบวรถ่อนใหญ่ ที่โรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่ ต.ปลาค้าว อ.เมือง สพป.อำนาจเจริญ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2557

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 พัฒนาจินตนาคณฺิตเพื่อพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ของนักเรียน

วันที่ 22 สิงหาคม 2557 นายนิคม เขียวฉ่ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต2 ได้เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจินตคณิต ศูนย์พัฒนาเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เนิน เกาะ แซง ณ โรงเรียนบ้านโจะโหวะ
อ่านทั้งหมด
นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ภูมิลำเนาเดิม บ้านหัวขัวใต้ ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนค
เปิด[1,253]
24 มีนาคม 2559
ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ วิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯเชี่ยวชาญ
เปิด[4,447]
23 พฤศจิกายน 2558
นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 วัน เดือน ปีเกิด : 29 มิถุนายน 2508 ภูมิลาเนาเดิม
เปิด[4,105]
02 ธันวาคม 2558
นายมรกต กลัดสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ (สุโขทัย - ตาก) เกิดวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๐๒ ประวัติการศึกษา
เปิด[3,799]
29 พฤศจิกายน 2558
นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 - เกิดวันที่ 22 พฤศจิกายน 2502 - ภูมิลำเนาเดิม อำเภอเมือง
เปิด[3,758]
08 ธันวาคม 2558
“จริงใจ จริงจัง สร้างฝันให้เป็นจริง” เป็นคติในการทำงานของนายตั้ง อสิพงษ์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ คนปัจจุบัน *นายตั้ง อสิพงษ์ เกิดวันที่
เปิด[3,249]
21 ธันวาคม 2558
ชื่อ – สกุล นายบรรพ์ ใสแจ่ม วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันบรรจุเข้ารับราชการ 1 พฤษ
เปิด[2,847]
18 มกราคม 2559
นายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 >>>>ประวัติส่วนตัว -เกิดวันที่ 13 กันยายน 2502
เปิด[419]
10 พฤษภาคม 2559
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค์ จั
เปิด[3,372]
07 มกราคม 2559
..** ประวัติชีวิตโดยย่อ ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เกิดวันที่ 17 มีนาคม
เปิด[1,244]
04 เมษายน 2559
ประวัติ 1. ชื่อ นายชาญชัย รสจันทร์ โทรศัพท์ 081-2668489 2. เกิดวันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2501 3. ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบั
เปิด[3,372]
15 ธันวาคม 2558
นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา
เปิด[2,863]
20 มกราคม 2559
นายวิบูลย์ ทานุชิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ประวัติส่วนตัว เกิด วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2502 ประวัติการศึ
เปิด[3,527]
22 ธันวาคม 2558
นายธันวา ดีช่วย เกิดวันที่ 29 ธันวาคม 2499 การศึกษา ปก.ศ.สูง วิทยาลัยครูเทพสตรี ลพบุรี เมื่อปี พ.ศ.2519 กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยา
เปิด[1,864]
29 กุมภาพันธ์ 2559
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้
เปิด[2,271]
10 กุมภาพันธ์ 2559
ชื่อ นายสุทิน แก้วพนา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.25
เปิด[3,538]
22 ธันวาคม 2558
นายคำปุ่น บุญเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ วันเดือนปีเกิด วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ ที่อยู่ปัจจุบัน ๓๙
เปิด[3,610]
04 ธันวาคม 2558
ประวัติ ชื่อ – สกุล นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 33 วิทยฐา
เปิด[3,837]
14 ธันวาคม 2558
ประวัติ นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอ
เปิด[2,687]
20 มกราคม 2559
นายธนัญชัย สายสุด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ รับเงินเดือน อันดับ คศ. 4 อัตราเ
เปิด[3,765]
17 ธันวาคม 2558