การอบรมการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง (BBL)

****พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการอบรมการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง (BBL) ตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ ใน 1 ปี เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีพันเอก ดำรงค์ สิมะขจรบุญ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศและติดตามประเมินผล ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอนภาษาไทย เข้ารับการอบรมกว่า 1,100 คน เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 255

สพป.ตราด พัฒนาผู้ดูแลเว็บไซต์สถานศึกษาและอุปกรณ์รับสัญญาณการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จัดอบรมโครงการพัฒนา ปรับปรุง ดูแล เว็บไซต์สถานศึกษาและอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมของโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๔ รุ่น ห้องประชุมคามทะเล ซึ่งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.ตราด จัดขึ้นเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทันสมัยและ มีประสิทธิภาพ โดยจัดอบรมพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ การจัดทำ web site และการดูแลรักษาอุปกรณ์ทางไกลผ่านดาวเทียม โดยจัดหลักสูตรอบรมครูผู้ดูแลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา EMIS (Education Management Information System) ของโรงเรียน จำนวน ๓ รุ่น และอบรมการดูแล

นายชาญชัย รสจันทร์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ร่วมงาน "พลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออก เขียนได้ ใน 1 ปี"

วันที่ 20 มิถุนายน 2558 นายชาญชัย รสจันทร์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 และ นายฉลวย เกตุคำ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมงาน "พลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออก เขียนได้ ใน 1 ปี"จุดที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยมี พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด และในวันที่สอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 และคณะร่วมรับฟังการอภิปรายและสวนา "แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ พลิกโฉมโรงเรียนใน 1 ปี" โดยมีผู้ร่วมอภิปรายและเสวนาประกอบด้วย ดร.อรรถพล ตรึกตรอง รองเลขาธิการ กช.

โครงการผูกมิตรไมตรียุวทูตความดี กรุงเทพฯ – แม่ฮ่องสอน

นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้แทนร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ “เหย้า-เยือนเพื่อพลังแผ่นดิน ปี 2557” (โครงการผูกมิตรไมตรียุวทูตความดี : กรุงเทพฯและแม่ฮ่องสอน ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนที่จะส่งเสริมเยาวชนให้เป็นพลังสำคัญของแผ่นดิน อีกทั้งเด็ก ๆ ได้ศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ เพิ่มพูนความเข้าใจในอัตลักษณ์ความแตกต่าง และวัฒนธรรมที่หลากหลายในแต่ละภูมิภาค เป็นการพัฒนาโลกทัศน์ของเยาวชนให้กว้างไกล ทำให้รักและภาคภูมิใจในท้องถิ่นตน ปลูกฝังความสมัครสมานสามัคค

วันนี้ 21 มิ.ย.58 ดร.เกรียงพงศ์ ภูมิราช ผอ.สพม.9 เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา นำโดย ผอ.ลัดดาวัลย์ ศานตินิรันดร และคณะครูโรงเรียนบ้านหลวงวิทยา ณ วัดบ้านหลวง

+++วันนี้ 21 มิ.ย.58 ดร.เกรียงพงศ์ ภูมิราช ผอ.สพม.9 เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา นำโดย ผอ.ลัดดาวัลย์ ศานตินิรันดร และคณะครูโรงเรียนบ้านหลวงวิทยา ณ วัดบ้านหลวง และมีอดีตผู้บริหาร ผู้บริหาร รร.ในสังกัด สพม.9 ร่วมบุญในครั้งนี้ด้วย

บุรีรัมย์ เขต ๓ จัดพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (แห่งใหม่)

นายทำนอง ศรีเมือง รอง ผวจ.บุรีรัมย์ เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ แห่งใหม่....
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อนุมัติงบประมาณ ๙,๙๗๙,๐๐๐ บาท (เก้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เพื่อค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ บริเวณถนนสายโชคชัย – เดชอุดม อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เดิมใช่อาคารโรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังฆกฤษณ์อนุสรณ์) เป็นที่ปฏิบัติงาน

เชียงราย คว้าแชมป์บาสเกตบอลนักเรียนชาย ชิงถ้วยพระราชทานฯ ภาคเหนือ

เชียงราย คว้าแชมป์บาสเกตบอลนักเรียนชาย ชิงถ้วยพระราชทานฯ ภาคเหนือ

สพม. 39 รุกสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ยุคไอที

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) รุกการรับข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนด้วยเทคโนโลยีสมาร์ทโฟน

สพป.พิษณุโลก เขต 3พัฒนาครูเครือข่ายพรหมพิราม 6

ายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการประชุมสามัญ เครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 6 ประจำปีการศึกษา 2558 ประกอบด้วยโรงเรียนวัดสนามไชย โรงเรียนวัดหางไหล โรงเรียนวัดธรรมาราม โรงเรียนวัดวังวน โรงเรียนวัดวังไม้แก่น โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ โรงเรียนบ้านหนองห้าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองนโยบายของคณะรัฐมนตรี ในการเร่งดำเนินการแก้ปัญหาการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินชีวิต ด้านที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ คือแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ในโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ตามแนวทางพัฒนาสมอง BBL เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (nt o-n

โรงเรียนยุพราขวิทยาลัย สพม.34 ร่วมกับ สพฐ.ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เครือข่ายภาคเหนือตอนบน

วันที่ 21 มิถุนายน 2558 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2558 ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนายภิญโญ จันทรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมอาคารนวรัตน์
ภาพ/ข่าว เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
อ่านทั้งหมด
นายวิบูลย์ ทานุชิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ประวัติส่วนตัว เกิด วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2502 ประวัติการศึ
เปิด[17,590]
22 ธันวาคม 2558
นายเดช  ศิรินาม   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4ประวัติส่วนตัว   
เปิด[11,858]
15 พฤศจิกายน 2559
ชื่อ – สกุล นายบรรพ์ ใสแจ่ม วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันบรรจุเข้ารับราชการ 1 พฤษ
เปิด[17,144]
18 มกราคม 2559
นายเดช ศิรินาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ประวัติส่วนตัว เกิดเมื่อ วันที่ 19 เดือน
เปิด[11,813]
15 พฤศจิกายน 2559
ประวัติและผลการปฏิบัติงาน .....ประวัติ : นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ .....ประวัติส่วนตัว นายพิ
เปิด[11,851]
26 ตุลาคม 2559
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค
เปิด[11,838]
26 ตุลาคม 2559
นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา
เปิด[17,116]
20 มกราคม 2559
นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ภูมิลำเนาเดิม บ้านหัวขัวใต้ ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนค
เปิด[15,528]
24 มีนาคม 2559
นายธันวา ดีช่วย เกิดวันที่ 29 ธันวาคม 2499 การศึกษา ปก.ศ.สูง วิทยาลัยครูเทพสตรี ลพบุรี เมื่อปี พ.ศ.2519 กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยา
เปิด[16,509]
29 กุมภาพันธ์ 2559
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค์ จั
เปิด[18,012]
07 มกราคม 2559
ชื่อ นายสุทิน แก้วพนา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.25
เปิด[18,148]
22 ธันวาคม 2558
นายโกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ประวัติโ
เปิด[11,736]
24 พฤศจิกายน 2559
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้
เปิด[16,749]
10 กุมภาพันธ์ 2559
..** ประวัติชีวิตโดยย่อ ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เกิดวันที่ 17 มีนาคม
เปิด[16,493]
04 เมษายน 2559
ประวัติและผลงาน ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ประวัติส่วนตัว นายธีระวัฒน์ วรรณนุช เกิดวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2504 ปัจจุบันอายุ 54 ปี 11 เดือน ส
เปิด[11,924]
08 พฤศจิกายน 2559
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประวัติโดยย่อ ชื่อ นายประพฤทธิ์ สุขใย ตำแ
เปิด[15,023]
31 พฤษภาคม 2559
นายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 >>>>ประวัติส่วนตัว -เกิดวันที่ 13 กันยายน 2502
เปิด[15,214]
10 พฤษภาคม 2559
นายอดุลย์ กองทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 วัน เดือน ปี เกิด 4 มิถุนายน พ.ศ.2506 ภูมิลำเนา เกิดท
เปิด[11,868]
28 ตุลาคม 2559
ประวัติ นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอ
เปิด[17,000]
20 มกราคม 2559
ดร.เจียร ทองนุ่น ประวัติส่วนตัว บ้านเกิดตำบลควนหนองหงส์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ภรรยาชื่อ นางวนิดา ทองนุ่น มีบุตร 2 คน ประวัติการ
เปิด[14,933]
10 มิถุนายน 2559