• สวัสดีปีใหม่ 2558

สพป.สิงห์บุรี จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖

>>> เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายบุญเทียม อังสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ คณะลูกเสือสิงห์บุรี ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด โดยมี นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธี
>>>จุดเริ่มต้นของกิจการลูกเสือในประเทศไทย

สพป.มค.3 เสริมสร้างศีลธรรม จริยธรรมครู พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพ

สพป.มหาสารคาม เขต 3 จัดอบรมพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการเสริมสร้างศีลธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2555 ตามแผนการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประพฤติปฎิบัติตนและนำสังคมไปในทิศทางอันพึงประสงค์ตามหลักการทางพระพุทธศาสนา และสอดคล้อง กับจรรยาบรรณวิชาชีพครู ในระหว่างวันที่ 2-6 กรกฎาคม 2556 ณ ศูนย์เสมาส่งเสริมศีลธรรมวัดชัยประสิทธิ์ บ้านแพง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม บุคลากรที่เข้ารับการอบรมประกอบด้วยครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา 100 คน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรพระจากเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดมห

สพป.ยะลา เขต 3 จัดอบรมพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู โดยใช้การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้สูงขึ้นผ่านเกณฑ์มาตราฐาน

ณ โรงแรมการ์เด้นวิว อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ว่าที่ร้อยตรีนรินทร์ สาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ได้เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู โดยใช้การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้สูงขึ้นผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ให้กับกลุ่มโรงเรียนเป้าหมายที่รองรับการประเมินภายนอกรอบสาม ปีการศึกษา 2557 – 2558 จำนวน 9 โรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น 159 คน เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556

สพป.พิษณุโลก เขต 3 อบรมการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

นายพันธุ์พนา ศิระวงษ์ นายอำเภอชาติตระการ ประธานพิธีเปิดการอบรมการเสริมสร้างศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกการพัฒนาจิตใจเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กร และเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและส่งเสริมศีลธรรมให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม และเพื่อเสริมสร้างการทำงานให้มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมและค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ยึดหลักธรรมาภิบาล และเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมให้มีจิตสำ

จัดยิ่งใหญ่ พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม "วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ"

โรงเรียนบ้านโนนทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ทำพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม "วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ" ซึ่งกองลูกเสือโรงเรียนต่างๆในศูนย์เครือข่ายโรงเรียนโนนทองโนนทันได้เข้าร่วมกิจกรรมเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ณ สนามโรงเรียนบ้านโนนทอง กิจกรรมในพิธีประกอบด้วยพิธีทบทวนคำปฏิญาณ พิธีสวนสนาม บำเพ็ญประโยชน์ เสร็จพิธีถ่ายภาพร่วมกัน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 จัดประชุมอบรมสัมนามอบนโยบายด้านการศึกษาแก่ผู้บริหารสถานศึกษาและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย สพฐ.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 จัดประชุมอบรมสัมนามอบนโยบายด้านการศึกษาแก่ผู้บริหารสถานศึกษาและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย สพฐ. วันที่ 29 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมรัฐสภา กรุงเทพมหานคร ดร.อรรถพล ตรึกตรอง กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมตามโครงการ ดร.สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภาให้เกีรยติมอบรางวัลตามโครงการเกียรติยศเราสร้างได้ ครั้งที่ 4 ดร.พิษณุ ตุลสุข รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(รองเลขาธิการ กพฐ.)มอบนโยบายระดับ สพฐ.

รณรงค์ โรงเรียนสุจริต ในวันสุนทรภู่และต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนบ้านโนนทอง

โรงเรียนบ้านโนนทอง จัดกิจกรรมตามโครงการวันสุนทรภู่ และต่อต้านยาเสพติดโลก โดยนายสุดิง สาหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนทอง เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมในงาน ประกอบด้วย วาดภาพ ระบายสี คัดลายมือ แต่งคำประพันธ์ คำขวัญ ตอบปัญหา กล่าวคำปฏิญาณต่อต้านยาเสพติด ชมวีดีทัศน์ จัดนิทรรศการ เวลา 08.30 - 12.00 น.ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโนนทอง เวลา 13.00 น. รณรงค์ โรงเรียนสุจริตในวันสุนทรภู่และต่อต้านยาเสพติด ในหมู่บ้านโนนทอง

สพป.พล.เขต 1 รับการประเมินผอ.เขตและศึกษานิเทศก์ดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จาก สพฐ.

วันนี้ 2 ก.ค.56 สพป.พิษณุโลก เขต 1 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินจาก สพฐ. ในการคัดเลือก ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา และศึกษานิเทศก์ที่พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ ประจำปี 2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลในวันภาษาไทยแห่งชาติ คณะกรรมการประกอบด้วยนางวิลาวัลย์ พัวศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาและแนะแนว ประธานกรรมการ และนางสาวดวงใจ บุญยะภาส ผู้เข้ารับการประเมิน ได้แก่ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1และนางอำไพ ติ๊บดวงคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ.
วิภา อุทะพันธ์ : ภาพ/ข่าว

นายไพบูลย์ ชวรุ่ง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 ร่วมพิธีเปิดป้ายอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสว่างแดนดิน

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 นายไพบูลย์ ชวรุ่ง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 ร่วมพิธีเปิดป้ายอาคารสำนักงานอัยการจังหวัด สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โดยนายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ อัยการสูงสุด ประธานในพิธี นายชุติชัย สาขากร อธิบดีอัยการภาค 4 จังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงานการจัดงาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ในเขตอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร และจังหวัดใกล้เคียงร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสว่างแดนดิน และมีการแสดงรำอวยพร ของนักเรียโรงเรียนสว่างแดนดิน ในครั้งนี้ ชุลีพร/ข่าว

นายนพพร สุวรรณรุจิ ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ออกติดตามการดำเนินงานตามกลยุทธ์ ประจำปี ๒๕๕๖

นายนพพร สุวรรณรุจิ ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมคณะออกติดตามการดำเนินงานตามกลยุทธ์ ประจำปี ๒๕๕๖ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ รอบ ๖ เดือน โดยมีนายไสว สารีบท ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ พร้อมบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ จำนวน ๕ กลยุทธ์ ณ ห้องประชุม"เตชะธัมโม" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖
อ่านทั้งหมด
ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 - เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราช
เปิด[446]
22 มกราคม 2558
นายพรชัย โพคันโย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 5 โทร 081-0529563 E-MAIL : PHOKHANYO@GMAIL.COM
เปิด[3,218]
25 พฤศจิกายน 2557
*ประวัติการทำงาน ท่านอยู่บ้านเลขที่ 332 หมู่ที่ 18 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เกิดวันที่ 8 มกราคม 2500 สมรสกับนา
เปิด[2,366]
14 ธันวาคม 2557
ชื่อ : นายสุดใจ มอญรัต วัน/เดือน/ปี : 22 มกราคม 2503 อายุ : 54 ปี อายุราชการ : 36 ปี ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศ
เปิด[2,397]
16 ธันวาคม 2557
นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ประวัติส่วนตัว เกิด 6 ตุลาคม 2505 ภูมิ
เปิด[3,006]
24 พฤศจิกายน 2557
นายปริญญา ธรเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒(นครพนม-มุกดาหาร) ๑. ประวัติ นายปริญญา ธรเสนา ตำแหน่ง ผู้อ
เปิด[179]
28 มกราคม 2558
ประวัติส่วนตัว นายจักรพรรดิ์ จิตมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เกิดเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2502 ภรรยา
เปิด[763]
16 มกราคม 2558
นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 วัน เดือน ปีเกิด 10 มีนาคม 2506 ภูมิลำเนาเดิม บ้านหัว
เปิด[3,425]
25 พฤศจิกายน 2557
ดร.เกรียงพงศ์ ภูมิราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 1.เกิดวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2501 2.วันบรรจุเข้ารับราชการ :
เปิด[1,001]
12 มกราคม 2558
นายมนูญ จันทร์สุข เกิดวันที่ 24 ตุลาคม 2503 ณ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร อายุ 53 ปี 7 เดือน ประวัติการศึกษา ระดับประถมศึกษาจ
เปิด[3,035]
18 พฤศจิกายน 2557
(ประวัติโดยสังเขป) นายศักดิ์นิพน สว่างวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ** ประวัติส่วนตัว เกิดวันที
เปิด[3,505]
21 พฤศจิกายน 2557
นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (สุโขทัย – ตาก) ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเ
เปิด[3,052]
01 ธันวาคม 2557
นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 วัน เดือน ปีเกิด 2 มิถุนายน 2504 อำเภอคง จังหว
เปิด[617]
22 มกราคม 2558
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 2 นายธานินทร์ ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชบ.2 - ประวัติและผลงาน ชื่อ นายธา
เปิด[2,170]
17 ธันวาคม 2557
ดร.โชติพิพัฒน์ จุลมณีรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 28 สิงหาคม
เปิด[3,497]
21 พฤศจิกายน 2557
ดร.ไพศาล ปันแดน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 วุฒิการศึกษา ศษ.บ.(สังคมศึกษา,บริหารการศึกษา), ศศ.ม.(ไท
เปิด[3,053]
09 ธันวาคม 2557
1. ประวัติส่วนตัว เกิดเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2502 ณ บ้านเลขที่ 26/1 หมู่ 3 บ้านป่าแดง ตำบลป่าเ
เปิด[3,598]
20 พฤศจิกายน 2557
• ประวัติส่วนตัว นายอารักษ์ พัฒนถาวร วัน เดือน ปี เกิด ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๐๐ ภูมิลำเนาเดิม จ.พิจิตร ที่อยู่ปัจจุบัน อ.ท่าเรือ จ.พระนค
เปิด[3,234]
14 พฤศจิกายน 2557
นายประถม เชื้อหมอ เกิดเมื่อวันที่ 5 เม.ย.2503 เป็นบุตรของนายปัน เชื้อหมอ และนางมี เชื้อหมอ จบชั้น ป.4 ที่ ร.ร.บ้านหลวง กิ่งอำเภอบ้านหลวง
เปิด[2,401]
15 ธันวาคม 2557
1. ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายดิเรก นามสกุล ต่ายเมือง เกิดวันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2501 อายุ 56 ปี ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน ผู้อ
เปิด[3,058]
17 พฤศจิกายน 2557