• 01

มูลนิธิบิ๊กซี มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ จำนวน 50 ทุน

มูลนิธิบิ๊กซี มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ จำนวน 50 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 150,000 บาท

ศูนย์ประสานการสอบประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประชุมวางแผนการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๖

นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และประธานศูนย์ประสานการสอบประถมศึกษากรุงเทพฯ เป็นประธานการประชุมสัมมนาคระกรรมการจัดสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ เพื่อวางแผนให้การดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ได้คุณภาพตามมาตรฐาน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการกลาง คณะกรรมการคุมสอบ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมศรีพญาไท โรงเรียนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

บุคลากร สพป.กระบี่ แสดงความยินดีกับ ผอ.สพป.กระบี่

นายวิพล นาคพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ได้รับการแต่งตั้ง เป็นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดกระบี่ หรือ ปปจ.กระบี่ มีผลตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นไป ท่ามกลางข้าราชการและบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ร่วมแสดงความยินดี

สพม. เขต 35 คว้ารางวัลชนะเลิศกีฬารวม เขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เกมส์ ปี 57

สพม. เขต 35 ร่วมกับ สพป.ลำปาง เขต 1 2 และ 3 จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา "เขตพื้นที่การศึกษาลำปางเกมส์ ครั้งที่ 2" ปี 2557 ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2557 ณ สพป.ลำปาง เขต 2 โดยมีบุคลากรในสำนักงานทั้ง 4 เขตพื้นที่การศึกษาลำปางร่วมกิจกรรมครั้งนี้ กว่า 200 คน

สพป.ระยอง เขต 2 เตรียมความพร้อมดำเนินการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O- NET)

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 นายธงชัย มั่นคง ผอ.สพป.ระยอง เขต 2 ดำเนินการเตรียมความพร้อมจัดประชุมกรรมการดำเนินการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2556 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จะสอบในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงเรียนตามเครือข่าย ได้แก่ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก,วัดเนินเขาดิน,ชุมชนวัดตะเคียนงาม,ชุมชนวัดกลางกร่ำ,บ้านชุมแสง,บ้านชำฆ้อ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 สนามสอบ ณ โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา,บ้านพลงตาเอี่ยม,บ้านสามแยกน้ำเป็น สอบระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2557 ประกาศผลสอบวันที่ 19 มีนาคม 2557 เพื่อให้การดำเนินการสอบเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ประชุมจึงกำหนดแนวดำเนินการจัดสอบตามคู่มือ หลักเกณฑ์

สพม.1เรียกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นครูผู้ช่วย 5 กลุ่มวิชา

สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา เขต 1(สพม.1) บรรจุและแต่งตั้งบุคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกลุ่มวิชาเอก 5รายวิชา ประกอบด้วย 1. ครูแนะแนวการศึกษา 1 ตำแหน่ง 2.เคมี 1ตำแหน่ง 3. พลศึกษา 1ตำแหน่ง 4. ภาษาอังกฤษ 3 ตำแหน่ง 5. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 ตำแหน่ง โดยมีท่านธีรทัศน์ โชติรัตน์ รอง ผอ.สพม.1 กล่าวต้อนรับ แสดงความยินดีและให้กำลังใจ แก่ผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารหอประชุมพญาไท สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

โครงการจัดตั้งชมรม To Be Number One ในสถานศึกษา

ว่าที่ ร.อ.วิสาร ปัญญชุณห์ รอง ผอ.สพม.10 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.10 ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการจัดตั้งชมรม To Be Number One ในสถานศึกษา ณ แก่งกระจานแอนเวนเจอร์พอยส์ รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2557 โดยจัดอบรมให้กับโรงเรียนในจังหวัดเพชรบุรี 22 โรงเรียน แบ่งเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 2 คน มัธยมศึกษาตอนปลาย 2 คน รวม 88 คน วัตถุประสงค์เพื่อ 1. ให้ทุกโรงเรียนจัดตั้งชมรม To Be Number One ได้ถูกต้องครบถ้วนตามกระบวนการของชมรม
2. เข้าร่วมประกวดแข่งขันในระดับภาพ และระดับประเทศ

โรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รับการประเมินจาก สมศ.

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 นายวิเชียร ทรงศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมด้วย นายอุทัย พรมโสภา ศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนป่าเซ่า – หาดกรวด และ นายกิตตินันท์ แก้วพันยู ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังหมู ในฐานะประธานเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน ป่าเซ่า – หาดกรวด ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม พร้อมทั้งเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร คุณครูและบุคลากร โรงเรียนบ้านดงช้างดี และโรงเรียนบ้านซ่านสามัคคี ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ที่รับการประเมิน คุณภาพภายนอกรอบสาม ปีงบประมาณ 2557 ในระหว่างวันที่

โรงเรียนในสังกัด สพป.จันทบุรีเขต 1 จัดค่ายลูกเสือO-NET

นายมนตรี ทัดเทียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1 เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ จำนวน 12 โรงเรียน จัดขึ้นเพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารี ได้ฝึกความอดทน รู้จักทำงานร่วมกับผู้อื่น ฝึกการเป็นผู้นำ รู้จักนำประสบการณ์จากการอยู่ค่ายพักแรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และที่สำคัญของการอยู่ค่ายพักแรมในครั้งนี้จะเพิ่มการติว เพื่อเตรียมตัวในการสอบ O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ โดยมีลูกเสือ-เนตรนารีเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 237 คน ในระหว่างวันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียน

ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในอำเภอเมืองฯ

นายบุญเทียม อังสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วย โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ และโรงเรียนด่านสิงขร เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียน และได้เข้าเยี่ยมห้องเรียน สุ่มและสอบการอ่าน โดยได้พูดคุยกับนักเรียนในห้องเรียน สอบถามถึงปัญหา อุปสรรค ให้กำลังใจกับครูผู้สอน อีกทั้งได้มอบนโยบายสำคัญ เช่น การอ่านออกเขียนได้ การเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET แก่ผู้บริหารโรงเรียนด้วย
อ่านทั้งหมด
ดร.ไพศาล ปันแดน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 วุฒิการศึกษา ศษ.บ.(สังคมศึกษา,บริหารการศึกษา), ศศ.ม.(ไท
เปิด[9,952]
09 ธันวาคม 2557
*ประวัติการทำงาน ท่านอยู่บ้านเลขที่ 332 หมู่ที่ 18 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เกิดวันที่ 8 มกราคม 2500 สมรสกับนา
เปิด[8,676]
14 ธันวาคม 2557
นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๐๗ ภูมิลำเนา จังหวัดขอนแ
เปิด[4,380]
16 เมษายน 2558
นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 วัน เดือน ปีเกิด 2 มิถุนายน 2504 อำเภอคง จังหว
เปิด[8,579]
22 มกราคม 2558
ดร.เกรียงพงศ์ ภูมิราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 1.เกิดวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2501 2.วันบรรจุเข้ารับราชการ :
เปิด[7,700]
12 มกราคม 2558
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายวิรัตน สกุณา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เกิด วันที่ 7 กรกฎาคม 2499 สมรสกั
เปิด[5,853]
02 มีนาคม 2558
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายสมรักษ์ นามสกุล ถวาย เกิดวันที่ 13 เดือน มีนาคม พุทธศักราช 2504 ภูมิลำเนา จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่อยู่ปัจจุบัน บ้
เปิด[6,921]
30 มกราคม 2558
นายประถม เชื้อหมอ เกิดเมื่อวันที่ 5 เม.ย.2503 เป็นบุตรของนายปัน เชื้อหมอ และนางมี เชื้อหมอ จบชั้น ป.4 ที่ ร.ร.บ้านหลวง กิ่งอำเภอบ้านหลวง
เปิด[9,094]
15 ธันวาคม 2557
นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ประวัติ เกิดวันที่ 4 กรกฎาคม 2501 ที่อยู่ปัจ
เปิด[6,940]
12 กุมภาพันธ์ 2558
ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 - เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราช
เปิด[6,939]
22 มกราคม 2558
นายพรชัย โพคันโย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 5 โทร 081-0529563 E-MAIL : PHOKHANYO@GMAIL.COM
เปิด[9,428]
25 พฤศจิกายน 2557
นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 วัน เดือน ปีเกิด 10 มีนาคม 2506 ภูมิลำเนาเดิม บ้านหัว
เปิด[9,501]
25 พฤศจิกายน 2557
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 2 นายธานินทร์ ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชบ.2 - ประวัติและผลงาน ชื่อ นายธา
เปิด[8,161]
17 ธันวาคม 2557
ประวัติส่วนตัว นายจักรพรรดิ์ จิตมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เกิดเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2502 ภรรยา
เปิด[7,188]
16 มกราคม 2558
นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ประวัติส่วนตัว เกิด 6 ตุลาคม 2505 ภูมิ
เปิด[8,832]
24 พฤศจิกายน 2557
ชื่อ : นายสุดใจ มอญรัต วัน/เดือน/ปี : 22 มกราคม 2503 อายุ : 54 ปี อายุราชการ : 36 ปี ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศ
เปิด[8,287]
16 ธันวาคม 2557
นายปริญญา ธรเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒(นครพนม-มุกดาหาร) ๑. ประวัติ นายปริญญา ธรเสนา ตำแหน่ง ผู้อ
เปิด[7,475]
28 มกราคม 2558
ประวัตินายนพพร พิพิธจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เกิด 6 มกราคม 2502 บ้านเลขที่ 203/4 หมู่ 1 อำเภอบางกร
เปิด[2,713]
22 พฤษภาคม 2558
นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (สุโขทัย – ตาก) ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเ
เปิด[9,774]
01 ธันวาคม 2557
นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมปัตตานี เขต 3 เกิดเมื่อ 4 ธันวาคม 2511 อายุ 46 ปี ป
เปิด[5,490]
09 เมษายน 2558