ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 4/2559

>>>>>วันที่ 21 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30 น. นายสมดี คชายั่งยืน ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 4/2559 ณ ห้องประชุมเกาะทองหลาง ศาลากลางจังหวัดชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยมี นายวัลลพ สงวนนาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการจังหวัดชุมพร เป็นกรรมการและเลขานุการ>>>>>
ภาพ/ข่าว วิภารัตน์ กวาวหนึ่ง

สพฐ. ติดตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

21 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 (สพป.ชลบุรี เขต 3) นายชัยอนันต์ แก่นดี นางสาวเพ็ญพิมล เพ็ชรดี และนางสาวอุบลพรรณ มีจิตต์ คณะกรรมการติดตาม จาก สพฐ.

โรงเรียนวัดอรัญญิก สพป.พล.1สอนนักเรียนรำไทยแก้ไขปัญหาพฤติกรรม

โรงเรียนวัดอรัญญิก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ได้จัดกิจกรรมรำไทยหน้าเสาธงหลังจากเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระเรียบร้อยแล้ว โดยนักเรียนทั้งหมดตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รวมทั้งหมด 300 คน ร่วมกิจกรรมพร้อมกัน

"ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" (LIFE SAVING)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง จ.บุรีรัมย์ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยาง จัดอบรมให้ความรู้หลักสูตร "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" (LIFE SAVING) แก่นักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ

สพป.ระยอง เขต 1 ประชุมเตรียมความพร้อมออกนิเทศสู่ศตวรรษที่ 21

21 มิ.ย.59 นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 ประธานการประชุมคณะศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบจำนวน 12 โรงเรียน ตามโครงการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21 สพป.ระยอง เขต 1 ณ ห้องประชุมคุรุสภา วัตถุประสงค์เพื่อ 1. ให้ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีความ
ตระหนักเกี่ยวกับการดำเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา สู่ศตวรรษที่ 21
2. โรงเรียนได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษาอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง
3. โรงเรียนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายของเขตพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สพฐ.ติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สพป.เชียงราย เขต 1

วันที่ 21 มิถุนายน 2559 ที่ห้องประชุมพวงชมพู สพป.เชียงราย เขต 1 นายวิวรรธนพงศ์ สมจิตร รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 นำคณะศึกษานิเทศก์กล่าวต้อนรับ นางสาวชลธิชา เจริญรัตน์วัฒน์ พร้อมคณะจากสตผ.สพฐ. ประกอบด้วย น.ส.กัญญาภัค ชัยธิและน.ส.ศศิภัทร วรจรรยานุกุล คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" เชิงประจักษ์ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โดยในเวลา 09.00-12.00 น.

ติดตามประเมินผลการดำเนินการ จังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวัดจันทราวาสฯ สังกัด สพม.10

ว่าที่ ร.อ.วิสาร ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ร่วมเป็นเกียรติในการลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินการ จังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ในกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ประจำปี 2559 ณ โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) โดย นายประวิทย์ เคียงผล หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงแรงงาน ประธานอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน และคณะ มาร่วมประเมินการเป็นต้นแบบระดับเพชร เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559
(ขอบคุณภาพส่วนหนึ่งจากโรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์)

สพป.พิษณุโลก เขต 3 เคารพธงชาติ

ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย นางผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เคารพธงชาติ สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย และถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีซื่อสัตย์สุจริต หน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เพื่ออนุรักษ์ความเป็นไทย และเป็นกิจกรรมหนึ่งของ โครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุจริต ในวันที่ 20 มิถุนายน 2559
ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ โดย ปาริชาติ ทองแท้

สพป.อุดรธานี เขต 2 มอบทุนการศึกษาช่วยเหลือนักเรียนยากจน

>>> ดร.ประกอบ จันทรทิพย์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 มอบทุนการศึกษามูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจนจังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2559 จำนวน 8 ทุน พร้อมกับมอบทุนการศึกษา มูลนิธิสำนักงานประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี จำนวน 17 ทุน ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 ที่ห้องประชุมอาคารร่วมคิด

สพป.สิงห์บุรี รับการติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" จาก สพฐ.

>>> วันอังคาร ที่ 21 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ นายปราโมทย์ แก้วสุข ประธานคณะติดตาม นางนงลักษณ์ วิไลวงศ์เสถียร และ นางสาวปุญญาพัฒน์ เปลี่ยนศรีเพ็ชร คณะติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เชิงประจักษ์ ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปี 2559
อ่านทั้งหมด
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[8,037]
29 มกราคม 2561
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[6,389]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[10,299]
18 ธันวาคม 2560
1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2507 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย คู่สมรส นางพวงพยอม เจียมภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษโร
เปิด[10,198]
12 ธันวาคม 2560
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[1,586]
02 พฤษภาคม 2561
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[6,756]
22 กุมภาพันธ์ 2561
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[4,631]
27 มีนาคม 2561
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[8,285]
22 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[8,589]
26 ธันวาคม 2560
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[7,918]
06 กุมภาพันธ์ 2561
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[1,599]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[10,340]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[9,651]
22 ธันวาคม 2560
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[9,743]
24 ธันวาคม 2560
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[10,107]
13 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[6,467]
02 มีนาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[8,812]
03 มกราคม 2561
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[10,199]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[8,556]
08 มกราคม 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[8,692]
08 มกราคม 2561