• 01

สพม.5 ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ วันปิยมหาราชฯ

>>>ดร.มณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 พร้อมข้าราชการ บุคลากรในสังกัด โรงเรียนในสังกัด

สพป.เพชรบุรี เขต 2 ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช

วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระรามราชนิเวศน์ มณฑลทหารบกที่ 15 อำเภอเมืองเพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต 2 นำโดย นายวินัย คุณวุฒิ ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 และ นายประชุม แรงกสิกรณ์ รอง ผอ.สพป.
เพชรบุรี เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและคณะบุคลากร สพป.เพชรบุรี เขต 2 ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ
พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช

สพม.13 ร่วมมหกรรมคอนเสิร์ต "เดินหน้าประเทศไทย ร่วมใจปฏิรูป"

>>>> เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 นำโดย นายกรุณพล พราหมเภทย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 พร้อมด้วยข้าราชการครูฯ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ร่วมมหกรรมคอนเสิร์ต “เดินหน้าประเทศไทย ร่วมใจปฏิรูป” ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ร่วมกับจังหวัดตรัง จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อคืนความสุขให้กับชาวจังหวัดตรัง โดยได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่ืาราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในเปิด ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ มหกรรมสินค้าราคาถูก ตลาดนัดแรง

รัฐมนตรีช่วยศธ.และคณะปฎิบัติภารกิจพื้นที่ภาคใต้

*****เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีว่าการและคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางปฎิบัติราชการในพื้นที่ภาคใต้ใต้เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปและหารือการพัฒนาการศึกษาชายแดนใต้ โดยได้เดินทางถึงสนามบินนานาชาติหาดใหญ่ เวลา 15.00 น. โดยมีนายอดินันท์ ปากบารา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ , นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ,นายประโมทย์ ส่งสิงห์ ผอ.สพป.สงขลา เขต 1 และคณะผู้บริหารให้ต้อนรับ จากนั้นได้เดินทางไปโรงแรมเจบี หรรษา อำเภอหาดใหญ่ เพื่อประชุมในเรื่องดังกล่าว

สพป.อย.2 อบรมพัฒนาการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง

นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

สพม.๒๙ ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองสู่สถานศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ (อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ) อบรมปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนประวัติศษสตร์และหน้าที่พลเมือง เพื่อขยายผลการจัดการเรียนการสอนไปสู่โรงเรียนให้กับครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๒๘๐ คน เพื่อให้ครูผู้สอนเข้าใจในนโยบายการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง /เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง ที่ส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ ความเป็นไทย รักชาติ ศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย มีความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อสันติสุขในสังคม

โรงเรียนเชียงดาววิยาคม สพม.34 จัดโครงการบวชป่า10,000 ต้น เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

วันที่ 26 ตุลาคม 2557 เวลา 09.30 น. นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 34 ประธานพิธีเปิดโครงการบวชป่า10,000 ต้น เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สร้างกุศลหล่อพระประธาน ถวายผ้าจุลกฐิน ณ วัดป่าบุญนาค อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 อำเภอเชียงดาว สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเชียงดาว ฯลฯ ในการนี้ นางสาวเปรมศรี นามพลแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียนโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน

จัดตั้งศูนย์ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สพป.รบ.2

เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 นำโดย นายอธิวัฒน์ พันธ์ประชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 , รองผู้อำนวยการฯ และศึกษานิเทศก์ ได้ขับเคลื่อนโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา มติที่ประชุม จัดตั้งศูนย์อำนวยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.09 น. ณ ห้องประชุมสาธกธรรมกิจ สพป.รบ.2

สพม. 29 (อุบลราชธานี - อำนาจเจริญ) ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมอนุโมทนาเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี สพม. 29 ประจำปี 2557

สพม. 29 (อุบลราชธานี - อำนาจเจริญ) ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมอนุโมทนาเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี สพม. 29 ประจำปี 2557
ทอดถวาย ณ วัดบ้านแปดอุ้ม บ้านแปดอุ้ม หมู่ที่ ๒ ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ในวันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2557 เวลา 09.49 น. ทอดถวายองค์กฐินสามัคคี ............................................ นายศักดิ์ระพี สีมาวัน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพม. 29

สพป.กทม.ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาจัดการแผนการจัดการศึกษาของครอบครัว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมคุรุสัมมนาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร...(ภาพ/ข่าว ชมกมล ปชส.สพป.กทม.)
อ่านทั้งหมด
นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา
เปิด[3,889]
20 มกราคม 2559
นายวิบูลย์ ทานุชิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ประวัติส่วนตัว เกิด วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2502 ประวัติการศึ
เปิด[4,522]
22 ธันวาคม 2558
นายธนัญชัย สายสุด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ รับเงินเดือน อันดับ คศ. 4 อัตราเ
เปิด[4,765]
17 ธันวาคม 2558
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค์ จั
เปิด[4,488]
07 มกราคม 2559
นายคำปุ่น บุญเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ วันเดือนปีเกิด วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ ที่อยู่ปัจจุบัน ๓๙
เปิด[4,598]
04 ธันวาคม 2558
นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ภูมิลำเนาเดิม บ้านหัวขัวใต้ ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนค
เปิด[2,352]
24 มีนาคม 2559
นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 - เกิดวันที่ 22 พฤศจิกายน 2502 - ภูมิลำเนาเดิม อำเภอเมือง
เปิด[4,924]
08 ธันวาคม 2558
ชื่อ นายสุทิน แก้วพนา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.25
เปิด[4,631]
22 ธันวาคม 2558
..** ประวัติชีวิตโดยย่อ ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เกิดวันที่ 17 มีนาคม
เปิด[2,641]
04 เมษายน 2559
ชื่อ – สกุล นายบรรพ์ ใสแจ่ม วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันบรรจุเข้ารับราชการ 1 พฤษ
เปิด[3,863]
18 มกราคม 2559
ประวัติ นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอ
เปิด[3,608]
20 มกราคม 2559
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประวัติโดยย่อ ชื่อ นายประพฤทธิ์ สุขใย ตำแ
เปิด[1,319]
31 พฤษภาคม 2559
ดร.เจียร ทองนุ่น ประวัติส่วนตัว บ้านเกิดตำบลควนหนองหงส์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ภรรยาชื่อ นางวนิดา ทองนุ่น มีบุตร 2 คน ประวัติการ
เปิด[1,162]
10 มิถุนายน 2559
นายธันวา ดีช่วย เกิดวันที่ 29 ธันวาคม 2499 การศึกษา ปก.ศ.สูง วิทยาลัยครูเทพสตรี ลพบุรี เมื่อปี พ.ศ.2519 กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยา
เปิด[2,904]
29 กุมภาพันธ์ 2559
นายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 >>>>ประวัติส่วนตัว -เกิดวันที่ 13 กันยายน 2502
เปิด[1,563]
10 พฤษภาคม 2559
“จริงใจ จริงจัง สร้างฝันให้เป็นจริง” เป็นคติในการทำงานของนายตั้ง อสิพงษ์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ คนปัจจุบัน *นายตั้ง อสิพงษ์ เกิดวันที่
เปิด[4,220]
21 ธันวาคม 2558
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้
เปิด[3,328]
10 กุมภาพันธ์ 2559
นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 วัน เดือน ปีเกิด : 29 มิถุนายน 2508 ภูมิลาเนาเดิม
เปิด[5,160]
02 ธันวาคม 2558
ประวัติ ชื่อ – สกุล นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 33 วิทยฐา
เปิด[4,874]
14 ธันวาคม 2558
ประวัติ 1. ชื่อ นายชาญชัย รสจันทร์ โทรศัพท์ 081-2668489 2. เกิดวันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2501 3. ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบั
เปิด[4,306]
15 ธันวาคม 2558