สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกประธานอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกประธานอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมท่าฉาง อาคารขุนพนมคีรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องตั้ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน 2558 โดยมีรายชื่อ ดังนี้ นางสาวเจริญวรรณ หนูนาค ผู้แทน ก.ค.ศ.,นายสัมพันธ์ ทองจันทร์ ผู้แทนคุรุสภา,นายสุขกมล สุขสว่างโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล,นายการุณ หีตอักษร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา, นายทศพล งานไพโรจน์ ผู้ทรงคุณว

สพป.พิษณุโลก เขต ๓ ทำ MOU หลักสูตรคู่ขนาน

นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.๓ ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) หลักสูตรคู่ขนาน ม.๖ และ ปวช. ระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต ๓ โรงเรียนบ้านน้ำจวง และวิทยาลัยการอาชีพนครไทย นักเรียน เรียนจบแล้ว ได้วุฒิ ม.๖ และวุฒิ ปวช. ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนบ้านน้ำจวง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย ปาริชาติ ทองแท้

สพป.น่าน เขต 1 จัดอบรมตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.๑ อ่านออกเขียนได้ใน ๑ ปี ตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง Brain Based Learning (BBL)

สพป.น่าน เขต 1 จัดการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยระบบ DLTV และ DLIT ถ่ายทอดสดจากโรงเรียนวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.๑ อ่านออกเขียนได้ใน ๑ ปี ตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง Brain Based Learning (BBL) ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีนโยบายที่จะพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ตามนโยบายรัฐบาล ที่มุ่งให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เมื่อนักเรียนเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ต้องอ่านออกเขียนได้และมีมาตรการประเมินผลให้เป็นรูปธรรม โดยมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด จำนวน 400 คน พร้อมนี้

สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารการศึกษา

+++++ วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2558 กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารการศึกษา ปีการศึกษา 2558 เพื่อพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Information : DMC) และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการศึกษา (Education Mangement Information System : EMIS) ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 อำเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มอบนโยบายรับเปิดภาคเรียน

+++++ วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 นายตั้ง อสิพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย และศึกษานิเทศก์ ประชุมสัญจรผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคี อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงาน วางแผนการปฏิบัติงานร่วมกัน นอกเหนือจากงานวิชาการในปีนี้ ได้แก่ การนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา การจัดห้องเรียนคุณภาพ ผู้บริหารและครูคุณภาพ "บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ จรรยาบรรณ สร้างสรรค์คุณภาพ"

ยะลา เขต ๑ ดำเนินการอบรมทางไกลโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.๑ อ่านออกเขียนได้ใน ๑ ปี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ดำเนินการอบรมทางไกลโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.๑ อ่านออกเขียนได้ใน ๑ ปี ตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง (BBL) ตามนโยบายเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เมื่อเรียนจบ ป.๑ ต้องอ่านออกเขียนได้และมีมาตรการประเมินผลให้เป็นรูปธรรม ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยมี ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ร่วมพบปะกับผู้เข้ารับการอบรม ณ โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา การจัดการอบรมครั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั่วประเทศ ดำเนินการจัดอบรมทางไกลผ่านระบบ DLTV และ DLIT
อ่านทั้งหมด
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค์ จั
เปิด[13,261]
07 มกราคม 2559
นายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 >>>>ประวัติส่วนตัว -เกิดวันที่ 13 กันยายน 2502
เปิด[10,456]
10 พฤษภาคม 2559
ชื่อ นายสุทิน แก้วพนา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.25
เปิด[13,372]
22 ธันวาคม 2558
นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา
เปิด[12,379]
20 มกราคม 2559
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้
เปิด[11,997]
10 กุมภาพันธ์ 2559
..** ประวัติชีวิตโดยย่อ ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เกิดวันที่ 17 มีนาคม
เปิด[11,746]
04 เมษายน 2559
นายเดช  ศิรินาม   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4ประวัติส่วนตัว   
เปิด[7,090]
15 พฤศจิกายน 2559
ชื่อ – สกุล นายบรรพ์ ใสแจ่ม วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันบรรจุเข้ารับราชการ 1 พฤษ
เปิด[12,401]
18 มกราคม 2559
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค
เปิด[7,101]
26 ตุลาคม 2559
ประวัติและผลการปฏิบัติงาน .....ประวัติ : นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ .....ประวัติส่วนตัว นายพิ
เปิด[7,111]
26 ตุลาคม 2559
นายเดช ศิรินาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ประวัติส่วนตัว เกิดเมื่อ วันที่ 19 เดือน
เปิด[7,054]
15 พฤศจิกายน 2559
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประวัติโดยย่อ ชื่อ นายประพฤทธิ์ สุขใย ตำแ
เปิด[10,258]
31 พฤษภาคม 2559
ดร.เจียร ทองนุ่น ประวัติส่วนตัว บ้านเกิดตำบลควนหนองหงส์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ภรรยาชื่อ นางวนิดา ทองนุ่น มีบุตร 2 คน ประวัติการ
เปิด[10,156]
10 มิถุนายน 2559
ประวัติ นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอ
เปิด[12,276]
20 มกราคม 2559
ประวัติและผลงาน ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ประวัติส่วนตัว นายธีระวัฒน์ วรรณนุช เกิดวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2504 ปัจจุบันอายุ 54 ปี 11 เดือน ส
เปิด[7,151]
08 พฤศจิกายน 2559
นายธันวา ดีช่วย เกิดวันที่ 29 ธันวาคม 2499 การศึกษา ปก.ศ.สูง วิทยาลัยครูเทพสตรี ลพบุรี เมื่อปี พ.ศ.2519 กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยา
เปิด[11,762]
29 กุมภาพันธ์ 2559
นายโกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ประวัติโ
เปิด[6,994]
24 พฤศจิกายน 2559
นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ภูมิลำเนาเดิม บ้านหัวขัวใต้ ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนค
เปิด[10,789]
24 มีนาคม 2559
นายวิบูลย์ ทานุชิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ประวัติส่วนตัว เกิด วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2502 ประวัติการศึ
เปิด[12,857]
22 ธันวาคม 2558
นายอดุลย์ กองทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 วัน เดือน ปี เกิด 4 มิถุนายน พ.ศ.2506 ภูมิลำเนา เกิดท
เปิด[7,106]
28 ตุลาคม 2559