• 01

สพม.20 จัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณารักษ์และวัดผล รุ่นที่ 6

>>>>>>สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากรด้านบรรณารักษ์และด้านวัดผล รุ่นที่ 6 โดยได้รับเกียรติจากนายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรด้านบรรณารักษ์และผู้ช่วยบรรณารักษ์ ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 200 คน จาก สพป.อุดรธานี 3 , สพป.อุดรธานี 4 และ สพม.20

สพม.14 พัฒนาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อการเรียนการสอน

+++++สพม.14 จัดอบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนให้มีความรู้และทักษะในด้านเทคโนโลยี การใช้สื่อออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอน การประดิษฐ์คิดค้นสร้างสรรค์สื่อ ต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างวันที่ 25 - 26 กันยายน 2557 ณ โรงแรมมุกดารา บีชวิลลา แอนอ์สปา รีสอร์ท เขาหลัก จังหวัดพังงา มีผู้เข้ารับการอบรมจากโรงเรียนในสังกัด จำนวน 27 โรงเรียนๆละ 5 คน ประกอบด้วยครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยี รวมทั้งสิ้น 135 คน โดยนายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการอบรม เมื่อวันที่ 25 ก

สพป.อุดรธานี เขต 2 อบรมมัคคุเทศก์น้อย ภูฝอยลม

ดร.ประกอบ จันทรทิพย์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมมัคคุเทศก์ ภูฝอยลม เพื่อเตรียมมัคคุเทศก์ประจำท้องถิ่นรองรับเทศกาลการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภูฝอยลม (Eco Tourism) ฤดูหนาวในเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์ ณ ศูนย์พิทักษ์ภูฝอยลม ในวันที่ 25 กันยายน 2557

สพม.14 ร่วมมือตำรวจป้องกันและป้องปรามยาเสพติด ในสถานศึกษา

+++++นายเสรี พาณิชย์กุล ปลัดจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการตำรวจประสานงานโรงเรียน 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน และค่ายอบรมแกนนำนักเรียน "แกนนำวัยใส ใส่ใจสังคม" วันที่ 25 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนเมืองถลาง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประยุกต์และบูรณาการคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน รุ่น 3

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประยุกต์และบูรณาการคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน ให้กับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ของโรงเรียนในสังกัดโรงเรียนละ 2 คน เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนการสอนโดยคอมพิวเตอร์ พกพา(Tablet) เป็นเครื่องมือให้นักเรียนเรียนรู้ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น นักเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ซึ่งส่งผลให้นักรียนเรียนรู้ได้อย่างแท

มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ 57 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

23 ก.ย. 57 นายจักรพรรดิ์ จิตมณี ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 เป็นประธานเปิดงานมุทิตาจิตแด่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และลูกจ้าง จำนวน 55 ท่าน โดยมีนายณรงค์ พึ่งงาม รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 กล่าวรายงานการจัดงาน ณ ศาลาประชาคมอำเภอสามชุก บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น “มุทิตา” หมายถึงความเป็นผู้มีใจชื่นชมยินดีในเมื่อผู้อื่นได้ดีหรือได้รับความสำเร็จอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นอาการที่เกิดขึ้นในใจเองโดยมิได้บังคับ เกิดขึ้นเพราะจิตใจปราศจากความอิจฉาริษยา เกิดขึ้นเพราะเป็นผู้มีปกติยอมรับในผลสำเร็จหรือความดีของคนอื่น เพราะฉะนั้นจึงเรียกเป็นคำเต็มได้ว่า “มุทิตาจิต”
อ่านทั้งหมด
นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 วัน เดือน ปีเกิด : 29 มิถุนายน 2508 ภูมิลาเนาเดิม
เปิด[4,581]
02 ธันวาคม 2558
นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา
เปิด[3,299]
20 มกราคม 2559
นายคำปุ่น บุญเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ วันเดือนปีเกิด วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ ที่อยู่ปัจจุบัน ๓๙
เปิด[4,047]
04 ธันวาคม 2558
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค์ จั
เปิด[3,877]
07 มกราคม 2559
“จริงใจ จริงจัง สร้างฝันให้เป็นจริง” เป็นคติในการทำงานของนายตั้ง อสิพงษ์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ คนปัจจุบัน *นายตั้ง อสิพงษ์ เกิดวันที่
เปิด[3,683]
21 ธันวาคม 2558
ประวัติ 1. ชื่อ นายชาญชัย รสจันทร์ โทรศัพท์ 081-2668489 2. เกิดวันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2501 3. ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบั
เปิด[3,781]
15 ธันวาคม 2558
ชื่อ – สกุล นายบรรพ์ ใสแจ่ม วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันบรรจุเข้ารับราชการ 1 พฤษ
เปิด[3,274]
18 มกราคม 2559
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประวัติโดยย่อ ชื่อ นายประพฤทธิ์ สุขใย ตำแ
เปิด[647]
31 พฤษภาคม 2559
นายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 >>>>ประวัติส่วนตัว -เกิดวันที่ 13 กันยายน 2502
เปิด[938]
10 พฤษภาคม 2559
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้
เปิด[2,733]
10 กุมภาพันธ์ 2559
ประวัติ ชื่อ – สกุล นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 33 วิทยฐา
เปิด[4,281]
14 ธันวาคม 2558
นายธนัญชัย สายสุด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ รับเงินเดือน อันดับ คศ. 4 อัตราเ
เปิด[4,177]
17 ธันวาคม 2558
ดร.เจียร ทองนุ่น ประวัติส่วนตัว บ้านเกิดตำบลควนหนองหงส์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ภรรยาชื่อ นางวนิดา ทองนุ่น มีบุตร 2 คน ประวัติการ
เปิด[472]
10 มิถุนายน 2559
นายวิบูลย์ ทานุชิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ประวัติส่วนตัว เกิด วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2502 ประวัติการศึ
เปิด[4,047]
22 ธันวาคม 2558
นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ภูมิลำเนาเดิม บ้านหัวขัวใต้ ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนค
เปิด[1,803]
24 มีนาคม 2559
..** ประวัติชีวิตโดยย่อ ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เกิดวันที่ 17 มีนาคม
เปิด[1,894]
04 เมษายน 2559
ประวัติ นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอ
เปิด[3,056]
20 มกราคม 2559
ชื่อ นายสุทิน แก้วพนา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.25
เปิด[4,025]
22 ธันวาคม 2558
นายธันวา ดีช่วย เกิดวันที่ 29 ธันวาคม 2499 การศึกษา ปก.ศ.สูง วิทยาลัยครูเทพสตรี ลพบุรี เมื่อปี พ.ศ.2519 กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยา
เปิด[2,318]
29 กุมภาพันธ์ 2559
นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 - เกิดวันที่ 22 พฤศจิกายน 2502 - ภูมิลำเนาเดิม อำเภอเมือง
เปิด[4,341]
08 ธันวาคม 2558