• วันรัฐธรรมนูญ 2557

สพม.19 และโรงเรียนในสังกัด บันทึก MOU เครือข่ายจิตอาสาเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับจังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2556 นายประสงค์ เอี่ยมเวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เลย-หนองบัวลำภู และสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 10 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา โรงเรียนภูเรือวิทยา โรงเรียนเลยพิทยาคม โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย โรงเรียนภูหลวงวิทยา โรงเรียนศรีสงครามวิทยา โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา โรงเรียนปากชมวิทยา และโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือ และลงนามร่วมกันในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ “เครือข่ายจิตอาสาเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้

สพป.ตากเขต 1 จัอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนนำร่องโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปีการศึกษา 2556

.....นายชวลิต เนตรแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกาตากเขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนนำร่องโครงการบ้านักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 4 - 5 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมจามจุรี อาคารเสมารักษ์ สพป.ตากเขต 1ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ริเริ่มโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ขึ้น เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับ เด็กปฐมวัย โดยมีเป้าหมายในการปลูกฝังให้เด็กๆมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติและเท

ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนเมืองเลย จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษนักเรียน

นักเรียนกลุ่มคุณภาพการศึกษานาอ้อศรีเมืองชัย กลุ่มคุณภาพการศึกษากกดู่นาแขม อำเภอเมืองเลย พัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ศูนย์พัฒนาการเีรียนการสอนภาษาอังกฤษ (PEER Center) โรงเรียนเมืองเลย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนระดับชั้นปะถมศึกษาปีที่ 4-6 เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และทักษะภาษาอังกฤษ นำไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิทางการเีรียนวิชาภาษาอังกฤษ และสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

สพป.สระแก้ว เขต ๑ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานการเงินฯ

นายสุรพล น้อยแสง ผอ.สพท.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานการเงินในสถานศึกษา ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มอำนวยการและหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ โดยมีข้าราชการในสังกัดเข้ารับการอบรมประมาณ ๑๕๐ คน และมีวิทยากร ๒คน คือ
๑.นางสาวดารณี แดงธรรมเวช นักวิชาการเงินและบัญชีระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.นายรัชวุฒ มั่นคงโชคดี ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.สระแก้ว เขต ๑

สพป.พิษณุโลก เขต 2 ดำเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด

นายเฉลียว อ่อนนุ้ย รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานการดำเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัดของปีการศึกษา 2555 เพื่อกำหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา /ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 และศึกษานิเทศก์ ร่วมปรึกษาหาืรือ ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2554 ณ ห้องประชุม สพป.พล.2

สพป.สิงห์บุรี ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง

>>> วันพฤหัสบดี ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายบุญเทียม อังสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ณ ห้องประชุม สพป.สิงห์บุรี ชั้น ๓

สพป.สระแก้ว เขต ๑ นำร่องจัดการอบรมติดตั้งโปรแกรมสื่อการเรียนการสอน (Tablet)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ นำร่องจัดการอบรมติดตั้งโปรแกรมสื่อการเรียนการสอน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ลงเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) โดยศูนย์ ICT สพป.สระแก้ว เขต ๑ ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยมีนายเรือง จันทพันทร์ รอง ผอ.สพท.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรม โดยมีคณะวิทยาการ ซึ่งเป็นข้าราชการในสังกัดดังนี้ ทีมวิทยากร ICT ดังนี้
1.อำเภอเมือง อ.อัศนัย จันทร์ประเสริฐ ร.ร.บ้านทุ่งหินโคน อ.ปราโมทย์ บุญสมนึก และ อ.มงคล สุขเสริม ร.ร.บ้านท่าเกษม อ.ชาติภาณุพงศ์ ทิพย์โอสถ ร.ร.บ้านน้ำซับเจริญ
2.อำเภอคลองหาด อ.สุทธิชัย สุทธิประภา ร.ร.บ้านเขาดิน

บ้านน้ำดำ ปัตตานี รับ สมศ.รอบ 3

เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายจีระพงศ์ วิโสจสงคราม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๑ ซึ่งรับผิดชอบดูแลศูนย์เครือข่ายคุณภาพยาบีคอลอ ได้ร่วมกับคณะครูโรงเรียนบ้านน้ำดำ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินภายนอก จาก สมศ. ซึ่งเป็นการรับการประเมินครั้งที่ ๓ ของโรงเรียนบ้านน้ำดำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ทุนวิจัยของรัฐบาลญี่ปุ่น ( Monbukakusho:MEXT ) สำหรับนักเรียนไทย ประจำปี 2557 ปริญญาตรี 19 ทุน. นักศึกษาวิจัย 35 ทุน

เรียน: ผู้สนใจ
เรื่อง: ทุนวิจัยของรัฐบาลญี่ปุ่น ( Monbukakusho:MEXT ) สำหรับนักเรียนไทย ประจำปี 2557 ปริญญาตรี 19 ทุน. นักศึกษาวิจัย 35 ทุน
สิ่งที่แนบมาด้วย:
อ่านทั้งหมด
นายมนูญ จันทร์สุข เกิดวันที่ 24 ตุลาคม 2503 ณ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร อายุ 53 ปี 7 เดือน ประวัติการศึกษา ระดับประถมศึกษาจ
เปิด[1,420]
18 พฤศจิกายน 2557
เกิดเมื่อวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2502 เวลา 09.00 น. แรม 3 ค่ำ เดือน 11 ปีกุน ณ บ้านเลขที่ 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[1,651]
20 พฤศจิกายน 2557
ชื่อ : นายสุดใจ มอญรัต วัน/เดือน/ปี : 22 มกราคม 2503 อายุ : 54 ปี อายุราชการ : 36 ปี ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศ
เปิด[311]
16 ธันวาคม 2557
คติการทำงาน : “เมื่อมีความรู้น้อย ก็อย่าเกี่ยงงาน” การศึกษา : ว.ท.บ. เกษตรศาสตร์บางพระ ปี พ.ศ. 2530 ศษม. มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี พ
เปิด[2,715]
03 พฤศจิกายน 2557
(ประวัติโดยสังเขป) นายศักดิ์นิพน สว่างวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ** ประวัติส่วนตัว เกิดวันที
เปิด[1,667]
21 พฤศจิกายน 2557
นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ประวัติส่วนตัว เกิด 6 ตุลาคม 2505 ภูมิ
เปิด[1,308]
24 พฤศจิกายน 2557
นายประถม เชื้อหมอ เกิดเมื่อวันที่ 5 เม.ย.2503 เป็นบุตรของนายปัน เชื้อหมอ และนางมี เชื้อหมอ จบชั้น ป.4 ที่ ร.ร.บ้านหลวง กิ่งอำเภอบ้านหลวง
เปิด[378]
15 ธันวาคม 2557
• ประวัติส่วนตัว นายอารักษ์ พัฒนถาวร วัน เดือน ปี เกิด ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๐๐ ภูมิลำเนาเดิม จ.พิจิตร ที่อยู่ปัจจุบัน อ.ท่าเรือ จ.พระนค
เปิด[1,608]
14 พฤศจิกายน 2557
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ ...นายเสนอ ทองจีน ...ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
เปิด[2,528]
29 ตุลาคม 2557
คติการทำงาน "ผู้บริหาร ครูอาจารย์ และบุคลากรทุกคนในเขตพื้นที่การศึกษาล้วนมีความสำคัญเท่ากันหมด เพราะต่างก็ทำหน้าที่เป็นฟันเฟือง เพื่อขับเค
เปิด[2,548]
24 ตุลาคม 2557
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 2 นายธานินทร์ ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชบ.2 - ประวัติและผลงาน ชื่อ นายธา
เปิด[251]
17 ธันวาคม 2557
ดร.โชติพิพัฒน์ จุลมณีรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 28 สิงหาคม
เปิด[1,528]
21 พฤศจิกายน 2557
นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 วัน เดือน ปีเกิด 10 มีนาคม 2506 ภูมิลำเนาเดิม บ้านหัว
เปิด[1,637]
25 พฤศจิกายน 2557
นายคำปุ่น บุญเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ วัน/เดือน/ปีเกิด : ๕ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ ภูมิลำเนา : ๓๙๗/๑๑
เปิด[2,785]
29 ตุลาคม 2557
นายพรชัย โพคันโย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 5 โทร 081-0529563 E-MAIL : PHOKHANYO@GMAIL.COM
เปิด[1,528]
25 พฤศจิกายน 2557
1. ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายดิเรก นามสกุล ต่ายเมือง เกิดวันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2501 อายุ 56 ปี ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน ผู้อ
เปิด[1,592]
17 พฤศจิกายน 2557
*ประวัติการทำงาน ท่านอยู่บ้านเลขที่ 332 หมู่ที่ 18 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เกิดวันที่ 8 มกราคม 2500 สมรสกับนา
เปิด[442]
14 ธันวาคม 2557
...นายชาญชัย รสจันทร์ ...ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ ประวัติส่วนตัว ...อายุ 56 ปี ภูมิลำเนาเดิม 58
เปิด[2,057]
07 พฤศจิกายน 2557
ดร.ไพศาล ปันแดน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 วุฒิการศึกษา ศษ.บ.(สังคมศึกษา,บริหารการศึกษา), ศศ.ม.(ไท
เปิด[908]
09 ธันวาคม 2557
นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (สุโขทัย – ตาก) ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเ
เปิด[1,141]
01 ธันวาคม 2557