สพป.ชัยภูมิ เขต 3 อบมโครงการปกป้องคุ้มครองเด็กในสถานศึกษา ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 ดร.โชติพิพัฒน์ จุลมณีรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ นายภฤศวัฒน์ คุณสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการอบมโครงการปกป้องคุ้มครองเด็กในสถานศึกษา ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล โดยมี นางวรรณภา ภู่ดัด นักวิชการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาได้กล่าวรายงานถึงการดำเนินโครงการ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินงานปกป้องคุ้มครองเด็กในสถานศึกษา ให้เป็นไปตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศ

สพป.เลย เขต 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทดลอง"เทคนิคการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21"

สพป.เลย เขต 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทดลอง"เทคนิคการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21" ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม ถึง วันที่ 1 กันยายน 2558 โดยมีนายภูมิพัทธ เรืองแหล่ เป็นประธานเปิดการอบรม วัตถุประสงค์ในการจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อพัฒนาแลกเปลี่ยนเติมเต็มทบทวนครูผู้สอนในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 6 ในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธย

สพฐ.ติดตามสภาพปัญหาการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 ดร.โชติพิพัฒน์ จุลมณีรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ นายชัยวัชร พัจนสุนทร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามสภาพปัญหาการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) ร่วมกับคณะผู้ติดตามจากสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สพฐ.) ณ โรงเรียนบ้านวังกะทะ โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี โรงเรียนบ้านชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

สุพรรณบุรี เขต 3 อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยตามแนวคิดมอนเตสเซอรี่

วันที่ 2 ก.ย. 58 ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยตามแนวคิดมอนเตสเซอรี่ ที่ห้องประชุม รร.ด่านช้าง พร้อมบรรยายพิเศษให้นำประสบการณ์จากการอบรมนำไปใช้จริง

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร

29 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายชนม์ พานิชชอบ รอง ผอ.สพป.ลบ.1 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” ให้กับคุณครู ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทราบ ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี เขต 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษามีความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ มีความรู้ความสามารถในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเพื่อสนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่าย รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการร่วมมือกับหน่วยงาน ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สพป.สพ.๑ จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๘

เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ นายจักรพรรดิ์ จิตมณี ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ เป็นประธานในพิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเลิศธานี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ซึ่งในช่วงแรกมีการฟังธรรมเรื่อง บุญ ๑๐ สร้างสุข โดยพระครูสิริธรรมภาณ วัดละหาร จังหวัดนนทบุรี และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เกษียณอายุราชการ และพิธีแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ และงานสังสรรค์ ซึ่งในปีนี้มีทั้งสิ้น จำนวน ๑๑๐ ราย

นิเทศติดตามโครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพผู้เรียน

1 กันยายน 2558 เวลา 13.00 น. คุณดุจดาว ทิพย์มาตย์ และ คณะ จาก สพฐ. เดินทางมานิเทศติดตามโครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพผู้เรียนคณะติดตามโครงการการจัดการความรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พร้อมทีมงานศึกษานิเทศก์ สพป.ลพบุรี เขต 1 เยี่ยมชมโรงเรียนวัดธรรมมิการาม ให้คำแนะนำดีๆและเป็นกำลังใจแก่โรงเรียน คณะครู ผู้บริหารสถานศึกษา ให้การต้อนรับและนำเสนอกระบวนการทำงาน
ภคจิรา รายงาน

สพป.อำนาจเจริญ ดำเนินการมอบเครื่องราชฯ ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด

นายอดุลย์ กองทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ มอบเครื่องราชอิสริยาพรและเหรียญจักรพรรกดิมาลา ประจำปี 2556 ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

ประชุมทีมรอง ผอ.สพป.ลบ1

1 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น. ดร.ปัญญา แก้วเหล็ก ผอ.สพป.ลบ.1 เป็นประธานการประชุมทีม รอง.ผอ.สพป.ลบ1 เพื่อสรุปแนวคิดและวิธีการนำนโนบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุม ICT
ภคจิรา รายงาน

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล 5” จังหวัดพังงา

++++++วันที่ 1 กันยายน 2558 นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" จังหวัดพังงา ณ วัดประชุมโยธี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมหาเถรสมาคม ให้ทุกภาคส่วนในประเทศร่วมมือกันในเรื่องการสร้างความปรองดองสมานฉันท์และทำให้ประชาชนมีความรัก ความสามัคคี โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา"หมู่บ้านรักษาศีล 5"ด้วยการเริ่มจากครอบครัว หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด เพื่อให้เกิดความสงบสุขในสังคมอย่างยั่งยืนและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด
อ่านทั้งหมด
นายอดุลย์ กองทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 วัน เดือน ปี เกิด 4 มิถุนายน พ.ศ.2506 ภูมิลำเนา เกิดท
เปิด[21,167]
28 ตุลาคม 2559
ชื่อ – สกุล นายบรรพ์ ใสแจ่ม วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันบรรจุเข้ารับราชการ 1 พฤษ
เปิด[26,475]
18 มกราคม 2559
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประวัติโดยย่อ ชื่อ นายประพฤทธิ์ สุขใย ตำแ
เปิด[24,444]
31 พฤษภาคม 2559
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้
เปิด[26,170]
10 กุมภาพันธ์ 2559
นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา
เปิด[26,427]
20 มกราคม 2559
..** ประวัติชีวิตโดยย่อ ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เกิดวันที่ 17 มีนาคม
เปิด[25,842]
04 เมษายน 2559
ประวัติและผลการปฏิบัติงาน .....ประวัติ : นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ .....ประวัติส่วนตัว นายพิ
เปิด[21,170]
26 ตุลาคม 2559
ดร.เจียร ทองนุ่น ประวัติส่วนตัว บ้านเกิดตำบลควนหนองหงส์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ภรรยาชื่อ นางวนิดา ทองนุ่น มีบุตร 2 คน ประวัติการ
เปิด[24,359]
10 มิถุนายน 2559
ประวัติ นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอ
เปิด[26,351]
20 มกราคม 2559
นายโกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ประวัติโ
เปิด[21,121]
24 พฤศจิกายน 2559
นายเดช  ศิรินาม   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4ประวัติส่วนตัว   
เปิด[21,291]
15 พฤศจิกายน 2559
นายวิบูลย์ ทานุชิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ประวัติส่วนตัว เกิด วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2502 ประวัติการศึ
เปิด[26,986]
22 ธันวาคม 2558
นายธันวา ดีช่วย เกิดวันที่ 29 ธันวาคม 2499 การศึกษา ปก.ศ.สูง วิทยาลัยครูเทพสตรี ลพบุรี เมื่อปี พ.ศ.2519 กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยา
เปิด[25,880]
29 กุมภาพันธ์ 2559
นายเดช ศิรินาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ประวัติส่วนตัว เกิดเมื่อ วันที่ 19 เดือน
เปิด[21,171]
15 พฤศจิกายน 2559
ประวัติและผลงาน ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ประวัติส่วนตัว นายธีระวัฒน์ วรรณนุช เกิดวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2504 ปัจจุบันอายุ 54 ปี 11 เดือน ส
เปิด[21,358]
08 พฤศจิกายน 2559
ชื่อ นายสุทิน แก้วพนา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.25
เปิด[27,574]
22 ธันวาคม 2558
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค์ จั
เปิด[27,367]
07 มกราคม 2559
นายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 >>>>ประวัติส่วนตัว -เกิดวันที่ 13 กันยายน 2502
เปิด[24,582]
10 พฤษภาคม 2559
นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ภูมิลำเนาเดิม บ้านหัวขัวใต้ ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนค
เปิด[24,959]
24 มีนาคม 2559
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค
เปิด[21,211]
26 ตุลาคม 2559