• 01

สพป.อ่างทอง มอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาให้กับนักเรียนชั้น ม.1

วันที่ 4 มิถุนายน 2557 นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานพิธีมอบเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้กับนักเรียนและครูโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด สพป.อ่างทอง จำนวน 39 โรงเรียน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90

ผอ.สพป.ยล.๑ ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านตาโละ ร.ร.บ้านบาตัน และ ร.ร.บ้านไทรงาม

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านตาโละ โรงเรียนบ้านบาตัน(ฟรอยด์รอสอนุสรณ์) และโรงเรียนบ้านไทรงาม เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และติดตามการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการยกระดับคุณภาพการศึกษา ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ กับสถานศึกษา โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ เร่งแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนโดยเริ่มจากการสอนในระดับชั้นอนุบาล ๒ ให้ครูได้เริ่มสอนพยัญชนะ สระง่ายๆให้กับนักเรียน และเน้นให้ครูสอนอิสลามแบบเข้มทำอย่า

ผอ.สพป.ยล.๑ ร่วมพิธีส่งมอบถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) โรงเรียนบ้านต้นหยี

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ เป็นประธานพิธีรับมอบถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๘๐ เมตร ให้กับโรงเรียนบ้านต้นหยี ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมี พันเอกชีวธันย์ ปิยะศาสตร์ธนา ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๔๒ เป็นผู้ส่งมอบ วัตถุประสงค์ในการสร้างถนนคอนกรีตครั้งนี้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการใช้ถนนสัญจรในช่วงฤดูฝน ของครู นักเรียน ผู้ปกครอง และเป็นการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาชีวิตที่ดีขึ้นของชุมชน

สพป.ระยอง เขต 1 เปิดอบรมโครงการ “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (Life Saving)

3 มิถุนายน 2557 นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต (LIFE SAVING) ให้กับนักเรียนชั้น ป.1 – ป.3 กลุ่มโรงเรียนปลวกแดงพัฒนา และกลุ่มโรงเรียนเกาะแก้ว จำนวน 4 รุ่น 8 วัน วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างเสริมความปลอดภัยตามมาตรการและแนวทางสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่นักเรียน 3 นาที 15 เมตร สามารถช่วยเหลือตนเองเบื้องต้นกรณีตกน้ำหรือได้รับอุบัติเหตุทางน้ำ โดยมีนายนนท์ แสงจันทร์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน ณ สระว่ายน้ำสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง อ.เมือง จ.ระยอง

สพป.สิงห์บุรี ขับเคลื่อนการจัดการความรู้ ( KM )

>>>วันพุธ ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.

โครงการประกวด โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา ระดับชาติ หัวข้อ " วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต "

เรียน: ผู้สนใจ
เรื่อง: โครงการประกวด โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา ระดับชาติ หัวข้อ " วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต "
สิ่งที่แนบมาด้วย:

สพป.ภูเก็ตมอบนโยบายการดำเนินงานฯ ให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครู โรงเรียนวัดเทพนิมิตร

+++โรงเรียนวัดเทพนิมิตร ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและครูภายในโรงเรียน โดยมี นายชลำ อรรถธรรม ผอ.สพป.ภูเก็ตเป็นประธาน ได้มอบนโยบายในการดำเนินงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแบบภาคี และฝากเน้นย้ำ 3 เรื่อง คือ
1.รักในองค์กรวิชาชีพ
2.การคิดนอกกรอบ คิดยืดหยุ่น
3.ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้นักเรียน
เพื่อเป็นแนวทางขยายผลให้คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียนต่อไป
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดเทพนิมิตร
สุรางคนา / รายงาน

แนวปฏิบัติของ สพฐ.ภายใต้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ( คสช.)

เรียน: ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทุกเขต
เรื่อง: แนวปฏิบัติของ สพฐ.ภายใต้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ( คสช.)

สพม.เขต 35 จัดหลักสูตรคัดกรองคนพิการทางการศึกษา

สพม.เขต 35 เดินหน้าอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา" ระหว่างวันที่ 4 - 6 มิถุนายน 2557 ณ โรงเรียนเขลางค์นคร อ.เมือง จ.ลำปาง ให้กับครูในสังกัด จำนวน 80 คน


นายอลงกรณ์ ประสานสุข รอง.ผอ.สพม. เขต 35 รักษาราชการแทน ผอ.สพม. เขต 35 เป็นประธานเปิดการอบรม "หลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา" โดยมีนายชนินทร์ วรรณมณี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลกล่าวรายงาน
วัตถุประสงค์ จัดอบรมครั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพให้คณะครูผู้ดูแลเด็กพิเศษในโรงเรียนของตนเอง


กิจกรรมประกอบด้วย

อ่านทั้งหมด
นายวิบูลย์ ทานุชิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ประวัติส่วนตัว เกิด วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2502 ประวัติการศึ
เปิด[1,819]
22 ธันวาคม 2558
ชื่อ – สกุล นายบรรพ์ ใสแจ่ม วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันบรรจุเข้ารับราชการ 1 พฤษ
เปิด[754]
18 มกราคม 2559
นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก เกิดวันที่ 26
เปิด[2,423]
23 พฤศจิกายน 2558
ประวัติ ผลงาน และประสบการณ์ ของ ดร.รอง ปัญสังกา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ประวัติส่วนตัว -
เปิด[4,260]
15 กันยายน 2558
“จริงใจ จริงจัง สร้างฝันให้เป็นจริง” เป็นคติในการทำงานของนายตั้ง อสิพงษ์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ คนปัจจุบัน *นายตั้ง อสิพงษ์ เกิดวันที่
เปิด[1,463]
21 ธันวาคม 2558
นายคำปุ่น บุญเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ วันเดือนปีเกิด วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ ที่อยู่ปัจจุบัน ๓๙
เปิด[1,836]
04 ธันวาคม 2558
ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ตำแหน่ง ผอ.สพม. ๓๔ วัน เดือน ปี เกิด ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ วัน เดือน ปีที่จะเกษียณอายุราชการ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เปิด[4,162]
17 สิงหาคม 2558
ประวัติ ชื่อ – สกุล นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 33 วิทยฐา
เปิด[1,731]
14 ธันวาคม 2558
ประวัตินายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เกิด 27 พฤษภาคม 2504 ปัจจุบันอยู่บ้านเ
เปิด[2,850]
09 ตุลาคม 2558
นายมรกต กลัดสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ (สุโขทัย - ตาก) เกิดวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๐๒ ประวัติการศึกษา
เปิด[2,069]
29 พฤศจิกายน 2558
ชื่อ นายสุทิน แก้วพนา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.25
เปิด[1,510]
22 ธันวาคม 2558
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค์ จั
เปิด[1,104]
07 มกราคม 2559
นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 วัน เดือน ปีเกิด : 29 มิถุนายน 2508 ภูมิลาเนาเดิม
เปิด[2,004]
02 ธันวาคม 2558
นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 - เกิดวันที่ 22 พฤศจิกายน 2502 - ภูมิลำเนาเดิม อำเภอเมือง
เปิด[1,807]
08 ธันวาคม 2558
นายธนัญชัย สายสุด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ รับเงินเดือน อันดับ คศ. 4 อัตราเ
เปิด[1,735]
17 ธันวาคม 2558
ประวัติ นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอ
เปิด[592]
20 มกราคม 2559
ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ วิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯเชี่ยวชาญ
เปิด[2,283]
23 พฤศจิกายน 2558
นายทองปอนด์ สาดอ่อน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ วัน เดือน ปี เกิด วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๙๙ เกษี
เปิด[4,241]
23 สิงหาคม 2558
ประวัติ 1. ชื่อ นายชาญชัย รสจันทร์ โทรศัพท์ 081-2668489 2. เกิดวันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2501 3. ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบั
เปิด[1,598]
15 ธันวาคม 2558
นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา
เปิด[642]
20 มกราคม 2559