• ประชากรวัยเรียนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษา

เลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูในก.ค.ศ.

วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จัดการเลือกผู้แทนข้าราชการครูใน ก.ค.ศ. ซึ่งเป็นหน่วยเลือกตั้งที่ 1 ณ อาคารวิทยบริการ สพป.ชบ.2 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น.

สพป.ปัตตานี เขต 3 ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ใน ก.ค.ศ.

วานนี้ (26 ก.พ.) นายสัมฤทธิ์ ช่วยชม รก.ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ประธานกรรมการประจำเขตเลือกตั้ง มอบหมายให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งฯ ที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูฯใน ก.ค.ศ. เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 15.00 น.

ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2555 และ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รับรางวัลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ประจำปี 2555 OBEC AWARDS

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมประชุมสภากาแฟเพื่อปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และติดตามการดำเนินงาน ของแต่ละภารกิจงาน โดยก่อนเริ่มการประชุม นายนเรศ โปร่งแสง รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างของ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่ นายประพฤทธิ์ สุขใย ผู้อำนวยการ สพป.

สพป.ยะลา เขต 3 ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูใน ก.ค.ศ.เป็นไปด้วยความโปร่งใส

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ได้ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูใน ก.ค.ศ. โดยกำหนดหน่วยเลือกตั้งเป็น 2 หน่วย คือหน่วยเลือกตั้งอำเภอเบตง มีนายพงศ์พันธ์ ลีนิน รองผอ.สพป.ยะลา เขต 3 เป็นประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และอำเภอธารโตมีนางนารีรัตน์ ช่องชนิลเป็นประธานประจำหน่วยเลือกตั้ง พร้อมทั้งมีหน่วยกำลังในพื้นที่ หน่วยเฉพาะกิจยะลาที่ 16 มาให้การดูแลและรักษาความปลอดภัยในหน่วยเลือกตั้งครั้งนี้ สำหรับผลคะแนนการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูใน ก.ค.ศ.

ผลการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ในก.ค.ศ.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูใน ก.ค.ศ. เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ณ หน่วยเลือกตั้งห้องประชุมกัลยาณมิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 โดยผลการนับคะแนนปรากฎว่า นายออน อาจกระโทก ผู้สมัครหมายเลข 2 ได้คะแนนเป็นลำดับที่ 1

โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา จังหวัดเลย สพม.19 เปิดโครงการขุดเจาะน้ำบาดาล เสริมระบบประปาในโรงเรียน

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางเปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเลย เขต 3 และนายวันชัย บุษบา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดเลย เขต 4 เดินทางมาตรวจราชการ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและภัยหนาว พร้อมทั้งมอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ราษฎร ในพื้นที่อำเภอเอราวัณ ณ โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เลย-หนองบัวลำภู
.

สพป.สุรินทร์ เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปและรายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2555 (ยกพลขึ้นบก ครั้งที่ 2)

>>>>>> เมื่อวันที่ 22 และ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 สพป.สุรินทร์ เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปและรายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2555 (ยกพลขึ้นบก ครั้งที่ 2) นายณรงค์ แผ้วพลสง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 เป็นประธานที่ประชุมในการประชุมสรุปผลในครั้งนี้ โดยมี รองผู้อำนวยการเขต ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการกลุ่ม คณะกรรมการนิเทศ ที่ได้รับมอบหมายเข้าร่วม เพื่อสรุปผลการออกนิเทศ และนำแนวคิดหลักการ ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในปีการศึกษา 2556 ดำเนินการไปสู่เป้าหมายต่อไป
///// วีระสิทธิ์ เสนาธิบดี และทีมงาน ปชส. สพป.สร.1 ภาพ/ข่าว

งานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดแม่ฮ่องสอน

งานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดแม่ฮ่องสอน
+ + + + + +
อ่านทั้งหมด
นายไพบูลย์ ชวรุ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 วัน เดือน
เปิด[10,244]
20 พฤศจิกายน 2556
นางชนิสรา ดวงบุบผา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เกิดวันที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2500 คุณวุฒิ ศึกษาศาสตรมหาบ
เปิด[4,789]
06 มิถุนายน 2557
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ดร.กิตินันท์ โนสุ วันเดือนปีเกิด 15 เมษายน 2504 ภูมิลำเนา อ.เมือง จ.น่าน ค
เปิด[11,550]
21 พฤศจิกายน 2556
ข้อมูลประวัติ ผลงาน นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 …………………………………………… 1. ชื่อ – ชื่อสกุล น
เปิด[12,583]
18 ธันวาคม 2556
>>> ประวัติ นายสมศักดิ์ ศรีรักษา ชื่อ นายสมศักดิ์ ศรีรักษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศ
เปิด[11,861]
22 พฤศจิกายน 2556
นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ผู้ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2557 ของ สำนักงานคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3
เปิด[6,044]
01 พฤษภาคม 2557
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ชื่อ นางอรฤดี พูลศรี วัน เดือน ปี เกิด 9 สิงหาคม 2498 ประวัติกา
เปิด[10,339]
20 พฤศจิกายน 2556
ประวัติส่วนตัว นายวิชัย พวงภาคีศิริ เกิดวันที่ 4 พฤศจิกายน 2500 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เ
เปิด[9,185]
06 ธันวาคม 2556
ประวัติ นายธีรวุฒิ พุทธการี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 วัน/เดือน/ปีเกิด : 1
เปิด[4,753]
16 มิถุนายน 2557
นายธวัช กงเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ ๑.ประวัติส่วนตัว .....เกิดวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๔๙๙ ที่
เปิด[3,740]
23 มิถุนายน 2557
นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ภูมิลำเนา จังหวัดน่าน
เปิด[10,111]
25 พฤศจิกายน 2556
นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต3 - เกิดวันที่ 22 พฤศจิกายน 2502 - ภูมิลำเนาเดิม อำเภ
เปิด[9,482]
20 พฤศจิกายน 2556
>>> ประวัติส่วนตัว นายบุญเทียม อังสวัสดิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ เกิดวันที่ ๑๐
เปิด[10,981]
28 พฤศจิกายน 2556
นายบุญหมั่น ค้าทอง
เปิด[9,200]
21 มกราคม 2557
นายโกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 . เกิดวันที่ 1 กันยายน 2501 . การศึกษา
เปิด[10,219]
28 พฤศจิกายน 2556
>>>>นายสมเจษฏ์ ศรีสมจักร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๑ ที่จังหวั
เปิด[9,188]
27 มกราคม 2557
- เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี - ที่อยู่ปัจจุบัน อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ประวัติการศึกษา - ป
เปิด[9,837]
19 พฤศจิกายน 2556
ดร.ถาวร คูณิรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 การศึกษาศึกษาศาสตรบัณฑิต(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัย
เปิด[12,106]
10 มกราคม 2557
ประวัตินายจิรวัฒน์ ปัญญา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ ...................................... ภูมิล
เปิด[9,132]
20 พฤศจิกายน 2556
ว่าที่ร้อยตรีวัฒนา ไกรนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ เกิด ๒๒ กรกฎาคม ๒๔๙๗ ภูมิลำเนา
เปิด[8,665]
13 ธันวาคม 2556