บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ มอบทุนการศึกษานักเรียนสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัด กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวช่วยเหลือเด็กขาดแคลน ในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จำนวน 50 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท เพื่อเป็นการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เด็กในครอบครัวขาดแคลน ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 โดยมีนางอรนุช เลิศไกร หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ ,นางสาวนฤมล จอมแปง นักสงคมสังเคราะห์ , นายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และนายอนันต์ ชัชชวพันธ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นตัวแทนในการมอบทุนดังกล่าว

วันที่ 16 ก.พ.59 ดร.เกรียงพงศ์ ภูมิราช ผอ.สพม.9 เป็นประธานเปิดงาน "งบร.นิทรรศน์ 2558" ประจำปีการศึกษา 2558 และได้เยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระ ณ โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์

วันนี้ 16 ก.พ.59 เวลา 09.00 น. ดร.เกรียงพงศ์ ภูมิราช ผอ.สพม.9 เป็นประธานเปิดงาน "งบร.นิทรรศน์ 2558" ประจำปีการศึกษา 2558 และได้เยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระ ณ โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ จ.นครปฐม

นายประจักษ์ ช่างเรือ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการปรับทุกข์ ผูกมิตรพิชิตการอ่าน

นายประจักษ์ ช่างเรือ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 ประธานการประชุมตามโครงการปรับทุกข์ ผูกมิตรพิชิตการอ่าน โดยให้โรงเรียนดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการอ่าน การเขียน ประสบความสำเร็จนำเสนอแนวทางการดำเนินงาน และระดมความคิดในการพิชิตการอ่าน เขียน ของนักเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการอ่าน การเขียน ต่อไป เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมอันดามัน สพป.ตรัง เขต 2

ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ติดตามผลการดำเนินงาน

+++++ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 นายบุญเทียม อังสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อหารือข้อราชการ ชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจ แนวทางการปฏิบัติราชการ ติดตามผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ณ ห้องประชุม 1 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 อ.เมืองฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์

เปิดอาคารเรียน “สพฐ.ร่วมใจ ต้านภัยแผ่นดินไหว”...

นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ให้เกียรติเป็นประธานเปิด อาคารเรียน “สพฐ.ร่วมใจ ต้านภัยแผ่นดินไหว” โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยมีพิธีสวดถอนอาคาร(ตามพิธีการทางศาสนา) พิธีบวงสรวงเทพ เทวา พรหม และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทำบุญตักบาตร พระสงค์จำนวน 59 รูป ทั้งนี้นายพิเศษ อาษา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม คณะครู นักเรียน ประชาชน ร่วมงานอย่างมากมาย ณ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย .. (แสงเดือน สันธิ/นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/สพม.36)

นายสุวัช พานิชวงษ์ รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ และคณะผู้บริหารสถานศึกษา ตรวจเยี่ยม นิเทศก์ ณ โรงเรียนวัดยางยี่แส

นายสุวัช พานิชวงษ์ รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ และคณะผู้บริหารสถานศึกษา ตรวจเยี่ยม นิเทศก์ ณ โรงเรียนวัดยางยี่แส ตามนโยบายของ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ ที่มอบหมายให้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่รับผิดชอบดูแลการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มโรงเรียนในสังกัด ได้ดูแล ติดตาม นิเทศ การจัดการเรียนการสอนตลอดจนการให้ความรู้ แนะนำการพัฒนาด้านการศึกษา ดังนี้ การอ่านออกเขียนได้ การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ,DLIT และการจัดการเรียนการสอนนักเรียนปฐมวัย โดยมีนางอารีวัลย์ จำปานิล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยางยี่แส คณะครู ได้รับฟังการเสนอแนะ และนำชมการสอนของครูในโรงเรียน...

สุพรรณบุรี เขต 3 เยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยหินดำ

15 กุมภาพันธ์ 2559 นายชรินทร์ นุ่มแสง นายอำนวย ดีประสิทธิ์ รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 พร้อมคณะ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 เยี่ยมบ้าน ดญ.ชลสา เอี่ยมสะอาด นักเรียนชั้น ป.4 และ ดญ.แว่นแก้ว ดญ.แววตา (แฝดพี่น้อง)ชั้น ป.2 รร.บ้านห้วยหินดำ..นางน้อย มารดา ของเด็กทั้ง 3 ราย กล่าวว่า พ่อของเด็กไปทำงานรับจ้างก่อสร้างที่กทม. ตนเองอาศัยอยู่กับลูก3 คนตามลำพัง ลูกสาวขื่อแว่นแก้ว ป่วยเป็นโรคลมชัก หมอรพ.

ตระการตา “สามัคคีวิทยาคม เปิดเฮือน เยือนเฮา 2559”...

นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ให้เกียรติเป็นประธานเปิด “สามัคคีวิทยาคม เปิดเฮือน เยือนเฮา 2559” โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมี ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน พร้อมมอบของที่ระลึก ทั้งนี้มีการแสดงนาฎศิลป์พื้นบ้าน ชุด สามัคคีฮ่วมใจ๋ ถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี การแสดงนิทรรศการผลงานของครู นักเรียน การแข่งขันประเภทต่าง ๆ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 6 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (แสงเดือน สันธิ/นักประชาสัมพันธ์

"ฮีโร่ 59" โรงเรียนบ้านค่าย สังกัด สพม.18 (ชลบุรี-ระยอง)

"ฮีโร่ 59" นักเรียนโรงเรียนบ้านค่าย สังกัด สพม.18 (ชลบุรี-ระยอง) ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมการแข่งขันตามรายการดังนี้
1. การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 37 นครศรีธรรมราชเกมส์ โรงเรียนบ้านค่าย ได้เป็นตัวแทนจังหวัดระยอง เขต 2 ภาคตะวันออก กีฬาเปตองประเภทชายเดี่ยว ผลการแข่งขัน ได้ที่ 3 เหรียญทองแดง คือนายพงษ์สกุล ถนอมมิตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2. การแข่งขันกีฬาเทควันโด "เทควันโด อยุธยาโอเพ่นส์แชมมป์เปียนชีพ 2016" ครั้งที่ 10 ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ด.ญ.หทัยกาญจน์ ทองเทศ ในทีมพุฒิพัฒน์ รุ่น A ยุวชน 13 - 14 ปี G 2 หญิง

นักเรียนโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา สังกัด สพม.18 (ชลบุรี-ระยอง) รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันประชันกลอนสด

เมื่อวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 นักเรียนโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา สังกัด สพม.18 (ชลบุรี-ระยอง) เข้าร่วมการแข่งขันประชันกลอนสด งานเหลืองจันท์ ครั้งที่ 15 ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกอบด้วย นายกิตติ อัมพรมหา นางสาวสิรินทรา ขานบุตร และนางสาวปานฉัตร ศรีวิชัย (เมธาวี /เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน-ภาพ)
อ่านทั้งหมด
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[2,009]
13 ธันวาคม 2560
ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 1. ประวัติ เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.250
เปิด[2,404]
07 ธันวาคม 2560
ชื่อ-สกุล นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2502 การรับราชการ เริ่มบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง
เปิด[2,625]
04 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[2,123]
14 ธันวาคม 2560
ชื่อ-สกุล นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 วันเดือนปีเกิด วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2514 เริ่ม
เปิด[328]
26 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[1,443]
22 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[534]
03 มกราคม 2561
ประวัติส่วนตัว ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 นายสง่า จันทร์วิเศษ เกิดวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๓ อายุ ๕๗ ปี
เปิด[2,411]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[1,841]
18 ธันวาคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[302]
08 มกราคม 2561
ประวัติส่วนตัว นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ วัน เดือน ปีเกิด ๑๑ กุมภาพันธ์
เปิด[2,345]
08 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[292]
08 มกราคม 2561
นายสมัย ธนะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ภูมิลำเนา 106 หมู่ 11 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160
เปิด[2,503]
05 ธันวาคม 2560
นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เกิดวันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2501 คู่สมรส นางกนกพร โพธิ์เงิน ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังทอง จังหวั
เปิด[2,454]
06 ธันวาคม 2560
นายเกิดมี สอนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 การศึกษา - ป.4 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง อำเภอเพ็ญ จั
เปิด[2,399]
07 ธันวาคม 2560
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[1,243]
24 ธันวาคม 2560
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ..**ประวัติ ชื่อ นายบุญเลิศ สกุล ธานีรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
เปิด[3,077]
07 ธันวาคม 2560
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[2,031]
14 ธันวาคม 2560
1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2507 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย คู่สมรส นางพวงพยอม เจียมภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษโร
เปิด[2,116]
12 ธันวาคม 2560
///ประวัติ/// นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เกิดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2503 ///การศึกษ
เปิด[2,574]
04 ธันวาคม 2560