• 01

สพป.สมุทรสาคร : การแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียน กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสาครบุรี

นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสาครบุรี
“สาครบุรีเกมส์ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558
วันที่ 29 มกราคม 2559 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสาครบุรี โดย ว่าที่ ร.ต.กฤตนัน ศิรพึ่งเงิน
ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสาครบุรี และคณะผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย
โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้ โรงเรียนบ้านบางน้ำจืด โรงเรียนบ้านบางปิ้ง
โรงเรียนเทพนรรัตน์ และโรงเรียนบ้านหนองหาดใหญ่ อำเภอเมือง จัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา

สพม.เขต 33 ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 เพื่อรับทราบแนวทาง พร้อมขั้นตอน การประเมิน อีกทั้งพิจารณากำหนดปฏิทินการประเมิน ช่วงระหว่างวันที่ 1-11 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สพม.เขต 33 โดย นายสำเริง บุญโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม ติดตามภาพข่าวเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.805072499616231.1073742770.100...

ผอ. สพม.9 กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์การจัดงานโครงการหนึ่งใจให้การศึกษา ติวเข้มโอเน็ตจัดโดยมูลนิธิมิราเติลออฟไลฟ์

++วันที่ 1 ก.พ.59. เวลา 09.00 น. ดร.เกรียงพงศ์ ภูมิราช ผอ. สพม.9 กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์การจัดงานโครงการหนึ่งใจให้การศึกษา ติวเข้มโอเน็ตต่อนายพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี จัดโดยมูลนิธิมิราเติลออฟไลฟ์ ร่วมกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ระหว่างวันที่ 30 ม.ค-1 ก.พ. 59 ณ รร.กรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กฯ

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมรวมใจ ๒ นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการตามคำสั่งฯ พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมีเงื่อนไขว่าต้องเป็นโรงเรียนตามกลุ่มเป้าหมาย คือ ๑. เป็นโรงเรียนหลักของการเรียนรวม ๒. เป็นโรงเรียนดีประจำตำบล ๓. เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่พิเศษ ๔. เป็นโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่สูง โครงการพระราชดำริ ๕. มีผลงานเชิงประจักษ์ ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

สพป.นครพนม เขต ๑ ประชุมอบรมการใช้ระบบAMSS++ (โรงเรียนเมืองนครพนม)

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรวมใจ ๑ นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ประธานเปิดการประชุมอบรมการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา AMSS++:Area Management Support System++ โดยสพฐ.ได้กำหนดแจ้งให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทดสอบระบบและใช้งานจริง ควบคู่กับระบบ OBEC GATEWAY โดยมีบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เข้ารับการประชุมในส่วนกลางตามงานที่รับผิดชอบ

ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ติดตามการดำเนินงาน

+++++ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30 น. นายบุญเทียม อังสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ ผู้่่อำนวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อหารือข้อราชการ ชี้แจง แนะนำ แนวทางการปฏิบัติราชการ และติดตามผลการดำเนินงานด้านวิชาการ แผนงาน งบประมาณ บริหารงานงานบุคคล และอำนวยการ ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 อ.เมืองฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์

ปรับทุกข์ ผูกมิตรพิชิต O-NET

นายประจักษ์ ช่างเรือ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อหาแนวทางในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ให้สูงขึ้นซึ่งจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบแนวทางการจัดการเรียนการสอน โดยประชุมสัมมนา เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)

ผอ.ร.ร.บ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี เผย สอบ PRE-NT ไม่มีปัญหา พร้อมลงสนาม NT 9

>>>>>>>>>>สพฐ.กำหนดให้มีการสอบวัดประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) ชั้น ป.๓ พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙

ร.ร.บ้านหนองซอน ต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศ สพป.มค.๓ รับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียน สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔

>>>>>>>>>>วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ ผู้บริหาร คณะครู และคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา อำเภอขุนหาญ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔ ได้มาศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ณ โรงเรียนบ้านหนองซอน สพป.มหาสารคาม เขต ๓ โดยมีนายเกษม จันสามารถ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองซอนให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ได้นำคณะครู นักเรียนต้นแบบสภานักเรียน นำเสนอผลการดำเนินงาน กระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบตามหลักและแนวทางประชาธิปไตยในโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จ นักเรียนมีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ ความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ตลอดจนช่
อ่านทั้งหมด
..** ประวัติชีวิตโดยย่อ ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เกิดวันที่ 17 มีนาคม
เปิด[2,619]
04 เมษายน 2559
ประวัติ ชื่อ – สกุล นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 33 วิทยฐา
เปิด[4,855]
14 ธันวาคม 2558
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค์ จั
เปิด[4,455]
07 มกราคม 2559
“จริงใจ จริงจัง สร้างฝันให้เป็นจริง” เป็นคติในการทำงานของนายตั้ง อสิพงษ์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ คนปัจจุบัน *นายตั้ง อสิพงษ์ เกิดวันที่
เปิด[4,199]
21 ธันวาคม 2558
ชื่อ นายสุทิน แก้วพนา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.25
เปิด[4,604]
22 ธันวาคม 2558
นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ภูมิลำเนาเดิม บ้านหัวขัวใต้ ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนค
เปิด[2,328]
24 มีนาคม 2559
นายธันวา ดีช่วย เกิดวันที่ 29 ธันวาคม 2499 การศึกษา ปก.ศ.สูง วิทยาลัยครูเทพสตรี ลพบุรี เมื่อปี พ.ศ.2519 กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยา
เปิด[2,876]
29 กุมภาพันธ์ 2559
นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา
เปิด[3,856]
20 มกราคม 2559
ประวัติ 1. ชื่อ นายชาญชัย รสจันทร์ โทรศัพท์ 081-2668489 2. เกิดวันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2501 3. ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบั
เปิด[4,278]
15 ธันวาคม 2558
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้
เปิด[3,293]
10 กุมภาพันธ์ 2559
นายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 >>>>ประวัติส่วนตัว -เกิดวันที่ 13 กันยายน 2502
เปิด[1,533]
10 พฤษภาคม 2559
นายวิบูลย์ ทานุชิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ประวัติส่วนตัว เกิด วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2502 ประวัติการศึ
เปิด[4,504]
22 ธันวาคม 2558
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประวัติโดยย่อ ชื่อ นายประพฤทธิ์ สุขใย ตำแ
เปิด[1,292]
31 พฤษภาคม 2559
ดร.เจียร ทองนุ่น ประวัติส่วนตัว บ้านเกิดตำบลควนหนองหงส์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ภรรยาชื่อ นางวนิดา ทองนุ่น มีบุตร 2 คน ประวัติการ
เปิด[1,135]
10 มิถุนายน 2559
นายธนัญชัย สายสุด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ รับเงินเดือน อันดับ คศ. 4 อัตราเ
เปิด[4,740]
17 ธันวาคม 2558
นายคำปุ่น บุญเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ วันเดือนปีเกิด วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ ที่อยู่ปัจจุบัน ๓๙
เปิด[4,569]
04 ธันวาคม 2558
ชื่อ – สกุล นายบรรพ์ ใสแจ่ม วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันบรรจุเข้ารับราชการ 1 พฤษ
เปิด[3,839]
18 มกราคม 2559
นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 วัน เดือน ปีเกิด : 29 มิถุนายน 2508 ภูมิลาเนาเดิม
เปิด[5,130]
02 ธันวาคม 2558
นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 - เกิดวันที่ 22 พฤศจิกายน 2502 - ภูมิลำเนาเดิม อำเภอเมือง
เปิด[4,902]
08 ธันวาคม 2558
ประวัติ นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอ
เปิด[3,587]
20 มกราคม 2559