• ประชากรวัยเรียนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษา

สพม.34 ร่วมพิธีบวงสรวงเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละ

วันที่ 2 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 น. โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีบวงสรวงเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละ และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2557 ณ ลานอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ โดยมี พันเอก (พิเศษ) โกศล ประทุมชาติ รอง ผบ. มทบ.33 ผู้แทน ผบ. มทบ.33 เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยเจ้านายฝ่ายเหนือ นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง.ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล นายสุพจน์ เจริญทรัพย์ รอง ผอ.สพม.34 ผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธี โดยมีนายอุทัย ขัติวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย พร้อมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ให้การต้อนรับ

งานมหกรรมนิทรรศการวิชาการ กลุ่มเครือข่ายวังสมบูรณ์ สพป.สระแก้ว เขต ๑

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดมหกรรมนิทรรศการวิชาการ กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอวังสมบูรณ์ ณ ตลาดอำเภอวังสมบูรณ์ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ซึ่งจัดงานครั้งนี้ดำเนินการระหว่างวันที่ ๔ -๖ มีนาคม ๒๕๕๗
งานประชาสัมพันธ์
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน
อรนุช นิสังกาศ ถ่ายถาพ/กำกับ
วุฒิศักดิ์ พรหมคช ตรวจสอบ
พีระพงษ์ ไชยทองศรี ควบคุม
ศักดิ์ชัย บรรณสาร อำนวยการผลิต

รับสมัครอบรมการจัดทำเว็บไซต์ของโรงเรียน และการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (e-Learning) โดยใช้ OBECLMS

เรียน: ผู้สนใจ
เรื่อง: รับสมัครอบรมการจัดทำเว็บไซต์ของโรงเรียน และการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (e-Learning) โดยใช้ OBECLMS
สิ่งที่แนบมาด้วย:

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2556

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ร่วมกับ สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 และเขต 3 จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2557 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรักการออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย การเป็นผู้นำ ผู้ตาม การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อพัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา และส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสามารถด้านการกีฬา ได้มีโอกาสแข่งขันในระดับจังหวัด ตลอดจนเป็นตัวแทนเพื่อไปแข่งขันในระดับสูงขึ้นไป ระยะเวลาการแข่งขันระหว่างวันท

รร.บ้านใหม่ถาวร สังกัด สพป.สระแก้ว เขต ๑ มีนักเรียนอ่านออกเขียนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์

นายศักดิ์ชัย บรรรสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ และข้าราชการในสังกัด ให้การต้อนรับ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ เมื่อวันพุธที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.

สพป.พิษณุโลก เขต 1ทดสอบความสามารถด้านการอ่านนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1,3และ6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต1ดำเนินการทดสอบความสามารถด้านการอ่านรู้เรื่องและการสื่อสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1,3และ6 เพื่อวัดความสามารถในการอ่านออกเสียงและความเข้าใจในการอ่านออกเสียง โดยดำเนินการพร้อมกันในวันที่ 5 มีนาคม 2557 โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1ออกตรวจเยี่ยมทุกสนามสอบ เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจแก่คณะกรรมการและดูแลให้การสอบเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม.
วิภา อุทะพันธ์:ภาพ/ข่าว

รองเลขาธิการ กพฐ.รับมอบอาคารเรียนโรงเรียนศรีขวัญเมือง สพป.อุดรธานี เขต 3

วันที่ 6 มีนาคม 2557 ดร.อ่องจิต เมธยะประภาส รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในพิธีรับมอบอาคารเรียนพร้อมครุภัณฑ์ห้องเรียน โรงเรียนศรีขวัญเมือง สพป.อุดรธํานี เขต 3 เนื่องด้วย นายไชย ณ ศิลวันล์ และคณะ ได้บริจาคทรัพย์สินก่อสร้างอาคาเรียน แบบ สปช. 105/29 ขนาด 7 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง พร้อมครุภัณฑ์ห้องเรียน รวมมูลค่า 5,211,280 บาท เพื่อใช้จัดการการเรียนการสอน สร้างโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา รองเลขาธิการ กพฐ.

สพป.ยะลา เขต 3 ประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจแนวปฏิบัติในการคัดกรองทักษะการอ่านออกเสียงและความเข้าใจในการอ่านนักเรียน รอบที่ 2

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3ว่าที่ร้อยตรีนรินทร์ สาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาะยะลา เขต 3 ได้มอบหมายให้นางเสาวลักษณ์ บุญกำเหนิด ศึกษานิเทศชำนาญการ กลุ่มนิเทศ ติดตามและ ประเมินผลการจัดการศึกษา ทำการประชุมชี้แจงแก่ผู้อำนวยการโรงเรียน และครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้เข้าใจถูกต้องในแนววิธีปฏิบัติในการสอบวัดทักษะการอ่านออกเสียงและความเข้าใจในการอ่านของนักเรียน รอบที่ 2 ในวันที่ 5 มีนาคม 2557 ซึ่งจะดำเนินการสอบวัดทุกโรงเรียนทั่วประเทศ สังกัดสพป.ยะลา เขต ๓ จำนว

สพป.อุดรธานี เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถการอ่าน

>>> ดร.ประกอบ จันทรทิพย์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถการอ่าน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ในการประเมิน การพัฒนาคุณภาพการเรียน การสอนภาษาไทย และกิจกรรมท้าพิสูจน์ในการทดสอบการอ่าน การเขียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปี 2556 ที่ โรงเรียนบ้านหนองจาน โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด อ.โนนสะอาด และโรงเรียนบ้านดงน้อย อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2557

ผลการสุ่มคัดเลือกข้าราชการ สพฐ.เพื่อเข้าร่วมประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก กบข.

เรียน: ผู้เกี่ยวข้อง ผู้สนใจทั่วไป
เรื่อง: ผลการสุ่มคัดเลือกข้าราชการ สพฐ.เพื่อเข้าร่วมประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก กบข.
สิ่งที่แนบมาด้วย:
อ่านทั้งหมด
>>> ประวัติ นายสมศักดิ์ ศรีรักษา ชื่อ นายสมศักดิ์ ศรีรักษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศ
เปิด[11,064]
22 พฤศจิกายน 2556
ว่าที่ร้อยตรีวัฒนา ไกรนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ เกิด ๒๒ กรกฎาคม ๒๔๙๗ ภูมิลำเนา
เปิด[8,033]
13 ธันวาคม 2556
นางชนิสรา ดวงบุบผา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เกิดวันที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2500 คุณวุฒิ ศึกษาศาสตรมหาบ
เปิด[3,848]
06 มิถุนายน 2557
นายบุญหมั่น ค้าทอง
เปิด[8,538]
21 มกราคม 2557
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ชื่อ นางอรฤดี พูลศรี วัน เดือน ปี เกิด 9 สิงหาคม 2498 ประวัติกา
เปิด[9,701]
20 พฤศจิกายน 2556
นายโกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 . เกิดวันที่ 1 กันยายน 2501 . การศึกษา
เปิด[9,531]
28 พฤศจิกายน 2556
ดร.ถาวร คูณิรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 การศึกษาศึกษาศาสตรบัณฑิต(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัย
เปิด[11,222]
10 มกราคม 2557
นายธวัช กงเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ ๑.ประวัติส่วนตัว .....เกิดวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๔๙๙ ที่
เปิด[2,951]
23 มิถุนายน 2557
>>>>นายสมเจษฏ์ ศรีสมจักร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๑ ที่จังหวั
เปิด[8,539]
27 มกราคม 2557
ประวัติ นายธีรวุฒิ พุทธการี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 วัน/เดือน/ปีเกิด : 1
เปิด[3,713]
16 มิถุนายน 2557
นายไพบูลย์ ชวรุ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 วัน เดือน
เปิด[9,571]
20 พฤศจิกายน 2556
นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ผู้ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2557 ของ สำนักงานคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3
เปิด[5,202]
01 พฤษภาคม 2557
ประวัตินายจิรวัฒน์ ปัญญา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ ...................................... ภูมิล
เปิด[8,518]
20 พฤศจิกายน 2556
ประวัติส่วนตัว นายวิชัย พวงภาคีศิริ เกิดวันที่ 4 พฤศจิกายน 2500 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เ
เปิด[8,458]
06 ธันวาคม 2556
- เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี - ที่อยู่ปัจจุบัน อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ประวัติการศึกษา - ป
เปิด[9,058]
19 พฤศจิกายน 2556
ข้อมูลประวัติ ผลงาน นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 …………………………………………… 1. ชื่อ – ชื่อสกุล น
เปิด[11,638]
18 ธันวาคม 2556
>>> ประวัติส่วนตัว นายบุญเทียม อังสวัสดิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ เกิดวันที่ ๑๐
เปิด[10,215]
28 พฤศจิกายน 2556
นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต3 - เกิดวันที่ 22 พฤศจิกายน 2502 - ภูมิลำเนาเดิม อำเภ
เปิด[8,838]
20 พฤศจิกายน 2556
นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ภูมิลำเนา จังหวัดน่าน
เปิด[9,438]
25 พฤศจิกายน 2556
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ดร.กิตินันท์ โนสุ วันเดือนปีเกิด 15 เมษายน 2504 ภูมิลำเนา อ.เมือง จ.น่าน ค
เปิด[10,433]
21 พฤศจิกายน 2556