• ประชากรวัยเรียนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษา

นายสมุทร สมปอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 มอบนโยบายการนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 2557

เช้าวันนี้(9 เมษายน 2557) นายสมุทร สมปอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เป็นประธานการประชุมสรุปผลการนิเทศการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2556 ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมมอบนโยบายการนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 2557 การสรุปผลการนิเทศนำโดย นายทองสุก เกลี้ยงพร้อม รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 และนางละดา ดอนหงษา ผอ.กลุ่มนิเทศฯ รวมถึงศึกษานิเทศก์ ทุกคน การนำเสนอสรุปผลการนิเทศแบ่งเป็น 3 อำเภอ ซึ้่งวัตถุประสงค์การประชุมครั้งนี้เพื่อสรุปผลการดำเนินการนิเทศตลอดภาคเรียนที่ผ่านมา เสนอปัญหาและวิเคราะห์ร่วมกัน พร้อมกำหนดแนวทาง จุุดเน้นที่จะนิเทศ ในปีการศึกษา 2557 โดยมุ่งเน้นทักษะการคิดให้นั

สพป.บึงกาฬ วางมาตรการเข้ม เพื่อป้องกันการทุจริตสอบครูผู้ช่วย ๑/๒๕๕๗

>>>>>เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ นายอัมพร พินะสา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เดินทางไปออกรายการวิทยุ “การศึกษาเพื่อชุมชน” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ เพื่อทำความเข้าใจกับผู้สมัครสอบ และประชาชนทั่วไป ในเรื่องการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ โดยเปิดรับสมัคร ๑๑ กลุ่มวิชา มีผู้สมัครรวมทั้งสิ้น ๔,๗๕๙ คน จัดให้มีการสอบภาค ก. ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๗ สอบภาค ข. วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๗ และภาค ค. วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗

สพป.มส.๒ ร่วมเป็นเกียรติในงานประเพณีปอยส่างลอง เทิดไท้องค์ราชัน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงค์ ทุกพระองค์ ประจำปี 2557

นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.มส.๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.๒ พร้อม เจ้าหน้าที่ สพป.มส.๒ ร่วมเป็นเกียรติในงานประเพณีปอยส่างลอง เทิดไท้องค์ราชัน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงค์ ทุกพระองค์ ประจำปี 2557 ในวันที่ 5 เมษายน 2557 ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าว ดำเนินการระหว่างวันที่ 30 - 21 เมษายน 2557http://www.mhs2.go.th/pic/?p=5502

สพป.สร.1 อบรมภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร รับประชาคมอาเซียน

<<<>>> วันที่ 9 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุม ร.ร.หนองโตง “สุรวิทยาคม” สพป.สุรินทร์ เขต 1 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมอบรมปฏิบัติการเรียนรู้ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้เรียนรู้ภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนและเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 นายกีรติ แสงตะวัน รอง ผอ.

สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ (แท็บเล็ต) โซน 3 (ภาคกลางและภาคใต้)

เรียน: ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทุกเขต
เรื่อง: สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ (แท็บเล็ต) โซน 3 (ภาคกลางและภาคใต้)

สพป.พิษณุโลก เขต 3 รายงานผลการจัดการศึกษา

นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 (กตปน.) เพื่อรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามกลยุทธและจุดเน้นของสพป.พล.3 และรายงานผลการทดสอบระดับชาติ ซึ่งประกอบด้วย การทดสอบการอ่านชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และรายงานผลการทดสอน O-NET ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 9 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุม สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

สพม.๑๗ อบรมข้าราชการในสังกัดเรื่อง “การปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ”

* * * * * สพม.๑๗ จัดอบรมโครงการ “ประชุมการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติราชการตามแผนการปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๕๗ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๑๗ โดยมีนายวรวิทย์ พรหมคช รก.ผอ.สพม.๑๗ เป็นประธานพิธีเปิด และกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการ และลูกจ้างในสังกัดสำนักงานฯ รวมทั้งหมด ๕๒ คน

อบจ.พัทลุง จัดแถลงข่าว Summer Camp 2014 ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดโครงการค่ายฝึกนักเรียนภาคฤดูร้อน

อบจ.พัทลุง จัดแถลงข่าว Summer Camp 2014 ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดโครงการค่ายฝึกนักเรียนภาคฤดูร้อน วันนี้เวลา 09.00 น. นายวิสุทธ์ พรรมเพชร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง (นายก อบจ.พัทลุง) จัดแถลงข่าว Summer Camp 2014 โครงการค่ายฝึกนักเรียนภาคฤดูร้อน ณ ศูนย์ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง โดยมีนายชุมพล ศรีสังข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 (ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1) และนายอนัน สมาธิ รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 เป็นผู้ร่วมแถลงข่าว

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงาน"คนไทยหัวใจเกษตร"ครั้งที่๕

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ ทรงเปิดงาน "คนไทยหัวใจเกษตร" ครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๔๒ น.
อ่านทั้งหมด
>>>>นายสมเจษฏ์ ศรีสมจักร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๑ ที่จังหวั
เปิด[9,148]
27 มกราคม 2557
นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ผู้ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2557 ของ สำนักงานคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3
เปิด[5,994]
01 พฤษภาคม 2557
นายธวัช กงเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ ๑.ประวัติส่วนตัว .....เกิดวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๔๙๙ ที่
เปิด[3,682]
23 มิถุนายน 2557
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ชื่อ นางอรฤดี พูลศรี วัน เดือน ปี เกิด 9 สิงหาคม 2498 ประวัติกา
เปิด[10,308]
20 พฤศจิกายน 2556
- เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี - ที่อยู่ปัจจุบัน อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ประวัติการศึกษา - ป
เปิด[9,786]
19 พฤศจิกายน 2556
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ดร.กิตินันท์ โนสุ วันเดือนปีเกิด 15 เมษายน 2504 ภูมิลำเนา อ.เมือง จ.น่าน ค
เปิด[11,262]
21 พฤศจิกายน 2556
ดร.ถาวร คูณิรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 การศึกษาศึกษาศาสตรบัณฑิต(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัย
เปิด[12,056]
10 มกราคม 2557
ประวัติส่วนตัว นายวิชัย พวงภาคีศิริ เกิดวันที่ 4 พฤศจิกายน 2500 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เ
เปิด[9,153]
06 ธันวาคม 2556
ว่าที่ร้อยตรีวัฒนา ไกรนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ เกิด ๒๒ กรกฎาคม ๒๔๙๗ ภูมิลำเนา
เปิด[8,632]
13 ธันวาคม 2556
>>> ประวัติส่วนตัว นายบุญเทียม อังสวัสดิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ เกิดวันที่ ๑๐
เปิด[10,945]
28 พฤศจิกายน 2556
นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต3 - เกิดวันที่ 22 พฤศจิกายน 2502 - ภูมิลำเนาเดิม อำเภ
เปิด[9,445]
20 พฤศจิกายน 2556
ประวัตินายจิรวัฒน์ ปัญญา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ ...................................... ภูมิล
เปิด[9,096]
20 พฤศจิกายน 2556
นายไพบูลย์ ชวรุ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 วัน เดือน
เปิด[10,206]
20 พฤศจิกายน 2556
นายโกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 . เกิดวันที่ 1 กันยายน 2501 . การศึกษา
เปิด[10,180]
28 พฤศจิกายน 2556
นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ภูมิลำเนา จังหวัดน่าน
เปิด[10,072]
25 พฤศจิกายน 2556
>>> ประวัติ นายสมศักดิ์ ศรีรักษา ชื่อ นายสมศักดิ์ ศรีรักษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศ
เปิด[11,822]
22 พฤศจิกายน 2556
ประวัติ นายธีรวุฒิ พุทธการี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 วัน/เดือน/ปีเกิด : 1
เปิด[4,686]
16 มิถุนายน 2557
นายบุญหมั่น ค้าทอง
เปิด[9,167]
21 มกราคม 2557
ข้อมูลประวัติ ผลงาน นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 …………………………………………… 1. ชื่อ – ชื่อสกุล น
เปิด[12,546]
18 ธันวาคม 2556
นางชนิสรา ดวงบุบผา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เกิดวันที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2500 คุณวุฒิ ศึกษาศาสตรมหาบ
เปิด[4,737]
06 มิถุนายน 2557