• 01

ติดตามจุดเน้น สพฐ.ระยะที่ 2 สพป.น่าน เขต 2

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 คณะติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในสถานศึกษา ตามจุดเน้น สพฐ.ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2558 นำโดย นางสาวสุรีรัตน์ ตั่งยะฤทธิ์ สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาน่าน เขต 2 ดังนี้ โรงเรียนบ้านปรางค์ อำเภอปัว ประเภทสถานศึกษาโรงเรียนในฝัน และโรงเรียนบ้านดอนแท่น อำเภอเชียงกลาง ประเภทสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งในการนี้ คณะติดตามฯ ได้ติดตามผลการดำเนินงานพร้อมทั้งให้คำแนะนำ ในการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ การจัดการเรียนการสอนหน้าที่พลเมือง การขับเคลื่อนค่านิยมหลักของคนไทย 12

สพม.14 รับโล่รางวัลผล O-NET สูง 10 อันดับของประเทศ

+++++นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2558 ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี โดย ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุม มอบนโยบาย และมอบโล่รางวัล เกียรติบัตรแก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลการประเมินมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระดับดีเยี่ยม ลำดับที่ 1-10 ของประเทศ รางวัลผลการดำเนินการตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ( KRS) และตามคำรับรองแผนปฏิบัติราชการ (ARS) ลำดับที่ 1-10 ของประเทศ และรางวัลคะแนนค่าเฉลี่ยผล O-net สูงอันดับที่ 1-10 ของประเทศ ในการนี้

สพป.นครราชสีมา เขต 2 บันทึกข้อตกลงป้องกันและปราบปรามการทุจริต "สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอรัปชั่น"

วันที่ 16 มิถุนายน 2558 นายวิชา มานะดี ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 นายมงคล สาริสุต ผอ.สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ประธาน ป.ป.ช.สพฐ. ชุมชน โรงเรียนสุจริตเครือข่าย กำหนดประชุมสร้างความร่วมมือในการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่นโดยอาศัยกลไกทางการศึกษาเป็นเครื่องมือในการปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชน ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริตในระบบการศึกษาและสังคมไทย [คลิกชมอัลบั้ม]

จัดสรรงบประมาณให้กับสถานศึกษาแกนนำทางการแนะแนว( ศูนย์แนะแนวประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และ ศูนย์แนะแนวประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา)

เรียน: ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทุกเขตพื้นที่การศึกษา
เรื่อง: จัดสรรงบประมาณให้กับสถานศึกษาแกนนำทางการแนะแนว( ศูนย์แนะแนวประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และ ศูนย์แนะแนวประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา)

สพป.ลำพูน เขต 2 กำหนดแนวทางในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมการดำเนินงานโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ำกว่า 40 คนลงมา ปีการศึกษา 2558 ซึ่งในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม คือ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ผอ.กลุ่ม ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบโรงเรียนขนาดเล็กและผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด จำนวน 17 โรงเรียน เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารการจัดการศึกษา เพื่อให้โรงเรียนขนาดเล็กที่จำเป็นต้องดำรงอยู่ ต้องอยู่อย่างมีคุณภาพ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2

ประชุมทีมงานบริหาร

16 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30 น. ดร.ปัญญา แก้วเหล็ก ผอ.สพป.ลบ1 ได้จัดการประชุมทีมงานบริหาร ณ ห้องศูนย?เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

สพป.ชุมพร เขต 1 จัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2558

>>>>>วันที่ 16 มิถุนายน 2558 สพป.ชุมพร เขต 1 ดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ชุมพร เขต 1 ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 (ชั้น 3) สพปชุมพร เขต 1, อาคารสโมสร สพป.ชุมพร เขต 1
กิจกรรมที่ดำเนินการแข่งขัน ได้แก่ เขียนเรื่องจากภาพ ระดับ ชั้น ป. 1 - 3, การเขียนเรียงความ ระดับ ชั้น ป.4 - 6, การคัดลายมือ ระดับ ชั้น ป.1 - 3, ป.4 - 6 และ ชัน ม.1 - 3, แต่งกลอนสุภาพ ระดับ ชั้น ม.1 - 3, การเขียนตามคำบอก ระดับชั้น ป.1 - 3, ป.4 - 6 และ ชั้น ม.1 - 3, การอ่านเอาเรื่อง ระดับ ชั้น ป.1 - 3, ป.4 - 6 และ ชั้น ม.1 - 3>>>>

สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เร่งรัดการเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่การประเมิน PISA 2015

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "เตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่การประเมิน PISA 2015" ให้แก่ครูผู้สอนระดับม.ต้น ในวันที่ 16 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 โดยมีนายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ เพื่อกระตุ้นเตือนและเตรียมนักเรียนให้พร้อมรับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ปี 2015 (พ.ศ.2558) ที่จะเริ่มประเมินในเดือนสิงหาคมนี้ สืบเนื่องจากประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) และเข้าร่วมกิจกรรมขององค์การคือ โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ซึ่งผลการประเมิ

นายสุรพันธ์ โกยวาณิชย์ ผอ.สพป.พังงา พร้อมด้วยคณะข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กศน.พังงาเกมส์ 58

เช้าวันที่ 16 มิถุนายน 2558 นายสุรพันธ์ โกยวาณิชย์ ผอ.สพป.พังงา พร้อมด้วย นายสมโภช ไชยผดุงนิรันดร์ รอง ผอ.สพป.พังงา และข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา สพป.พังงา เข้าร่วมพิธีเปิดงานแข่งขันกีฬา กศน.พังงาเกมส์ โดยมีนายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธี ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพังงา
***
อ่านทั้งหมด
ประวัตินายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เกิด 27 พฤษภาคม 2504 ปัจจุบันอยู่บ้านเ
เปิด[2,947]
09 ตุลาคม 2558
นายอำนาจ บุญทรง
เปิด[52]
10 กุมภาพันธ์ 2559
นายทองปอนด์ สาดอ่อน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ วัน เดือน ปี เกิด วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๙๙ เกษี
เปิด[4,324]
23 สิงหาคม 2558
ประวัติ 1. ชื่อ นายชาญชัย รสจันทร์ โทรศัพท์ 081-2668489 2. เกิดวันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2501 3. ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบั
เปิด[1,702]
15 ธันวาคม 2558
นายมรกต กลัดสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ (สุโขทัย - ตาก) เกิดวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๐๒ ประวัติการศึกษา
เปิด[2,182]
29 พฤศจิกายน 2558
ประวัติ นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอ
เปิด[736]
20 มกราคม 2559
นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก เกิดวันที่ 26
เปิด[2,557]
23 พฤศจิกายน 2558
ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ วิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯเชี่ยวชาญ
เปิด[2,389]
23 พฤศจิกายน 2558
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค์ จั
เปิด[1,252]
07 มกราคม 2559
นายธนัญชัย สายสุด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ รับเงินเดือน อันดับ คศ. 4 อัตราเ
เปิด[1,846]
17 ธันวาคม 2558
ชื่อ นายสุทิน แก้วพนา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.25
เปิด[1,603]
22 ธันวาคม 2558
นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา
เปิด[792]
20 มกราคม 2559
นายวิบูลย์ ทานุชิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ประวัติส่วนตัว เกิด วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2502 ประวัติการศึ
เปิด[1,921]
22 ธันวาคม 2558
ประวัติ ชื่อ – สกุล นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 33 วิทยฐา
เปิด[1,855]
14 ธันวาคม 2558
“จริงใจ จริงจัง สร้างฝันให้เป็นจริง” เป็นคติในการทำงานของนายตั้ง อสิพงษ์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ คนปัจจุบัน *นายตั้ง อสิพงษ์ เกิดวันที่
เปิด[1,558]
21 ธันวาคม 2558
ประวัติ ผลงาน และประสบการณ์ ของ ดร.รอง ปัญสังกา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ประวัติส่วนตัว -
เปิด[4,359]
15 กันยายน 2558
นายคำปุ่น บุญเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ วันเดือนปีเกิด วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ ที่อยู่ปัจจุบัน ๓๙
เปิด[1,942]
04 ธันวาคม 2558
นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 - เกิดวันที่ 22 พฤศจิกายน 2502 - ภูมิลำเนาเดิม อำเภอเมือง
เปิด[1,920]
08 ธันวาคม 2558
นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 วัน เดือน ปีเกิด : 29 มิถุนายน 2508 ภูมิลาเนาเดิม
เปิด[2,111]
02 ธันวาคม 2558
ชื่อ – สกุล นายบรรพ์ ใสแจ่ม วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันบรรจุเข้ารับราชการ 1 พฤษ
เปิด[904]
18 มกราคม 2559