• ประชากรวัยเรียนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษา

สพป.ระยอง เขต 1 ให้ความร่วมมือสมาคมเพื่อนชุมชนประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมการศึกษา Rayong Educational Expo 2014

29 เม.ย. 57 สมาคมเพื่อนชุมชน ซึ่งประกอบไปด้วย กลุ่มบริษัทปตท กลุ่มบริษัทเอสซีจี บริษัทบีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด กลุ่มบริษัทโกลว์ และบริษัทดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกั ด เข้าพบนายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 เพื่อเรียนเชิญร่วมงานมหกรรมการศึกษา Educational Expo 2014 และขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการ CPA Project/Activities plan 2014 แบ่งเป็น 3 ด้าน 1. Education 2. Health 3. Social โดยเฉพาะด้าน Education จะดำเนินจัดกิจกรรมงาน Educational Expo (เปิดตัวตน ค้นหาอนาคต ทางการศึกษา) ในวันที่ 22 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมสตาร์ อ.เมือง จ.ระยอง

สพป.พิษณุโลก เขต 3 สอบครูธุรการ

นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน มีผู้สนใจสมัคร จำนวน 308 คน ในวันที่ 29 เมษายน 2557 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดยมีการประชุมคณะกรรมการกำกับห้องสอบ และคณะกรรมการสัมภาษณ์ เพื่อความโปรงใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม และผ่านการคัดเลือก จำนวน 255 คน และลำดับที่ 1 - 6 ให้ไปรายงานตัวและเลือกสถานศึกษาเพื่อปฏิบัติหน้าที่พร้อมจัดทำสัญญาจ้าง ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ณ สพป.พล.3

สพม.7 ประกาศผลการสอบตำแหน่งครูผู้ช่วย

เรียน: -
เรื่อง: สพม.7 ประกาศผลการสอบตำแหน่งครูผู้ช่วย
สิ่งที่แนบมาด้วย:

อุตรดิตถ์ เขต 1 พัฒนาครูและบุคลากรเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชียวชาญ

นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ที่เข้ารับการพัฒนาครูและบุคลากรเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชียวชาญ ณ ห้องประชุมลางสาด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นเขตนำร่องในการทดสอบติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

+++++สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สตผ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้คัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 (สพป.พิจิตร เขต 2) เป็นเขตนำร่องในการทดสอบติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็น 1 ใน 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งจะขยายผลไปยัง 24สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานำร่อง และจะนำไปใช้กับ 225 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ โดยมีคณะติดตามประกอบด้วย ดร.กาญจนาภรณ์ มุขดารา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการกระจายอำนาจ นายชัชวาล ไชยบัญญนุภาพ ,นายวิชัย รัศมีดารา, นางวรรณสุภา เฉลิมชีพ จากสำนักติดตามและประเมินผลการศึกษาข

ชี้แจงการรายงานผลการปฏิบัติราชการ

นายชัชชัย ทับทิมอ่อน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมการดำเนินงานการรายงานผลการปฏิบัติราชการ (KRS) และการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS) ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เพื่อแจ้งแนวทางการดำเนินงานในปี งบประมาณ 2557 ให้กับผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด

คณะ สตผ.สพฐ.ตรวจติดตาม "แท็บเล็ต" ม.1 สังกัด สพป.สระบุรี เขต 1

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 คณะสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สตผ.) ติดตามผลการแจกจ่ายเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และครูผู้สอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 สังกัด สพป.สระบุรี เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อรับทราบข้อมูล ความก้าวหน้าการดำเนินงาน สภาพปัญหา อุปสรรค และผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์ ณ โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถวาจาวุทธอุปถัมภ์) อำเภอเมือง และโรงเรียนวัดห้วยบงฯ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ จัดทำโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ จัดทำโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และกิจกรรมการจัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๕ โดยจัดค่ายเป็นเวลา ๒๐ วัน แบ่งเป็น ๔ ศูนย์ ดังนี้ ศูนย์โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ศูนย์โรงเรียนวัดรางบัวทอง ศูนย์โรงเรียนวัดทุ่งคอกและศูนย์โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ วัตถุประสงค์ในการจัดค่ายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สร้างโอกาส ความมั่นใจและเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตลอดจนถึงการเพิ่มพูนประสบการณ์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน การจัดค่ายได้ใช้หลักสูตรในการจัดค่ายครั้งนี้ เป็นการจั

หนองบัวลำภู เขต 1 เปิดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

วันที่ 28 เมษายน 2557 นายสมุทร สมปอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำการจัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา และมุัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 28 - 30 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมศูนย์เครือข่ายแห่งการเรียนรู้ชุมชนฯ โซนเอ สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 100 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถวางแผนการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ส่งผลให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จากการร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ในการนี้ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ได้เน้นถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษที่มีความสำคัญและ
อ่านทั้งหมด
นายธวัช กงเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ ๑.ประวัติส่วนตัว .....เกิดวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๔๙๙ ที่
เปิด[4,039]
23 มิถุนายน 2557
นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ภูมิลำเนา จังหวัดน่าน
เปิด[10,345]
25 พฤศจิกายน 2556
>>>>นายสมเจษฏ์ ศรีสมจักร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๑ ที่จังหวั
เปิด[9,412]
27 มกราคม 2557
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ดร.รตนภูมิ โนสุ วันเดือนปีเกิด 15 เมษายน 2504 ภูมิลำเนา อ.เมือง จ.น่าน คู่
เปิด[13,058]
21 พฤศจิกายน 2556
ประวัติส่วนตัว นายวิชัย พวงภาคีศิริ เกิดวันที่ 4 พฤศจิกายน 2500 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เ
เปิด[9,383]
06 ธันวาคม 2556
ประวัตินายจิรวัฒน์ ปัญญา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ ...................................... ภูมิล
เปิด[9,333]
20 พฤศจิกายน 2556
ว่าที่ร้อยตรีวัฒนา ไกรนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ เกิด ๒๒ กรกฎาคม ๒๔๙๗ ภูมิลำเนา
เปิด[8,874]
13 ธันวาคม 2556
นายบุญหมั่น ค้าทอง
เปิด[9,453]
21 มกราคม 2557
นางชนิสรา ดวงบุบผา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เกิดวันที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2500 คุณวุฒิ ศึกษาศาสตรมหาบ
เปิด[5,125]
06 มิถุนายน 2557
ข้อมูลประวัติ ผลงาน นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 …………………………………………… 1. ชื่อ – ชื่อสกุล น
เปิด[12,893]
18 ธันวาคม 2556
>>> ประวัติ นายสมศักดิ์ ศรีรักษา ชื่อ นายสมศักดิ์ ศรีรักษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศ
เปิด[12,149]
22 พฤศจิกายน 2556
นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต3 - เกิดวันที่ 22 พฤศจิกายน 2502 - ภูมิลำเนาเดิม อำเภ
เปิด[9,722]
20 พฤศจิกายน 2556
ประวัติ นายธีรวุฒิ พุทธการี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 วัน/เดือน/ปีเกิด : 1
เปิด[5,109]
16 มิถุนายน 2557
ดร.ครรชิต วรรณชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ เกิดเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๐๗ ประวัติการศึกษา พ.ศ.๒๕๒๙
เปิด[40]
01 ตุลาคม 2557
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ชื่อ นางอรฤดี พูลศรี วัน เดือน ปี เกิด 9 สิงหาคม 2498 ประวัติกา
เปิด[10,595]
20 พฤศจิกายน 2556
นายโกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 . เกิดวันที่ 1 กันยายน 2501 . การศึกษา
เปิด[10,455]
28 พฤศจิกายน 2556
>>> ประวัติส่วนตัว นายบุญเทียม อังสวัสดิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ เกิดวันที่ ๑๐
เปิด[11,265]
28 พฤศจิกายน 2556
นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ผู้ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2557 ของ สำนักงานคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3
เปิด[6,309]
01 พฤษภาคม 2557
ดร.ถาวร คูณิรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 การศึกษาศึกษาศาสตรบัณฑิต(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัย
เปิด[12,377]
10 มกราคม 2557
นายไพบูลย์ ชวรุ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 วัน เดือน
เปิด[10,487]
20 พฤศจิกายน 2556