• ประชากรวัยเรียนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

เรียน: ผู้สนใจ
เรื่อง: คู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี ๒๕๕๗ สังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๓ ได้ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี ๒๕๕๗ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนตระหนักถึงการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียนในโรงเรียน ซึ่งจะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง อยู่ด้วยกันโดยเคารพกฎ กติกา รู้หน้าที่ เข้าถึงการมีส่วนร่วมในสังคม และส่งเข้ารับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับภาคและระดับประเทศต่อไป ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดส่งเข้าร่

ขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ผ่านGFMIS Web Online

เรียน: ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มัธยมศึกษา ทุกเขต
เรื่อง: ขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ผ่านGFMIS Web Online

ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

+++++ นายบุญเทียม อังสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในอำเภอบางสะพานน้อย ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านห้วยสัก โรงเรียนบ้านบางเบิด และโรงเรียนบ้านทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยได้สอบถามถึงปัญหา อุปสรรคใ่นการจัดการเรียนการสอน ความเป็นอยู่ อีกทั้งให้กำลังใจกับครูผู้สอนด้วย

สพป.ชม.เขต ๔ เปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “สานฝันการเรียนรู้ สู่คุณภาพผู้เรียน” ครั้งที่ ๒

ดร.ทวี อุปสุขิน ผอ.สพป.ชม.เขต ๔ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “สานฝันการเรียนรู้ สู่คุณภาพผู้เรียน” ครั้งที่ ๒ เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อุทยานธรรม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

สพป.ระยอง เขต 1 ร่วมเป็นพยานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) สังกัดเอกชน

18 มีนาคม 2557 นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 ประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ ครั้งที่ 2/2557 และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการร่วมมือด้านการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ 2557 ระหว่าง นายวรเทพ ภูมิภักดีพรรณ คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดระยอง กับ นายชีพวุฒิ ลิชูปภัมภ์ยศ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี เพื่อการสนับสนุนโครงการพัฒนาผู้บริหารและครูเอกชนจังหวัดระยอง โดยมีนายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 และนายวิสิทธิ์ คลังสิน ผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี เป็นพยาน ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเสียนมีสบาย

สพป.นครราชสีมา เขต ๒ มอบเงินช่วยเหลือครู-นักเรียนโรงเรียนบ้านดงหลบ

*****ธารน้ำใจไม่แห้งเหือด นายวิชา มานะดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ นำทีมบุคลากรในสำนักงานฯ ไปมอบเงินช่วยเหลือครู-นักเรียนโรงเรียนบ้านดงหลบ เมื่อจันทร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น.

พิธีมอบประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา

ในวันที่ 14 มีนาคม 2557 นายสมชัย ศรีลาชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ได้รับมอบหมายจากนายปราโมทย์ เลิศชีวกานต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2556 ณ โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายสุรพล เกียรติไชยากร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เขต 9 ประธานในพิธีมอบ

กลุ่มโรงเรียนศูนย์เครือข่าย สพป.นครราชสีมา เขต 2 จัดแสดงผลงานทางวิชาการ

วันที่ 18 มีนาคม 2557 นายวิชา มานะดี ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการแสดงผลการปฏิบัติงานในรอบปีการศึกษา 2556 ของกลุ่มโรงเรียนในสังกัด ศูนย์เครือข่ายจักราช 2 จำนวน 13 โรงเรียน โดยมีหน่วยงานต่างๆ ร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ อีก 8 หน่วยงานได้แก่ มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา, กศน.จักราช, ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11 นครราชสีมา, อบต.ศรีละกอ, อบต.สีสุก, สถานีตำรวจภูธรสีสุก, รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีละกอ และ รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลสีสุก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาให้กับผู้ปกครอง ชุมชน สาธารณชน และหน่วยงานต่างๆ ได้รับทร

ผู้บริหารศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้อยดอกหมาก เยี่ยมชมศูนย์ผ้าไหม

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้อยดอกหมาก จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมเยี่ยมชมศูนย์ทอผ้าไหมOTOP ตำบลกุดรัง แหล่งผ้าไหมลายสร้อยดอกหมาก ลือชื่อ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ที่โรงเรียนบ้านหัวช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ ได้จัดให้มีการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้อยดอกหมาก โดยมีนายชยานนท์ มูลพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้อยดอกหมาก เป็นประธาน
อ่านทั้งหมด
>>> ประวัติ นายสมศักดิ์ ศรีรักษา ชื่อ นายสมศักดิ์ ศรีรักษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศ
เปิด[11,289]
22 พฤศจิกายน 2556
นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ผู้ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2557 ของ สำนักงานคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3
เปิด[5,451]
01 พฤษภาคม 2557
นายโกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 . เกิดวันที่ 1 กันยายน 2501 . การศึกษา
เปิด[9,732]
28 พฤศจิกายน 2556
>>>>นายสมเจษฏ์ ศรีสมจักร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๑ ที่จังหวั
เปิด[8,732]
27 มกราคม 2557
ประวัตินายจิรวัฒน์ ปัญญา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ ...................................... ภูมิล
เปิด[8,687]
20 พฤศจิกายน 2556
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ดร.กิตินันท์ โนสุ วันเดือนปีเกิด 15 เมษายน 2504 ภูมิลำเนา อ.เมือง จ.น่าน ค
เปิด[10,640]
21 พฤศจิกายน 2556
นายไพบูลย์ ชวรุ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 วัน เดือน
เปิด[9,791]
20 พฤศจิกายน 2556
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ชื่อ นางอรฤดี พูลศรี วัน เดือน ปี เกิด 9 สิงหาคม 2498 ประวัติกา
เปิด[9,886]
20 พฤศจิกายน 2556
ว่าที่ร้อยตรีวัฒนา ไกรนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ เกิด ๒๒ กรกฎาคม ๒๔๙๗ ภูมิลำเนา
เปิด[8,231]
13 ธันวาคม 2556
นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต3 - เกิดวันที่ 22 พฤศจิกายน 2502 - ภูมิลำเนาเดิม อำเภ
เปิด[9,028]
20 พฤศจิกายน 2556
นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ภูมิลำเนา จังหวัดน่าน
เปิด[9,637]
25 พฤศจิกายน 2556
ประวัติ นายธีรวุฒิ พุทธการี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 วัน/เดือน/ปีเกิด : 1
เปิด[4,003]
16 มิถุนายน 2557
นายธวัช กงเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ ๑.ประวัติส่วนตัว .....เกิดวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๔๙๙ ที่
เปิด[3,163]
23 มิถุนายน 2557
นางชนิสรา ดวงบุบผา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เกิดวันที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2500 คุณวุฒิ ศึกษาศาสตรมหาบ
เปิด[4,112]
06 มิถุนายน 2557
ดร.ถาวร คูณิรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 การศึกษาศึกษาศาสตรบัณฑิต(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัย
เปิด[11,467]
10 มกราคม 2557
>>> ประวัติส่วนตัว นายบุญเทียม อังสวัสดิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ เกิดวันที่ ๑๐
เปิด[10,419]
28 พฤศจิกายน 2556
- เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี - ที่อยู่ปัจจุบัน อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ประวัติการศึกษา - ป
เปิด[9,280]
19 พฤศจิกายน 2556
ประวัติส่วนตัว นายวิชัย พวงภาคีศิริ เกิดวันที่ 4 พฤศจิกายน 2500 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เ
เปิด[8,668]
06 ธันวาคม 2556
นายบุญหมั่น ค้าทอง
เปิด[8,749]
21 มกราคม 2557
ข้อมูลประวัติ ผลงาน นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 …………………………………………… 1. ชื่อ – ชื่อสกุล น
เปิด[11,933]
18 ธันวาคม 2556