อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในประจำกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา

วันที่ 6 กันยายน 2559 เวลา 09.25 น. นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในประจำกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในประจำกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีและพัสดุ ซึ่งได้แก่ ตัวแทนที่ได้รับการคัดเลือกจากกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา จำนวน 28 กลุ่มเครือข่าย ๆ ละ 3 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบด้านการเงินบัญชีและครูผู้รับผิดชอบด้านพัสดุ จำนวนทั้งสิ้น 84 คน ณ ห้องประชุม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 … อภิสรา มีนิ่ม ภาพ/ข่าว...

สพป.สตูล “จัดงานครูตู้สัญจรเฉลิมพระเกียรติ”

...วันที่ 7 กันยายน 2559 พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน “ครูตู้สัญจรเฉลิมพระเกียรติ” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ณ โรงเรียนวัดหน้าเมือง อำเภอเมืองสตูล โดยเป็นการถ่ายทอดการจัดงานจากโรงแรมจัมโบเทล กรุงเทพมหานคร สู่สถานที่จัดงาน 3 จุด คือ โรงเรียนวัดหน้าเมือง สพป.สตูล โรงเรียนวัดโคกหม้อ สพป.ลพบุรี เขต 1 และโรงเรียนโนนโก สพป.ขอนแก่น เขต 5

สพป.นศ.๑ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานมหกรรมทางวิชาการ ครั้งที่ ๖๖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ ประชุมเตรียมความพร้อมคณะทำงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน ครั้งที่ ๖๖ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมอาคาร ๓
นายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมคณะทำงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน ครั้งที่ ๖๖ เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ จัดแข่งขันทักษะในวันที่ ๑๑-๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙
สำหรับการจัดการแข่งขัน รวมทั้งสิ้น ๑๔๕ กิจกรรมหลัก ๖๒๑ กิจกรรมย่อย (แบ่งตามช่วงชั้น)

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) สพป.สระบุรี เขต 1

นายปุณญเกียรติ เดิมผ่องจิตต์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนและครู โรงเรียนในสังกัด และนักเรียนโรงเรียนนำร่อง จำนวน 51 โรงเรียนๆละ 3 คน จำนวน 420 คน ณ ห้องประชุม อบจ.สระบุรี โดยมีคณะวิทยากรจาก SCG ให้ความรู้ เมื่อวันที่ 7 ก.ย.2559

สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ศึกษาดูงาน

+++++ วันที่ 5 กันยายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 นำโดยนายบุญเทียม อังสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ศึกษาดูงานการบริหารจัดการศึกษา ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจ เขตสุจริต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสำนึกรักบ้านเกิด ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

สพป.พังงา ขับเคลื่อนนโยบายรณรงค์การบริหารจัดการขยะให้เห็นผลเป็นรูปธรรม ภายใต้คำขวัญ "เด็กไทย มีวินัย ชุมชนร่วมใจ เมืองไทยปลอดขยะ" โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School โดยการบูรณาการให้ครอบคลุมขอบข่ายของงานทั้งในส่วนของส

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ขับเคลื่อนนโยบายรณรงค์การบริหารจัดการขยะให้เห็นผลเป็นรูปธรรม ภายใต้คำขวัญ "เด็กไทย มีวินัย ชุมชนร่วมใจ เมืองไทยปลอดขยะ" โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School โดยการบูรณาการให้ครอบคลุมขอบข่ายของงานทั้งในส่วนของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

“ไหว้พระ อิ่มบุญ สุขใจ” สู่เส้นชัยที่ 61

เมื่อวันที่ 3-4 กันยายน 2559 ดร.โชติพิพัฒน์ จุลมณีรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 นำคณะผู้เกษียณอายุราชการและข้าราชการในสังกัด ไหว้พระเก้าวัด ณ จังหวัดเชียงใหม่ และลำปาง “ไหว้พระ อิ่มบุญ สุขใจ” ได้แก่ วัดพระธาตุดอยคำ วัดสวนดอก วัดปราสาท วัดผาบ่อง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร วัดเจดีย์หลวง วัดพันเตา วัดดวงดี และวัดดอยสุเทพ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2559 โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ดำเนินการตามโครงการ “เสริมสร้างขวัญ กำลังใจ ข้าราชการ

เครือข่ายคุณภาพการศึกษาเขื่องคำขุมเงิน สพป.ยโสธร เชต 1 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

นายชาญชัย รสจันทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 ปฎิบัติหน้าที่ ศธจ.ยโสธร เป็นประธานและบรรยายพิเศษในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ในระดับเครือข่าย ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 6 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านขุมเงิน มีโรงเรียนในเครือข่าย 9 โรงเรียน ส่งกิจกรรมการแข่งขันระดับประถมศึกษา 50 กิจกรรม ระดับมัธยมศึกษา 6 โรงเรียน 39 กิจกรรม เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนในการแข่งขันระดับศูนย์เครือข่าย เพื่อทำการแข่งในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภูมิภาค และประเทศ ต่อไป

บุคลากร สพป.มหาสารคาม เขต 3 น้อมนำสมาธิ เพื่อก่อให้เกิดสุขแก่ตนและองค์กร

บุคลากร สพป.มหาสารคาม เขต 3 น้อมนำสมาธิ เพื่อก่อให้เกิดสุขแก่ตนและองค์กร

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” เพื่อพัฒนาครูผู้สอนปฐมวัยให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม การทดลองวิทยาศาสตร์ และการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะในระดับปฐมวัย ตามแนวทางการจัดประสบการณ์ของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย โดยครูผู้สอนต้องมุ่งเน้นเนื้อหาในการเรียนการสอน และกระบวนการเรียนรู้ ควบคู่กัน โดยมี นางวันทนา แก้วผอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นเจ้าของโครงการดังกล่าว
อ่านทั้งหมด
นายเดช ศิรินาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ประวัติส่วนตัว เกิดเมื่อ วันที่ 19 เดือน
เปิด[6,799]
15 พฤศจิกายน 2559
นายธันวา ดีช่วย เกิดวันที่ 29 ธันวาคม 2499 การศึกษา ปก.ศ.สูง วิทยาลัยครูเทพสตรี ลพบุรี เมื่อปี พ.ศ.2519 กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยา
เปิด[11,512]
29 กุมภาพันธ์ 2559
ชื่อ – สกุล นายบรรพ์ ใสแจ่ม วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันบรรจุเข้ารับราชการ 1 พฤษ
เปิด[12,145]
18 มกราคม 2559
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้
เปิด[11,736]
10 กุมภาพันธ์ 2559
ประวัติและผลงาน ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ประวัติส่วนตัว นายธีระวัฒน์ วรรณนุช เกิดวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2504 ปัจจุบันอายุ 54 ปี 11 เดือน ส
เปิด[6,894]
08 พฤศจิกายน 2559
นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ภูมิลำเนาเดิม บ้านหัวขัวใต้ ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนค
เปิด[10,536]
24 มีนาคม 2559
ชื่อ นายสุทิน แก้วพนา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.25
เปิด[13,117]
22 ธันวาคม 2558
นายอดุลย์ กองทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 วัน เดือน ปี เกิด 4 มิถุนายน พ.ศ.2506 ภูมิลำเนา เกิดท
เปิด[6,848]
28 ตุลาคม 2559
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค์ จั
เปิด[13,008]
07 มกราคม 2559
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประวัติโดยย่อ ชื่อ นายประพฤทธิ์ สุขใย ตำแ
เปิด[10,010]
31 พฤษภาคม 2559
นายโกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ประวัติโ
เปิด[6,736]
24 พฤศจิกายน 2559
นายเดช  ศิรินาม   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4ประวัติส่วนตัว   
เปิด[6,831]
15 พฤศจิกายน 2559
นายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 >>>>ประวัติส่วนตัว -เกิดวันที่ 13 กันยายน 2502
เปิด[10,198]
10 พฤษภาคม 2559
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค
เปิด[6,846]
26 ตุลาคม 2559
ดร.เจียร ทองนุ่น ประวัติส่วนตัว บ้านเกิดตำบลควนหนองหงส์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ภรรยาชื่อ นางวนิดา ทองนุ่น มีบุตร 2 คน ประวัติการ
เปิด[9,896]
10 มิถุนายน 2559
ประวัติ นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอ
เปิด[12,018]
20 มกราคม 2559
นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา
เปิด[12,121]
20 มกราคม 2559
นายวิบูลย์ ทานุชิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ประวัติส่วนตัว เกิด วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2502 ประวัติการศึ
เปิด[12,599]
22 ธันวาคม 2558
..** ประวัติชีวิตโดยย่อ ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เกิดวันที่ 17 มีนาคม
เปิด[11,486]
04 เมษายน 2559
ประวัติและผลการปฏิบัติงาน .....ประวัติ : นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ .....ประวัติส่วนตัว นายพิ
เปิด[6,855]
26 ตุลาคม 2559