• 01

สพม.20 จัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณารักษ์และวัดผล รุ่นที่ 6

>>>>>>สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากรด้านบรรณารักษ์และด้านวัดผล รุ่นที่ 6 โดยได้รับเกียรติจากนายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรด้านบรรณารักษ์และผู้ช่วยบรรณารักษ์ ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 200 คน จาก สพป.อุดรธานี 3 , สพป.อุดรธานี 4 และ สพม.20

สพม.14 พัฒนาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อการเรียนการสอน

+++++สพม.14 จัดอบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนให้มีความรู้และทักษะในด้านเทคโนโลยี การใช้สื่อออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอน การประดิษฐ์คิดค้นสร้างสรรค์สื่อ ต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างวันที่ 25 - 26 กันยายน 2557 ณ โรงแรมมุกดารา บีชวิลลา แอนอ์สปา รีสอร์ท เขาหลัก จังหวัดพังงา มีผู้เข้ารับการอบรมจากโรงเรียนในสังกัด จำนวน 27 โรงเรียนๆละ 5 คน ประกอบด้วยครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยี รวมทั้งสิ้น 135 คน โดยนายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการอบรม เมื่อวันที่ 25 ก

สพป.อุดรธานี เขต 2 อบรมมัคคุเทศก์น้อย ภูฝอยลม

ดร.ประกอบ จันทรทิพย์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมมัคคุเทศก์ ภูฝอยลม เพื่อเตรียมมัคคุเทศก์ประจำท้องถิ่นรองรับเทศกาลการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภูฝอยลม (Eco Tourism) ฤดูหนาวในเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์ ณ ศูนย์พิทักษ์ภูฝอยลม ในวันที่ 25 กันยายน 2557

สพม.14 ร่วมมือตำรวจป้องกันและป้องปรามยาเสพติด ในสถานศึกษา

+++++นายเสรี พาณิชย์กุล ปลัดจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการตำรวจประสานงานโรงเรียน 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน และค่ายอบรมแกนนำนักเรียน "แกนนำวัยใส ใส่ใจสังคม" วันที่ 25 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนเมืองถลาง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประยุกต์และบูรณาการคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน รุ่น 3

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประยุกต์และบูรณาการคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน ให้กับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ของโรงเรียนในสังกัดโรงเรียนละ 2 คน เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนการสอนโดยคอมพิวเตอร์ พกพา(Tablet) เป็นเครื่องมือให้นักเรียนเรียนรู้ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น นักเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ซึ่งส่งผลให้นักรียนเรียนรู้ได้อย่างแท

มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ 57 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

23 ก.ย. 57 นายจักรพรรดิ์ จิตมณี ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 เป็นประธานเปิดงานมุทิตาจิตแด่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และลูกจ้าง จำนวน 55 ท่าน โดยมีนายณรงค์ พึ่งงาม รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 กล่าวรายงานการจัดงาน ณ ศาลาประชาคมอำเภอสามชุก บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น “มุทิตา” หมายถึงความเป็นผู้มีใจชื่นชมยินดีในเมื่อผู้อื่นได้ดีหรือได้รับความสำเร็จอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นอาการที่เกิดขึ้นในใจเองโดยมิได้บังคับ เกิดขึ้นเพราะจิตใจปราศจากความอิจฉาริษยา เกิดขึ้นเพราะเป็นผู้มีปกติยอมรับในผลสำเร็จหรือความดีของคนอื่น เพราะฉะนั้นจึงเรียกเป็นคำเต็มได้ว่า “มุทิตาจิต”
อ่านทั้งหมด
ดร.โชติพิพัฒน์ จุลมณีรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 28 สิงหาคม
เปิด[4,825]
21 พฤศจิกายน 2557
*ประวัติการทำงาน ท่านอยู่บ้านเลขที่ 332 หมู่ที่ 18 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เกิดวันที่ 8 มกราคม 2500 สมรสกับนา
เปิด[3,569]
14 ธันวาคม 2557
ดร.ไพศาล ปันแดน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 วุฒิการศึกษา ศษ.บ.(สังคมศึกษา,บริหารการศึกษา), ศศ.ม.(ไท
เปิด[4,456]
09 ธันวาคม 2557
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายสมรักษ์ นามสกุล ถวาย เกิดวันที่ 13 เดือน มีนาคม พุทธศักราช 2504 ภูมิลำเนา จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่อยู่ปัจจุบัน บ้
เปิด[1,498]
30 มกราคม 2558
นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (สุโขทัย – ตาก) ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเ
เปิด[4,385]
01 ธันวาคม 2557
นายพรชัย โพคันโย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 5 โทร 081-0529563 E-MAIL : PHOKHANYO@GMAIL.COM
เปิด[4,332]
25 พฤศจิกายน 2557
ชื่อ : นายสุดใจ มอญรัต วัน/เดือน/ปี : 22 มกราคม 2503 อายุ : 54 ปี อายุราชการ : 36 ปี ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศ
เปิด[3,415]
16 ธันวาคม 2557
ประวัติส่วนตัว นายจักรพรรดิ์ จิตมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เกิดเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2502 ภรรยา
เปิด[2,008]
16 มกราคม 2558
นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ประวัติ เกิดวันที่ 4 กรกฎาคม 2501 ที่อยู่ปัจ
เปิด[1,098]
12 กุมภาพันธ์ 2558
ดร.เกรียงพงศ์ ภูมิราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 1.เกิดวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2501 2.วันบรรจุเข้ารับราชการ :
เปิด[2,375]
12 มกราคม 2558
1. ประวัติส่วนตัว เกิดเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2502 ณ บ้านเลขที่ 26/1 หมู่ 3 บ้านป่าแดง ตำบลป่าเ
เปิด[5,024]
20 พฤศจิกายน 2557
นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 วัน เดือน ปีเกิด 10 มีนาคม 2506 ภูมิลำเนาเดิม บ้านหัว
เปิด[4,625]
25 พฤศจิกายน 2557
นายประถม เชื้อหมอ เกิดเมื่อวันที่ 5 เม.ย.2503 เป็นบุตรของนายปัน เชื้อหมอ และนางมี เชื้อหมอ จบชั้น ป.4 ที่ ร.ร.บ้านหลวง กิ่งอำเภอบ้านหลวง
เปิด[3,684]
15 ธันวาคม 2557
นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 วัน เดือน ปีเกิด 2 มิถุนายน 2504 อำเภอคง จังหว
เปิด[2,627]
22 มกราคม 2558
นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ประวัติส่วนตัว เกิด 6 ตุลาคม 2505 ภูมิ
เปิด[4,101]
24 พฤศจิกายน 2557
นายปริญญา ธรเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒(นครพนม-มุกดาหาร) ๑. ประวัติ นายปริญญา ธรเสนา ตำแหน่ง ผู้อ
เปิด[1,872]
28 มกราคม 2558
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายวิรัตน สกุณา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เกิด วันที่ 7 กรกฎาคม 2499 สมรสกั
เปิด[115]
02 มีนาคม 2558
(ประวัติโดยสังเขป) นายศักดิ์นิพน สว่างวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ** ประวัติส่วนตัว เกิดวันที
เปิด[4,557]
21 พฤศจิกายน 2557
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 2 นายธานินทร์ ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชบ.2 - ประวัติและผลงาน ชื่อ นายธา
เปิด[3,236]
17 ธันวาคม 2557
ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 - เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราช
เปิด[1,814]
22 มกราคม 2558