สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 จัดกิจกรรมโครงการทำบุญทุกวันพระเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

วันนี้ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 07.00 น. สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ดำเนินกิจกรรมโครงการทำบุญทุกวันพระเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยในวันนี้นายรัฐอิสรา กงวงษ์ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นภ.2 และนายบุญชู สิทธิสอน รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ได้ร่วมกันสวดมนต์ไหว้พระสรรเสริญบูชาพระรัตนตรัย นั่งสมาธิ และถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะที่ดี ณ ห้องประชุมภูผายา สพป.หนองบัวลำภู เขต 2

สพป.ลำพูน เขต 2 จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)และแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 เพื่อร่วมกันจัดทำแผนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ( พ.ศ.2560-2564) ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 "สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต" และยุทธศาสตร์ที่ 4 "สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย" เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2

โครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ "OUR ASEAN, OUR FUTURE"

เรียน: ผอ.สพม./ผู้สนใจ/ผู้เกี่ยวข้องทั่วไป
เรื่อง: โครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ "OUR ASEAN, OUR FUTURE"
สิ่งที่แนบมาด้วย:

สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมจัดทำยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ 20ปี และการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

>>>>>>วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 9:00น. นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ฯ และผู้บริหารสถานศึกษาร่วมประชุมการจัดทำยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ 20ปี พ.ศ.2560 - พ.ศ.2579 ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3 (จังหวัดนราธิวาส) โดยมีพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน และรับฟังการนำเสนอแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดนราธิวาส

โครงการประกวดผลงานเรื่อง "ความดี" ตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เรียน: ผู้สนใจ และผู้เกี่ยวข้องทั่วไป
เรื่อง: โครงการประกวดผลงานเรื่อง "ความดี" ตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
สิ่งที่แนบมาด้วย:

พิธีมอบทุนการศึกษาและโต๊ะเก้าอี้พระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อช่วยเหลือนักเรียนและโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยในภาคใต้ จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาและโต๊ะเก้าอี้พระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อช่วยเหลือนักเรียนและโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยในภาคใต้ จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส กล่าวรายงาน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี สพป.นราธิวาส เขต 1

สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS)

เช้าวันนี้ (25 พฤษภาคม 2560) ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 นายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อกำกับ ดูแลและจัดเก็บข้อมูลทุกตัวชี้วัดให้บรรลุตามเป้าหมาย และประชุมประธานศูนย์เครือข่ายฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2560 นี้ ณ ห้องเทพสถิต โรงแรมชัยภูมิปาร์ค

สพฐ.ติดตามสภาพปัญหาการจัดซื้อหนังสือเรียนของโรงเรียนในสังกัดสพม.37

+++++นายประสิทธิ์ อินวรรณา รองผอ.สพม.37 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับคณะกรรมการจากสพฐ. นำโดย นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการสำนักการคลังและสินทรัพย์ สพฐ. ได้ออกติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือก การใช้ การจัดซื้อหนังสือเรียน แบบฝึกหัด และการบริหารจัดการหนังสือยืมเรียน ตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 เพื่อรับทราบข้อมูล สภาพปัญหา รวมถึงการหาแนวทางพัฒนาการดำเนินงานของโรงเรียนในสังกัด เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ และโรงเรียนสตรีศรีน่าน

สพป.สิงห์บุรี ปฐมนิเทศ ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่

>>> สพป.สิงห์บุรี ปฐมนิเทศ ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่....

สปพ.สกลนคร เขต ๒ จัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์ฯ 4

เช้าวันนี้ 09.00 น.นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์ฯ 4 เพื่อมอบแนวนโยบายของ สพฐ. เพิ่มเติมองค์ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม เวลา 09.00 น. ณ ร้านเรือนไม้ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
คลิ๊กดูภาพทั้งหมดได้ที่..
https://goo.gl/photos/p1CtevVYc5r6dmh97
พิทักษ์ อ่อนสิงห์ ภาพ/ข่าว
อ่านทั้งหมด
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[534]
03 มกราคม 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[1,243]
24 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[1,443]
22 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[292]
08 มกราคม 2561
นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เกิดวันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2501 คู่สมรส นางกนกพร โพธิ์เงิน ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังทอง จังหวั
เปิด[2,454]
06 ธันวาคม 2560
ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 1. ประวัติ เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.250
เปิด[2,404]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 นายสง่า จันทร์วิเศษ เกิดวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๓ อายุ ๕๗ ปี
เปิด[2,413]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ วัน เดือน ปีเกิด ๑๑ กุมภาพันธ์
เปิด[2,345]
08 ธันวาคม 2560
///ประวัติ/// นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เกิดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2503 ///การศึกษ
เปิด[2,574]
04 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[2,123]
14 ธันวาคม 2560
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ..**ประวัติ ชื่อ นายบุญเลิศ สกุล ธานีรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
เปิด[3,077]
07 ธันวาคม 2560
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[2,009]
13 ธันวาคม 2560
นายเกิดมี สอนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 การศึกษา - ป.4 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง อำเภอเพ็ญ จั
เปิด[2,399]
07 ธันวาคม 2560
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[2,031]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[1,841]
18 ธันวาคม 2560
ชื่อ-สกุล นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2502 การรับราชการ เริ่มบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง
เปิด[2,625]
04 ธันวาคม 2560
ชื่อ-สกุล นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 วันเดือนปีเกิด วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2514 เริ่ม
เปิด[328]
26 ธันวาคม 2560
นายสมัย ธนะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ภูมิลำเนา 106 หมู่ 11 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160
เปิด[2,503]
05 ธันวาคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[302]
08 มกราคม 2561
1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2507 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย คู่สมรส นางพวงพยอม เจียมภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษโร
เปิด[2,116]
12 ธันวาคม 2560