สพป.พิษณุโลก เขต 3 พัฒนาครูพรหมพิรามด้านe-GP

กลุ่มบริหารงานเงินและสินทรัพย์ สพป.พล.3 นำโดย นางสาวสมปอง อิสราบาล เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน ประชุมปฏิบัติการการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ให้กับครูอำเภอพรหมพิรามที่รับผิดชอบด้านพัสดุและบัญชี เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) และมีความรู้ความเข้าใจในการเบิกจ่ายค่าการศึกษา ค่ารักษาพยาบาล และค่าเช่าบ้าน และ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน เพื่อให้การบริหารงานด้านงบประมาณ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ ในวันที่ 18 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อำเ

แม่ฮ่องสอน เขต ๑ ประชุมชี้แจงการสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๐

วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุภาพ กาวิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมชี้แจงการสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๒ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ ++ ธีรธิดา พรหมมาแบน ภาพ/ข่าว+++++++

สพป.นครพนม เขต ๑ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และงานพิธีเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมยูงทอง โรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิว จ.นครพนม
เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องหนองบึก ๑ (ชั้น ๓) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด
เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.
วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมยูงทอง โรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิว จ.นครพนม

เกษียณอย่างสุขสันต์ สานฝันสู่อนุชน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

>>สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จัดงาน “เกษียณอย่างสุขสันต์ สานฝันสูอนุชน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2” เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เกษียณอายุ ราชการ ประจำปี 2559 จำนวน 149 ท่าน เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 ณ มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับเกียรติจาก ผศ.ฉัตรชัย ศุภการะกาญจน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี โดยมี นางพรรณี สกุณา รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นผู้กล่าวรายงาน

สพฐ.พัฒนาเว็บไซต์ สพฐ.นิวส์

++++ นายสนิท แย้มเกษร ที่ปรึกษาด้านโยบายและแผน สพฐ.

“ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย...มุทิตา บุคลากร สพป.นศ.2”

ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย...มุทิตา บุคลากร สพป.นศ.2”
>>>สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จัดงาน “ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย...มุทิตาให้กับบุคลากรในสังกัด สพป.นศ.2 จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ นายจำนง หนูเพชร ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ,นางจุรี เพ็ชรอาวุธ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ, นางเบญจมาศ มัฆนาโส นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ , นางอุไร ภัทรางกูน นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการและนางรุ่งนภา บูรพธานินทร์ นักวิชาการศึกษา โดยมีนางพรรณี สกุณา รอง ผอ.สพป.นศ.2 เป็นประธาน

สพป.นศ.2 ศึกษาดูงาน ณ สพป.ชุมพร เขต 2

สพป.นศ.2 ศึกษาดูงาน ณ สพป.ชุมพร เขต 2
นางพรรณี สกุณา รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 นำคณะบุคลากรในสังกัด ศึกษาดูงานการดำเนินงานที่เป็นเลิศและการจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
ให้แก่ครูและบุคลากรในสังกัด สพ่ป.ชุมพร เขต 2 โดยมี นายวิรัตน์ สกุณา ผอ.สพป.ชุมพร เขต 2 และคณะให้การต้อนรับด้วยความเป็นมิตรและอย่างดียิ่ง

สพป.พิษณุโลก เขต 3 เตรียมความพร้อมมุทิตาจิตวันเกษียณอายุราชการ

ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมแสดงมุฑิตาจิต ตามโครงการมุทิตาจิตวันเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ให้กับบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 ในวันที่ 20 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ภาพโดย ปาริชาติ ทองแท้

พัทลุง 1 ติดตามการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน

วันนี้เวลา 09.30 น.(27 ก.ย.59) ดร.เจียร ทองนุ่น ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 ออกเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด จำนวน 2 โรง คือ โรงเรียนวัดโคกชะงาย และโรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์ เพื่อติดตามนโยบายการจัดการศึกษา ดูสภาพแวดล้อมของโรงเรียน และเน้นย้ำเรื่องการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนให้ได้ 100 %. การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็นของนักเรียนทุกคนตั้งแต่ชั้น ป.2 ขึ้นไป โดยเฉพาะนักเรียนที่ได้รับการเลื่อนชั้นจาก ป.1 ขึ้นไปเรียนชั้น ป.2 ทุกคนจะต้องอ่านออกเขียนได้ จากคำพื้นฐานที่ทางหลักสูตรกำหนด และให้ถือเป็นหน้าที่ของครูทุกคน

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ รับมอบห้องคหกรรม และเปิดสระว่ายน้ำเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙
นายตั้ง อสิพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานในการรับมอบห้องคหกรรม และเปิดสระว่ายน้ำเฉลิมพระเกียรติ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยมีนายรัฐวิทย์ เนียนศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชำป่างาม (สายรัฐประชาสรรค์) เป็นผู้กล่าวคำรายงาน ณ โรงเรียนวัดชำป่างาม (สายรัฐประชาสรรค์) อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
อ่านทั้งหมด
นายเดช ศิรินาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ประวัติส่วนตัว เกิดเมื่อ วันที่ 19 เดือน
เปิด[9,080]
15 พฤศจิกายน 2559
ชื่อ นายสุทิน แก้วพนา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.25
เปิด[15,417]
22 ธันวาคม 2558
นายอดุลย์ กองทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 วัน เดือน ปี เกิด 4 มิถุนายน พ.ศ.2506 ภูมิลำเนา เกิดท
เปิด[9,135]
28 ตุลาคม 2559
นายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 >>>>ประวัติส่วนตัว -เกิดวันที่ 13 กันยายน 2502
เปิด[12,473]
10 พฤษภาคม 2559
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค์ จั
เปิด[15,285]
07 มกราคม 2559
ดร.เจียร ทองนุ่น ประวัติส่วนตัว บ้านเกิดตำบลควนหนองหงส์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ภรรยาชื่อ นางวนิดา ทองนุ่น มีบุตร 2 คน ประวัติการ
เปิด[12,186]
10 มิถุนายน 2559
ประวัติและผลการปฏิบัติงาน .....ประวัติ : นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ .....ประวัติส่วนตัว นายพิ
เปิด[9,127]
26 ตุลาคม 2559
ประวัติ นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอ
เปิด[14,278]
20 มกราคม 2559
..** ประวัติชีวิตโดยย่อ ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เกิดวันที่ 17 มีนาคม
เปิด[13,761]
04 เมษายน 2559
นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา
เปิด[14,396]
20 มกราคม 2559
นายธันวา ดีช่วย เกิดวันที่ 29 ธันวาคม 2499 การศึกษา ปก.ศ.สูง วิทยาลัยครูเทพสตรี ลพบุรี เมื่อปี พ.ศ.2519 กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยา
เปิด[13,777]
29 กุมภาพันธ์ 2559
นายเดช  ศิรินาม   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4ประวัติส่วนตัว   
เปิด[9,121]
15 พฤศจิกายน 2559
นายโกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ประวัติโ
เปิด[9,005]
24 พฤศจิกายน 2559
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค
เปิด[9,114]
26 ตุลาคม 2559
นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ภูมิลำเนาเดิม บ้านหัวขัวใต้ ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนค
เปิด[12,797]
24 มีนาคม 2559
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้
เปิด[14,026]
10 กุมภาพันธ์ 2559
ชื่อ – สกุล นายบรรพ์ ใสแจ่ม วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันบรรจุเข้ารับราชการ 1 พฤษ
เปิด[14,417]
18 มกราคม 2559
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประวัติโดยย่อ ชื่อ นายประพฤทธิ์ สุขใย ตำแ
เปิด[12,279]
31 พฤษภาคม 2559
นายวิบูลย์ ทานุชิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ประวัติส่วนตัว เกิด วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2502 ประวัติการศึ
เปิด[14,871]
22 ธันวาคม 2558
ประวัติและผลงาน ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ประวัติส่วนตัว นายธีระวัฒน์ วรรณนุช เกิดวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2504 ปัจจุบันอายุ 54 ปี 11 เดือน ส
เปิด[9,192]
08 พฤศจิกายน 2559