• สวัสดีปีใหม่ 2558

สพม.20 จัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จัดโครงการ สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ82 พรรษามหาราชินี ณ หอประชุมพุทธรักษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ได้รับเกียรติจากนายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผอ.สพม.20 เป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงานมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม จากนายเฉลียว ลีสง่า ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 9 การประกวดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ การประกวดชุดแต่งกายรีไซเคิล และการประกวดโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาและธนาคารขยะ เพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

สพม.8 ต้อนรับคณะติดตามช่วยเหลือการดำเนินการตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ จาก สพฐ..

สพม.8 โดย นางปลิฎสดา เพ็ชรสีเงิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 8 ให้การต้อนรับ นายดำรงค์ พลโภชน์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหาร สพฐ.และคณะ ออกติดตามช่วยเหลือการดำเนินการตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฎิบัติราชการและตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557 ของ สพม.8 ณ ห้องประชุม สพม.8 วันที่ 27 สิงหาคม 2557

กิจกรรม “ปันใจเพื่อน้อง”

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายภิรมย์ นันทวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และน้อง ๆ ของโรงเรียนบ้านสร้าง
ให้การต้อนรับคณะบุคลากรจากโรจนะมอเตอร์ไซค์ (นายเจ่า) ร่วมกับคนรักรถจักรยานยนต์ Honda

พัฒนาครูวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ

นายสมัย ธนะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษในการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมอูปแก้วรีสอร์ท อำเภอปัว จังหวัดน่าน

สพม. 29 นำเสนอข้อมูล การยกระดับคุณภาพการศึกษา ผ่านโทรทัศน์ ช่อง 11 อุบลราชธานี

สพม. 29 นำเสนอข้อมูล การยกระดับคุณภาพการศึกษา ผ่านโทรทัศน์ ช่อง 11 อุบลราชธานี

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการตรวจเยี่ยมติดตามโรงเรียนวัดนาคปรก สพป.กทม.

นายอนันต์ ระงับทุกข์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนวัดนาคปรก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อเวลา ๑๔.๐๐ น.

มอบนโยบายการจัดระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

ในโอกาสที่ประชุมสภากาแฟเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 สพป.ชม.เขต 4 ประธานโดย ดร.ทวี อุปสุขิน ผอ.สพป.ชม.เขต 4 ผู้ร่วมประชุมมี ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง วาระประชุมเร่งด่วน คือเรื่องนโยบายการจัดระบบ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ประธานได้แจ้งนโยบายและการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประชุมฯ ดังกล่าวพร้อมกันทั่วประเทศ ตามกำหนดการวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ที่จะถึงนี้
ที่ประชุมรับทราบและถือปฎิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

สพป.อุบราชธานี เขต 3 ประชุมข้าราชการและลูกจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2557

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประธานในการประชุมข้าราชการและลูกจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2557 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2557 พร้อมนี้ ได้ให้ผู้สมัครเลือกตั้ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ได้หาเสียงแสดงวิสัยทัศน์ในการสมัครเพื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง วันที่ 7 กันยายน 2557 ซึ่งมีผู้สมัคร 4 ราย ได้แก่ หมายเลข 1 นายธวัชชัย นวลศรี หมายเลข 2 นายสัญญา เรืองถาวรกุล หมายเลข 3 นายนิวัลชัย โคตรพัฒน์ และ หมายเลข 4 นายพรเทวา คุณทรัพย์
(มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 รายงาน ภาพ/ข่าว)

สพม.19 จัดมหกรรมวิชาการ ‘เฟ้นหาคนเก่ง’ ครั้งที่ 10 โรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย

เมื่อเช้าวันนี้ (27 สิงหาคม 2557) ดร.ประสงค์ เอี่ยมเวียง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิชาการ ‘เฟ้นหาคนเก่ง’ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2557 ของโรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) โดยมีนายไพโรจน์ พรมสอน และนายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 อดีตผู้บริหารโรงเรียนเลยพิทยาคม ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด คณะกรรมการสถานศึกษา คณะสมาคมศิษย์เก่า หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ครูและนักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคม พร้อมแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนว

คุณครูประภาส ระมัดตน ครูนักออกแบบสวนเกษตรโรงเรียน

ในเรื่องการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน บุคลากรที่มีภารกิจหลักในการดำเนินการ คือ “ครู”ที่จะต้องเติมเต็มในวิชาการหลักทั้ง ๘ กลุ่มสาระ เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ เกิดการพัฒนาทักษะกระบวนงานทักษะแห่งชีวิต
เส้นทางแห่งการเรียนรู้ของผู้เรียน ไม่ใช่เกิดขึ้นได้อย่างง่ายดาย และ ๑๐๐ % ของผู้เรียนทั้งหมด ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ “ครู” ทฤษฎี “ความแตกต่างระหว่างบุคคล” ยังเป็นจุดยึดของการพิจารณาของครู ที่จะเสริมเติมเต็ม ให้เกิดทักษะแห่งกระบวนการคิด กระบวนการพัฒนา เพื่อให้เกิดการพัฒนาไปสู่ “ให้ผู้เรียนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข”ตามจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา
อ่านทั้งหมด
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 2 นายธานินทร์ ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชบ.2 - ประวัติและผลงาน ชื่อ นายธา
เปิด[2,240]
17 ธันวาคม 2557
1. ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายดิเรก นามสกุล ต่ายเมือง เกิดวันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2501 อายุ 56 ปี ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน ผู้อ
เปิด[3,099]
17 พฤศจิกายน 2557
(ประวัติโดยสังเขป) นายศักดิ์นิพน สว่างวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ** ประวัติส่วนตัว เกิดวันที
เปิด[3,561]
21 พฤศจิกายน 2557
นายพรชัย โพคันโย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 5 โทร 081-0529563 E-MAIL : PHOKHANYO@GMAIL.COM
เปิด[3,288]
25 พฤศจิกายน 2557
ประวัติส่วนตัว นายจักรพรรดิ์ จิตมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เกิดเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2502 ภรรยา
เปิด[832]
16 มกราคม 2558
ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 - เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราช
เปิด[541]
22 มกราคม 2558
นายปริญญา ธรเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒(นครพนม-มุกดาหาร) ๑. ประวัติ นายปริญญา ธรเสนา ตำแหน่ง ผู้อ
เปิด[268]
28 มกราคม 2558
1. ประวัติส่วนตัว เกิดเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2502 ณ บ้านเลขที่ 26/1 หมู่ 3 บ้านป่าแดง ตำบลป่าเ
เปิด[3,676]
20 พฤศจิกายน 2557
นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (สุโขทัย – ตาก) ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเ
เปิด[3,139]
01 ธันวาคม 2557
นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ประวัติส่วนตัว เกิด 6 ตุลาคม 2505 ภูมิ
เปิด[3,079]
24 พฤศจิกายน 2557
ชื่อ : นายสุดใจ มอญรัต วัน/เดือน/ปี : 22 มกราคม 2503 อายุ : 54 ปี อายุราชการ : 36 ปี ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศ
เปิด[2,441]
16 ธันวาคม 2557
ดร.โชติพิพัฒน์ จุลมณีรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 28 สิงหาคม
เปิด[3,589]
21 พฤศจิกายน 2557
นายมนูญ จันทร์สุข เกิดวันที่ 24 ตุลาคม 2503 ณ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร อายุ 53 ปี 7 เดือน ประวัติการศึกษา ระดับประถมศึกษาจ
เปิด[3,100]
18 พฤศจิกายน 2557
นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 วัน เดือน ปีเกิด 10 มีนาคม 2506 ภูมิลำเนาเดิม บ้านหัว
เปิด[3,497]
25 พฤศจิกายน 2557
*ประวัติการทำงาน ท่านอยู่บ้านเลขที่ 332 หมู่ที่ 18 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เกิดวันที่ 8 มกราคม 2500 สมรสกับนา
เปิด[2,424]
14 ธันวาคม 2557
นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 วัน เดือน ปีเกิด 2 มิถุนายน 2504 อำเภอคง จังหว
เปิด[737]
22 มกราคม 2558
นายประถม เชื้อหมอ เกิดเมื่อวันที่ 5 เม.ย.2503 เป็นบุตรของนายปัน เชื้อหมอ และนางมี เชื้อหมอ จบชั้น ป.4 ที่ ร.ร.บ้านหลวง กิ่งอำเภอบ้านหลวง
เปิด[2,485]
15 ธันวาคม 2557
• ประวัติส่วนตัว นายอารักษ์ พัฒนถาวร วัน เดือน ปี เกิด ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๐๐ ภูมิลำเนาเดิม จ.พิจิตร ที่อยู่ปัจจุบัน อ.ท่าเรือ จ.พระนค
เปิด[3,305]
14 พฤศจิกายน 2557
ดร.เกรียงพงศ์ ภูมิราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 1.เกิดวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2501 2.วันบรรจุเข้ารับราชการ :
เปิด[1,075]
12 มกราคม 2558
ดร.ไพศาล ปันแดน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 วุฒิการศึกษา ศษ.บ.(สังคมศึกษา,บริหารการศึกษา), ศศ.ม.(ไท
เปิด[3,117]
09 ธันวาคม 2557