• วันปิยะมหาราช 2557

สพป.เชียงใหม่ เขต 3 จัดการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน-นักศึกษา

นายเทวินส์ สร้อยเพชร รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ โดยมีนางมยุรา วรรณวัต ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการฯ ทั้งนี้ได้รับความสนับสนุนวิทยาการจากหน่วยงาน สำนักงานอัยการจังหวัดฝาง สถานีตำรวจภูธรฝาง ที่ว่าการอำเภอฝาง สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอฝาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวียงฝาง และมีวิทยาการหลักจากทีมงานเสมารักษ์จังหวัดเชียงใหม่ นายวิชัย มั่นชา นางเรณู สร้อยเพชร และนายณัฐศักดิ์ สามรอดภัย ระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุม 4 สำนักงาน

โรงเรียนบ้านสะแนน สพป.ยโสธร เขต 1 เปิดป้าย และรับมอบอาคารเรียน

ดร.อภิชัย กรมเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดป้าย และรับมอบอาคารเรียนบวรสามัคคี(ศิษย์เก่ารักบ้านเกิด) ของโรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) ต.ขุมเงิน อ.เมือง จ.ยโสธร ซึ่งการระดมทุนในการก่อสร้างอาคารบวรสามัคคี(ศิษย์เก่ารักบ้านเกิด) ได้รับความเมตตาอย่างสูงยิ่งจากพระครูจันทรสารนิวิฐ ที่ให้การสนับสนุนด้วยดีตลอดมา รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากศิษย์เก่าทุกรุ่น ผู้นำชุมชน และชาวบ้านสะแนนเป็นอย่างดี มูลค่า 619,734 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบสี่บาท)

สพป.บร.4 ประชุมสัมมนาโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา "อภิวัฒน์การเรียนรู้ สู่การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน"

วันนี้(21 พฤษภาคม 2557) นางภานิชา อินทร์ช้าง รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 (รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4) เป็นประธานในพิธี ประชุมสัมมนาโครงการเร่งรัดยกระดับคุณภาพการศึกษา "อภิวัฒน์การเรียนรู้ สู่การยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน" ณ ห้องประชุมเพลา เพลิน บูติก รีสอร์ท แอนด์ แอดเวนเจอร์ (Play La Ploen Boutique Resort and Adventure Camp) อำเภอคูเมือ

สพป.ภูเก็ตจัดค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย

นายชลำ อรรถธรรม ผอ.สพป.ภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการจัดค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย ซึ่งการเข้าค่ายเป็นกิจกรรมแนวทางหนึ่งที่จะให้เด็กได้ใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อน ๆ ได้รับประสบการณ์จากการดำรงชีวิตเป็นหมู่คณะ โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ มีทักษะ และมีเจตคติที่ดีต่อความตระหนักในสิทธิหน้าที่พลเมืองและเรียนรู้เรื่องการเงิน 2. เพื่อสรุปผลและรายงานผลการจัดค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย การเสริมสร้างหน้าที่พลเมืองและเรียนรู้เรื่องการเงิน 3.

สพป.พังงา เน้นครูผู้ช่วยใหม่ สร้างต้นแบบความเป็นครูที่ดีแก่นักเรียน

สพป.พังงา เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 49 อัตรา เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา โดยนายสุพันธ์ โกยวาณิชย์
ผอ.สพป.พังงา พบปะครูผู้ช่วยและกล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของความเป็นครูและความภาคภูมิใจในวิชาชีพครู โดยขอให้ปฏิบัติหน้าที่
ราชการอย่างเต็มความสามารถ รวมถึงการประพฤติตนอย่างเหมาะสม ด้านนายชัยยงค์ ตุลารักษ์ รอง ผอ.สพป.พังงา ได้แสดงความยินดี
ต่อผู้เข้ารับการบรรจุ พร้อมกล่าวเพิ่มเติมในเรื่องการใช้สิทธิสวัสดิการต่าง ๆ ของข้าราชการ, การสร้างวินัยในด้านการเงิน, การพัฒนาตนเอง
โดยได้แนะนำผู้ประสงค์ศึกษาต่อได้เลือกศึกษาในหลักสูตรที่ก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงกับสายงานของตน

สพม.๑๗ ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ฯ

* * * * * วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ สพม.๑๗ และโรงเรียนมัธยมในสังกัดเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ฯ พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๗ ณ พระบรมราชินยานุสาวรีย์ พระตำหนักเทา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยมีนายเกรียงเดช เข็มทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธี

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อบรมหลักสูตรบริหารความเสี่ยง ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ

****นายชอุ่ม กรไกร ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรบริหารความเสี่ยง ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัด เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ เมื่อวันที่ 22 พ.ค.57 ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ//////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

ผู้บริหารพร้อมรับการเปิดเทอม

ดร.อธิปปรัชญ์ ภัควัฒน์ภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 (ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1) ได้เชิญผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดรวมทั้งสถานศึกษาเอกชนเข้าประชุมเพื่อรับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประธานกล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีจุดเน้น นโยบาย ปี 2558 3 ด้าน คือ
1.ด้านบริหารจัดการ
2.ด้านครู
3.ด้านนักเรียน

สพป.นม.3 อบรมครูผู้สอน (ครู ข) ตามหลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด ตามนโยบายของ สพฐ.

เช้าวันนี้ (22 พฤษภาคม 2557) เวลา 09.00 น. ดร.นิเวศน์ อุดมรัตน์ ผอ.สพป.นม.3 ประธานในพิธีเปิดการอบรมครูผู้สอน (ครู ข) ตามหลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด ตามนโยบายของ สพฐ. ที่ให้ทุกเขตพื้นที่การศึกษาจัดกิจกรรม "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" (LIFE SAVING) ให้แก่เด็กนักเรียนและเยาวชน ณ โกลเด้นแลนด์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
อ่านทั้งหมด
นายธวัช กงเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ ๑.ประวัติส่วนตัว .....เกิดวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๔๙๙ ที่
เปิด[4,754]
23 มิถุนายน 2557
ดร.ครรชิต วรรณชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ เกิดเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๐๗ ประวัติการศึกษา พ.ศ.๒๕๒
เปิด[1,338]
01 ตุลาคม 2557
ประวัติ ประสบการณ์และผลงาน วิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ประวัติการศึกษา -ระดับปริญญาตรี วิชาเอก ภาษาอังกฤษ จากวิทยาลัยครูสุรา
เปิด[679]
10 ตุลาคม 2557
นายวิบูลย์ ทานุชิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ประวัติส่วนตัว เกิด วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ . 2502
เปิด[407]
13 ตุลาคม 2557
ประวัติส่วนตัว นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เกิดวันที่18 เมษายน 2503 ภูมิลำเนา อำเภอสะเ
เปิด[408]
16 ตุลาคม 2557
 ประวัติส่วนตัวชื่อ  นามสกุล  นายสนอง สุดสะอาดวัน เดือน ปีเกิด  22 พฤศจิกายน 2504    อายุ 52 &n
เปิด[631]
12 ตุลาคม 2557
ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒ เกิดเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๐๒ ประวัติการศึกษา พ.ศ.๒
เปิด[607]
08 ตุลาคม 2557
>>> นายสุเมธี จันทร์หอม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี รับเงินเดือนอัตรา คศ.4 ขั้น 62,760 บาท วิทยฐานะเ
เปิด[1,663]
09 ตุลาคม 2557
ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที
เปิด[888]
06 ตุลาคม 2557
นายธนชน มุทาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ ๑.ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๐๓ อายุ
เปิด[295]
17 ตุลาคม 2557
ชื่อ : นายจัตุพร บุญระดม ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ภูมิลำเนา : อำเภอด่านขุนทด จังห
เปิด[539]
11 ตุลาคม 2557
นายมงคลวิทย์ ทาปลัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู)ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเ
เปิด[383]
16 ตุลาคม 2557
นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 วันเกิด 13 มกราคม 2505 >>>การศึกษา - ปี พ.ศ.252
เปิด[590]
08 ตุลาคม 2557
นายสมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 - เกิดวันที่ 4 มีนาคม 2506 - ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวัดเพลง
เปิด[460]
14 ตุลาคม 2557
...ดร.เจียร ทองนุ่น ...ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ ประวัติส่วนตัว ...อายุ ๕๓ ปี บ้านเกิดตำบลควนหนอ
เปิด[492]
12 ตุลาคม 2557
ประวัติ นายอโณทัย ไทยวรรณศรี คู่สมรส นางจิราพร ไทยวรรณศรี ตำแหน่งนักวิชาการชำนาญการ สพป.พิษณุโลก เขต ๑ บุตร-ธิดา นายกา
เปิด[403]
15 ตุลาคม 2557
ชื่อ-นามสกุล นายสิทธิชัย มูลเขียน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เปิด[746]
12 ตุลาคม 2557
นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 เกิดเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2508 อายุ 48 ปี เป็นบุตรของนาย
เปิด[317]
16 ตุลาคม 2557
ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 วัน เดือนปีเกิด 1 กรกฎาคม 2504 บิดา นายเส่ง
เปิด[619]
08 ตุลาคม 2557
นายธนู นูนน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 Tel : 086-4809137 , 081-7388506 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐ
เปิด[408]
15 ตุลาคม 2557