• วันปิยะมหาราช 2557

สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 เร่งพัฒนาครูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์

.......ตามที่นายอภิชาต จีระวุฒิ เลขาธิการกพฐ.มีความเป็นห่วงเรื่องคุณภาพการเรียนการสอนของครู ทางสพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ได้ตระหนักถึงภารกิจนี้ จึงได้จัดการอบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนด้านการวัดและประเมินผลสู่ความทัดเทียมนานาชาติ ขึ้นที่ศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในวันที่ 29พ.ค.นี้ โดยเชิญครูผู้สอนเข้าอบรมรร.ละ 1 คนส่วนรร.ที่อยู่ในกลุ่มต้องเร่งพัฒนา ครูผู้สอนจะเข้ารับการอบรมรร.ละ 2 คน ทั้งนี้นายจักรพรรดิ์ จิตมณี ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 เปิดเผยว่า การอบรมครั้งนี้ได้เชิญ ดร.ชนาธิป ทุ้ยแป ผอ.กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา จากสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.และนายสุขวิทย์ ปู้ทอง ผอ.รร.วัดท่ากุ่ม ส

บุรีรัมย์ เขต ๓ เปิดค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย : การเสริมสร้างสิทธิหน้าที่พลเมืองและเรียนรู้เรื่องเงิน

คุณภาพของผู้เรียนถือเป็นหัวใจของการพัฒนาการศึกษาที่เน้นการสร้างคนให้มีความสามารถมีคุณธรรม มีความสุข เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทยที่ส่งเสริมให้ประเทศมีสังคม มีเศรษฐกิจ และการเมืองที่ดี การศึกษาในปัจจุบันจำเป็นต้องสร้างทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน แต่สิ่งที่ต้องพึงระวัง คือ การศึกษาต้องไม่แตกแยกจากสังคมหรือชีวิตจริง และสร้างให้ผู้เรียนมีความพร้อมที่จะรับกับความสำคัญ โดยเฉพาะการเรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ ขณะเดียวกันจะต้องให้ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ โดยเฉพาะการเรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ ขณะเดียวกันจะต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการเรียนรู้จาก กิจกรรมหรือการเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างจริงจัง เพราะถือเป็

สพป.นครราชสีมา เขต 5 จัดสัมมนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการพูดภาษาอังกฤษในโรงเรียน

วันนี้ 29 พฤษภาคม 2557 ณ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ดร.พจน์ เจริญสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 เป็นประธานเปิดอบรม สัมมนา การจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการพูดภาษาอังกฤษในโรงเรียน สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ อำเภอโนนไทย อำเภอพระทองคำ อำเภอขามทะเลสอ อำเภอขามสะแกแสง อำเภอด่านขุนและอำเภอเทพารักษ์ โดยมีนายขันธ์เพชร ถาวรพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนไทยเป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมดังกล่าวเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูผู้สอนภาษาอังกฤษในอำเภอต่างๆ เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรควิธีแก้ไขปัญหาในการปรับเปลี่ยนการสอน คณะกรรมก

เปิดสำนักงานใหม่ สพป.นครสวรรค์ เขต 2

เปิดสำนักงานใหม่ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ดร.สมเกียรติ บุญรอด ผู้ช่วยเลขาธิการ สพฐ. เป็นประธานเปิดป้ายที่ทำการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 แห่งใหม่ ณ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 เลขที่ 289 หมู่ 5 อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ โดยมี นายรุ่ง สุพรหม รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นว 2 นำข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 โดยในเวลา 08.00 น. เป็นพิธีทางสงฆ์ เวลา 09.19 น. พิธีเปิดป้ายอาคารสำนักงาน จากนั้น เวลา 10.00 น. โดยมอบ นโยบายให้ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่ ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานด้านการศึกษาต่อไป

โรงเรียนในสังกัดสพป.สระแก้ว เขต ๑ ได้งบสร้างห้องสมุดฯ

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ออกตรวจเยี่ยม กำกับดูแลโรงเรียน
บ้านซับมะนาว ซึ่งได้รับงบประมาณในการสร้างห้องสมุดสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ ๘๖ พรรษา จากสโมสรไลออน์สัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานคร โดยการนำของไลออน์ กัลยา สุอมรรัตนกุล
นายกสโมสรไลออน์สัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครและคณะ และให้กำลังใจข้าราชการครู นักเรียนโรงเรียนบ้านซับมะนาว อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว เมื่อวันพุธที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

วันพุธที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ผอ.สพป.อ่างทอง ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 1/2557 โรงเรียนวัดศาลาดิน และโรงเรียนวัดมะนาวหวาน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา มีผู้รักษาการแทน ดูในเรื่องอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) เครื่องแบบนักเรียน และทดสอบการอ่านของนักเรียน.และเน้นให้นักเรียนใช้ห้องสมุดให้เกิดประโยชน์/////สุฑาวรรณ สิริอัคคะโชติ ภาพ/ข่าว

ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 นำคณะเยี่ยมโรงเรียน ตชด.บ้านคีรีล้อม

+++++ วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 นายบุญเทียม อังสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 พร้อมคณะ ประกอบด้วย นายบดินทร์เดช แสงสุวรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม ดและประเมินผลการจัดการศึกษา และนายวรวุฒิ วชิรกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในล็อค เยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคีรีล้อม อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี ร.ต.ต.ไชยา จันทดี ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคีรีล้อม และคณะให้การต้อนรับและนำเยี่ยม โอกาสนี้ ได้มอบเครื่องเขียนและอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนด้วย

สพป.สร.1 ปฏิบัติการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

<<<>>> วันที่ 28 พ.ค. 2557 ณ ห้องประชุมริมธารา โรงแรมสวนป่ารีสอร์ท จ.สุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 จัดประชุมปฏิบัติการการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน นายสุทัศน์ เดชมา รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต.1 เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ นายสมโพธิ์ มิฆเนตร ศน.สพป.สุรินทร์เขต.1 กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์การปฏิบัติการครั้งนี้ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนระดับโรงเรียนการเตรียมตัวสู่ประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ.

สพป.พิษณุโลก เขต 3 แสดงความขอบคุณและเป็นขวัญกำลังใจ

นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป,พล.3 พร้อมคณะ ประกอบด้วย นายวิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พล.2 รองมณเทียน ม่วงศรีศักด์ รองผอ.สพม.39 บุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.1 สพม.39 และนางปาริชาติ ทองแท้ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ พร้อมใจเป็นตัวแทนของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างในสังกัด สพป.พิษณุโลกทุกคน ขอขอบคุณทหาร และคณะ คสช.

โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาฯ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล สพป.สงขลา เขต ๓

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ เป็นประธานพิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาเพื่อพัฒนาเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบและศูนย์การเรียนรู้ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา วัตถุประสงค์เพื่อนิเทศ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบและศูนย์การเรียนรู้ โรงเรียนเป้าหมายคือสถานศึกษาพอพียง ปี ๒๕๕๐ ถึง ปี ๒๕๕๕ จำนวน ๕๘ โรง
อ่านทั้งหมด
 ประวัติส่วนตัวชื่อ  นามสกุล  นายสนอง สุดสะอาดวัน เดือน ปีเกิด  22 พฤศจิกายน 2504    อายุ 52 &n
เปิด[843]
12 ตุลาคม 2557
นายธนู นูนน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 Tel : 086-4809137 , 081-7388506 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐ
เปิด[643]
15 ตุลาคม 2557
นายวิบูลย์ ทานุชิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ประวัติส่วนตัว เกิด วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ . 2502
เปิด[573]
13 ตุลาคม 2557
ประวัติส่วนตัว นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เกิดวันที่18 เมษายน 2503 ภูมิลำเนา อำเภอสะเ
เปิด[645]
16 ตุลาคม 2557
นายภูมิชน วัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 วัน เดือนปี เกิด 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2499 ประวัติการศึกษา
เปิด[153]
22 ตุลาคม 2557
ชื่อ-นามสกุล นายสิทธิชัย มูลเขียน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เปิด[955]
12 ตุลาคม 2557
>>> นายสุเมธี จันทร์หอม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี รับเงินเดือนอัตรา คศ.4 ขั้น 62,760 บาท วิทยฐานะเ
เปิด[1,823]
09 ตุลาคม 2557
ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 วัน เดือนปีเกิด 1 กรกฎาคม 2504 บิดา นายเส่ง
เปิด[760]
08 ตุลาคม 2557
ชื่อ : นายจัตุพร บุญระดม ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ภูมิลำเนา : อำเภอด่านขุนทด จังห
เปิด[726]
11 ตุลาคม 2557
นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 วันเกิด 13 มกราคม 2505 >>>การศึกษา - ปี พ.ศ.252
เปิด[766]
08 ตุลาคม 2557
ประวัติ นายอโณทัย ไทยวรรณศรี คู่สมรส นางจิราพร ไทยวรรณศรี ตำแหน่งนักวิชาการชำนาญการ สพป.พิษณุโลก เขต ๑ บุตร-ธิดา นายกา
เปิด[661]
15 ตุลาคม 2557
นายมงคลวิทย์ ทาปลัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู)ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเ
เปิด[616]
16 ตุลาคม 2557
...ดร.เจียร ทองนุ่น ...ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ ประวัติส่วนตัว ...อายุ ๕๓ ปี บ้านเกิดตำบลควนหนอ
เปิด[710]
12 ตุลาคม 2557
นายสมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 - เกิดวันที่ 4 มีนาคม 2506 - ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวัดเพลง
เปิด[615]
14 ตุลาคม 2557
คติการทำงาน "ผู้บริหาร ครูอาจารย์ และบุคลากรทุกคนในเขตพื้นที่การศึกษาล้วนมีความสำคัญเท่ากันหมด เพราะต่างก็ทำหน้าที่เป็นฟันเฟือง เพื่อขับเค
เปิด[42]
24 ตุลาคม 2557
นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 เกิดเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2508 อายุ 48 ปี เป็นบุตรของนาย
เปิด[546]
16 ตุลาคม 2557
นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 เกิดเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2500 ประวัติการศึกษา พ.ศ.2509
เปิด[197]
21 ตุลาคม 2557
ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒ เกิดเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๐๒ ประวัติการศึกษา พ.ศ.๒
เปิด[768]
08 ตุลาคม 2557
ประวัติ ประสบการณ์และผลงาน วิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ประวัติการศึกษา -ระดับปริญญาตรี วิชาเอก ภาษาอังกฤษ จากวิทยาลัยครูสุรา
เปิด[861]
10 ตุลาคม 2557
นายธนชน มุทาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ ๑.ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๐๓ อายุ
เปิด[547]
17 ตุลาคม 2557