• songkranday_2557

จังหวัดสิงห์บุรี จัดโครงการสัมมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในห้องเรียนด้วยวิธีการฝึกหัด/ฝึกฝน (Classroom English via Practicing)

>>> โครงการสัมมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในห้องเรียนด้วยวิธีการฝึกหัด/ฝึกฝน (Classroom English via Practicing) เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถใช้ในชีวิตประจำวัน ในการเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ การอาชีวศึกษาสิงห์บุรี การศึกษาเอกชนสิงห์บุรี และผู้สนใจ จำนวนทั้งสิ้น ๖๐ คน ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยการริเริ่ม และดำเนินการโดย ดร.สุรสาล ผลสุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสิงห์บุรี คณะกรรมาธิการการศ

การพัฒนาความเข้มแข็งสภานักเรียน ประจำปี 2556

ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาความเข้มแข็งสภานักเรียน ประจำปี 2556 ให้แก่โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนทั้งระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ครูผู้รับผิดชอบ จำนวน 21 คน และประธาน และรองประธานนักเรียน จำนวน 65 คน รวม 86 คนโดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาผู้ดูแลโครงการนี้ เมื่อวันที่ 11 ต.ค.56 ณ ห้องประชุมอดิเรกสาร สพป.สบ.1

จังหวัดเลยจัดพิธีประทานทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม

ที่หอประชุมอำเภอเมืองเลย ที่ว่าการอำเภอเมืองเลย (11 ต.ค. 56) นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีประทานทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม

สพป.สร.1 จัดเวทีเสวนาวิชาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

<<<<>>>> วันที่ 11 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมเพชรเกษมแกรนด์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 จัดกิจกรรมเวทีเสวนาวิชาการ (Symposium) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556 โดย นายสง่า ศรีราม รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 เป็นประธาน นายชูชัย ประดับสุข ผอ.กลุ่มนิเทศฯ กล่าวรายงาน การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมสำคัญประกอบด้วย –การเสวนานำเสนอผลงาน “คุณภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21” โดยแบ่งกลุ่มย่อยในการนำเส

ผอ.สพป.เลย เขต 2 ให้โอวาทแก่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงที่จะเข้าแข่งขันระดับภาค

วันที่ 11 ตุลาคม 2556 ดร.สุภชัย จันปุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ให้โอวาทแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านบึงสวรรค์และโรงเรียนบ้านปวนพุ ทีมหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ที่จะเข้าแข่งขันวอลเลย์บอลในรายการ "วิทยุการบินมินิวอลเลย์บอล"ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 14-19 ตุลาคม 2556 จังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุมฉัตรแก้ว สพป.เลย เขต 2 ซึ่งนักกีฬาทีมดังกล่าว ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองพร้อมโล่พระราชทานและทุนการศึกษา ในการแข่งขันระดับจังหวัด วันที่ 1-5 สิงหาคม 2556 ที่โรงยิมเนเซี่ยมเทศบาลเมืองเลย ดร.สุภชัย จันปุ่ม ผอ.สพป.เลย เขต 2

อบรมระบบควบคุมภายใน กลุ่มโรงเรียนบึงพิมพาสามัคคี สพป.นครสรรค์ เขต 2 เน้น ระบบควบคุมภายใน ให้ครูประกันความเสี่ยงที่ตัวนักเรียนด้วย 2 ส. 1 ซ. สอน สอบ ซ่อม

อบรมระบบควบคุมภายใน กลุ่มโรงเรียนบึงพิมพาสามัคคี สพป.นครสรรค์ เขต 2 เน้น ระบบควบคุมภายใน ให้ครูประกันความเสี่ยงที่ตัวนักเรียนด้วย 2 ส. 1 ซ. สอน สอบ ซ่อม
>>>>>ระบบความคุมภายใน การประกันความเสี่ยง ไม่ได้หมายถึง เรื่องงบประมาณ บัญชี อย่างเดียวผลผลิตที่สำคัญ ของโรงเรียนอยู่ที่ตัวนักเรียนเป็นอันดับ 1 ที่ต้องมีการประกันความเสี่ยง

โครงการลูกเสือฝึกว่ายน้ำ มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก

วันที่ 11 ตุลาคม 2556 ดร. อาทร จันทวิมล รองประธานมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการฝึกว่ายน้ำโครงการลูกเสือฝึกว่ายน้ำ มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก ให้กับผู้ที่อาศัยอยู่ในเขต ต.โผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ณ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอ่างทอง ระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2556 โดย นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ผอ.สพป.อ่างทอง และคณะผู้บริหารได้มาให้กำลังใจนักเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมฝึกว่ายน้ำและเรียนรู้ในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุจมน้ำ ....สุภาวรัตน์/ภาพ/ข่าว....

สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ประชุมพัฒนาบุคลากร เพื่อเตรียมรับการประเมินภายนอก รอบ ๓

****นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมประชุมสัมมนาบุคลากรในสังกัด จำนวน ๑๙ โรงเรียน ตามโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการเตรียมรับประเมินคุณภาพภายนอก รอบ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติที่ดีในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา มีความเข้าใจในหลักการ แนวคิด มาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้ เพื่อเตรียมรับการประเมินภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา โดยมี นายสมโภชน์ หลักฐาน ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ เมื่อวันที่ ๘ ต.ค.๒

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ตาก เขต 1

>>>>ที่ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 วันนี้ (11 ตุลาคม) นายอุดม มัตโน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 (สพป.) รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 พร้อมคณะรองผู้อำนวยการเขต ฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 นำโดย ท่านสุทิน แก้วพนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 การศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาบริบทในการปฏิบัติงานตามเขตพื้นที่และกลุ่มงาน ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น และมิตรภาพแน่นแฟ้น (กัญญาภัค พูลสวั

สพป.นธ.๓ คณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนสวยพระยาวิทยา อ.จะแนะ จ.นราธิวาส

>>>>วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ นายนิพัฒน์ มณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๓ ได้มอบหมายให้ นายมนัส ดาโอะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๓ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ได้แก่ นายอับดุลลาซิ ดอเลาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะโล นายชาคริต มะยาแมง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นางสาวอานียะห์ อีซอ เจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอระแงะ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีนักเรียนที่ได้รับการประเมิน ได้แก่ นางสาวซิตีรอมีเนาะ ดาโอะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนสวนพระยาวิทยา อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส พร้อ
อ่านทั้งหมด
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ประวัติส่วนตัว ดร. ประภัสร สุภาสอน เกิดวันที่ 12 ตุลาคม 2497 ณ บ้านเลขที่
เปิด[4,559]
18 พฤศจิกายน 2556
ดร.ถาวร คูณิรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 การศึกษาศึกษาศาสตรบัณฑิต(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัย
เปิด[5,328]
10 มกราคม 2557
นายโกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 . เกิดวันที่ 1 กันยายน 2501 . การศึกษา
เปิด[4,997]
28 พฤศจิกายน 2556
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ชื่อ นางอรฤดี พูลศรี วัน เดือน ปี เกิด 9 สิงหาคม 2498 ประวัติกา
เปิด[5,315]
20 พฤศจิกายน 2556
นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต3 - เกิดวันที่ 22 พฤศจิกายน 2502 - ภูมิลำเนาเดิม อำเภ
เปิด[4,617]
20 พฤศจิกายน 2556
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ดร.กิตินันท์ โนสุ วันเดือนปีเกิด 15 เมษายน 2504 ภูมิลำเนา อ.เมือง จ.น่าน ค
เปิด[5,802]
21 พฤศจิกายน 2556
นายไพบูลย์ ชวรุ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 วัน เดือน
เปิด[5,150]
20 พฤศจิกายน 2556
>>> ประวัติ นายสมศักดิ์ ศรีรักษา ชื่อ นายสมศักดิ์ ศรีรักษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศ
เปิด[6,155]
22 พฤศจิกายน 2556
ข้อมูลประวัติ ผลงาน นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 …………………………………………… 1. ชื่อ – ชื่อสกุล น
เปิด[6,022]
18 ธันวาคม 2556
นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 - เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราช
เปิด[4,759]
19 พฤศจิกายน 2556
ว่าที่ร้อยตรีวัฒนา ไกรนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ เกิด ๒๒ กรกฎาคม ๒๔๙๗ ภูมิลำเนา
เปิด[4,129]
13 ธันวาคม 2556
นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ภูมิลำเนา จังหวัดน่าน
เปิด[5,037]
25 พฤศจิกายน 2556
นายบุญหมั่น ค้าทอง
เปิด[3,882]
21 มกราคม 2557
>>> ประวัติส่วนตัว นายบุญเทียม อังสวัสดิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ เกิดวันที่ ๑๐
เปิด[5,582]
28 พฤศจิกายน 2556
ประวัตินายจิรวัฒน์ ปัญญา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ ...................................... ภูมิล
เปิด[4,694]
20 พฤศจิกายน 2556
ประวัติส่วนตัว นายวิชัย พวงภาคีศิริ เกิดวันที่ 4 พฤศจิกายน 2500 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เ
เปิด[4,359]
06 ธันวาคม 2556
เกิดวันที่ 7 ตุลาคม 2502 อายุ 53 ปี ภูมิลำเนา(เกิด) อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 111 ม.1 ต.ทุ่งสมอ อ.พนมทวน จ.กาญจนบ
เปิด[5,766]
18 พฤศจิกายน 2556
ประวัติ นายสมุทร สมปอง ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 เบอร์โทรศัพท์ 085-4647557 Email: Samoot
เปิด[4,808]
18 พฤศจิกายน 2556
นายศักดา  จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษนครราชสีมา เขต 6 ประวัติส่วนตัวนายศักดา  จันทร์ฝอ
เปิด[6,321]
15 พฤศจิกายน 2556
>>>>นายสมเจษฏ์ ศรีสมจักร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๑ ที่จังหวั
เปิด[3,683]
27 มกราคม 2557