• 01

ชาว สพฐ.แสดงความยินดีกับ เลขาธิการ กพฐ.

***ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัด สพฐ. ร่วมกันแสดงความยินดีกับ ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ.ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ณ ห้อง ประชุม สพฐ.1
ดูภาพทั้งหมด https://www.facebook.com/media/set/?set=a.803168849779374.1073742144.100...

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ภูเก็ต รับการประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE

+++++โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต สังกัด สพม.14 รับการประเมินประกวด TO BE NUMBER ONE ภาคใต้ รอบพื้นที่ ประจำปี 2558 จากคณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน นางสาวสุรพันธ์ ปราบกรี ผู้เชี่ยวชาญ พ.ต.ท.หญิงรุ่งนภา ประสานพานิช ผู้เชี่ยวชาญ นายสุวิชาญ รักษ์รตนากร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อรักษามาตรฐานระดับเงินปีที่ 3 และก้าวสู่ระดับทอง โดยมีนายเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียน นางนิรมล วัชรานันทกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและคณะ สพม.14 ค

สพป.นครราชสีมา เขต 2 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย

วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 นายวิชา มานะดี ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 มอบหมายให้ นายนิติธร ทองภูบาล รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย โดยความร่วมมือจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างพัฒนาความรู้และทักษะของครู และครูพี่เลี้ยงให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดตลอดจนประยุต์ใช้เครื่องมือต่างๆ โดยเฉพาะสื่อนิทานซึ่งสามารถเสริมสร้างพัฒนาการทางความคิด อารมณ์ จิตใจ ที่เหมาะสมแก่เด็กปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ครูผู้สอนสังกัด สพฐ. สช.

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1ร่วมทำบุญตามโครงการทำบุญร่วมกันจังหันทุกวันศุกร์

ดร. ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากร ผู้บริหารสถานศึกษาร่วมทำบุญตามโครงการทำบุญร่วมกันจังหันทุกวันศุกร์ ซึ่งเป็นโครงการที่สร้างความตระหนักและปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ ให้กับครู บุคลากรมทางการศึกษา และนักเรียน ตามนโยบายของคณะรัฐบาล ณ วัดกระยอม อ.ร่องคำ จ. กาฬสินธุ์

สพป.นครปฐม เขต 2 จัดการอบรมโครงการขับเคลื่อนระบบการควบคุมภายใน เพื่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประจำปี 2558 ระดับสถานศึกษา

นายจิระชัย ทีคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการขับเคลื่อนระบบการควบคุมภายใน เพื่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประจำปี 2558 ระดับสถานศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูในสังกัด เกี่ยวกับการควบคุมภายใน ช่วยเสริมสร้างความมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้หน่วยงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และยังเป็นการช่วยลดความเสี่ยง ปัญหา อุปสรรค หรือข้อผิดพลาดของหน่วยงานให้

สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ จัดทำแบบฝึกการอ่าน ตามแนวทางการประเมินผลนานาชาติ (PISA)

สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ จัดทำแบบฝึกการอ่าน ตามแนวทางการประเมินผลนานาชาติ (PISA) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ตามโครงการพัฒนาทักษะภาษาไทยเพื่อการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยมีนายรัตน์มณี รัตนปกรณ์ รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ มอบแนวทางในการจัดทำแบบฝึกการอ่านในครั้งนี้ การจัดทำแบบฝึกการอ่านของ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ เพื่อให้ครูผู้สอนนักเรียนชั้น ป.๓ นำไปใช้เพื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับให้นักเรียนชั้น ป.๓ ในการสอบประเมินผลนานาชาติ (PISA) ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ มีนางกัลยา พานิชวงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ...

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จัดอบรมโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘

****เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ธุดงคสถานอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี นายชอุ่ม กรไกร ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘ ซึ่งมีข้าราชการครูและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกสังกัดในเขตบริการของคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เข้ารับการอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้ประพฤติปฏิบัติตนด้านศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการดำรงชีวิตและการประกอบวิชาชีพ เพื่อพัฒนาผ

หน่วยพัฒนาอุดรธานี เขต 2 มอบวุฒิบัตร ผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูฯ ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

>>> ดร.ประกอบ จันทรทิพย์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 ประธานบริหารโครงการหน่วยพัฒนา ฯ กล่าวรายงาน โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา รุ่นที่ 1-3 /2558 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 ทั้งนี้ นายประหยัด พิมพาที ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 เป็นประธานมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม
อ่านทั้งหมด
ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 - เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราช
เปิด[9,062]
22 มกราคม 2558
ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ วิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯเชี่ยวชาญ
เปิด[91]
23 พฤศจิกายน 2558
นายสมรักษ์ นามสกุล ถวาย เกิดวันที่ 13 เดือน มีนาคม พุทธศักราช 2504 ภูมิลำเนา จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านพักผู้อำนวยการสำนัก
เปิด[9,118]
30 มกราคม 2558
นายปริญญา ธรเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒(นครพนม-มุกดาหาร) ๑. ประวัติ นายปริญญา ธรเสนา ตำแหน่ง ผู้อ
เปิด[9,813]
28 มกราคม 2558
ประวัตินายนพพร พิพิธจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เกิด 6 มกราคม 2502 บ้านเลขที่ 203/4 หมู่ 1 อำเภอบางกร
เปิด[5,379]
22 พฤษภาคม 2558
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายวิรัตน สกุณา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เกิด วันที่ 7 กรกฎาคม 2499 สมรสกั
เปิด[7,998]
02 มีนาคม 2558
นายประถม เชื้อหมอ เกิดเมื่อวันที่ 5 เม.ย.2503 เป็นบุตรของนายปัน เชื้อหมอ และนางมี เชื้อหมอ จบชั้น ป.4 ที่ ร.ร.บ้านหลวง กิ่งอำเภอบ้านหลวง
เปิด[11,348]
15 ธันวาคม 2557
นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 วัน เดือน ปีเกิด 2 มิถุนายน 2504 อำเภอคง จังหว
เปิด[11,442]
22 มกราคม 2558
ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ตำแหน่ง ผอ.สพม. ๓๔ วัน เดือน ปี เกิด ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ วัน เดือน ปีที่จะเกษียณอายุราชการ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เปิด[2,296]
17 สิงหาคม 2558
นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก เกิดวันที่ 26
เปิด[113]
23 พฤศจิกายน 2558
นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมปัตตานี เขต 3 เกิดเมื่อ 4 ธันวาคม 2511 อายุ 46 ปี ป
เปิด[8,629]
09 เมษายน 2558
ประวัตินายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เกิด 27 พฤษภาคม 2504 ปัจจุบันอยู่บ้านเ
เปิด[1,126]
09 ตุลาคม 2558
ประวัติส่วนตัว นายจักรพรรดิ์ จิตมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เกิดเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2502 ภรรยา
เปิด[9,282]
16 มกราคม 2558
ประวัติ ผลงาน และประสบการณ์ ของ ดร.รอง ปัญสังกา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ประวัติส่วนตัว -
เปิด[2,178]
15 กันยายน 2558
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ประวัต
เปิด[7,143]
16 เมษายน 2558
ดร.เกรียงพงศ์ ภูมิราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 1.เกิดวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2501 2.วันบรรจุเข้ารับราชการ :
เปิด[10,054]
12 มกราคม 2558
ชื่อ : นายสุดใจ มอญรัต วัน/เดือน/ปี : 22 มกราคม 2503 อายุ : 54 ปี อายุราชการ : 36 ปี ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศ
เปิด[10,476]
16 ธันวาคม 2557
นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ประวัติ เกิดวันที่ 4 กรกฎาคม 2501 ที่อยู่ปัจ
เปิด[9,242]
12 กุมภาพันธ์ 2558
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 2 นายธานินทร์ ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชบ.2 - ประวัติและผลงาน ชื่อ นายธา
เปิด[10,325]
17 ธันวาคม 2557
นายทองปอนด์ สาดอ่อน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ วัน เดือน ปี เกิด วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๙๙ เกษี
เปิด[2,438]
23 สิงหาคม 2558