• 01

ผอ.สพม.๒๙ ประชุมสัญจรพบปะผู้บริหารโรงเรียนพร้อมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สหวิทยาเขต ๕

@@@@ นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผอ.สพม.29 ประชุมสัญจร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สหวิทยาเขต 5 ทุกโรงเรียน จำนวน 455 คน พร้อมมอบนโยบาย ขอความร่วมมือในเรื่องระบบดูแลนักเรียนเป็นอันดับแรก ปัญหายาเสพติดในโรงเรียน การรับนักเรียน หน้าที่ครูที่มีต่อศิษย์ ชื่นชมผลการทดสอบ โอเน็ตดีขึ้น และ ฝากหลักธรรมพรหมวิหาร 4 เป็นหลักในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข คุณลักษณะของครูผู้ช่วย7 ข้อ ที่ต้องนำไปปฏิบัติ ณ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เมื่อ 29 มีนาคม 2559 ขอขอบคุณท่าน นพรัตน์ ทองแสง ผอ.รร.ลือคำหาญวารินชำราบ และบุคลากรทุกท่าน เจ้าภาพสถานที่จัดประชุมในครั้งนี้ @@@@ บุษบง พุฒพรหม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโคงการอาหารกลางวัน

วันนี้ นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานในการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโคงการอาหารกลางวัน ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 3 โรงเรียน ประกอบด้วย ขนาดใหญ่ 1 โรงเรียน ขนาดกลาง 1 โรงเรียน ขนาดเล็ก 1 โรงเรียน ร่วมกับคณะทำงาน เพื่อรายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุม 2 สพป.อำนาจเจริญ

สพม.๒๙ ประชุมปฏิบัติการและแสดงผลงานการดำเนินโครงการตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

@@@@ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๙ ประชุมปฏิบัติการการดำเนินโครงการตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" เพื่อให้โรงเรียนนำร่องของโครงการทั้ง ๘ โรงเรียน ได้สรุปผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อสร้างความตระหนัก เตรียมความพร้อม และจัดทำแผนการดำเนินงาน ของโรงเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการในรุ่นต่อไป ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนและผู้รับผิดชอบโครงการที่เป็นโรงเรียนแกนนำทั้ง ๘ โรง ศึกษานิเทศก์ ๑๔ คน และโรงเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการรุ่นต่อไป ๓๘ โรงเรียน รวมผู้เข้าประชุม ๑๐๖ คน เมื่อ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา แอนด์ กอล์ฟ รีสอร

เตรียมความพร้อมการประกวดองค์กรดูแล ห่วงใย ใส่ใจป้องกันเอดส์

วันนี้ นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานในการประชุม คณะทำงานเตรียมความพร้อมการประกวดองค์กรดูแล ห่วงใย ใส่ใจป้องกันเอดส์ในที่ทำงาน ปี 2559 เพื่อเตรียมรับการประเมินจากคณะกรรมการประกวดองค์กรของสำนักงานป้องกันควบคุมโรค ณ ห้องประชุม 2 สพป.อำนาจเจริญ

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูจัดทำวิจัยในชั้นเรียน

วันที่ 29 มีนาคม 2559 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูจัดทำวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนเมืองถลาง ณ โรงแรมเดอะ บริษา บีช เขาหลัก รีสอร์ท จังหวัดพังงา เพื่อให้ครูเห็นความสำคัญของการทำวิจัยและมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย สามารถสร้างเครื่องมือในกาทำวิจัยได้ ครูสามารถใช้การวิจัยการแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนการสอน และเป็นการฝึกปฏิบัติการผลิตผลงานการวิจัยในชั้นเรียนอันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยชั้นเรียนต่อไป สำหรับการจัดอบรม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29- 31 มีนาคม 2559 ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยข้าราชการครูโรงเรียนเมืองถลาง ทุกคน และได้รับความอนุเคร

สพป.เชียงราย เขต 2 ศึกษาดูงานสพป.ลำพูน เขต 2

นายประถม เชื้อหมอ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 และคณะศึกษาดูงาน สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมกันนี้ทางสพป.เชียงราย เขต 2 ได้ร่วมแสดงความยินดีกับนายบุญทัพ กองสิงห์ ที่ได้ย้ายมารับตำแหน่งรองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2 โดยมีนายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และคณะให้การต้อนรับ

สพม.๒๙ ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทาง เขตพื้นที่สุจริต กับ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑

@@@@ ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล รองผอ.สพม.๒๙ พร้อมบุคลากรทุกท่าน ให้การต้อนรับ บุคลากร จาก สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ จำนวน ๔๕ คน ที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) และแนวทางการจัดทำแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ @@@@ บุษบง พุฒพรหม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/ภาพ-ข่าว

สพม.๒๙ ต้อนรับคณะสพป.กาญจนบุรีเขต๒ และสพป.อุบลฯเขต ๒

@@@@นายวลงกรณ์ บุญเต็ม รอง ผอ.สพม.๒๙ ให้การต้อนรับคณะบุคลากรจาก สพป.กาญจนบุรี เขต ๒ ซึ่งนำโดยท่าน อภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.กาญจนบุรีเขต ๒ นำบุคลากรในสังกัดมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานและวัฒนธรรมองค์กร และในเวลาเดียวกัน ก็ร่วมต้อนรับ บุคลากรจาก สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร เช่นเดียวกัน เมื่อ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมธนาภูมิ สพม.๒๙@@@@ บุษบง พุฒพรหม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/ภาพ-ข่าว

การอบรมพัฒนาบุคลากรในสังกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในองค์กร

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาบุคลากรในสังกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในองค์กร พร้อมบรรยายให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุม สพป.อำนาจเจริญ
อ่านทั้งหมด
“จริงใจ จริงจัง สร้างฝันให้เป็นจริง” เป็นคติในการทำงานของนายตั้ง อสิพงษ์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ คนปัจจุบัน *นายตั้ง อสิพงษ์ เกิดวันที่
เปิด[5,250]
21 ธันวาคม 2558
..** ประวัติชีวิตโดยย่อ ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เกิดวันที่ 17 มีนาคม
เปิด[4,063]
04 เมษายน 2559
ดร.เจียร ทองนุ่น ประวัติส่วนตัว บ้านเกิดตำบลควนหนองหงส์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ภรรยาชื่อ นางวนิดา ทองนุ่น มีบุตร 2 คน ประวัติการ
เปิด[2,506]
10 มิถุนายน 2559
นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา
เปิด[4,967]
20 มกราคม 2559
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้
เปิด[4,413]
10 กุมภาพันธ์ 2559
ประวัติ 1. ชื่อ นายชาญชัย รสจันทร์ โทรศัพท์ 081-2668489 2. เกิดวันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2501 3. ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบั
เปิด[5,315]
15 ธันวาคม 2558
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประวัติโดยย่อ ชื่อ นายประพฤทธิ์ สุขใย ตำแ
เปิด[2,597]
31 พฤษภาคม 2559
ชื่อ นายสุทิน แก้วพนา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.25
เปิด[5,769]
22 ธันวาคม 2558
นายธนัญชัย สายสุด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ รับเงินเดือน อันดับ คศ. 4 อัตราเ
เปิด[6,072]
17 ธันวาคม 2558
ประวัติ ชื่อ – สกุล นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 33 วิทยฐา
เปิด[5,986]
14 ธันวาคม 2558
นายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 >>>>ประวัติส่วนตัว -เกิดวันที่ 13 กันยายน 2502
เปิด[2,844]
10 พฤษภาคม 2559
นายธันวา ดีช่วย เกิดวันที่ 29 ธันวาคม 2499 การศึกษา ปก.ศ.สูง วิทยาลัยครูเทพสตรี ลพบุรี เมื่อปี พ.ศ.2519 กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยา
เปิด[4,183]
29 กุมภาพันธ์ 2559
นายวิบูลย์ ทานุชิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ประวัติส่วนตัว เกิด วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2502 ประวัติการศึ
เปิด[5,502]
22 ธันวาคม 2558
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค์ จั
เปิด[5,700]
07 มกราคม 2559
นายคำปุ่น บุญเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ วันเดือนปีเกิด วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ ที่อยู่ปัจจุบัน ๓๙
เปิด[5,614]
04 ธันวาคม 2558
นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ภูมิลำเนาเดิม บ้านหัวขัวใต้ ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนค
เปิด[3,353]
24 มีนาคม 2559
นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 - เกิดวันที่ 22 พฤศจิกายน 2502 - ภูมิลำเนาเดิม อำเภอเมือง
เปิด[5,918]
08 ธันวาคม 2558
นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 วัน เดือน ปีเกิด : 29 มิถุนายน 2508 ภูมิลาเนาเดิม
เปิด[6,217]
02 ธันวาคม 2558
ประวัติ นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอ
เปิด[4,621]
20 มกราคม 2559
ชื่อ – สกุล นายบรรพ์ ใสแจ่ม วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันบรรจุเข้ารับราชการ 1 พฤษ
เปิด[4,936]
18 มกราคม 2559