• 01

นายอุทัย เกื้อเพชร รอง ผอ.สพป.พังงา นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร

คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.พังงา ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม 2557 ณ ห้องส่งสำนักงาน อาคารช่ั่วคราว สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต โดย นายอุทัย เกื้อเพชร รอง ผอ.สพป.พังงา เป็นผู้กล่าวบทอาเศียรวาท ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 "ในหลวง" ของปวงชน พระเสด็จ เยือนหล้า มาเยี่ยมโลก
ระงับโศก สร่างทุกข์ ไทยสุขสันต์
แม้นแดนดิน ถิ่นใด เสด็จพลัน
ดั่งสวรรค์ เมตตา ความปรานี
ธ ครองธรรม ครองไทย ครองใจราษฏร์
เป็นขวัญชาติ ขวัญประชา สง่าศรี
เป็นจอมทัพ จอมปราชญ์ ราษฎร์เปรมปรีดิ์
พระภูมี ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ลงพื้นที่สถานศึกษาในสังกัดติดตามงานนโยบายสู่การปฎิบัติ 4 เรื่องหลัก

*****เมื่อวันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2557 นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจราชการโรงเรียนวัดหินเกลี้ยง เครือข่ายสถานศึกษาน้ำข้ามทุ่ง อ.หาดใหญ่ โดยมีนางสกาวรัตน์ ชูมัง ผู้อำนวยการโรงเรียนต้อนรับและนำเยี่ยมกิจกรรมการเรียนการสอน
*****เวลา 10.00 – 11.30 น. ผอ.เขต ได้ใช้เวลาในการเยี่ยมชมผลงานกิจกรรมการเรียนการสอนของสถานศึกษา ในชั้นเรียนต่างๆ ทุกห้องเรียน โดยได้เน้นเรื่องหลัก 4 เรื่องสำคัญ คือ

พัทลุง เขต 2 ประชุมนิเทศแบบพบกลุ่มเพื่อยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ “สวัสดีคุณครู”

พัทลุง เขต 2 ประชุมนิเทศแบบพบกลุ่มเพื่อยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ “สวัสดีคุณครู”

สพม.20 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนหน้าที่พลเมือง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนหน้าที่พลเมือง ณ หอประชุมพุทธรักษา สพม.20 ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2557 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ให้มีการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน การบริหารจัดการศึกษา เรื่องการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การสร้างวินัย การมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ได้รับเกียรติจากนายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผอ.สพม.20 เป็นประธานในพิธี และมีการแสดงจากโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา มีผู้เข้ารับการอบรมคือ ครูผู้สอนวิชาหน้าที่พลเมือง จำนวน 67 คน ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 63 คน ศึกษานิ

สพป.สกลนคร เขต 2 ให้การต้อนรับคณะประเมินจาก สพฐ.

คณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ออกประเมินให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงาน10 นโยบายเร่งด่วน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยการนำของนางสาวมณฑการติ์ แก้วพฤคษ์ นางสร้อยมาศ ศิลาวรรณ และนางสาวสาลินี เลิศอัคฆากร นักวิชาการ สพฐ. โดย ดร.ประภัสร สุภาสอน ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา สพป.สกลนคร เขต 2

สพฐ.ติดตามนโยบายเร่งด่วน สพป.สุโขทัย เขต 2

สพฐ.ติดตามนโยบายเร่งด่วน สพป.สุโขทัย เขต 2

รับคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นายนพพร มากคงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๑ ต้อนรับคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนางรัสรินทร์ ชุติวิบูลย์ฉัตร รองผอ.

สพป.ลำปาง เขต 3 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2558

สพป.ลำปาง เขต 3 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2558 โดยได้รับเกียรติจากท่านณัฏฐพล แสงศรีจันทร์ ประธานก.พ.ท.ลำปาง เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ซึ่งการประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อ ระดมความคิดเพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการนำของท่านวิบูลย์ ทานุชิต ผอ.สพป.ลำปาง เขต 3 ร่วมกับทีมงานซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนองค์คณะบุคคล ผู้บริหารการศึกษา ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนครู ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสพป.ลำปาง เขต 3 โดยจัดประชุมระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

สพป.สมุทรสาคร : ติดตามและเยี่ยมบ้านนักเรียนทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

>>>นายวินิตย์ ปิยะเมธาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายพิศุทธิ์ วีระจิตต์ ผอ.สพป.สมุทรสาคร
พร้อมคณะส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามและตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ได้รับทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี แต่ยากจน จำนวน 2 ทุน ได้แก่ นางสาวสุชาดา พรหมมา นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย และนายสิทธิพร พรหมศิริ นักเรียนวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ซึ่งทั้ง 2 คนต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น โดยจะตอบแทนโดยการตั้งใจเรียน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี ทุนดังกล่าวจะส่งให้จนถึงจบในระดับปริญญาตรี

สพป.พิจิตร เขต 2 ระดมสมองชูค่านิยมหลัก 12 ประการสู่นักเรียน เน้นการปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน

+++++วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุม สพป.พิจิตร เขต 2 นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ประชุมครูแกนนำค่านิยม 12 ประการร่วมกันออกแบบค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)และกระทรวงศึกษาธิการให้เข้ากับบริบทของโรงเรียนในสังกัด เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง โดยให้โรงเรียนผนวกค่านิยมหลัก 12 ประการในการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งปลูกฝังและพัฒนาค่านิยมหลัก 12 ประการให้นักเรียนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เน้นการปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน จนเกิดเป็นพฤติกรรมที่ยั่งยืน และกำหนดวิธีการเร
อ่านทั้งหมด
นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมปัตตานี เขต 3 เกิดเมื่อ 4 ธันวาคม 2511 อายุ 46 ปี ป
เปิด[1,354]
09 เมษายน 2558
ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 - เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราช
เปิด[4,017]
22 มกราคม 2558
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายวิรัตน สกุณา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เกิด วันที่ 7 กรกฎาคม 2499 สมรสกั
เปิด[2,673]
02 มีนาคม 2558
ดร.เกรียงพงศ์ ภูมิราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 1.เกิดวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2501 2.วันบรรจุเข้ารับราชการ :
เปิด[4,570]
12 มกราคม 2558
นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ประวัติ เกิดวันที่ 4 กรกฎาคม 2501 ที่อยู่ปัจ
เปิด[3,819]
12 กุมภาพันธ์ 2558
นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (สุโขทัย – ตาก) ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเ
เปิด[6,749]
01 ธันวาคม 2557
นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๐๗ ภูมิลำเนา จังหวัดขอนแ
เปิด[582]
16 เมษายน 2558
นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 วัน เดือน ปีเกิด 10 มีนาคม 2506 ภูมิลำเนาเดิม บ้านหัว
เปิด[6,728]
25 พฤศจิกายน 2557
นายพรชัย โพคันโย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 5 โทร 081-0529563 E-MAIL : PHOKHANYO@GMAIL.COM
เปิด[6,585]
25 พฤศจิกายน 2557
นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 วัน เดือน ปีเกิด 2 มิถุนายน 2504 อำเภอคง จังหว
เปิด[5,223]
22 มกราคม 2558
นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ประวัติส่วนตัว เกิด 6 ตุลาคม 2505 ภูมิ
เปิด[6,297]
24 พฤศจิกายน 2557
นายประถม เชื้อหมอ เกิดเมื่อวันที่ 5 เม.ย.2503 เป็นบุตรของนายปัน เชื้อหมอ และนางมี เชื้อหมอ จบชั้น ป.4 ที่ ร.ร.บ้านหลวง กิ่งอำเภอบ้านหลวง
เปิด[6,028]
15 ธันวาคม 2557
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายสมรักษ์ นามสกุล ถวาย เกิดวันที่ 13 เดือน มีนาคม พุทธศักราช 2504 ภูมิลำเนา จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่อยู่ปัจจุบัน บ้
เปิด[4,147]
30 มกราคม 2558
นายปริญญา ธรเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒(นครพนม-มุกดาหาร) ๑. ประวัติ นายปริญญา ธรเสนา ตำแหน่ง ผู้อ
เปิด[4,502]
28 มกราคม 2558
*ประวัติการทำงาน ท่านอยู่บ้านเลขที่ 332 หมู่ที่ 18 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เกิดวันที่ 8 มกราคม 2500 สมรสกับนา
เปิด[5,932]
14 ธันวาคม 2557
ดร.ไพศาล ปันแดน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 วุฒิการศึกษา ศษ.บ.(สังคมศึกษา,บริหารการศึกษา), ศศ.ม.(ไท
เปิด[6,809]
09 ธันวาคม 2557
ชื่อ : นายสุดใจ มอญรัต วัน/เดือน/ปี : 22 มกราคม 2503 อายุ : 54 ปี อายุราชการ : 36 ปี ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศ
เปิด[5,606]
16 ธันวาคม 2557
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 2 นายธานินทร์ ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชบ.2 - ประวัติและผลงาน ชื่อ นายธา
เปิด[5,414]
17 ธันวาคม 2557
(ประวัติโดยสังเขป) นายศักดิ์นิพน สว่างวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ** ประวัติส่วนตัว เกิดวันที
เปิด[6,975]
21 พฤศจิกายน 2557
ประวัติส่วนตัว นายจักรพรรดิ์ จิตมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เกิดเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2502 ภรรยา
เปิด[4,286]
16 มกราคม 2558