• สวัสดีปีใหม่ 2558

สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน

>>>>>>>>>>วันนี้ (วันเสาร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗) สพป.นครราชสีมา เขต ๗ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต ๗ ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๒ อัตรา โดยมีผู้สมัครสอบ จำนวนทั้งสิ้น ๒๐๐ คน บรรยากาศในการสอบครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส บริสุทธิ์ และยุติธรรม>>>>>>>>>> ภาพ/ข่าว : ชมกฤตพร ศิริรุ่งโรจ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สพป.นครราชสีมา เขต ๗

พัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน จ.สุรินทร์

<<<>>>วันที่ 26 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องริมธาราสวนป่ารีสอร์ท จ.สุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต1 จัดอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดสุรินทร์ หลักสูตรเทคนิคการสอนและการสอนและการวัดผล นายอภัย ไพรสินธุ์ รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต1เป็นประธานและบรรยายพิเศษ นายสุระ บุญมี ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสุรินทร์ กล่าวรายงาน ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 240 คน วัตถุประสงค์การจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกระบวนการจัดการเรียนการสอน คิด วิเคราะห์ เรียนรู้ได้ด้วยตนเองมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมีความรู้ความเข้

ผอ.สพป.นม.5ร่วมงาน "สพฐ.รวมพลัง คืนความสุขให้คนไทย"

เช้านี้วันที่ 26 กรกฎาคม 2557 ที่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อ.เมือง จ.นครราชสีมา ดร.พจน์ เจริญสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 เข้าร่วม งาน”สพฐ.รวมพลัง คืนความสุขให้คนไทย”ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วัตถุประสงค์และกิจกรรมการจัดงาน ซึ่งมีความครอบคลุมทั้งกิจกรรมเสริมสร้างความรัก สามัคคี ความปรองดอง สมานฉันท์ ความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษ์ตริย์ สืบเนื่องมาจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายให้จัดกิจกรรมดังกล่าวพร้อมกันทั่วประเทศ 4 ภาค
ทีมข่าวประชาสัมพันธ์

สพป.ปข. 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการนำแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน

ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผอ.สพป.ปข. 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการนำแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน เพื่อให้คุณครูผู้สอนได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาผู้เรียนทางด้านการคิดและกำหนดเป็นสมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียน ด้วยถือว่าเป็นทักษะที่จะนำไปสู่การสร้างความรู้และการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ สพฐ.

พิธีเปิดอาคารเรียน โรงเรียนในสังกัด สพป.อ่างทอง

วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ฯพณฯ ท่านสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดอาคาร สพฐ.1 และทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เพื่อหารายได้พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและอุปกรณ์การเรียนการสอนประจำอาคาร สพฐ.1 พร้อมด้วย นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และคณะผู้บริหาร สพป.อ่างทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการสถานศึกษา ร่วมทำพิธีเปิดป้ายอาคาร ณ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง

โรงเรียนในสังกัด สพป.อ่างทอง ได้รับการประเมินกิจกรรมนักเรียนไทยสุขภาพดี

วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 นายสมชัย ปานผาสุข รอง ผอ.สพป.อ่างทอง กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี จาก สพฐ. ได้มาประเมินโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดีเชิงประจักษ์ ของ โรงเรียนวัดทำนบ สังกัด สพป.อ่างทอง ที่ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี ที่ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ 1 จำนวน 55 โรงเรียน จาก 145 โรงเรียน โดยคณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี สพฐ.

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ถ่ายภาพร่วมกับข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2557

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ถ่ายภาพร่วมกับข้าราชการครู ศึกษานิเทศก์ และลูกจ้างประจำ ที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2557 โดยได้มีข้าราชการในสังกัดฯ ทั้ง รอง ผอ.สพป. , ผอ.กลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมถ่ายภาพเพื่อเตรียมจัดทำหนังสือที่ระลึกในวันเกษียณ และจัดทำทำเนียบข้าราชการ ในวันที่ 25 กรกฏาคม 2557 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล สพป.อุบลราชธานี เขต 3
(มณัญญา สิทธิสา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ภาพ/ข่าว)

สพป.ชม.เขต ๔ จัดเวทีการนำเสนอผลงาน To Be Number One ในสถานศึกษา

ที่โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยวนวรัฐ อ.สันป่าตอง สพป.ชม.เขต ๔ นายดวงคำ คำจันทร์ ผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยวนวรัฐ นายกสมาคมครูอำเภอสันป่าตอง พร้อมทีมงาน ให้การต้อนรับคณะกรรมการโครงการ To Be Number One ซึ่งดำเนินการเมื่อวันศุกร์ที่ 25 กรกฏาคม 2557 โดย ผอ.สพป.ชม.เขต ๔ มอบหมายกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ดำเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้ชื่อ“โครงการปลูกจิตสำนึกสร้างกระแสนิยมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา”

สพป.พิจิตร เขต 2 ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรในสังกัด สพป.สุโขทัย เขต 1 เรื่องการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี

วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 นายสุมาตย์ ธรรมมาภิมุข รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 และคณะศึกษานิเทศก์ ในสังกัด ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรในสังกัด สพป.สุโขทัย เขต 1 เรื่องการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีปฏิบัติงาน โดยมีนายสุทิศ ทองสนิทกาญจน์ ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 เป็นประธานการอบรม

สพป.สมุทรปราการ เขต 2 จัดกิจกรรมแข่งขันภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ที่โรงเรียนวัดบางโฉลงใน

>>>นายภูมินันท์ ขวัญเมือง รก.ผอ.สพป.สป.2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ของนักเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อส่งเสริมความสามารถทางภาษาไทยและคัดเลือกตัวแทนเขต เพื่อเข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 64 ณ จังหวัดนนทบุรี ตามโครงการรักษ์ภาษาไทยเฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษามหามงคล จำนวน 21 กิจกรรม 42 รายการ ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ณ โรงเรียนวัดบางโฉลงใน
>>>ภาย/ข่าว โดย นางวาสนา แจ่มเจริญ
พันจ่าเอกเศวต อวยจินดา นักประชาสัมพันธ์
อ่านทั้งหมด
นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (สุโขทัย – ตาก) ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเ
เปิด[1,237]
01 ธันวาคม 2557
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ ...นายเสนอ ทองจีน ...ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
เปิด[2,610]
29 ตุลาคม 2557
*ประวัติการทำงาน ท่านอยู่บ้านเลขที่ 332 หมู่ที่ 18 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เกิดวันที่ 8 มกราคม 2500 สมรสกับนา
เปิด[552]
14 ธันวาคม 2557
ชื่อ : นายสุดใจ มอญรัต วัน/เดือน/ปี : 22 มกราคม 2503 อายุ : 54 ปี อายุราชการ : 36 ปี ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศ
เปิด[427]
16 ธันวาคม 2557
คติการทำงาน : “เมื่อมีความรู้น้อย ก็อย่าเกี่ยงงาน” การศึกษา : ว.ท.บ. เกษตรศาสตร์บางพระ ปี พ.ศ. 2530 ศษม. มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี พ
เปิด[2,809]
03 พฤศจิกายน 2557
(ประวัติโดยสังเขป) นายศักดิ์นิพน สว่างวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ** ประวัติส่วนตัว เกิดวันที
เปิด[1,780]
21 พฤศจิกายน 2557
1. ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายดิเรก นามสกุล ต่ายเมือง เกิดวันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2501 อายุ 56 ปี ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน ผู้อ
เปิด[1,681]
17 พฤศจิกายน 2557
นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 วัน เดือน ปีเกิด 10 มีนาคม 2506 ภูมิลำเนาเดิม บ้านหัว
เปิด[1,722]
25 พฤศจิกายน 2557
เกิดเมื่อวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2502 เวลา 09.00 น. แรม 3 ค่ำ เดือน 11 ปีกุน ณ บ้านเลขที่ 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[1,762]
20 พฤศจิกายน 2557
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 2 นายธานินทร์ ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชบ.2 - ประวัติและผลงาน ชื่อ นายธา
เปิด[345]
17 ธันวาคม 2557
ดร.ไพศาล ปันแดน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 วุฒิการศึกษา ศษ.บ.(สังคมศึกษา,บริหารการศึกษา), ศศ.ม.(ไท
เปิด[1,026]
09 ธันวาคม 2557
นายคำปุ่น บุญเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ วัน/เดือน/ปีเกิด : ๕ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ ภูมิลำเนา : ๓๙๗/๑๑
เปิด[2,858]
29 ตุลาคม 2557
นายมนูญ จันทร์สุข เกิดวันที่ 24 ตุลาคม 2503 ณ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร อายุ 53 ปี 7 เดือน ประวัติการศึกษา ระดับประถมศึกษาจ
เปิด[1,503]
18 พฤศจิกายน 2557
• ประวัติส่วนตัว นายอารักษ์ พัฒนถาวร วัน เดือน ปี เกิด ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๐๐ ภูมิลำเนาเดิม จ.พิจิตร ที่อยู่ปัจจุบัน อ.ท่าเรือ จ.พระนค
เปิด[1,690]
14 พฤศจิกายน 2557
ดร.โชติพิพัฒน์ จุลมณีรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 28 สิงหาคม
เปิด[1,619]
21 พฤศจิกายน 2557
นายประถม เชื้อหมอ เกิดเมื่อวันที่ 5 เม.ย.2503 เป็นบุตรของนายปัน เชื้อหมอ และนางมี เชื้อหมอ จบชั้น ป.4 ที่ ร.ร.บ้านหลวง กิ่งอำเภอบ้านหลวง
เปิด[472]
15 ธันวาคม 2557
คติการทำงาน "ผู้บริหาร ครูอาจารย์ และบุคลากรทุกคนในเขตพื้นที่การศึกษาล้วนมีความสำคัญเท่ากันหมด เพราะต่างก็ทำหน้าที่เป็นฟันเฟือง เพื่อขับเค
เปิด[2,639]
24 ตุลาคม 2557
นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ประวัติส่วนตัว เกิด 6 ตุลาคม 2505 ภูมิ
เปิด[1,396]
24 พฤศจิกายน 2557
นายพรชัย โพคันโย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 5 โทร 081-0529563 E-MAIL : PHOKHANYO@GMAIL.COM
เปิด[1,623]
25 พฤศจิกายน 2557
...นายชาญชัย รสจันทร์ ...ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ ประวัติส่วนตัว ...อายุ 56 ปี ภูมิลำเนาเดิม 58
เปิด[2,147]
07 พฤศจิกายน 2557