• 01

สพป.มส.๒ ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายวิมล จำนงบุตร) ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๓(บ้านทุ่งพร้าว) ซึ่งได้พิจารณาเป็นสถานศึกษาที่พบปัญหาเด่นๆ หรือที่มีผลงานที่ได้รับรางวัลในระดับภาพหรือระดับประเทศ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘

สพป.มส.๒ ท่านวุฒิพล ฉนำกลาง ผอ.สพป.มส.๒ พร้อมผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าและนักเรียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๓(บ้านทุ่งพร้าว) ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายวิมล จำนงบุตร) ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๓(บ้านทุ่งพร้าว) ซึ่งได้พิจารณาเป็นสถานศึกษาที่พบปัญหาเด่นๆ หรือที่มีผลงานที่ได้รับรางวัลในระดับภาพหรือระดับประเทศ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ขยายผลโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ขยายผลโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 5 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมมูลนิธิถาวรจิตตถาวโร-วงศ์มาลัย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
ได้รับเกียรติ จาก ดร.พิธาน พื้นทอง ผอ.สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. ได้มอบนโยบายโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) แก้ผู้เข้าอบรม

พิธียกเสาเอกสร้างบ้านให้นักเรียน

วันที่ 2 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น. นายนพปฎล. บุญพงษ์ รอง ผอ.สพป.อ่างทอง นายณนพพล. เสนาะดนตรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ทำพิธียกเสาเอกเพื่อสร้างบ้านให้กับนักเรียนในสังกัด สพป.อ่างทอง จำนวน 1 หลัง ที่ได้รับคัดเลือกให้รับมอบบ้านตามโครงการสร้างบ้าน 89 หลัง “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษา 89 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ วัดบ้านพราน อำเภอแสวงหา ...สุภาวรัตน์/ภาพ/ข่าว...

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 รุกสร้างเครือข่ายเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาร่วมช่วยป้องกันเยาวชน

.***เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จัดอบรมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและเยาวชน ณ ศูนย์การศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนางจารี กาลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นประธานเปิด
.***จากสภาพปัญหาของเด็กและเยาวชน ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ลอกเลียนแบบมาจากสื่อที่ไม่ดีต่างๆ ทำให้เกิดปัญหาทางสังคมมากขึ้น

สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ จัดอบรมพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-GP) ระยะที่ ๓

เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ นายเผชิญศักดิ์ แก้วเขียว รอง ผอ.สพป.สพ.๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ ๓ ณ ห้องประชุมวิทยบริการ โดยมี นางพรชรี พลเสน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก น.ส.สุวิดา สินธุประภา และ นางสมมาตร เชื้อนิล จากสำนักคลังจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นวิทยากร

สพป.ชลบุรี เขต 2 จัดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น)

วันที่ 2 กันยายน 2558 นายธานินทร์ ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชบ.2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น) ของกลุ่มโรงเรียน อ.พานทอง ณ โรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 25 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมพร้อมทั้ง นำเสนอมาตรการเร่งรัดคุณภาพการศึกษาทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1.เด็ก นักเรียนทุกคนต้องอ่านออกเขียนได้ 2. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET 3. โรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรมค่านิยมหลัก 12 ประการ 4. โรงเรียนในสังกัดผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน

สพป.ชัยนาท อบรมครูแกนนำสร้างภูมิคุ้มกันและการสอนทักษะชีวิตเพื่อการสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 นางสาวศศิธร วงษ์เมตตา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมครูแกนนำสร้างภูมิคุ้มกันและการสอนทักษะชีวิตเพื่อการสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 พร้อมบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหยุดยั้ง ลดระดับการขยายตัว ลดช่องโอกาสและป้องปรามเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง สร้างจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในสังกัดเข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 190 คน takone ภาพ/พิมพ์/ข่าว

งานเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2558

++++นายนพพร พิพิธจันทร์ ผอ.สพม.6 เป็นประธานงานเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2558 โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดทำโครงการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2558 ขึ้น เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักและมีส่วนร่วมการพัฒนาด้านต่าง ๆ ส่งเสริมให้เยาวชนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตย์ มีจิตอาสา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมกิจกรรมที่สร้างสรรค์มีวินัย เสียสละ ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ และเป็นที่ได้รับการยกย่องเชิดชูจากสังคม และส่งเสริมให้เด็กมีความรู้ ทักษะชีวิตด้านต่าง ๆ และมีส่วนร่วมในกระบวนการคิ
อ่านทั้งหมด
นายมรกต กลัดสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ (สุโขทัย - ตาก) เกิดวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๐๒ ประวัติการศึกษา
เปิด[3,783]
29 พฤศจิกายน 2558
นายธนัญชัย สายสุด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ รับเงินเดือน อันดับ คศ. 4 อัตราเ
เปิด[3,743]
17 ธันวาคม 2558
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้
เปิด[2,231]
10 กุมภาพันธ์ 2559
นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 วัน เดือน ปีเกิด : 29 มิถุนายน 2508 ภูมิลาเนาเดิม
เปิด[4,070]
02 ธันวาคม 2558
..** ประวัติชีวิตโดยย่อ ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เกิดวันที่ 17 มีนาคม
เปิด[1,211]
04 เมษายน 2559
ประวัติ 1. ชื่อ นายชาญชัย รสจันทร์ โทรศัพท์ 081-2668489 2. เกิดวันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2501 3. ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบั
เปิด[3,334]
15 ธันวาคม 2558
ชื่อ – สกุล นายบรรพ์ ใสแจ่ม วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันบรรจุเข้ารับราชการ 1 พฤษ
เปิด[2,797]
18 มกราคม 2559
“จริงใจ จริงจัง สร้างฝันให้เป็นจริง” เป็นคติในการทำงานของนายตั้ง อสิพงษ์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ คนปัจจุบัน *นายตั้ง อสิพงษ์ เกิดวันที่
เปิด[3,228]
21 ธันวาคม 2558
นายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 >>>>ประวัติส่วนตัว -เกิดวันที่ 13 กันยายน 2502
เปิด[371]
10 พฤษภาคม 2559
ประวัติ นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอ
เปิด[2,662]
20 มกราคม 2559
นายวิบูลย์ ทานุชิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ประวัติส่วนตัว เกิด วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2502 ประวัติการศึ
เปิด[3,488]
22 ธันวาคม 2558
ประวัติ ชื่อ – สกุล นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 33 วิทยฐา
เปิด[3,788]
14 ธันวาคม 2558
ชื่อ นายสุทิน แก้วพนา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.25
เปิด[3,502]
22 ธันวาคม 2558
นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา
เปิด[2,828]
20 มกราคม 2559
ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ วิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯเชี่ยวชาญ
เปิด[4,409]
23 พฤศจิกายน 2558
นายธันวา ดีช่วย เกิดวันที่ 29 ธันวาคม 2499 การศึกษา ปก.ศ.สูง วิทยาลัยครูเทพสตรี ลพบุรี เมื่อปี พ.ศ.2519 กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยา
เปิด[1,817]
29 กุมภาพันธ์ 2559
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค์ จั
เปิด[3,330]
07 มกราคม 2559
นายคำปุ่น บุญเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ วันเดือนปีเกิด วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ ที่อยู่ปัจจุบัน ๓๙
เปิด[3,575]
04 ธันวาคม 2558
นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 - เกิดวันที่ 22 พฤศจิกายน 2502 - ภูมิลำเนาเดิม อำเภอเมือง
เปิด[3,717]
08 ธันวาคม 2558
นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ภูมิลำเนาเดิม บ้านหัวขัวใต้ ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนค
เปิด[1,221]
24 มีนาคม 2559