• วันปิยะมหาราช 2557

สพป.พิษณุโลก เขต 3 รับมอบเงินตามโครงการสร้างบ้านน้ำใจ

นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล. 3 รับมอบเงินสมทบโครงการสร้างบ้านให้กับนักเรียนในสังกัดตามโครงการสร้างบ้านนักเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จาก เครือข่ายโรงเรียนอำเภอนครไทย 5 ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านนาฟองแดง จำนวน 1,719 บาท โรงเรียนบ้านน้ำกุ่ม จำนวน 807 บาท ครูเพ็ญรุ่ง บุญมีจิว ครูโรงเรียนบ้านนาขุมคัน จำนวน 1,000 บาท คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านนาขุมคัน จำนวน 1,000 บาท ครูเสน่ห์ สีเหลืองอ่อน ครูโรงเรียนบ้านนาเมือง จำนวน 1000 บาท คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านนาเมือง จำนวน 2,500 บาท และ โรงเรียนนาไก่เขี่ย จำนวน 3,000 บาท ในวันที่ 4 มิถุนายน 2557 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

โคราช 3 จัดกิจกรรม "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต (life saving)"

เช้าวันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จัดกิจกรรมอบรมนักเรียนหลักสูตรว่ายน้ำเพื่อชีวิต (life saving) ให้กับนักเรียนที่ว่ายน้ำไม่เป็น เพื่อให้มีทักษะการช่วยชีวิตตนเองและผู้อื่นได้ ด้วยทักษะง่าย คือ ตะโกน โยน ยื่น จากวิทยากรที่ผ่านการอบรมหลักสูตร ครู ก ว่ายน้ำเพื่อชีวิต ตามนโยบายของ สพฐ. โดยมี นายสุชาติ ไชยสาร รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมผู้เรียน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมดังกล่าว ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 8 มิถุนายน 2557 ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนมารีย์ธงชัย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

สพป.มส.2 จัดการอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "โรงเรียนสุจริต รุ่นที่ 2" โดย สพป.มส.2 ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2557

สพป.มส.2 จัดการอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "โรงเรียนสุจริต รุ่นที่ 2" โดย สพป.มส.2 ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2557 โดยมีนายเล็ก ศรีเรือง นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมบัวตอง สพป.มส. 2http://www.mhs2.go.th/pic/?p=5866

สพป.นม.3 จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 7 มิถุนายน 2557 นายนิเวศน์ อุดมรัตน์ ผู้อำนวยการ สพป.นม.3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย จรรยาบรรณวิชาชีพ การปฏิบัติตัวของข้าราชการครู ตลอดจนสร้างความตระหนักต่อตำแหน่งหน้าที่ข้าราชการ โดยคาดหวังว่าเมื่อข้าราชการครูได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจในปัญหาแล้ว ย่อมส่งผลให้การเรียนการสอนของครูมีประสิทธิภาพ ประสิทธผล ซึ่งจะส่งผลดีต่อนนักเรียน ต่อตนเอง และสถานศึกษาต่อไป โดยคณะวิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จากส

วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี 2557 จังหวัดเลย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 (สพป.ลย.1) ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย จัดงาน "7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี 2557 จังหวัดเลย" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มให้จัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน และเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น

โครงการพัฒนาทักษะระเบียบแถวลูกเสือ

วันที่ 7 มิถุนายน 2557 นายนพปฏล บุญพงษ์ รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะระเบียบแถวลูกเสือ โดยมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานลูกเสือจังหวัดอ่างทอง เข้ารับการอบรม จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 1 วัน ระหว่างวันที่ 7 และ 8 มิถุนายน 2557 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอ่างทอง

สกลนคร เขต 1 พัฒนาและส่งเสริมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) เพื่อการเรียนการสอน ครูประจำชั้น ป.3

ดร.เทวรัฐ โตไทยะ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 เป็นประธานพร้อมบรรยายพิเศษโครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)เพื่อการเรียนการสอน ให้แก่ครูประจำชั้น ป.3 ทุกโรงเรียน ระหว่างวันที่7-8,14มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สพป.สกลนคร เขต 1 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายห้ามให้ครูออกนอกห้องเรียนโดยการจัดการอบรม/ประชุมในวันหยุดทุกโครงการในสังกัด/เครดิตภาพโดยพรมมา ศิลารักษ์

การอบรมเชิงปฏิบัติ การสร้างเว็บบล็อกส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน รุ่นที่ ๒ สพป.สงขลา เขต ๓

เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติ การสร้างเว็บบล็อกส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน รุ่นที่ ๒ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเขาน้ำค้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓

สพป.ภูเก็ตร่วมจัดงาน "7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี 2557"

นายอนุรักษ์ รุ่งเรือง และนายสุเทพ นาครัตน์ รองผอ.สพป.ภูเก็ตร่วมจัดงาน"7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรีน ปี 2557" โดยมีนายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธาน มีพิธีเปิดกรวยดอกไม้ ถวายเครื่องราชสักการะ กล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำรัส ว่า "...เรื่องสหกรณ์โรงเรียนเป็นงานหนึ่งที่ข้าพเจ้าพยายามจัดให้มีขึ้นทุกแห่ง...""...ตั้งใจจะให้เป็นการฝึกนักเรียนให้มีความรู้ มีความเคยชินกับระเบบการทำงานร่วมกันตามแบบสหกรณ์ ฝึกตั้งแต่เด็กเล็ก ๆ ได้ชินไป..." เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.ภูเก็ต
สุรางคนา ภาพ/รายงาน

สพป.เลย เขต 1 พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในฝันมุ่งหวังยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างต่อเนื่องยั่งยืน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ประชุมสัมมนาครูวิชาการโรงเรียนในฝันในสังกัด พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเตรียมพร้อมในการประเมินการคงสภาพต้นแบบโรงเรียนในฝัน
อ่านทั้งหมด
ชื่อ-นามสกุล นายสิทธิชัย มูลเขียน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เปิด[1,226]
12 ตุลาคม 2557
นายวิบูลย์ ทานุชิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ประวัติส่วนตัว เกิด วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ . 2502
เปิด[757]
13 ตุลาคม 2557
ประวัติส่วนตัว นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เกิดวันที่18 เมษายน 2503 ภูมิลำเนา อำเภอสะเ
เปิด[844]
16 ตุลาคม 2557
ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 วัน เดือนปีเกิด 1 กรกฎาคม 2504 บิดา นายเส่ง
เปิด[955]
08 ตุลาคม 2557
นายสมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 - เกิดวันที่ 4 มีนาคม 2506 - ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวัดเพลง
เปิด[850]
14 ตุลาคม 2557
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ ...นายเสนอ ทองจีน ...ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
เปิด[91]
29 ตุลาคม 2557
นายคำปุ่น บุญเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ วัน/เดือน/ปีเกิด : ๕ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ ภูมิลำเนา : ๓๙๗/๑๑
เปิด[108]
29 ตุลาคม 2557
นายธนู นูนน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 Tel : 086-4809137 , 081-7388506 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐ
เปิด[860]
15 ตุลาคม 2557
ชื่อ : นายจัตุพร บุญระดม ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ภูมิลำเนา : อำเภอด่านขุนทด จังห
เปิด[889]
11 ตุลาคม 2557
ประวัติ ประสบการณ์และผลงาน วิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ประวัติการศึกษา -ระดับปริญญาตรี วิชาเอก ภาษาอังกฤษ จากวิทยาลัยครูสุรา
เปิด[1,110]
10 ตุลาคม 2557
...ดร.เจียร ทองนุ่น ...ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ ประวัติส่วนตัว ...อายุ ๕๓ ปี บ้านเกิดตำบลควนหนอ
เปิด[934]
12 ตุลาคม 2557
นายธนชน มุทาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ ๑.ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๐๓ อายุ
เปิด[851]
17 ตุลาคม 2557
 ประวัติส่วนตัวชื่อ  นามสกุล  นายสนอง สุดสะอาดวัน เดือน ปีเกิด  22 พฤศจิกายน 2504    อายุ 52 &n
เปิด[1,051]
12 ตุลาคม 2557
นายมงคลวิทย์ ทาปลัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู)ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเ
เปิด[876]
16 ตุลาคม 2557
นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 เกิดเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2500 ประวัติการศึกษา พ.ศ.2509
เปิด[456]
21 ตุลาคม 2557
นายภูมิชน วัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 วัน เดือนปี เกิด 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2499 ประวัติการศึกษา
เปิด[424]
22 ตุลาคม 2557
ประวัติ นายอโณทัย ไทยวรรณศรี คู่สมรส นางจิราพร ไทยวรรณศรี ตำแหน่งนักวิชาการชำนาญการ สพป.พิษณุโลก เขต ๑ บุตร-ธิดา นายกา
เปิด[991]
15 ตุลาคม 2557
คติการทำงาน "ผู้บริหาร ครูอาจารย์ และบุคลากรทุกคนในเขตพื้นที่การศึกษาล้วนมีความสำคัญเท่ากันหมด เพราะต่างก็ทำหน้าที่เป็นฟันเฟือง เพื่อขับเค
เปิด[395]
24 ตุลาคม 2557
>>> นายสุเมธี จันทร์หอม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี รับเงินเดือนอัตรา คศ.4 ขั้น 62,760 บาท วิทยฐานะเ
เปิด[2,018]
09 ตุลาคม 2557
นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 เกิดเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2508 อายุ 48 ปี เป็นบุตรของนาย
เปิด[786]
16 ตุลาคม 2557