สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑-๔ ร่วมพัฒนาโรงเรียนในฝันอย่างยั่งยืน

ศูนย์ประสานงานโครงการโรงเรียนในฝันจังหวัดบุรีรัมย์ นำโรงเรียนในฝันจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ทั้ง ๔ เขต ในบุรีรัมย์ ร่วมประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาโรงเรียนในฝันอย่างยั่งยืน

สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ จัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายสุรพล จานสิบสี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่เพื่อคัดเลือกเข้าแข่งขันในระดับ สพฐ. เนื่องวันภาษาไทยแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ กิจกรรมที่จัดแข่งขันได้แก่ เขียนเรียงความระดับครูผู้สอนภาษาไทย และนักเรียน การแต่งกลอนสี่ การแต่งกลอนสุภาพ การคัดลายมือ การอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA

สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ จัดอบรมครูผู้สอนคณิตศาสตร์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายสุรพล จานสิบสี รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ณ ห้องประชุมตระกูลโรจน์ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรครูผู้สอนคณิตศาสตร์ให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ที่มุ่งเน้นทักษะการคิดคำนวณและคิดเลขเร็ว ผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จำนวน ๑๓๕ คน วิทยากรผู้ให้ความรู้ ได้แก่ นางสมพิศ คำด้วง ครูโรงเรียนวัดวังกุ่ม สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ โดยมี นางจิราธร สามรถ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รั

ประชุม อกศจ.สุพรรณบุรี(วิทยฐานะและสิทธิประโยชน์) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี (เกี่ยวกับวิทยฐานะและสิทธิประโยชน์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสีหมอกเมฆนิลกาฬ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ โดยมีนายศักดา วังทอง เป็นประธานกรรมการ และนายจักรพรรดิ์ จิตมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

สพป.อย.2 อบรมครูปฐมวัยตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 82 โรงเรียน ในหัวข้อ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในรูปแบบการสำรวจ และการสืบเสาะตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และแนวทางการประเมินแบบออนไลน์ ให้กับครูปฐมวัยโรงเรียนนำร่องโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย โดยนายดิเรก โรจน์ปาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิด เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมอาคารสายสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ก

สพป.พิษณุโลก เขต 3 มอบถุงน้ำใจ

ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมคณะ มอบถุงน้ำใจ และเงินสด จำนวน 5,000 บาท ให้กับ เด็กชายอภิชัย ช่วยการ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศิริราษฎร์พัฒนา ที่บ้านพักประสบวาตภัย ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ณ บ้านตำบลห้วยเฮี้ย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ภาพข่าว โดย ปาริชาติ ทองแท้
อ่านทั้งหมด
ดร.เจียร ทองนุ่น ประวัติส่วนตัว บ้านเกิดตำบลควนหนองหงส์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ภรรยาชื่อ นางวนิดา ทองนุ่น มีบุตร 2 คน ประวัติการ
เปิด[3,216]
10 มิถุนายน 2559
นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ภูมิลำเนาเดิม บ้านหัวขัวใต้ ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนค
เปิด[3,929]
24 มีนาคม 2559
นายธันวา ดีช่วย เกิดวันที่ 29 ธันวาคม 2499 การศึกษา ปก.ศ.สูง วิทยาลัยครูเทพสตรี ลพบุรี เมื่อปี พ.ศ.2519 กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยา
เปิด[4,864]
29 กุมภาพันธ์ 2559
ประวัติและผลการปฏิบัติงาน .....ประวัติ : นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ .....ประวัติส่วนตัว นายพิ
เปิด[236]
26 ตุลาคม 2559
นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา
เปิด[5,533]
20 มกราคม 2559
..** ประวัติชีวิตโดยย่อ ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เกิดวันที่ 17 มีนาคม
เปิด[4,832]
04 เมษายน 2559
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค
เปิด[219]
26 ตุลาคม 2559
นายเดช  ศิรินาม   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4ประวัติส่วนตัว   
เปิด[138]
15 พฤศจิกายน 2559
นายวิบูลย์ ทานุชิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ประวัติส่วนตัว เกิด วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2502 ประวัติการศึ
เปิด[5,999]
22 ธันวาคม 2558
นายโกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ประวัติโ
เปิด[79]
24 พฤศจิกายน 2559
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้
เปิด[5,051]
10 กุมภาพันธ์ 2559
ชื่อ – สกุล นายบรรพ์ ใสแจ่ม วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันบรรจุเข้ารับราชการ 1 พฤษ
เปิด[5,543]
18 มกราคม 2559
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประวัติโดยย่อ ชื่อ นายประพฤทธิ์ สุขใย ตำแ
เปิด[3,329]
31 พฤษภาคม 2559
นายอดุลย์ กองทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 วัน เดือน ปี เกิด 4 มิถุนายน พ.ศ.2506 ภูมิลำเนา เกิดท
เปิด[246]
28 ตุลาคม 2559
ประวัติ นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอ
เปิด[5,407]
20 มกราคม 2559
ประวัติและผลงาน ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ประวัติส่วนตัว นายธีระวัฒน์ วรรณนุช เกิดวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2504 ปัจจุบันอายุ 54 ปี 11 เดือน ส
เปิด[209]
08 พฤศจิกายน 2559
นายเดช ศิรินาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ประวัติส่วนตัว เกิดเมื่อ วันที่ 19 เดือน
เปิด[132]
15 พฤศจิกายน 2559
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค์ จั
เปิด[6,353]
07 มกราคม 2559
นายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 >>>>ประวัติส่วนตัว -เกิดวันที่ 13 กันยายน 2502
เปิด[3,552]
10 พฤษภาคม 2559
ชื่อ นายสุทิน แก้วพนา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.25
เปิด[6,401]
22 ธันวาคม 2558