• 01

สพป.เลย เขต 2 รับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามการดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกติดตาม การดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ซึ่งจะดำเนินการสอบพร้อมกันทุกเขต ทั่วประเทศ ในวันที่ 24 เมษายน 2558 สำหรับสนามสอบแข่งขันครั้งนี้ใช้สนามสอบ รวม 5 สนาม ได้แก่ โรงเรียนบ้านวังสะพุง โรงเรียนชุมชนวังสะพุง โรงเรียนศรีสงครามวิทยา โรงเรียนวรราชวิทยา และ โรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ 52 มีผู้เข้าสอบรวมทั้งสิ้น 3,345 คน รวม 9 วิช

สพป.ปทุมธานี เขต 2 ตรวจความพร้อมวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยาขอย้ายสถานที่ตั้ง

วันที่ 22 เม.ย. 58 นายเสริมปัญญา เทียมวัน ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 นำคณะกรรมการตรวจพิจารณาย้ายสถานที่ตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี เพื่อตรวจอาคาร สถานที่ และความพร้อมของอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนซึ่งวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา ขอย้ายมาตั้งอยู่ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ทั้งนี้ มีคณะกรรมการจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมเป็นกรรมการตรวจในครั้งนี้ด้วย

ประชุม อ.ก.ค.ศ. ชุดใหม่ ครั้งที่ 1/2558

สพป.นครราชสีมา เขต 5 จัดประชุม อ.ก.ค.ศ. ชุดใหม่ ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุมคูณก้าวหน้า สพป.นครราชสีมา เขต 5 โดยมี นายมานพ จังหวัดกลาง เป็นประธานการประชุมดังกล่าว... จินตนา ตอพันดุง : ภาพ/ข่าว

พัทลุง 2 จัดกิจกรรมฝึกว่ายน้ำให้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา เน้นช่วยเหลือตัวเองได้

ด้วย อบจ.พัทลุง ได้จัดสรรงบประมาณให้ สพป.พัทลุง เขต 2 จัดกิจกรรมฝึกนักเรียนค่ายฤดูร้อน ประจำปี 2558 ซึ่งเครือข่ายตะโหมด ได้ดำเนินการตามกิจกรรมฝึกนักเรียนค่ายฤดูร้อน การสอนว่ายน้ำ ผู้เข้าค่ายประกอบด้วยนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา เครือข่ายตะโหมด รวม 30 คน โดยจัดฝึกอบรมวันที่ 20-25 เมษายน 2558 ณ สระว่ายน้ำบ้านเรือนต้น ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

สพป.สมุทรสาคร : ประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2558

>>>นายพิศุทธิ์ วีระจิตต์ ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมติดตาม
เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมแสงสุขเอี่ยม
สพป.สมุทรสาคร
>>>สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียน
ในเรื่องการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2558 และ
กำหนดการเบิกจ่ายงบประมาณ แจ้งนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กำหนด
ให้ผู้รับจ้างเบิกจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า ร้อยละ 15 ในเอกสารจัดซื้อจัดจ้างทุกโครงการ
แต่หากผู้รับจ้างไม่ขอเบิกเงินค่าจ้างล่วงหน้า ร้อยละ 15 ขอให้ควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติงาน

โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สพป.ยะลา 2

วันนี้ 22 เม.ย.58 นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 ประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษหัวข้อ "ครูยุคปฏิรูปการศึกษา"และ "ความก้าวหน้าในวิชาชีพครู" ณ ห้องอดินันท์ ปากบารา สพป.ยะลา เขต 2 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยมีนายวิธาน สุชาติพงศ์ รองผอ.สพป.ยะลา เขต 2 นางธิดา พิศวง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และครูผู้ช่วย เข้าร่วมในการประชุมฯ ทั้งนี้มีวิทยากรผู้มากประสบการณ์มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลายท่าน

สพม.20 อบรมผู้กำกับลูกเสือต้านยาเสพติด

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จัดการอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โดยมีนายอดุล จันทนปุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี มีนายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผอ.สพม.20 กล่าวรายงาน สำหรับการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้นำความรู้หลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติดไปใช้ในการอบรมลูกเสือในสถานศึกษาและจัดตั้งหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาเพื่อปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาต่อไป โดยจัดการอบรมระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2558 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนราชินูทิศ 2 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

สพป.กาญจนบุรี เขต 3 วางมาตรการสอบครูผู้ช่วยฯ อย่างเข้มเพื่อป้องกันการทุจริต

       วันที่ 22 เมษายน 2558 นายสุดใจ มอญรัต ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2558 ของ สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ณ หอประชุมโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา เพื่อชี้แจงมาตรการกำกับการดำเนินการสอบแข่งขันฯ ซึ่งจะดำเนินการสอบแข่งขันฯ ภาค ก ในวันที่ 23 เมษายน 2558 จำนวน 4 วิชาเอก แบ่งเป็น 3 สนามสอบ ดังนี้
1. สนามสอบโรงเรียนบ้านวังโพธิ์ วิชาเอกภาษาไทย
2. สนามสอบโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา วิชาเอกคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ

สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ซักซัอมความเข้าใจการดำเนินการจัดสอบครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2558

+++++ วันที่ 22 เมษายน 2558 นายบุญเทียม อังสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ภาค ก ปี พ.ศ.2558 เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ ชี้แจงแนวปฏิบัติในการดำเนินการสอบ ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 อ.เมืองฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์
อ่านทั้งหมด
ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 - เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราช
เปิด[8,132]
22 มกราคม 2558
ดร.เกรียงพงศ์ ภูมิราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 1.เกิดวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2501 2.วันบรรจุเข้ารับราชการ :
เปิด[8,988]
12 มกราคม 2558
นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ประวัติ เกิดวันที่ 4 กรกฎาคม 2501 ที่อยู่ปัจ
เปิด[8,270]
12 กุมภาพันธ์ 2558
ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ตำแหน่ง ผอ.สพม. ๓๔ วัน เดือน ปี เกิด ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ วัน เดือน ปีที่จะเกษียณอายุราชการ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เปิด[1,298]
17 สิงหาคม 2558
นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (สุโขทัย – ตาก) ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเ
เปิด[11,240]
01 ธันวาคม 2557
นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมปัตตานี เขต 3 เกิดเมื่อ 4 ธันวาคม 2511 อายุ 46 ปี ป
เปิด[7,582]
09 เมษายน 2558
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายวิรัตน สกุณา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เกิด วันที่ 7 กรกฎาคม 2499 สมรสกั
เปิด[7,045]
02 มีนาคม 2558
ชื่อ : นายสุดใจ มอญรัต วัน/เดือน/ปี : 22 มกราคม 2503 อายุ : 54 ปี อายุราชการ : 36 ปี ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศ
เปิด[9,446]
16 ธันวาคม 2557
ประวัตินายนพพร พิพิธจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เกิด 6 มกราคม 2502 บ้านเลขที่ 203/4 หมู่ 1 อำเภอบางกร
เปิด[4,293]
22 พฤษภาคม 2558
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 2 นายธานินทร์ ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชบ.2 - ประวัติและผลงาน ชื่อ นายธา
เปิด[9,389]
17 ธันวาคม 2557
ดร.ไพศาล ปันแดน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 วุฒิการศึกษา ศษ.บ.(สังคมศึกษา,บริหารการศึกษา), ศศ.ม.(ไท
เปิด[11,293]
09 ธันวาคม 2557
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ประวัต
เปิด[6,009]
16 เมษายน 2558
นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 วัน เดือน ปีเกิด 2 มิถุนายน 2504 อำเภอคง จังหว
เปิด[10,250]
22 มกราคม 2558
ประวัติส่วนตัว นายจักรพรรดิ์ จิตมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เกิดเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2502 ภรรยา
เปิด[8,352]
16 มกราคม 2558
นายสมรักษ์ นามสกุล ถวาย เกิดวันที่ 13 เดือน มีนาคม พุทธศักราช 2504 ภูมิลำเนา จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านพักผู้อำนวยการสำนัก
เปิด[8,112]
30 มกราคม 2558
นายปริญญา ธรเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒(นครพนม-มุกดาหาร) ๑. ประวัติ นายปริญญา ธรเสนา ตำแหน่ง ผู้อ
เปิด[8,747]
28 มกราคม 2558
นายทองปอนด์ สาดอ่อน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ วัน เดือน ปี เกิด วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๙๙ เกษี
เปิด[1,352]
23 สิงหาคม 2558
นายประถม เชื้อหมอ เกิดเมื่อวันที่ 5 เม.ย.2503 เป็นบุตรของนายปัน เชื้อหมอ และนางมี เชื้อหมอ จบชั้น ป.4 ที่ ร.ร.บ้านหลวง กิ่งอำเภอบ้านหลวง
เปิด[10,377]
15 ธันวาคม 2557
นายสง่า ศรีราม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ *ประวัติการทำงาน ท่านอยู่บ้านเลขที่ 332 หมู่ที่ 18 ตำบลนอ
เปิด[9,918]
14 ธันวาคม 2557
ประวัติ ผลงาน และประสบการณ์ ของ ดร.รอง ปัญสังกา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ประวัติส่วนตัว -
เปิด[681]
15 กันยายน 2558