• banner_farchai_28_07_2557

สพป.สงขลา เขต ๓ ประชุมคณะกรรมการสอบ O – NET ปีการศึกษา ๒๕๕๖

เมื่อวัน ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ ประชุมคณะกรรมการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เพื่อแจ้งรายละเอียดต่างๆ ในการดำเนินการจัดการสอบที่จะมีขึ้นในวันที่ ๗ – ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ประสานการสอบประจำอำเภอ คือ หอประชุมโรงเรียนบ้านนา อำเภอจะนะ และ หอประชุมโรงเรียนบ้านเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

"เปิดบ้านวิชาการ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น" โรงเรียนแม่แตง

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 ประธาน "เปิดบ้านวิชาการ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น" โรงเรียนแม่แตง ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนแม่แตง จัดงานวันสถาปนา ครบรอบ 51 ปี “ อยู่อย่างพอเพียง เทียบเคียงมาตรฐานสากล” โดย นายสวัสดิ์ กรรมสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ ในงานมีพิธีทางศาสนา การแสดงผลงานทางวิชาการของครู และนักเรียน การแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ โอกาสนี้ มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ

ขับเคลื่อนครูภาษาไทย/แนวทางการออกข้อสอบ/การใช้ภาษาไทยที่เข้าใจง่าย

ขับเคลื่อนครูภาษาไทย/แนวทางการออกข้อสอบ/การใช้ภาษาไทยที่เข้าใจง่าย

สพป.ลำพูน เขต 2 ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานในการจัดสอบ o-net

นายวิทยา ปาอินทร์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานดำเนินการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานในการจัดสอบ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2

มูลนิธิบิ๊กซี มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ จำนวน 50 ทุน

มูลนิธิบิ๊กซี มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ จำนวน 50 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 150,000 บาท

ศูนย์ประสานการสอบประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประชุมวางแผนการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๖

นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และประธานศูนย์ประสานการสอบประถมศึกษากรุงเทพฯ เป็นประธานการประชุมสัมมนาคระกรรมการจัดสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ เพื่อวางแผนให้การดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ได้คุณภาพตามมาตรฐาน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการกลาง คณะกรรมการคุมสอบ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมศรีพญาไท โรงเรียนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

บุคลากร สพป.กระบี่ แสดงความยินดีกับ ผอ.สพป.กระบี่

นายวิพล นาคพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ได้รับการแต่งตั้ง เป็นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดกระบี่ หรือ ปปจ.กระบี่ มีผลตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นไป ท่ามกลางข้าราชการและบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ร่วมแสดงความยินดี

สพม. เขต 35 คว้ารางวัลชนะเลิศกีฬารวม เขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เกมส์ ปี 57

สพม. เขต 35 ร่วมกับ สพป.ลำปาง เขต 1 2 และ 3 จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา "เขตพื้นที่การศึกษาลำปางเกมส์ ครั้งที่ 2" ปี 2557 ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2557 ณ สพป.ลำปาง เขต 2 โดยมีบุคลากรในสำนักงานทั้ง 4 เขตพื้นที่การศึกษาลำปางร่วมกิจกรรมครั้งนี้ กว่า 200 คน

สพป.ระยอง เขต 2 เตรียมความพร้อมดำเนินการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O- NET)

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 นายธงชัย มั่นคง ผอ.สพป.ระยอง เขต 2 ดำเนินการเตรียมความพร้อมจัดประชุมกรรมการดำเนินการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2556 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จะสอบในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงเรียนตามเครือข่าย ได้แก่ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก,วัดเนินเขาดิน,ชุมชนวัดตะเคียนงาม,ชุมชนวัดกลางกร่ำ,บ้านชุมแสง,บ้านชำฆ้อ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 สนามสอบ ณ โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา,บ้านพลงตาเอี่ยม,บ้านสามแยกน้ำเป็น สอบระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2557 ประกาศผลสอบวันที่ 19 มีนาคม 2557 เพื่อให้การดำเนินการสอบเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ประชุมจึงกำหนดแนวดำเนินการจัดสอบตามคู่มือ หลักเกณฑ์

สพม.1เรียกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นครูผู้ช่วย 5 กลุ่มวิชา

สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา เขต 1(สพม.1) บรรจุและแต่งตั้งบุคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกลุ่มวิชาเอก 5รายวิชา ประกอบด้วย 1. ครูแนะแนวการศึกษา 1 ตำแหน่ง 2.เคมี 1ตำแหน่ง 3. พลศึกษา 1ตำแหน่ง 4. ภาษาอังกฤษ 3 ตำแหน่ง 5. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 ตำแหน่ง โดยมีท่านธีรทัศน์ โชติรัตน์ รอง ผอ.สพม.1 กล่าวต้อนรับ แสดงความยินดีและให้กำลังใจ แก่ผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารหอประชุมพญาไท สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
อ่านทั้งหมด
นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ผู้ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2557 ของ สำนักงานคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3
เปิด[4,094]
01 พฤษภาคม 2557
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ดร.กิตินันท์ โนสุ วันเดือนปีเกิด 15 เมษายน 2504 ภูมิลำเนา อ.เมือง จ.น่าน ค
เปิด[9,459]
21 พฤศจิกายน 2556
นางชนิสรา ดวงบุบผา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เกิดวันที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2500 คุณวุฒิ ศึกษาศาสตรมหาบ
เปิด[2,624]
06 มิถุนายน 2557
ว่าที่ร้อยตรีวัฒนา ไกรนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ เกิด ๒๒ กรกฎาคม ๒๔๙๗ ภูมิลำเนา
เปิด[7,199]
13 ธันวาคม 2556
นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต3 - เกิดวันที่ 22 พฤศจิกายน 2502 - ภูมิลำเนาเดิม อำเภ
เปิด[7,971]
20 พฤศจิกายน 2556
ประวัติส่วนตัว นายวิชัย พวงภาคีศิริ เกิดวันที่ 4 พฤศจิกายน 2500 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เ
เปิด[7,537]
06 ธันวาคม 2556
ประวัติ นายธีรวุฒิ พุทธการี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 วัน/เดือน/ปีเกิด : 1
เปิด[2,419]
16 มิถุนายน 2557
>>> ประวัติ นายสมศักดิ์ ศรีรักษา ชื่อ นายสมศักดิ์ ศรีรักษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศ
เปิด[10,007]
22 พฤศจิกายน 2556
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ชื่อ นางอรฤดี พูลศรี วัน เดือน ปี เกิด 9 สิงหาคม 2498 ประวัติกา
เปิด[8,747]
20 พฤศจิกายน 2556
- เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี - ที่อยู่ปัจจุบัน อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ประวัติการศึกษา - ป
เปิด[8,006]
19 พฤศจิกายน 2556
นายไพบูลย์ ชวรุ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 วัน เดือน
เปิด[8,587]
20 พฤศจิกายน 2556
นายธวัช กงเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ ๑.ประวัติส่วนตัว .....เกิดวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๔๙๙ ที่
เปิด[1,797]
23 มิถุนายน 2557
ประวัตินายจิรวัฒน์ ปัญญา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ ...................................... ภูมิล
เปิด[7,664]
20 พฤศจิกายน 2556
ดร.ถาวร คูณิรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 การศึกษาศึกษาศาสตรบัณฑิต(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัย
เปิด[10,004]
10 มกราคม 2557
นายบุญหมั่น ค้าทอง
เปิด[7,691]
21 มกราคม 2557
นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ภูมิลำเนา จังหวัดน่าน
เปิด[8,567]
25 พฤศจิกายน 2556
นายโกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 . เกิดวันที่ 1 กันยายน 2501 . การศึกษา
เปิด[8,547]
28 พฤศจิกายน 2556
>>>>นายสมเจษฏ์ ศรีสมจักร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๑ ที่จังหวั
เปิด[7,628]
27 มกราคม 2557
>>> ประวัติส่วนตัว นายบุญเทียม อังสวัสดิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ เกิดวันที่ ๑๐
เปิด[9,270]
28 พฤศจิกายน 2556
ข้อมูลประวัติ ผลงาน นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 …………………………………………… 1. ชื่อ – ชื่อสกุล น
เปิด[10,413]
18 ธันวาคม 2556