สพป.นครพนม เข ๑ เยี่ยมช่วยเหลือนักเรียนบ้านถูกไฟไหม้

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ พร้อมด้วยนายมงคล รุ่งสว่าง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑, นางอมรรัตน์ สุทธิสาร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.นครพนม เขต ๑ และผู้บริหาสถานศึกษาบ้านดอนยานาง บ้านนาทราย บ้านนาคำโนนขาม ออกเยี่ยมช่วยเหลือนักเรียนในเบื้องต้น กรณีบ้าน ด.ช.บัญฑิต หอมคัก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านดอนยานาง อำเภอเมืองนครพนม ถูกไฟไหม้วันนี้ เมื่อเวลาประมาณ ๑๒.๓๐ น.
ภาพ/ข่าว : ลัคนา มั่นธรณ์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต ๑

“กีฬาสามัคคี 4 ตำบลเกมส์ ครั้งที่ 4” เครือข่ายฯ สำโรงทาบ 1

//////// วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ สำโรงทาบ 1 จัดแข่งขัน”กีฬาสามัคคี 4 ตำบลเกมส์ ครั้งที่ 4” ณ สนามโรงเรียนบ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร โดย นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิด วัตถุประสงค์การจัดการแข่งขัน เพื่อ บรรลุเป้าหมายของหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมทักษะด้านกีฬาพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา ให้มีประสิทธิภาพส่งเสริมด้านสุขภาพจิตใจนักเรียน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด ส่งเสริมทักษะความสนให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา สนองนโยบายการพัฒนาทักษะชีวิต4 H สำหรับเยาวชน ทัก

พุธเช้า ... ข่าว สพฐ. สพป.สิงห์บุรี เชิญชวนครูและบคุลากรทางการศึกษารับชมผ่านช่องทางต่าง ๆ

>>> วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี นำโดย นางสาววารุณีย์ บุญคง รอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สิงห์บุรี พร้อมด้วย รองผอ.สพป.สิงห์บุรี ผอ.กลุ่มทุกกลุ่มและข้าราชการเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ (Video Conference) ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ชั้น 2 รายการ พุธเช้า ... ข่าว สพฐ.โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน พุธนี้เป็นการออกอากาศครั้งที่ 5/2560 สรุปหัวข้อการรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.”ประจำวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ดังนี้ 1.ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 2.

สพป.พิษณุโลก เขต 3 รับชม VDO Conference

นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 รักษาราชการแทนผอ.สพป.พล.3 ร่วมรับฟังการประชุมทางไกลผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ VDO Conference รายการ ” พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน โดยดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย ชี้แจงข่าวสารความเคลื่อนไหว แนวทางการปฏิบัติงานของ สพฐ. ให้รับทราบถือปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรม ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ โดย ปาริชาติ ทองแท้

สพฐ.รุกแผนพัฒนาสร้างโอกาสการศึกษาเด็กพิการ

+++++สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุกแผนพัฒนาการศึกษาพิเศษ 5 ปี ตามยุทธศาสตร์ด้านสิทธิและโอกาสการศึกษา ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเด็กพิการ

สพป.น่าน เขต 2 ร่วมพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ประจำปี 2560

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 นางมยุราพร อินไชย และนางบัววรรณ์ ยะสุข นักวิชาการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสพป.น่าน เขต 2 ร่วมพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือ และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ณ โรงเรียนบ่อเกลือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน โดยมีนายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีดังกล่าว

สพม.30 ประชุมทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพม.30 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานการประชุมทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ พร้อมทั้งกำหนดการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561 และ KPI ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้น ของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2561

สพม.14 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”

+++++วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ที่ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรมวัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามันจังหวัดพังงา นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน "วัน พระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2560 โดยนายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประธานในพิธี เพื่อแสดงความจงรักภักดี ชื่นชมในพระบารมี ที่ทรงทุ่มเทให้กับการประดิษฐ์คิดค้นวิจัย เพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของประชาชนที่ประสบภัยแล้งซ้ำซาก รวมทั้งปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรน้ำของประเทศโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม

สพป.นราธิวาส เขต 3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2560

>>>>>>วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ครั้งที่ 4/2560 โดยก่อนการประชุมได้มีนักเรียนโรงเรียนบ้านดุซงยอและโรงเรียนบ้านรือเปาะ ได้มาขับร้องเพลงแสดงความสามารถให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับชมรับฟัง ซึ่งเด็กนักเรียนทั้งสองคนเป็นตัวแทน สพป.นราธิวาส เขต 3 เข้าร่วมแข่งกิจกรรมร้องเพลง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ เดือนธันวาคมนี้ และนายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ได้มอบทุการศึกษาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียนด้วย จากนั้นได้มีการมอบโล่รางวัลการดำเนินกิจกรรมต่างๆของสำนักงา
อ่านทั้งหมด
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[8,812]
03 มกราคม 2561
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[6,389]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[8,037]
29 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[10,299]
18 ธันวาคม 2560
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[1,586]
02 พฤษภาคม 2561
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[6,756]
22 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[8,556]
08 มกราคม 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[9,651]
22 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[8,589]
26 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[10,340]
14 ธันวาคม 2560
1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2507 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย คู่สมรส นางพวงพยอม เจียมภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษโร
เปิด[10,198]
12 ธันวาคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[8,692]
08 มกราคม 2561
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[6,467]
02 มีนาคม 2561
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[8,285]
22 มกราคม 2561
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[10,199]
14 ธันวาคม 2560
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[4,631]
27 มีนาคม 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[9,745]
24 ธันวาคม 2560
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[10,107]
13 ธันวาคม 2560
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[1,599]
02 พฤษภาคม 2561
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[7,918]
06 กุมภาพันธ์ 2561