นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ


ประวัติ ดร. กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ
ตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เกิดเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2503

การศึกษา
2528 ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 1) สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2539 ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2551 ปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การรับราชการและประสบการณ์การบริหารที่สำคัญ
ผู้บริหารโรงเรียน 4 ปี (อาจารย์ใหญ่)
ผู้บริหารระดับอำเภอ 10 ปี (หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ)
ผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัด 4 ปี
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 13 ปี
ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัด 2 ปี
ดำรงตำแหน่ง ระดับ 9 หรือ เชี่ยวชาญ เมื่อปี พ.ศ.2547

ผลงานดีเด่นในระดับชาติ
Prime Minister Award ปี 2545
เข็มคุรุสดุดี ปี 2548
OBEC Award ปี 2555
คะแนน O-NET ของนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ปี 2556
โล่เชิดชูเกียรติบุคคล รางวัล เสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น ปี 2556
การบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557 ระดับดีเด่น ปี 2557
รางวัลคุรุกิตติคุณ ปี 2558
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น
การบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์ระดับดีเยี่ยม ปี 2558
ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2561

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ
5 ธันวาคม 2547 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
5 ธันวาคม 2550 ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
5 ธันวาคม 2555 มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม. ) 4 มกราคม 2564 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)

หลักสูตรการฝึกอบรม
หลักสูตร พัฒนานักบริหารการศึกษาระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ ( นศส. ศธ. ) รุ่นที่ 1 เมื่อ 13 มิถุนายน 2554 – 25 กุมภาพันธ์ 2555
หลักสูตร โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ( ส.นบส. ) รุ่นที่ 4 เมื่อ 31 สิงหาคม – 17 กันยายน 2555
หลักสูตร วปอ.รุ่นที่ 59 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

โทรศัพท์ 0-2288-5531-32
e-Mail : kawinkiaat@gmail.com