นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ

ประวัติ

ดร. กวินทร์เกียรติ   นนธ์พละ

ตำแหน่ง  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
.               ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เกิดเมื่อวันที่  22  ตุลาคม  2503

การศึกษา

2528   ปริญญาตรี  (เกียรตินิยมอันดับ 1)  สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2539   ปริญญาโท  สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2551   ปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การรับราชการและประสบการณ์การบริหารที่สำคัญ

ผู้บริหารโรงเรียน 4 ปี (อาจารย์ใหญ่)

ผู้บริหารระดับอำเภอ 10 ปี (หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ)

ผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัด 4 ปี

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 13 ปี

ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัด 2 ปี

ดำรงตำแหน่ง ระดับ 9 หรือ เชี่ยวชาญ เมื่อปี พ.ศ.2547

ผลงานดีเด่นในระดับชาติ 

 1. Prime Minister Award ปี 2545
 2. เข็มคุรุสดุดี ปี 2548
 3. OBEC Award ปี 2555
 4. คะแนน O-NET ของนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ปี 2556
 5. โล่เชิดชูเกียรติบุคคล รางวัล เสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น ปี 2556
 6. การบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557 ระดับดีเด่น ปี 2557
 7. รางวัลคุรุกิตติคุณ ปี 2558
 8. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น
 9. การบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์ระดับดีเยี่ยม ปี 2558
 10. ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2561

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ

5 ธันวาคม 2547              ประถมาภรณ์มงกุฎไทย  (ป.ม.)

5 ธันวาคม 2550              ประถมาภรณ์ช้างเผือก  (ป.ช.)

5 ธันวาคม 2555              มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม. )

4 มกราคม 2564            มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)

หลักสูตรการฝึกอบรม

 1. หลักสูตร พัฒนานักบริหารการศึกษาระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ ( นศส. ศธ. ) รุ่นที่ 1

เมื่อ 13 มิถุนายน 2554 – 25 กุมภาพันธ์ 2555

 1. หลักสูตร โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ( ส.นบส. ) รุ่นที่ 4

เมื่อ 31 สิงหาคม – 17 กันยายน 2555

 1. หลักสูตร วปอ.รุ่นที่ 59 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ