นายสนิท แย้มเกษร

ประวัติ นายสนิท แย้มเกษร

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วัน เดือน ปีเกิด  25 ธันวาคม 2503

วุฒิการศึกษา

ระดับปริญญาตรี

คุรุศาสตร์บัณฑิต สาขา เทคโนโลยีทางการศึกษา วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง (มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง)

ระดับปริญญาโท

ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา โสตทัศนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 58

ตำแหน่งที่สำคัญ

  • 2553 -2556 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน

  • 2557 ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

  • 2557 – 2560 ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

  • 2559 – 2560 ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน

  • 2560 – 2562 ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • ปัจจุบัน รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน