รายงานสถานการณ์ โควิด-19

ข้อมูลเป็นการร่วมมือกันระหว่าง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ทีมงาน TH-STAT.com และกลุ่ม TCDG

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ผู้รับบริการ ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา ก.ต.ป.น. คณะกรรมการสถานศึกษา ที่มาติดต่อประสานงาน และใช้บริการ

ข่าวส่วนกลาง


ข่าวสำนักข่าวส่วนภูมิภาค

 

ภาคเหนือ

ภาคอีสาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 6 3 กรกฎาคม 2563
 • มาตรการในการป้องกันการทุจริตในการสรรหาข้าราชการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 กรกฎาคม 2563
 • สำรวจข้อมูลครูต่างชาติในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ( แก้ไขไฟล์แนบ ตำแหน่งลิงค์ที่ถูกต้อง) 24 มิถุนายน 2563
 • แนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 22 มิถุนายน 2563
 • ทุนการศึกษา Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry:TUAF 22 มิถุนายน 2563
 • เลื่อนการออกประกาศผลการประกวดชื่อและออกแบบห้องคอมพิวเตอร์ 19 มิถุนายน 2563
 • โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 19 มิถุนายน 2563
 • รางวัล ESD Okayama Award ประจำปี 2563 19 มิถุนายน 2563
 • การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 16 มิถุนายน 2563
 • ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนร่วมส่งผลงาน บทความ/เรียงความ หัวข้อ “วัฒนธรรมการใช้ชีวิตร่วมกับ Covid-19” 11 มิถุนายน 2563

 • บทความ / สาระน่ารู้