รายงานสถานการณ์ โควิด-19

ข้อมูลเป็นการร่วมมือกันระหว่าง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ทีมงาน TH-STAT.com และกลุ่ม TCDG

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลุ่มที่ 3 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา)

ข่าวส่วนกลาง


ข่าวสำนักข่าวส่วนภูมิภาค

 

ภาคอีสาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดวาดภาพระบายสี และประกวดคลิปTikTok ในหัวข้อ ล้างมือสุดชิค ของมูลนิธิเสนาะ อูนากูล 1 มีนาคม 2564
  • ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์ร่างรายละเอียดกำหนดขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 3 รายการ 22 กุมภาพันธ์ 2564
  • โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย 19 กุมภาพันธ์ 2564
  • โครงการคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2564 19 กุมภาพันธ์ 2564
  • ประชาสัมพันธ์โครงการ Microsoft DigiGirlz 2021 Thailand 19 กุมภาพันธ์ 2564
  • สมัครผู้แทนสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.)สังกัด สพฐ.เข้าร่วมประชุมใหญ่ผูัแทนสมาชิก กบข.ประจำปี 2564 19 กุมภาพันธ์ 2564
  • การเผยแพร่หนังสือทำเนียบผลงานทางวิชาการ 16 กุมภาพันธ์ 2564
  • ทุนการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยเฮียวโก๊ะ ประเทศญี่ปุ่น 16 กุมภาพันธ์ 2564
  • เชิญชวนนักเรียนส่งคลิปเข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์ 11 กุมภาพันธ์ 2564
  • เลื่อนการจัดงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2564 11 กุมภาพันธ์ 2564