รายงานสถานการณ์ โควิด-19

ข้อมูลเป็นการร่วมมือกันระหว่าง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ทีมงาน TH-STAT.com และกลุ่ม TCDG

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบสำรวจความคิดเห็น ของผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป

แบบสำรวจความคิดเห็นของผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป ต่อมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลุ่มที่ 3 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา)

ข่าวส่วนกลาง


ข่าวสำนักข่าวส่วนภูมิภาค

 

ภาคเหนือ

ภาคอีสาน

ภาคกลาง/ภาคตะวันออก

ภาคใต้

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ Education ICT Forum 2020 17 กันยายน 2563
 • การศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน 17 กันยายน 2563
 • ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดเขียนเรื่องสั้นหัวข้อ จิตอาสาเรื่องง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน 17 กันยายน 2563
 • โครงการ Digital Alert เปิดโลกออนไลน์ “ความจริง ที่จะทำให้ ตื่นรู้” 16 กันยายน 2563
 • การนำพาคนต่างด้าวที่พำนักในราชอาณาจักรมาปฏิบัติหน้าที่ครู ผู้สอน และเข้าเรียนในสถานศึกษาในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 9 กันยายน 2563
 • มหาวิทยาลัย Mahamed bin Zayed University of Artificial Intelligence เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 (ค.ศ.2021) 2564 9 กันยายน 2563
 • ประกาศคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ำแห่งชาติ เรื่อง ข้อปฏิบัติในการคุ้มครองถ้ำ 3 กันยายน 2563
 • พิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 3 กันยายน 2563
 • แนวทางการแก้ไขปัญหาการขอออกหรือต่ออายุใบอนุญาตทำงานและวีซ่าให้แก่ครูต่างชาติ 3 กันยายน 2563
 • การประชาสัมพันธ์สื่อป้องกันโรคโควิด 19 3 กันยายน 2563

 • รอบรั้วโรงเรียน