รายงานสถานการณ์ โควิด-19

ข้อมูลเป็นการร่วมมือกันระหว่าง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ทีมงาน TH-STAT.com และกลุ่ม TCDG

แบบสำรวจเพื่อตรวจสอบความพร้อมการเรียนการสอนทางไกลครั้งที่ 1 (ระหว่างวันที่ 18 - 28 พ.ค. 2563)ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แบบสำรวจนี้เป็นเครื่องมือประเมินเพื่อสำรวจความพร้อมในการเรียนการสอนทางไกล ครั้งที่ 1 (ระหว่างวันที่ 18-28 พ.ค. 2563) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ขอให้ท่านตอบตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์การพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานก่อนการเปิดภาคเรียนจริงต่อไป (1 ก.ค. 2563)

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ผู้รับบริการ ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา ก.ต.ป.น. คณะกรรมการสถานศึกษา ที่มาติดต่อประสานงาน และใช้บริการ

ข่าวส่วนกลาง


ข่าวสำนักข่าวส่วนภูมิภาค

 

ภาคเหนือ

ภาคอีสาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ทุนการศึกษา Nalanda University สาธารณรัฐอินเดีย 29 พฤษภาคม 2563
 • ทุนการศึกษา Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA) 28 พฤษภาคม 2563
 • ขอแก้ไข โครงการประกวดตั้งชื่อและออกแบบห้องคอมพิวเตอร์ 27 พฤษภาคม 2563
 • ทุนการศึกษา Hubert H.Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปี 2564 26 พฤษภาคม 2563
 • การเฝ้าระวังภัยพิบัติในช่วงฤดูฝน 26 พฤษภาคม 2563
 • แจ้งเตือนเฝ้าระวังสถานการณ์พายุไซโคลน”อำพัน” 22 พฤษภาคม 2563
 • เชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดตั้งชื่อและออกแบบห้องคอมพิวเตอร์ 20 พฤษภาคม 2563
 • ⭐ คำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง ⭐ ในการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 📡 ตามแนวทางการจัดการศึกษาของ ศธ. ในสถานการณ์โควิด-19 13 พฤษภาคม 2563
 • แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ.2563 1 พฤษภาคม 2563
 • โครงการทุนการศึกษา ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme 2020 28 เมษายน 2563

 • รอบรั้วโรงเรียน