นายอำนาจ วิชยานุวัติ

ประวัติ นายอำนาจ วิชยานุวัติ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
………………………….
ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ค.บ. (พลศึกษา) วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) วิทยาลัยรำไพพรรณี
ระดับปริญญาโท กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา
ระดับปริญญาเอก ค.ด.(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์

ประวัติการทำงาน
1. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 ชำนาญการพิเศษ ระดับ คศ. 3
2. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
3. ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
4. ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ)
5. ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
7. ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8. ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 11
9. ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 14
10. ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 3 และ 9
11. ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 3
12. ผู้นำและหัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงศึกษาธิการ
13. รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติการอบรม / ดูงาน / ฝึกงาน
1. หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุ่นที่ 2 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า
3. หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 60 วิทยาลัยมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย
4. หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 57 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร กระทรวงกลาโหม
5. หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นที่ 3 วิทยาลัยการตำรวจ
6. หลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง” (นยปส.) รุ่นที่ 8 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
7. หลักสูตร “นักบริหารการงบประมาณระดับสูง” รุ่นที่ 4 สำนักงบประมาณ
8. หลักสูตร “การบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง” (ปยป.) รุ่นที่ 2 สำนักงาน ก.พ.
9. หลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
10. หลักสูตร “รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 5”
11. หลักสูตร “ผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 7”

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
1. เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ป.ม.
2. เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ประถมาภรณ์ช้างเผือก ป.ช.

เหรียญราชอิสริยาภรณ์อันเป็นบำเหน็จความชอบในราชการแผ่นดิน
1. เหรียญราชการชายแดน
2. เหรียญจักรพรรดิมาลา
3. เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 2