สพป.ระยอง เขต 1 ร่วมโครงการ Kick Off “สุขาดี มีความสุข“

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ระยอง เขต 1

วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2567
เวลา 08.00 น.

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 พร้อมด้วย นายวิชัย จันทร์ส่อง,นางพนาพร ภูจอมจิตร รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 ,ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ,ผอ.รร.เกาะแก้วพิศดาร,ประธานกลุ่มเกาะแก้ว ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด สพป.ระยอง เขต 1 และนักเรียนโรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร เข้าร่วมโครงการ “กิจกรรม Kick Off“
“สุขาดี มีความสุข” ของ สพฐ.
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
พร้อมโรงเรียนในสังกัดทั่วประเทศ ณ โรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร

โดยมี พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศธ. เป็นประธาน
นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วย รมว.ศธ. ,นายพิษณุ พลธี
ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.ศธ.,นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. ,นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการ กพฐ. ,นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ. ,นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ,นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.

ในการนี้การจัดโครงการ “สุขาดี มีความสุข” ทางคณะกรรมการ นำโดย นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเช็คสภาพแต่ละโรงเรียนในสังกัด สพป.ระยอง เขต 1 เพื่อคัดเลือกเป็นสถานที่จัดกิจกรรม ณ วันอาทิตย์ที่ 5 พ.ค. 2567 ทางคณะกรรมการ คัดเลือก โรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงห้องน้ำโรงเรียนในสังกัด ให้ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย พร้อมทั้งปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการใช้ บำรุง ดูแล และรักษาห้องน้ำอย่างถูกวิธี มีห้องน้ำโรงเรียนที่ถูกสุขลักษณะ เสริมสร้างความปลอดภัยต่อสุขอนามัยที่ดีของนักเรียน ตรงตามเกณฑ์การประเมินมาตรฐานห้องน้ำ สพฐ. คือ

01. สะอาด(แห้ง หอม) Clean

02. สะดวก Convenient

03. สบาย Comfortable

04. สุขลักษณะ Hygiene

05. สวยงาม Attractive
เพื่อส่งผลให้เรียนดี มีความสุข ไปพร้อมกัน อีกทั้งหลังจากนี้ สพฐ. จะมอบหมายให้ สพท. ทุกแห่ง ประเมินติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้ห้องน้ำของโรงเรียนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน สะอาด สะดวก สบาย ถูกสุขลักษณะ สวยงาม ตามเป้าหมายของโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง

Kick Off