สพม.15 ขับเคลื่อนนโยบาย “หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา” (Anti-Corruption Education)

 

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562  สพม.15 ขับเคลื่อน “หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา” (Anti-Corruption Education)
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต15 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (รร.สุจริต) “หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา” (Anti-Corruption Education) โดยมีนายสุธี บุญญะถิติ ผอ.สพม.15 เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ดำเนินการจัดทำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมทุกระดับชั้นเรียนตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 สนองนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งกำหนดยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต มีผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครูผู้สอน ทั้ง 46 โรงในสังกัดสพม.15 จำนวน 138 คน ณ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี