สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เคารพธงชาติ กล่าวความดี

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่บริเวณหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว        ในสำนักงานร่วมกันเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมยืนสงบนิ่งสร้างสมาธิก่อนการทำงาน  ซึ่งวันนี้ นางมุนินทร์ ทะนารี ผู้แทนกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กล่าวว่า  ความดีสำหรับตนเอง คือ การแบ่งปัน โดยดูแบบอย่างจากผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งปันสิ่งของ ความรัก ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีและยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี สร้างความรัก ความสามัคคีระหว่างเพื่อนร่วมงาน สร้างความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ พร้อมกันนี้ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้พบปะบุคลากรในสำนักงานเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร