ผอ.สพม.3 ประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพม.3

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562   นายสุรชาติ    เครือศรี   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3    เป็นประธานการประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  ผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จำนวน  2  ราย  ดังนี้  1. ดร.วาสนา มะณีเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่(เวชพันธุ์อนุสรณ์) โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วย     ดร.กฤดิ์ทรัพย์    เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และนายถาวร   ทิยพ์โสต   ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดชะโดสามัคคี ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่(เวชพันธ์ุอนุสรณ์) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  2.  ดร.พัชรี    ศรีสุวรรณ    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วย ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และนางสาวณัฏฐนิธ กาลพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากคณะครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่(เวชพันธ์ุอนุสรณ์)  และโรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมสถานที่เป็นอย่างดียิ่ง

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA