สพป.ลพบุรี เขต 1>ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 21/2562 ประจำวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.30-09.30 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานฯ พร้อมด้วย นายณรงค์ ชุณหะนันท์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 21/2562 ประจำวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 จาก  นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ. โดยการรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง OBEC Channel ในประเด็นสำคัญ 2 ช่วง ดังนี้ 1) การนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติ จำนวน 1 เรื่อง – VTR โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดง ตามพระราชดำริ จ.ระยอง 2) แจ้งข้อราชการ สพฐ. จำนวน 4 เรื่อง – การเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เดินทางเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) โดยมี ผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน และบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมต้อนรับ ณ อาคาร สพฐ.5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ  – “บุญรักษ์” เปิดห้องส่งศตวรรษที่ 21 พร้อมส่งมอบงาน และกล่าวขอบคุณก่อนไปปฏิบัติหน้าที่ที่ สอศ. วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร ร่วมทำบุญเนื่องในพิธีเปิด “ห้องส่งศตวรรษที่ 21” ซึ่งเป็นห้องส่งสำหรับถ่ายทอดสดและบันทึกเทปรายการต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์งานของ สพฐ. พร้อมรับมอบอุปกรณ์จากผู้บริจาคเพื่อใช้สำหรับห้องส่งฯ และส่งมอบงานพร้อมกล่าวขอบคุณแก่บุคลากรทุกสำนักของ สพฐ. โดยมีนายสนิท แย้มเกสร นายอัมพร พินะสา และนายพีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการ กพฐ. รวมถึงผู้บริหารสำนัก ข้าราชการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธี ณ ลานหน้าอาคาร สพฐ. 1 ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ  – การจัดการเรียนการสอนการปรับหลักสูตร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปรับปรุงหนังสือเรียนสุขศึกษาและพลศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะฯ – การส่งเสริมการเรียนรู้วิชาภาษาไทย บูรณาการร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) การพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาไทยนักเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากนายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  หลังจากเสร็จสิ้นแล้ว มีการประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562 เพื่อหารือและนำนโยบาย/ข้อสั่งการจาก สพฐ. มาปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจงานให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย ณ ห้องประชุมพลโทอุทัยอุปถัมภ์ สพป.ลพบุรี เขต 1 …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/ รายงาน…

 

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)