สพป.ยโสธร เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการซ่อมบำรุงและติดตั้งอุปกรณ์ DLTV/DLIT รุ่นที่ 1 (โรงเรียนในสังกัดอำเภอกุดชุมและอำเภอเลิงนกทา)

ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการซ่อมบำรุงและติดตั้งอุปกรณ์ DLTV/DLIT รุ่นที่ 1 (โรงเรียนในสังกัดอำเภอกุดชุมและอำเภอเลิงนกทา) โดยมีนายวินิจ วงศ์ทอง รองผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

กิจกรรม : ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2562

วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจในอุปกรณ์การศึกษาทางไกลที่เกี่ยวข้องการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ DLTV และ DLIT

2.เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถดูแลรักษาอุปกรณ์มีความรู้ความสารถในการติดตั้ง บำรุงรักษา และซ่อมบำรุงอุปกรณ์พื้นฐาน เพื่อแก้ปัญหาของระบบ การศึกษาผ่านระบบทางไกลได้

3.เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถวางแผน และบูรณาการการใช้ระบบการศึกษาทางไกลในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายพิษณุ มูลสาร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
Latest posts by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 (see all)