สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2562

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดอบรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2562 โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรม กล่าวรายงานโดย ดร.ประดู่ นามเหลา รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบ มีเวทีแลกเปลี่ยนสัมมนาเรียนรู้การดำเนินงานป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนงานป้องกันยาเสพติดตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข และเพื่อพัฒนาทักษะและประสบการณ์ ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา ก่อนการอบรมได้จัดพิธีมอบพระแก้วมรกต ให้กับโรงเรียนที่มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน และได้รับเกียรติจาก นางอุษา บุตรมารศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มาร่วมให้กำลังใจกับผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก นายสฤษดิ์ วงศ์กาฬสินธุ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นางสาวศุภพิชญ์ อุตคำ ครูชำนาญการพิเศษ และว่าที่ ร.ต.วีรยุทธ อินทสร ครูโรงเรียนบ้านหนองฟ้า ผู้เข้าร่วมการอบรมจากโรงเรียนที่ส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561 จำนวน 100 คน ณ หอประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด