สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ ขับเคลื่อนการส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียน ตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ (การสอบ PISA)

วันที่ 19 พฤษภาคม 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาเตรียมพร้อมการส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ (PISA) จัดการอบรม
เชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียน ตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ (PISA) ในการนี้ นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผอ.สพม.แพร่ เป็นประธานเปิดการอบรมฯ พร้อมบรรยายพิเศษ โดยมี นายเอกชัย ใจก๋องแก้ว รองผอ.สพม.แพร่ กล่าวรายการการจัดอบรมฯ เพื่อพัฒนาผู้เข้าร่วมอบรมให้มีความเข้าใจเรื่องการเรียนรู้ในการส่งเสริมสมรรถนะ และความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ (PISA) เพื่อนำกลับไปพัฒนานักเรียนในการสอบ PISA ให้มีทักษะในการวิเคราะห์ ความเข้าใจภาษา ความคิดสร้างสรรค์ในการตอบคำถาม และการตอบคำถามอย่างมีเหตุผล โดยมี กลุ่มเป้าหมายเป็น รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูผู้สอน ในโรงเรียนสังกัด สพม.แพร่ ทั้ง 16 โรงเรียน จำนวน 64 คน สำหรับวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ประกอบด้วย คณะศึกษานิเทศก์ ร่วมกับ ครูแกนนำ ในสังกัด สพม.แพร่ ผู้ผ่านการอบรมส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ (PISA) จาก สพฐ.และสสวท. ด้าน ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

สำหรับการสอบ PISA คือ การประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตราฐานสากล (Programme for International Student Assessment ;PISA) เพื่อประเมินคุณภาพของระบบการศึกษาของประเทศต่าง ๆ ในการเตรียมความพร้อมให้เยาวชนมีศักยภาพหรือความสามารถพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยเน้นการประเมินสมรรถนะของนักเรียนเกี่ยวกับการใช้ความรู้และทักษะในชีวิตจริง มากกว่าการเรียนรู้ตามหลักสูตรในโรงเรียน

Latest posts by พรชัย เอี่ยมนุ้ย (see all)