กระบวนการประเมินสัมฤทธิผลปฏิบัติงานรอง ผอ. และ ผอ. สถานศึกษา

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมจัดประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา สพม.สุรินทร์ แบบออนไลน์ พร้อมกันเช้านี้ จำนวน 15 โรงเรียน

ดร. สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ และประธานกรรมการคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ มอบหมายให้นายพงศ์ศาสตร์ ไพรสินธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ดร. วิเชียร วาพัดไทย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ และนายเทิดภูมิ ยั่งยืน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ปฏิบัติหน้าที่รองประธานกรรมการ ฯ

นายเทิดภูมิ ยั่งยืน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ และนางนางณัฐกานต์ ปีแหล่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ณ ห้องประชุมหัสดิน อาคารเศวตกุญชร ชั้น 2 สพม.สุรินทร์

ในการนี้ ได้รับเกียรติจากนางตวงรัตน์ เกียรติคุณรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ก.ต.ป.น. ร่วมเป็นกรรมการ พร้อมด้วยนายดนัย คำผุย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางนุษย์นภา พิทยารักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และนางณัฐกานต์ ปีแหล่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสุภัตรา อัญภัทร์อริยกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ดร. รวิชญุฒม์ ทองแม้น ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ ในครั้งนี้

กระบวนการประเมิน

ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาระยะเวลา 1 ปีสำหรับผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง ผอ./ ผอ. สถานศึกษา หรือแล้วแต่กรณี เป็นไปตามข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติงานตามลักษณะงานของตำแหน่ง ตามกรอบภารกิจของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีการกำหนดองค์ประกอบตามข้อตกลงรวมทั้งตัวชี้วัด คะแนนการประเมิน เกณฑ์การตัดสิน กรรมการประเมินและวิธีการประเมิน ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อของการบริหารและการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ อาทิ การบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ, การบริหารจัดการสถานศึกษา (ตำแหน่งรอง ผอ.และ ผอ. สถานศึกษา), การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม, การบริหารงานชุมชนและเครือข่าย, การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

นายพงศ์ศาสตร์ ไพรสินธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ และนางนุษย์นภา พิทยารักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ ชั้น 1 สพม.สุรินทร์
ดร. วิเชียร วาพัดไทย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ พร้อมด้วยนางตวงรัตน์ เกียรติคุณรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ก.ต.ป.น.
และนางสุภัตรา อัญภัทร์อริยกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ณ ห้องประชุมเอราวัณ อาคารพญาคชสาร ชั้น 2 สพม.สุรินทร์