พิธีรับพระราชทานแผ่นธรรมนาวา “วัง” เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

สพม.สุรินทร์ ร่วมพิธีรับพระราชทานแผ่นธรรมนาวา “วัง” เพื่อดำเนินการมอบให้แก่โรงเรียน และสถานศึกษาในสังกัดฯ รวม ทั้งสิ้น 85 โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสุรินทร์

(21 พฤษภาคม 2567) เวลา 08.30 น. ณ บริเวณห้องโถง ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ดร. สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ มอบหมายให้นายพงศ์ศาสตร์ ไพรสินธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ และ นางปวีณา กระเวนกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ เข้าร่วมในพิธีรับพระราชทานแผ่นธรรมนาวา “วัง” เพื่อดำเนินการมอบให้แก่วัด สถานศึกษา บุคลากรในเรือนจำ/สถานพินิจ และประชาชนในจังหวัดสุรินทร์

อนึ่ง กระทรวงมหาดไทย ได้รับแจ้งจากสำนักพระราชวังว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแผ่นธรรมนาวา “วัง” ให้แก่ วัด สถานศึกษา เรือนจำ สถานพินิจ และประชาชนในทุกจังหวัดทั่วประเทศ จังหวัดละ 200,000 แผ่น โดยให้กระทรวงมหาดไทยส่งมอบแผ่นธรรมนาวา “วัง” ให้จังหวัดทุกจังหวัด เพื่อดำเนินการมอบให้แก่ วัด สถานศึกษา เรือนจำ สถานพินิจ และประชาชนในจังหวัด

ธรรมนาวา “วัง”

“หลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์พร้อมคติธรรม ธรรมนาวา “วัง” ซึ่งประกอบด้วยหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ แบบวิธีระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย และหลักอริยสัจ 4 (ที่มา: สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ)

ธรรมนาวา “วัง”
ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ สพท. จังหวัดสุรินทร์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ และผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นายพงศ์ศาสตร์ ไพรสินธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์
ผู้บริหาร ส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ของจังหวัดสุรินทร์
นายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ และหัวหน้าส่วนราชการ
นายพงศ์ศาสตร์ ไพรสินธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานแผ่นธรรมนาวา “วัง”
นางปวีณา กระเวนกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์