นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์ (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ม.6 วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม

นายธารา น่วมศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี มอบเกียรติบัตร และมอบทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท ให้แก่ นางสาวจินทภา ทองรุ่ง และนางสาวพัชรพร ชูประเสริฐสุข ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 รายวิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี