สพม.34 ส่งเสริมสมรรถนะและทักษะอาชีพ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สพม.34 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมส่งเสริมสมรรถนะและทักษะอาชีพ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Credit – based Upper Secondary Schools) ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ ห้อง 429 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมส่งเสริมสมรรถนะและทักษะอาชีพ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Credit – based Upper Secondary Schools) ให้แก่ ครูวิชาการและครูผู้สอนรายวิชาเพิ่มเติมเชื่อมโยงเตรียมอุดมศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 45 คน จาก 16 โรงเรียนในสังกัด สพม.34 ณ อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ ห้อง 429 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
โดย นางสาวเกษราภรณ์ สิงห์คะมณี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวรายงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้สนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คือการผลิตกำลังคนที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันเวทีเศรษฐกิจโลก บนพื้นฐานความเป็นไทย ที่ด้วยหลักคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พลเมืองเข้มแข็ง เป็นกำลังของประเทศชาติสร้างความมั่นคง ยั่งยืน ในปีงบประมาณ 2562 เป็นการบูรณาการโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมอาชีพทั้งระบบสู่การสร้างทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมกับโครงการเด็กดีมีที่เรียนของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ของการอบรม เพื่อพัฒนาขีดความสามารถครูผู้สอนในด้านการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมสมรรถนะและทักษะอาชีพด้วยระบบ Credit Bank ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการศึกษา ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมสมรรถนะและทักษะอาชีพให้กับนักเรียนในโรงเรียน
ด้าน ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ประธานในพิธีกล่าวว่า ด้วยนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาร่วมกันขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ โดยวางแผนการเตรียมนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่เส้นทางอาชีพรองรับความต้องการพัฒนาพื้นที่ ให้โรงเรียนปรับหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อการมีงานทำที่มีแผนการเรียนรองรับกลุ่มความถนัดพัฒนาครูปรับรายวิชาเพิ่มเติม มีกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะและทักษะอาชีพเพื่อการเตรียมตัวศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ผมหวังว่าผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน คงนำความรู้ ทักษะ แนวคิดและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากวิทยากร และจากเพื่อครูผู้เข้ารับการอบรม นำไปปฏิบัติและปรับใช้ให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์ของการอบรม ขอขอบคุณวิทยากร จากคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร และคณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมทีมงานศึกษานิเทศก์ สพม.๓๔ ทุกๆท่าน ที่ให้ความรู้แก่ผู้ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้

https://scontent.fbkk10-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/60850291_2265204403555143_8793437615727575040_o.jpg?_nc_cat=109&_nc_ht=scontent.fbkk10-1.fna&oh=891ad2fb2907fc851001e3d6368dbf0e&oe=5D52F0B7