สพป.ยโสธร เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการซ่อมบำรุงและติดตั้งอุปกรณ์ DLTV/DLIT รุ่นที่ 2 (โรงเรียนในสังกัดอำเภอทรายมูล อำเภอไทยเจริญ และอำเภอป่าติ้ว)

ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้นายวินิจ วงศ์ทอง รองผอ.สพป.ยโสธร เขต 2เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการซ่อมบำรุงและติดตั้งอุปกรณ์ DLTV/DLIT รุ่นที่ 2 (โรงเรียนในสังกัดอำเภอทรายมูล อำเภอไทยเจริญ และอำเภอป่าติ้ว) โดยมีนายพิษณุ มูลสาร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
กิจกรรม : ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจในอุปกรณ์การศึกษาทางไกลที่เกี่ยวข้องการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ DLTV และ DLIT
2.เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถดูแลรักษาอุปกรณ์มีความรู้ความสารถในการติดตั้ง บำรุงรักษา และซ่อมบำรุงอุปกรณ์พื้นฐาน เพื่อแก้ปัญหาของระบบ การศึกษาผ่านระบบทางไกลได้
3.เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถวางแผน และบูรณาการการใช้ระบบการศึกษาทางไกลในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายพิษณุ มูลสาร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
Latest posts by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 (see all)