สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 จัดทำระบบตลาดออนไลน์ NST2 E-Market “ชวนมาช้อป นักเรียนสุขใจ”

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 จัดทำระบบตลาดออนไลน์ NST2 E-Market “ชวนมาช้อป นักเรียนสุขใจ” ผ่านโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากร ซึ่งเป็นครูผู้รับผิดชอบในการเข้าระบบฯ ตลอดจนแนวทางการประชาสัมพันธ์ การอัพโหลดภาพและวิดีโอสินค้า การซื้อขาย การชำระเงิน การขนส่ง การแจ้งเตือน และการตรวจสอบพัสดุ โดยมี นายมนูญ รักดี ผู้อำนวยการ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 พร้อมด้วย นางจิราภรณ์ เรืองรักษ์ รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 นางนัทธ์ภัทธ์ พิทยพิโลน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกว่า 100 คน เพื่อนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา Anywhere Anytime อีกทั้งเป็นการยกระดับสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียน แก้ปัญหาความยากจน ความขาดโอกาส เป็นช่องทางที่จะทำให้นักเรียนสถานศึกษาและชุมชนมีรายได้ เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีทักษะในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการฝึกปฏิบัติจริง โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาโปรแกรมและการจัดการระบบและกิจกรรมต่าง ๆ และการใช้งานระบบจาก นายสายัณห์ อินทุ่ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนปากพนัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช นายวิรัตน์ ปุ๋ยกระโทก ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ และนายพรศักดิ์ ชูขาว ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดดอนตรอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 เป็นวิทยากร ณ โรงเรียนบ้านคลองขุด อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช