นายธนชน  มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ปฏิบัติหน้าที่  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ “การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา”

นายธนชน  มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ปฏิบัติหน้าที่  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ “การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” ของศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโพนทองห้วยบง อ.เมืองชัยภูมิ รวม 10 โรงเรียน  เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและความพร้อมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ในระดับศูนย์  รวมถึงการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในการทำงนร่วมกันในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนในอนาคต    ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านนางเม้ง  อ.เมืองชัยภูมิ