คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วย นาย นิพันธ์ จันทร์กิเสน รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย นางสาวกันต์กมล คุณรัตน์ ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รับการตรวจราชการจาก นายชาตรี ม่วงสว่าง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวดวงกมล โพธิ์ภู่ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ซึ่งลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และผลการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” นโยบายลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา 4 ประเด็นนโยบาย และนโยบายลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง 6 ประเด็นนโยบาย รวม 10 ประเด็นนโยบาย และนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน