สพป.กระบี่ จัดอบรมเสริมสร้างทักษะชีวิตบำบัดจิตใจ การผ่อนคลายอารมณ์ เพื่อชี้แนะ และเสริมสร้างความเข้มแข็งในงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ที่ห้องประชุมปูดำ สพป.กระบี่ นายต่อตระกูล พรมนุ่น รอง ผอ.สพป.กระบี่ เป็นประธานเปิดการอบรมเสริมสร้างทักษะชีวิตบำบัดจิตใจ การผ่อนคลายอารมณ์ เพื่อชี้แนะ (Coaching) และเสริมสร้างความเข้มแข็งในงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผ่านระบบออนไลน์ Video Conference ให้กับครูผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน จำนวน 204 คน โดยมุ่งเน้นให้ครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนที่มีความเสี่ยงต่อโรคซึมเศร้า (Depression) และนักเรียนที่มีพฤติกรรมกลั่นแกล้งรังแก (Bullying) ให้สามารถป้องกันนักเรียนก่อนที่จะเกิดพฤติกรรมดังกล่าวได้ทันเวลา ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากนายสมศักดิ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลานครินทร์ บรรยายในหัวข้อ “โรคซึมเศร้า (Depression)” และนางสาวจริญญา ไทยแท้ นักจิตวิทยาและคณะทำงานโครงการปลูกพลังบวกฯ สสส.และ สคล. บรรยายในหัวข้อ “พฤติกรรมกลั่นแกล้งรังแก (Bullying)”