สพป.ระยอง เขต ๒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและกิจกรรมโรงเรียนสุจริต ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายธีระยุทธ อุ่นวิเศษ ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและกิจกรรมโรงเรียนสุจริต ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสังกัด จำนวน ๘๖ โรงเรียน โดยแบ่งเป็น ๒ ช่วง คือ ภาคเช้า ประกอบด้วย เครือข่ายการศึกษาอริยมงคล เครือข่ายการศึกษาแกลงบูรพา และเครือข่ายการศึกษากรมหลวงชุมพรฯ ภาคบ่าย ประกอบด้วย เครือข่ายการศึกษาสุนทรภู่ เครือข่ายการศึกษาวังจันทร์ และเครือข่ายการศึกษาเขาชะเมา โดยเน้นการขับเคลื่อนกิจกรรมโรงเรียนสุจริต แนวทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รวมทั้งการนำแพลตฟอร์มต้านทุจริตศึกษาไปใช้ ซึ่งกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ณ ห้องประชุมแหลมแม่พิมพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒