สพป.สระบุรี เขต ๒ ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาตามแนวทางการประเมินนานาชาติ (PISA)

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุดสาคร เรืองวิเศษ ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ มอบหมายให้ นางสาวกัญณัฏฐ์ ทับเกตุองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี ๒ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการประเมินนานาชาติ (PISA) ” โดยมี นางสำเริง ถาวรทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ นางสาวมนธิรา ชื่นชมพุทธ ศึกษานิเทศก์ เป็นผู้รับผิดชอบ การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีโรงเรียนเป้าหมาย ๓๕ โรงเรียน โรงเรียนละ ๓ คน เข้าอบรม ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต ๒ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี