สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ครูพี่เลี้ยงด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ครูพี่เลี้ยงด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัยทั้งนี้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้ดำเนินการจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2562 เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนระดับปฐมวัยในศูนย์การเรียนรู้ตามโครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเครือข่ายการเรียนรู้ของคนวันเรียนนอกโรงเรียน (สานฝันโครงการสมเด็จพระเทพฯ) ครูตามโครงการพระราชดำริ ให้มีความรู้ความเข้าใจตามวัตถุประสงค์ และแนวปฏิบัติของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 ณ ห้องประชุมบัวตอง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2