กิจกรรมของ สพป.สมุทรปราการ เขต ๒​ — ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ตรวจเยี่ยมเปิดภาคเรียน โรงเรียนคลองลาดกระบัง

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ — นางพร้อมบุญ รักษ์สุระ รอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ พร้อมด้วย นางสาวกาญจนา ไชยวงษ์จันทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ลงตรวจเยี่ยมสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารเรียนและภายในห้องเรียน และมอบกำลังใจแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนคลองลาดกระบัง พร้อมเน้นย้ำด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ ความปลอดภัย และการสร้างความมั่นใจแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชน สังคม ตามนโยบาย “จับมือไว้ แล้วไปด้วยกัน” เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมตลอดภาคเรียน ๑/๒๕๖๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครอบคลุมมิติทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านประสิทธิภาพ ด้านคุณภาพ และได้กำชับเรื่องการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ให้เป็นไปตามคู่มือการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ นางสาวสิริพร เมฆสุวรรณ​ ผอ.โรงเรียนคลองลาดกระบัง และคณะครู ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

ตรวจเยี่ยมเปิดภาคเรียน โรงเรียนเทวะคลองตรง

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ — นางพร้อมบุญ รักษ์สุระ รอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ พร้อมด้วย นางสาวกาญจนา ไชยวงษ์จันทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ลงตรวจเยี่ยมสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารเรียนและภายในห้องเรียน และมอบกำลังใจแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนเทวะคลองตรง พร้อมเน้นย้ำด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ ความปลอดภัย และการสร้างความมั่นใจแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชน สังคม ตามนโยบาย “จับมือไว้ แล้วไปด้วยกัน” เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมตลอดภาคเรียน ๑/๒๕๖๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครอบคลุมมิติทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านประสิทธิภาพ ด้านคุณภาพ และได้กำชับเรื่องการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ให้เป็นไปตามคู่มือการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ นายฐานุพงษ์ พุฒวิชัยดิษฐ์ ผอ.โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร) ในฐานะ ผอ.ที่ปรึกษา นายกิตติศักดิ์ ไชยวารี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนเทวะคลองตรง และคณะครู ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

ตรวจเยี่ยมเปิดภาคเรียน โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ — นางพร้อมบุญ รักษ์สุระ รอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ พร้อมด้วย นางสาวกาญจนา ไชยวงษ์จันทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ลงตรวจเยี่ยมสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารเรียนและภายในห้องเรียน และมอบกำลังใจแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) พร้อมเน้นย้ำด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ ความปลอดภัย และการสร้างความมั่นใจแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชน สังคม ตามนโยบาย “จับมือไว้ แล้วไปด้วยกัน” เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมตลอดภาคเรียน ๑/๒๕๖๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครอบคลุมมิติทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านประสิทธิภาพ ด้านคุณภาพ และได้กำชับเรื่องการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ให้เป็นไปตามคู่มือการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ คณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

ตรวจเยี่ยมเปิดภาคเรียน โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ — นางพร้อมบุญ รักษ์สุระ รอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นางสาวสายฝน สวัสเอื้อ รอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ พร้อมด้วย นางศศิชา คล้ายแจ้ง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และนางสาวสมหทัย ชื่นพลี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ลงตรวจเยี่ยมสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารเรียนและภายในห้องเรียน และมอบกำลังใจแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ พร้อมเน้นย้ำด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ ความปลอดภัย และการสร้างความมั่นใจแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชน สังคม ตามนโยบาย “จับมือไว้ แล้วไปด้วยกัน” เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมตลอดภาคเรียน ๑/๒๕๖๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครอบคลุมมิติทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านประสิทธิภาพ ด้านคุณภาพ และได้กำชับเรื่องการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ให้เป็นไปตามคู่มือการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ นายธีรยุทธ ปลั่งวิจิตร ผอ.โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ และคณะครู ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

ตรวจเยี่ยมเปิดภาคเรียน โรงเรียนวัดเสาธงนอก

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ — นางพร้อมบุญ รักษ์สุระ รอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นางสาวสายฝน สวัสเอื้อ รอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ พร้อมด้วย นางศศิชา คล้ายแจ้ง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และนางสาวสมหทัย ชื่นพลี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ลงตรวจเยี่ยมสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารเรียนและภายในห้องเรียน และมอบกำลังใจแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนวัดเสาธงนอก พร้อมเน้นย้ำด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ ความปลอดภัย และการสร้างความมั่นใจแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชน สังคม ตามนโยบาย “จับมือไว้ แล้วไปด้วยกัน” เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมตลอดภาคเรียน ๑/๒๕๖๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครอบคลุมมิติทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านประสิทธิภาพ ด้านคุณภาพ และได้กำชับเรื่องการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ให้เป็นไปตามคู่มือการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ นางศิริลักษณ์ ปลั่งวิจิตร ผอ.โรงเรียนวัดเสาธงนอก และคณะครู ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต
พร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติภารกิจประจำสัปดาห์

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ — นางพร้อมบุญ รักษ์สุระ รอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ นำคณะข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต พร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติภารกิจประจำสัปดาห์ บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน สพป.สมุทรปราการ เขต ๒

ตรวจเยี่ยมเปิดภาคเรียน โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ — นางพร้อมบุญ รักษ์สุระ รอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ พร้อมด้วย นางสาวกาญจนา ไชยวงษ์จันทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ลงตรวจเยี่ยมสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารเรียนและภายในห้องเรียน และมอบกำลังใจแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง พร้อมเน้นย้ำด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ ความปลอดภัย และการสร้างความมั่นใจแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชน สังคม ตามนโยบาย “จับมือไว้ แล้วไปด้วยกัน” เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมตลอดภาคเรียน ๑/๒๕๖๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครอบคลุมมิติทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านประสิทธิภาพ ด้านคุณภาพ และได้กำชับเรื่องการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ให้เป็นไปตามคู่มือการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ นางสาวขวัญศิริ กันแตง ผอ.โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง และคณะครู ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

ตรวจเยี่ยมเปิดภาคเรียน โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ — นางพร้อมบุญ รักษ์สุระ รอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ พร้อมด้วย นางสาวกาญจนา ไชยวงษ์จันทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ลงตรวจเยี่ยมสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารเรียนและภายในห้องเรียน และมอบกำลังใจแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน พร้อมเน้นย้ำด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ ความปลอดภัย และการสร้างความมั่นใจแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชน สังคม ตามนโยบาย “จับมือไว้ แล้วไปด้วยกัน” เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมตลอดภาคเรียน ๑/๒๕๖๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครอบคลุมมิติทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านประสิทธิภาพ ด้านคุณภาพ และได้กำชับเรื่องการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ให้เป็นไปตามคู่มือการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ นายสัชฌุกร ตันติธนวรพงศ์ ผอ.โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน และคณะครู ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

ตรวจเยี่ยมเปิดภาคเรียน โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ — นางพร้อมบุญ รักษ์สุระ รอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ พร้อมด้วย นางสาวพรพิมล ธนะศรี และ นางสาวกาญจนา ไชยวงษ์จันทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ลงตรวจเยี่ยมสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารเรียนและภายในห้องเรียน และมอบกำลังใจแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ พร้อมเน้นย้ำด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ ความปลอดภัย และการสร้างความมั่นใจแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชน สังคม ตามนโยบาย “จับมือไว้ แล้วไปด้วยกัน” เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมตลอดภาคเรียน ๑/๒๕๖๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครอบคลุมมิติทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านประสิทธิภาพ ด้านคุณภาพ และได้กำชับเรื่องการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ให้เป็นไปตามคู่มือการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ นายธีรพัชญ์ ศรีนาเครือธนัต ผอ.โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ และคณะครู ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกและคณะครู ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

ตรวจเยี่ยมเปิดภาคเรียน โรงเรียนพรหมพิกุลทอง

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ — นางพร้อมบุญ รักษ์สุระ รอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ พร้อมด้วย นางสาวพรพิมล ธนะศรี และ นางสาวกาญจนา ไชยวงษ์จันทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ลงตรวจเยี่ยมสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารเรียนและภายในห้องเรียน และมอบกำลังใจแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนพรหมพิกุลทอง พร้อมเน้นย้ำด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ ความปลอดภัย และการสร้างความมั่นใจแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชน สังคม ตามนโยบาย “จับมือไว้ แล้วไปด้วยกัน” เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมตลอดภาคเรียน ๑/๒๕๖๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครอบคลุมมิติทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านประสิทธิภาพ ด้านคุณภาพ และได้กำชับเรื่องการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ให้เป็นไปตามคู่มือการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ นายประวัติพงษ์ รอดกลาง ผอ.โรงเรียนพรหมพิกุลทอง และคณะครู ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกและคณะครู ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

ตรวจเยี่ยมเปิดภาคเรียน โรงเรียนคลองปลัดเปรียง

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ — นางพร้อมบุญ รักษ์สุระ รอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ พร้อมด้วย นางสาวพรพิมล ธนะศรี และ นางสาวกาญจนา ไชยวงษ์จันทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ลงตรวจเยี่ยมสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารเรียนและภายในห้องเรียน และมอบกำลังใจแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนคลองปลัดเปรียง พร้อมเน้นย้ำด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ ความปลอดภัย และการสร้างความมั่นใจแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชน สังคม ตามนโยบาย “จับมือไว้ แล้วไปด้วยกัน” เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมตลอดภาคเรียน ๑/๒๕๖๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครอบคลุมมิติทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านประสิทธิภาพ ด้านคุณภาพ และได้กำชับเรื่องการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ให้เป็นไปตามคู่มือการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ นางพิชามญช์ พันธุ์ยุลา ผอ.โรงเรียนคลองปลัดเปรียง และคณะครู ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกและคณะครู ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการ
Data Management Center — DMC

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ — นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ บรรยายพิเศษในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการ (Data Management Center – DMC) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ (ศุภพิพัฒนรังสรรค์) โดยมี นายอรุณ วันเพ็ญ ผอ.โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า เป็นประธานในพิธีเปิด และ นางสาวแววมณี จิตต์อารี ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการดำเนินการประชุม

ขอขอบคุณ นายกัมปนาท วัชรธนาคม ผอ.โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ (ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ คณะกรรมการทุกฝ่าย คณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด บุคลากรทุกคนที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

มอบโอวาทและแนะแนวปฏิบัติราชการแก่ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ — นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ พร้อมด้วย นางพร้อมบุญ รักษ์สุระ รอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ ร่วมมอบโอวาทและแนวทางการปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี แก่ผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๖ ราย ณ ห้องประชุม สพป.สมุทรปราการ เขต ๒

การประชุมเชิงปฏิบัติการยกร่างและแก้ไขแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๗

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ — นางพร้อมบุญ รักษ์สุระ รอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ พร้อมด้วยบุคลากรจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการยกร่างและแก้ไขแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๗ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM Meeting) ณ ห้องประชุม สพป.สมุทรปราการ เขต ๒

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการ
Data Management Center – DMC รุ่นที่ ๒

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ — นางพร้อมบุญ รักษ์สุระ รอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นายกัมปนาท วัชรธนาคม ผอ.โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ (ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการ (Data Management Center – DMC) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ รุ่นที่ ๒ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ (ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) โดย นางสาวแววมณี จิตต์อารี ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการดำเนินการประชุม ในการนี้

ขอขอบคุณโรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ (ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ คณะกรรมการทุกฝ่าย คณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด บุคลากรทุกคนที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก พร้อมทั้งมอบความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับประเภทของบุหรี่ โทษของบุหรี่ ผลกระทบต่าง ๆ รวมถึงสัญลักษณ์วันงดสูบบุหรี่โลก ซึ่งในปีนี้ คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลกคือ “ร่วมปกป้อง เด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า” สำหรับกิจกรรมได้ให้นักเรียนร่วมตอบคำถามและมอบรางวัลให้กับนักเรียน ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงโทษ พิษภัย ผลกระทบ และความสูญเสียทางสุขภาพ และสังคมส่งผลให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ นายพจน ทาหนองบัว ผอ.โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก