สพป.ตาก เขต 1 นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะต้นกล้าค่านิยม 12 ประการ รุ่นที่ 2

นายวินัย เมฆหมอก รองผอ.สพป.ตาก เขต 1 กล่าวให้โอวาท นักเรียนในสังกัด ที่เข้ารับการอบรมในโครงการบ่มเพาะต้นกล้าค่านิยม 12 ประการ ของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่หมู่บ้านอาสาพัฒนา และป้องกันตนเอง รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 23 พ.ค.62  ณ ห้องประชุมเวียงปิง โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซต์ จ.ตาก โดยมี พันเอกเสมา มังมติ รองผอ.รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้รับเกียรติมาเป็นประธานเปิดฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ และการดำเนินชีวิตประจำวัน ตามวิถีความเป็นไทย ซึ่งจะก่อให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 12 ประการ มีภูมิคุ้มกัน เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคม ให้มีความมั่นคงสืบไป.