เยาวชนกล้าแผ่นดินมุกดาหาร 5 สถานศึกษา ในสังกัด สพม.มุกดาหาร จัดค่ายกล้าอาสามุกดาหาร ปีที่ 2 “แบ่งรักสร้างสีสัน จากพี่กล้าแผ่นดินสู่น้องโรงเรียนบ้านป่าหวาย“

……….วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ สิบตำรวจโท สุชาติ สุวรรณเลิศ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่มัธยมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานเปิดค่ายกล้าอาสามุกดาหาร ปีที่ ๒ “แบ่งรักสร้างสีสัน จากพี่กล้าแผ่นดินสู่น้องโรงเรียนบ้านป่าหวาย“ ของเยาวชนกล้าแผ่นดินมุกดาหาร ๕ แห่ง ในสังกัด สพม.มุกดาหาร คือ ชมรมต้นกล้านาวา เขียว -เทา โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ ชมรมต้นกล้าเมืองมุกวิทยาคม โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม ชมรมต้นกล้าป่าหลาย โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ กลุ่มต้นกล้ารับตะวัน โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร กลุ่มต้นกล้าดอนตาล โรงเรียนดอนตาลวิทยา โดยมีคณะผู้บริหาร ครูที่ปรึกษา แกนนำกล้าแผ่นดิน เข้าร่วมกิจกรรม ๑๐๐ คน ในการพัฒนาโรงเรียนน้อง ทำความสะอาด ทาสี BBL ทาสีอาคาร ห้องน้ำ ห้องเรียนอนุบาล ตลอดจนถึงปรับภูมิทัศน์ต่างๆ ให้งดงาม โดยจัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๒-๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ โรงเรียนบ้านป่าหวาย ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

……..กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นกิจกรรมกล้าอาสาสานพลังบวร ค่าย ๙/๒๕๖๗ ภายใต้ โครงการกล้าแผ่นดินด้วยพลังบวร ของ เครือข่ายเพื่อนฯ คุณธรรม วัดต๊ำม่อน จังหวัดพะเยา และกระทรวงวัฒนธรรม ในการนี้มีคณะพระธรรมวิทยากร ร่วมปฏิบัติศาสนกิจ ติดตาม ให้กำลังใจการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ คือ พระครูสังฆบริรักษ์เอกรัฐ อภิรกฺโข และ พระครูสุตพิพัฒนาทร