สพป.นราธิวาส เขต 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้ คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์

วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2567 เวลา 9:00 น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้ คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ เพื่อถอดบทเรียนการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ OIT ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3