++++ประชุมสามัญกลุ่มโรงเรียนห้วยโป่ง อ.เมือง จงแม่ฮ่องสอน+++

+++++วันนี้   นายสุภาพ   กาวิ   รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1   ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสามัญกลุ่มโรงเรียนห้วยโป่ง    อำเภอเมือง   จังหวัด   โดยนายวิชัย  เจริญพระธรรมดี    ผู้อำนวยการโรงเรียนเสรีวิทยา    ประธานกลุ่มโรงเรียนห้วยโป่ง  เป็นผู้กล่าวรายงาน   ณ  โรงเรียนบ้านหนองเขียว  อ.เมือง  จ.แม่ฮ่องสอน

///   นายสุภาพ   กาวิ   รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1   ได้กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้  มีผู้เข้าร่วมการประชุม  ได้แก่  ผู้บริหารโรงเรียน  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  กลุ่มโรงเรียนห้วยโป่ง   จำนวน 12  โรงเรียน  ได้แก่ โรงเรียนบ้านยอดดอยวิทยา,เสรีวิทยา,บ้านป่าลาน,บ้านห้วยโป่ง,บ้านกลาง,บ้านห้วยช่างคำ,บ้านไม้ซางหนาม,บ้านแม่จ๋า,บ้านหนองเขียว,บ้านแก่นฟ้า,บ้านใหม่ห้วยหวายและบ้านห้วยช่างคำ สาขาบ้านห้วยช่างเหล็ก     จำนวนทั้งสิ้น 90  คน  โดยมีวัตถุประสงค์

1.เพื่อเป็นการรับทราบ นโยบายการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิด  ทัศนคติ  ประสบการณ์ที่ดี ๆ นำมาเผยแพร่ให้กับคณะครูและบุคลากรภายในกลุ่มโรงเรียน

2.เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมความรัก ความผูกพัน ความสมานสามัคคี  ความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนภายในกลุ่ม

ขอขอบคุณคณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ที่มีส่วนร่วมใน การประชุมสามัญ  กลุ่มโรงเรียนห้วยโป่ง++นรินทร์ ไชยวงศ์  ภาพ  ++ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน////

 

ธีรธิดา พรหมมาแบน